DSpace at VNU: Khoa học giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế phân tích qua ấn phẩm khoa học 1996-2010

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 1 potx
... sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế Lúc kinh tế quốc doanh chiếm tỷ trọng nhỏ bé, nhơ phát triển vai trò kinh tế tư nhân sở sách Nhà nước nên kinh tế phát triển hướng vơí tốc độ cao Kinh tế tư ... w c Trên có sở thắng lợi kỳ khôi phục phát triển kinh tế (19 55 - 19 57), miền Bắc bước vào thực kế hoạch năm cải tạo xã hội chủ nghĩa với thành phần kinh tế ngoai quốc doanh Tháng - 19 58 Quốc ... tải thuỷ chuyển thành 31 xí nghiệp công tư hợp doanh với tổng sóo 2. 610 công nhân Như miền Bắc đến cuối năm 19 60 hoàn thành cải tạo kinh tế quốc doanh hình thức hợp tác xã công tư hợp doanh, đại...
 • 10
 • 441
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 2 pps
... kinh tế tư nhân Các lĩnh vực kinh tế tư nhân Việt Nam thành phần kinh tế: - Kinh tế nhà nước - Kinh tế tập thể - Kinh tế cá thể, tiểu chủ - Kinh tế tư tư nhân - Kinh tế tư nhà nước - Kinh tế ... lần thứ nam Ban chấp hành Trung ương (khoá IX) phát triển kinh tế tư nhân, đề cập đến kinh 15 tế tư nhân bao gồm hai thành phần kinh tế kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân Kinh tế tư nhân ... giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp tăng đặn: năm 1986: 15,6%; năm 1987: 25 ,69%; năm 1998: 19,6%; năm 1989: 27 ,2% ; năm 1990: 26 ,5% Trong thương nghiệp, lao động thành phần kinh tế tư...
 • 10
 • 371
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 3 docx
... 1.949. 836 1981 .30 6 1.981 .30 6 2.054.178 145,61 thể 24 Tỷ % 100 100 100 100 100 100 616.855 608.250 5 83. 352 5 83. 352 608 .31 4 104,69 % 30 ,6 31 ,2 29,4 29,4 29,6 hộ 1.102.619 1.022 .38 5 1.058 .38 5 1.058.542 ... DN - Công DN 5. 832 nghiệp 26 Tỷ % 30 ,6 31 ,2 31 ,2 29,4 29,6 DN 12.695 13. 010 13. 010 12.494 14. 234 % 52,5 52,5 53, 5 53, 1 1.949 1.949 2.157 2.484 16 ,3 17,1 17 ,3 17,9 trọng DN - 138 ,67 Thương mại ... 52,4 trọng hộ 25 53, 5 53, 0 - Các hộ 296.785 31 9.201 31 9.201 33 9.412 35 7.258 128,92 14,7 16,4 16,4 17,1 17,4 21. 032 21. 032 20.578 22.767 145,61 100 100 100 100 100 6.0 73 6.0 73 5.927 6.049 119,66...
 • 10
 • 366
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 4 potx

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 4 potx
... 43 ,63 42 ,45 43 , 04 42,21 41 ,67 47 9.2 14 575.532 592.273 595.285 14, 65 17,03 16, 64 15,66 trọng hộ 3.3 Các Người 45 .48 9 ngành khác Tỷ % 12, 94 trọng hộ Nguồn: Báo cáo tổng hợp tình hình phương hướng, ... 1.5 24. 708 1 .40 3.205 1.350.152 1 .46 4.013 1.622.381 nghiệp Tỷ % 43 ,43 42 .9 39.93 41 ,15 42 ,67 trọng hộ 3.2 Thương Người 1.531.638 1.388.701 1 .45 5.351 1.501.636 1.5 84. 391 mại, 39 dịch vụ Tỷ % 43 ,63 42 ,45 ... 3.816. 942 4. 097 .45 5 4. 643 . 844 số lao động Tỷ % 11,2 10,3 10,3 10,9 2.121.228 trọng so với tổng số lao động xã hội 1.1 Công Người 1.757.786 1.655.862 1.623.971 1.786.509 45 ,68 nghiệp TT % 45 ,48 45 ,16...
 • 10
 • 361
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 5 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 5 docx
... 35. 169 38.639 40 .52 7 44.720 ngành khác Tỷ trọng % 53 ,97 53 ,66 52 ,7 51 ,92 51 , 05 hộ Doanh tỷđ 19.602 21.920 25. 304 27.9 75 31.733 nghiệp tư nhân Tỷ trọng % 7,21 6,99 7,01 6,99 7,14 25, 3 25, 06 25, 66 ... 27,32 26 ,51 26,87 toàn quốc Hộ kinh Tỷ đ 57 .879 65. 555 73.321 78. 054 87.604 doanh cá thể Tỷ trọng hộ % 21,28 20,9 20,31 19 ,52 19,72 74,7 74,94 74,34 73,62 73,41 GDP Tỷ trọng hộ % khu vực kinh tế tư ... 26,38 26 ,59 GDP Tỷ trọng % khu vực tư 47 nhân 3.1 Công Tỷ đ 4.609 5. 278 6.367 7.179 8.626 23 ,51 24,08 25, 16 25, 66 27,18 Thương Tỷ đ 7 .56 5 8 .56 4 10.238 11.203 12.397 38 ,59 39,07 40,46 40, 05 39,07...
 • 10
 • 292
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 6 pptx
... chưa bình đẳng thành phần kinh tế thực chủ trương kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Khó khăn thân khu vực kinh tế tư nhân 57 Nhìn ... khích đầu tư địa 60 bàn khó khăn, theo chương trình kinh tế lớn Chính phủ, không phân biệt thành phần kinh tế Nghị định 05/NĐ-CP việc bổ sung số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội năm ... trình sản xuất hàng xuất Xuất trực tiếp khu vựac kinh tế tư nhân đến tăng khá, tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, công ty cổ phần đạt 361 .759.990 USD, công ty tư nhân đạt 211.900.000...
 • 10
 • 351
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 7 docx

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 7 docx
... ban hành vấn đề liên quan đến kinh tế tư nhân, theo hướng xoá bỏ phân biệt đối xủa thành phần kinh tế; đảm bảo thể đồng bộ, quán quan điểm Đảng phát triển kinh tế tư nhân, tính cụ thể, minh bạch ... mại quốc tế, thiếu thông tin toàn diện thị trường, mặt hàng đối thủ cạnh tranh II Các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Tạo môi trường thuận lợi thể chế tâm lý xã hội cho phát triển kinh tế ... phù hợp với quy mô trình độ kinh doanh để kinh tế tư nhân có điều kiện thụ hưởng sách ưu đãi Nhà nước ngành, vùng, sản phẩm dịch vụ cần ưu tiên khuyến khích phát triển, không phân biệt thành phần...
 • 10
 • 276
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn phân tích và tổng hợp những thành tựu đạt được của VIệt Nam trên trường quốc tế phần 8 pps
... NXB Chính trị quốc gia Hà Nội 2002 Trần Hoàng Kim, Lê Thụ: Các thành phần kinh tế Việt Nam, thực trạng, xu giải pháp NXB Thống kê, Hà Nội 1992 TS Hà Huy Thành: Thành phần kinh tế cá thể, tiểu ... vực kinh tế này, khu vực kinh tế tư nhân đòn bẩy để tăng trưởng kinh tế 77 tài liệu tham khảo Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII NXB Chính trị quốc gia Hà ... tài nguyên Phát triển kinh tế tư nhân góp phần xây dựng sở vật chất kỹ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Khu vực kinh tế tư nhân góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, huy...
 • 8
 • 303
 • 0

Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trên trường quốc tế.doc

Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trên trường quốc tế.doc
... hay nhiều sản phẩm dịch vụ Vì mà có phân biệt khả cạnh tranh doanh nghiệp với khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ Khả cạnh tranh sản phẩm Khả cạnh tranh sản phẩm đợc đo thị phần sản phẩm thị trờng ... ngạch, nâng cao khả cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp 10 Chơng II Thực trạng khả cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam thị trờng quốc tế I Tình hình xuất hàng dệt may Việt Nam năm qua Ngành may Việt ... tiêu hàng dệt may Việt Nam giành thắng lợi cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải nâng cao khả cạnh tranh đa giải pháp nhằm tăng khả cạnh tranh hàngdệt may Việt Nam thị trờng quốc tế Đó...
 • 30
 • 641
 • 5

"Nâng cao vị thế café xuất khẩu của việt nam trên trường quốc tế".

... chuyên ngành 2: THỰC TRẠNG VỊ THẾ XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 2.1: Café việt nam chi phối thị trường giới 2.1.1 :Café việt nam người cầm trịch thị trường Trước đây, dự báo ... tiêu cực thị trường cà phê giới 3.2: Xây dựng thương hiệu nâng cao vị xuất café việt nam trường quốc tế Lượng xuất cà phê Việt Nam lớn, đứng thứ hai giới, sau Brazil Tuy nhiên, chủ yếu xuất thô (cà ... VỮNG VỊ THẾ XUẤT KHẨU CAFÉ TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 3.1: Giải pháp để nâng cao chất lượng café 3.1.1: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, điều chỉnh hợp lý cấu sản phẩm hướng đến thị trường...
 • 37
 • 216
 • 0

Các giải pháp để loại trừ và nắm bắt những khó khăn thách thức của doanh nghiệp việt nam trên trường quốc tế

Các giải pháp để loại trừ và nắm bắt những khó khăn thách thức của doanh nghiệp việt nam trên trường quốc tế
... tắc, qua hội, thách thức doanh nghiệp, đồng thời đề giải pháp để doanh nghiệp nắm bắt hội loại bỏ thách thức Các giải pháp để loại trừ nắm bắt khó khăn thách thức Doanh nghiệp Việt Nam Các nguyên ... gia nhập WTO, nhiều khó khăn trước mắt, kinh tế Việt nam vượt qua thách 11 Các giải pháp để loại trừ nắm bắt khó khăn thách thức Doanh nghiệp Việt Nam thức, rút học bổ ích để bước phát triển bền ... nước có 19 Các giải pháp để loại trừ nắm bắt khó khăn thách thức Doanh nghiệp Việt Nam hạn, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, kinh nghiệm vận hành kinh tế thị trường chưa nhiều khó khăn không...
 • 29
 • 230
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 9 docx

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 9 docx
... hướng biện pháp thúc đẩy xuất chè việt nam thời gian tới I mục tiêu phương hướng ngành chè việt nam năm tới Mục tiêu ngành chè Phương hướng ngành chè II biện pháp ... thực trạng xuất chè việt nam I đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành chè 1.Mang đặc điểm ngành nông sản phẩn 2.Mang đặc điểm riêng ngành chè II thực trạng xuất chè việt nam Phân ... Phần I: lời nói đầu .1 Phần II: nội dung Chương 1: sở lý luận chung xuất chè I vai trò xuất chè kinh tế quốc dân .3 Sự đời ngành chè .3 Vị trí xuất chè...
 • 5
 • 243
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 8 potx

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 8 potx
... lớn sản xuất xuất giữ vứng nâng cao chất lượng, số lượng nhằm tăng sức cạnh tranh chè Việt Nam khu vực thị trường giới - Về lý chất lượng chè xuất khẩu: Hiện việc quản lý chất lượng chè xuất ... sản phẩn chè xuất nhiều vấn đề bất cập, sản phẩn chất lượng kém, xấu củng đưa vào thị trường làm giảm uy tín ủy chè Việt nam 46 đề án Do vậy, cần thống quản lý ngành chất lượng sản phẩn chè xuất ... với doanh nghiệp xuất khẩu, co quỹ hỗ trợ xuất nhà nước không đánh thuế vào hàng xuất mặt hàng chè nằn hành chịu thuế xuất khẩu, điều tạo nhiều thuận lơi cho doanh nghiệp xuất chè Nhà nước có...
 • 6
 • 180
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 7 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 7 ppt
... kinh tế thị trường Về tổ chức máy xuất chè: Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân tham gia hiệp hội chè Việt Nam để có thống thị trường giá xuất khẩu, tránh tình trạng tranh mua tranh ... công ty chè Việt Nam phối hiệp với quan chuyên môn quản lý chặt chẽ chất lượng chè nhằm ngăn chặm kịp thời tượng sản phẩn xuất không đạt chất lượng làm giảm uy tín chè Việt Nam thị trường chè giới ... cho ngành chè thành lập quỹ bình ổn giá tính giá thành sản phẩn 39 đề án sản xuất chè xuất để bảo trợ cho người làm chè gặp rủi ro Yếu tố người rát quan trọng nghiệp phát triển ngành chè nên cần...
 • 6
 • 205
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 6 potx

Luận văn tốt nghiệp: Biện pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam ra trường quốc tế phần 6 potx
... 200 104 000 2.80 - (tấn 3,82 4,23 6, 1 7,5 Sản lượng búp tươi 268 297 490 66 5 tươi/ha) (tấn) 200 Sản lượng chè khô (tấn) 60 0 59 .6 00 Sản lượng XK (tấn) 000 66 .0 00 37.0 00 34 108 000 42.0 00 000 ... 3: phương hướng biện pháp thúc đẩy xuất chè việt nam thời gian tới I.mục tiêu phương hướng ngành chè việt nam thời gian tới 1.mục tiêu ngành chè Trong năm qua xuất chè có tăng trưởng đáng kể Năm ... tập huấn khuyến nông cho 200.000 người II.những biện pháp chủ yếu để thúc đẩy xuất chè việt nam thời gian tới 1.Quy hoạch lại vùng chè, mở rộng thị trường tiêu thụ *Trước hết phải quy hoạch vùng...
 • 6
 • 188
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ