DSpace at VNU: Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam

Kinh tế tri thức những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam

Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam
... hc Vit Nam v nhng t trc yờu cu phỏt trin kinh t tri thc Chng 3: Mt s gii phỏp ch yu nhm phỏt trin giỏo dc i hc Vit Nam ỏp ng yờu cu phỏt trin kinh t tri thc Chng NHNG VN C BN V KINH T TRI THC ... hc Vit Nam4 6 2.2 Nhng t i vi giỏo dc i hc Vit Nam trc yờu cu phỏt trin kinh t tri thc 55 CHNG 3: MT S GII PHP CH YU NHM PHT TRIN GIO DC I HC VIT NAM P NG YấU CU PHT TRIN KINH T TRI THC62 ... ngh, tng bc phỏt trin kinh t tri thc [15, tr.25] i hi ng ln th X tip tc khng nh y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ gn vi phỏt trin kinh t tri thc [16, tr.87] phỏt trin kinh t tri thc, chỳng ta...
 • 91
 • 501
 • 1

Kinh tế tri thức những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học việt nam

Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học việt nam
... phát tri n giáo dục quốc dân, đặc biệt giáo dục đại học 12 Chương THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC YÊU CẦU PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC 2.1 Thực trạng giáo dục đại ... PHÁT TRI N GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC 3.1 Nhận thức chất, đặc điểm kinh tế tri thức, vai trò giáo dục đại học phát tri n kinh tế tri thức thực trạng giáo ... hình thành phát tri n kinh tế tri thức vấn đề đặt giáo dục đại học Việt Nam trước yêu cầu phát tri n kinh tế tri thức - Góp phần làm rõ thực trạng giáo dục đại học Việt Nam nay, sở đề xuất số giải...
 • 24
 • 203
 • 0

Kinh tế tri thức những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
... chiến lợc tranh thủ tiếp cận phát tri n kinh tế tri thức để xây dựng kinh tế tri thức Việt Nam phát huy tác động mạnh mẽ nh chất Với nhận thức kinh tế tri thức hội quý báu để Việt Nam đẩy nhanh ... Trang Lời mở đầu ChơngI: Quá trình hình thành kinh tế tri thức I Vai trò tri thức phát tri n kinh tế xã hội II Những nhân tố thúc đẩy đời kinh tế tri thức ChơngII: Nền kinh tế tri thức I Nền kinh ... thành kinh tế tri thức I Vai trò tri thức phát tri n kinh tế xã hội Sự phát tri n tri thức gắn liền với lịch sử phát tri n loài ngời Con ngời tạo tri thức sử dụng tri thức để sống, để phát tri n...
 • 42
 • 520
 • 3

Kinh tế tri tri thức những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ trí thức việt nam

Kinh tế tri tri thức và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ trí thức việt nam
... đội ngũ trí thức Việt Nam vấn 39 đề đặt trước yêu cầu phát tri n kỉnh tế tri thức ì Khái niệm vai trò trí thức phát tri n kinh tế 39 tri thức 2.1.1 Khái niệm trí thức 39 2.1.2 V a i trò trí thức ... Việt Nam lựa chọn khác phải có chiến lược, sách phát tri n kinh tế đất nước theo xu Vậy đội ngũ trí thức Việt Nam đóng vai trò vấn đề phát tri n kinh tế tri thức Việt Nam? Bước vào kinh tế tri thức ... Nhũng vấn đề kinh l ố tri thức Chương 2: Thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam vấn đề đặt trước yêu cầu phát tri n kinh tế tri thức Chương 3: Phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm phát tri n đội ngũ...
 • 110
 • 253
 • 0

Kinh tế tri thức những vẫn đề đặt ra cho việt nam

Kinh tế tri thức và những vẫn đề đặt ra cho việt nam
... Nam, thò thêëy, xư ài b lẩi, so vúái nhûäng nûúác hiïån úã cng mưåt trònh àưå kinh tïë côn rêët kếm phất tri ín, Viïåt Nam ta cố nhiïìu thån lúåi hún àïí chín bõ vâ tiïën àïën nïìn kinh tïë tri ... vïì cêu hỗi lúán nây, cố hai cấch trẫ lúâi trấi ngûúåc hùèn KINH TÏË TRI THÛÁC VÂ NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ ÀÙÅT RA ÀƯËI VÚÁI VIÏÅT NAM 94 Viïåt Nam ta phẫi cố cêu trẫ lúâi ca chđnh mònh Chng ta àậ àùåt ... 10 nùm vâ kïë hoẩch nùm túái, tûâ "kinh tïë tri thûác" cố àûúåc nhùỉc àïën mưåt cấch lûúát qua, vâ nïìn kinh tïë tri thûác cố àûúåc xem nhû mưåt têìm nhòn tri ín vổng, song chûa thïí nối rùçng...
 • 7
 • 114
 • 1

Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế asean (AEC) những vấn đề đặt ra đối với việt nam đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ

Nghiên cứu việc hình thành cộng đồng kinh tế asean (AEC) và những vấn đề đặt ra đối với việt nam đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ
... cách nước thành viên 2.Tình hình nghiên cứu: Đ ã có số nghiên cứu ASEAN, AFTA, AEC vấn đề chưa có đề tài nghiên cứu tổng thể Một số quốc gia Đông Nam cũn? có đề tài nghiên cứu vấn đề này, nhiên ... Đưa vấn đề kinh tế xã hội việt Nam cần phải giải tiến trình hình thành AEC 4.ĐỐÌ tượng nghiên cứu Đ ề tài nghiê cứu điều kiện kinh tế xã hội quốc gia thành n viên ASEAN để xây dựng cộng kinh tế ... động Cộng đồng Kinh tế ASEAN tiến trình phát triển Viồt Nam" , Viện Kinh tế Chính trị Thế giới - "Tác động Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến vấn đề trị, xã hội Viồt Nam" , viết Nguyễn Văn Hà Phạm Đức Thành...
 • 138
 • 4,555
 • 19

Phân tích những đặc điểm chủ yếu của thị trường mỹ những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu việt nam

Phân tích những đặc điểm chủ yếu của thị trường mỹ và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
... Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ vấn đề với doanh nghiệp xuất Việt Nam MỤC LỤC Những đặc điểm chủ yếu thị trường Mỹ 1.1 Sơ lược Mỹ 1.1.1 Một số nét khái quát - Mỹ nằm Bắc Mỹ có tổng diện tích ... tràn vào thị trường Mỹ, ảnh hưởng tới xuất hàng Việt Nam  Giày dép: 13 Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ vấn đề với doanh nghiệp xuất Việt Nam - Không đáp ứng yêu cầu đối tác quy mô doanh nghiệp chủ yếu ... 19 Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ vấn đề với doanh nghiệp xuất Việt Nam Hải sản thực phẩm quan trọng Mỹ, có mặt bữa ăn hàng ngày Mặt hàng hải sản mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam Thị trường Mỹ thị trường...
 • 24
 • 1,304
 • 8

Đồng tiền thanh toán tỷ giá hối đoái – Những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp XNK Việt Nam các giải pháp

Đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái – Những vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp XNK Việt Nam và các giải pháp
... ngân hàng tỷ giá iện hối, tức tỷ giá chuyển ngoại hối điện Tỷ giá iện hối tỷ giá sởđể xác định loại tỷ giá khác - Tỷ giáthư hối, tức tỷ giá chuyển ngoại hối thư - Tỷ giá séc hối phiếu trả tiền ngay: ... hạn: tỷ giá p dụng bán ngoại hối sau thời hạn định (1-3 tháng)… nhận tiền II Những vấn đề ặt doanh nghiệp XNK Việt Nam áp dụng loại đồng tiền toán TGHĐ Những nhân tố tác động tới đồng tiền toán ... 3.2 Những vấn đề ặt tác động áp dụng phương pháp điều chỉnh giá trị tron hoạt động XNK III Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro v đồng tiền toán TGHĐ kinh doanh XNK doanh nghiệp Các giải...
 • 15
 • 346
 • 1

Trào lưu hậu cấu trúc luận những vấn đề đặt ra đối với ngành ngôn ngữ học ứng dụng

Trào lưu hậu cấu trúc luận và những vấn đề đặt ra đối với ngành ngôn ngữ học ứng dụng
... ngôn ngữ chất tư tưởng hệ ngôn ngữ Trào lưu hậu cấu trúc luận với ngôn ngữ học ứng dụng Trên sở giới thiệu nội dung cấu trúc luận hậu cấu trúc luận, hướng đến việc phân tích thách thức trào lưu ... ứng dụng, lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ Trào lưu hậu cấu trúc luận với giáo dục ngoại ngữ Giáo dục ngoại ngữ phận ngôn ngữ học ứng dụng nên đương nhiên chịu ảnh hưởng trào lưu hậu cấu trúc luận ... luận, ngôn ngữ học ứng dụng không khái niệm cố định mà có tính co giãn Ngôn ngữ học ứng dụng trải qua đa nguyên chưa có trường phái lý thuyết Hậu cấu trúc luận lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng sử dụng...
 • 14
 • 202
 • 0

sự phát triển của kinh tế tri thức những tác động của nó đối với sự phát triền kt-xh ở việt nam

sự phát triển của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát triền kt-xh ở việt nam
... Xuất phát từ lập luận : yếu tố cốt lõi kinh tế tri thức tri thức tri thức có đợc ngời sau tình hình phát tri n kinh tế tri thức nớc phát tri n (mỹ , kinh tế EU , nhật ) Tình hình Mỹ : vào 2/1997 ... nhận thức sau sắc kinh tế tri thức (đặc trng , tác động phát tri n kinh tế việt nam nói chung giới nói chung ) từ đề giải pháp tăng cờng mặt tích cực hạn chế đợc mặt tiêu cực kinh tế tri thức ... mua bán với khách hàng dịch vụ nhằm tăng mức tiêu thụ máy tính sử dụng INTERNET Quan điểm phát tri n kinh tế tri thức nớc phát tri n : mỹ ngời ta gọi kinh tế tri thức kinh tế kinh tế kỷ 21...
 • 15
 • 346
 • 0

Sự phát triển của kinh tế tri thức những tác động của nó đối với sự phát triền kinh tế xã hội ở VN

Sự phát triển của kinh tế tri thức và những tác động của nó đối với sự phát triền kinh tế xã hội ở VN
... Xuất phát từ lập luận : yếu tố cốt lõi kinh tế tri thức tri thức tri thức có đợc ngời sau tình hình phát tri n kinh tế tri thức nớc phát tri n (mỹ , kinh tế EU , nhật ) Tình hình Mỹ : vào 2/1997 ... mua bán với khách hàng dịch vụ nhằm tăng mức tiêu thụ máy tính sử dụng INTERNET Quan điểm phát tri n kinh tế tri thức nớc phát tri n : mỹ ngời ta gọi kinh tế tri thức kinh tế kinh tế kỷ 21 ... nhanh vào kinh tế tri thức khoảng cách nớc ta với nớc phát tri n chủ yếu tri thức ta rút ngắn khoảng cách xây dựng phát tri n mạnh giáo dục tiên tiến phù hợp với xu phát tri n thời đại với biện...
 • 15
 • 265
 • 0

Khủng hoảng tài chính toàn cầu những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế việt nam

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế việt nam
... New Zealand, Australia, Đài Loan, Hàn Quốc Nền kinh tế VN trước tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu Nền kinh tế VN chịu tác động lớn từ nhiều mặt khủng hoảng kinh tế toàn cầu Những mặt chủ yếu ... thể qua khủng hoảng kinh tế Chủ nghĩa nhà nước điều tiết – đường chống khủng hoảng kinh tế giới Về mặt lý thuyết kinh tế, để thiết lập cân đối kinh tế cần phải có điều tiết trung tâm kinh tế “Chủ ... khủng hoảng tài khu vực năm 1997 giải thoát chủ nghĩa nhà nước điều tiết Với khủng hoảng tài toàn cầu làm kinh tế giới lâm vào suy thoái nay, phủ nhiều nước thấy sức mạnh can thiệp nhà nước vào...
 • 6
 • 488
 • 2

Khủng hoảng tài chính toàn cầu những vấn để đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn để đặt ra đối với nền kinh tế Việt Nam
... New Zealand, Australia, Đài Loan, Hàn Quốc Nền kinh tế VN trước tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu Nền kinh tế VN chịu tác động lớn từ nhiều mặt khủng hoảng kinh tế toàn cầu Những mặt chủ yếu ... thể qua khủng hoảng kinh tế Chủ nghĩa nhà nước điều tiết – đường chống khủng hoảng kinh tế giới Về mặt lý thuyết kinh tế, để thiết lập cân đối kinh tế cần phải có điều tiết trung tâm kinh tế “Chủ ... trường tài Mỹ dẫn đến khủng hoảng tài toàn cầu tác động làm kinh tế giới lâm vào suy thoái chuyên gia kinh tế đánh giá suy thoái tồi tệ từ sau chiến thứ II đến Để chặn đà suy giảm kinh tế giới,...
 • 6
 • 434
 • 2

Tập trung kinh tế xu hướng những vấn đề đặt ra tại Việt Nam

Tập trung kinh tế xu hướng và những vấn đề đặt ra tại Việt Nam
... TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ ĐẶT RA TẠI VIỆT NAM I Thực trạng tập trung kinh tế Việt Nam Tại Việt Nam, tập trung kinh tế nhắc tới nhiều năm gần đây; tượng tập trung kinh tế giới xu t ... Tổng quan tập trung kinh tế kiểm soát tập trung kinh tế Chƣơng 2: Thực trạng vấn đề tập trung kinh tế đặt Việt Nam Chƣơng 3: Xu hƣớng số giải pháp kiểm soát tập trung kinh tế Việt Nam Cuối cùng, ... tập trung kinh tế Pháp 24 2.3 Kiểm soát tập trung kinh tế Đức 25 2.4 Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế Việt Nam 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ ĐẶT...
 • 102
 • 310
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thời cơ thách thức và những vấn đề đặt ra đối với công tác đãi ngộ nhân sư tai kho bạc nhà nước bắc ninhnhững vấn đề đặt ra đối với gạo xuất khẩu của việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếcơ sở lý luận chung về nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức và những vấn đề đặt ra đối với việc thu hút và sử dụng oda trong bối cảnh nước có thu nhập trung bìnhnhững thác thức tiềm năng và những vấn đề đặt ra đối với kinh tế nông nghiệp nông thôn việt nam trong những năm đầu thế kỷ xxithực trạng và những vấn đề đặt ra đối với đổi mới công tác tuyên truyền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở việt nam hiện nayhội nhập kinh tế quốc tế và nhũng vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao năng lực hoạt động của hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu việt namviệt nam hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng chiến lược khách hàng của các nhtm việt namhội nhập quốc tế những cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học việt nambối cảnh và những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện các công cụ kinh tế để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở việt nam trong thời gian tớisự nghiệp đổi mới và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn việt namthực trạng lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với việt nam khi thực thi công ước quốc tế về lao động trẻ em trong điều kiện hội nhập quốc tế2 thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng phát triển đội ngũ trí thức thành phố hồ chí minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóacông cuộc đổi mới và những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ trí thứcpháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việt namkhóa luận pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với việt namchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ