DSpace at VNU: Văn hóa và lối sống đô thị như một thành tố trọng yếu của phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
... nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản văn hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn Đó chọn đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản văn hóa bối cảnh hội nhập quốc tế nay TÌNH ... yếu hoạt động quản lĩnh vực văn hóa Xây dựng số tiêu chuẩn cho cán quản văn hóa bối cảnh hội nhập đề số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ làm công tác quản văn hóa Đó mục đích ... cộm đội ngũ cán quản văn hóa Khảo sát địa bàn số tỉnh, thành phố thấy, nảy sinh vấn đề quản văn hóa xuất phát từ lực, trình độ đội ngũ cán quản 2.1.1 Thực trạng đội ngũ cán quản văn...
 • 73
 • 277
 • 0

Tài liệu Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ppt

Tài liệu Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ppt
... tích khả cạnh tranh DNVVN Trong nghiên cứu ny, khả cạnh tranh doanh nghiệp đợc phân tích góc độ: (1) ti sản cạnh tranh, (2) tiến trình cạnh tranh v (3) kết cạnh tranh Trong đó, ti sản cạnh tranh ... tiêu trực tiếp, sau thể khả cạnh tranh doanh nghiệp Các ti sản cạnh tranh ảnh hởng đến sách m doanh nghiệp sử dụng trình cạnh tranh, từ tác động tới kết cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên, ngoi ... tra doanh nghiệp vừa v nhỏ năm 2004, số liệu 168 mẫu điều tra cho thấy tranh khả quan thu nhập doanh nghiệp Doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế cao l doanh nghiệp Nh nớc, phần l loại hình doanh nghiệp...
 • 10
 • 434
 • 0

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ Ở NÔNG THÔN MIỀN BẮC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ " docx

BÁO CÁO
... tích khả cạnh tranh DNVVN Trong nghiên cứu ny, khả cạnh tranh doanh nghiệp đợc phân tích góc độ: (1) ti sản cạnh tranh, (2) tiến trình cạnh tranh v (3) kết cạnh tranh Trong đó, ti sản cạnh tranh ... tiêu trực tiếp, sau thể khả cạnh tranh doanh nghiệp Các ti sản cạnh tranh ảnh hởng đến sách m doanh nghiệp sử dụng trình cạnh tranh, từ tác động tới kết cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên, ngoi ... 2008 chắn doanh nghiệp thua lỗ Doanh nghiệp dịch vụ v doanh nghiệp t nhân có tỷ suất lợi nhuận /doanh thu cao doanh nghiệp lại nhóm thể lợi cạnh tranh hiệu kinh doanh Doanh nghiệp vừa v nhỏ H Nội...
 • 10
 • 325
 • 0

Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
... Viet Nam nam 1946 34 Hien phap nude Cong hoa xa hoi chu nghTa Viet Nam nam 1959 35 Hi6n phap nude Cong hoa xa hoi chu nghTa Viet Nam nam 1980 36 Hie'n phap nude Cong hoa xa hdi chu nghTa Viet Nam ... WB, ty le doi ngheo nam 1989 la tren 37% va uac tinh nam 2000 ty le vao khoang r32% Theo chuan ngheo cua chuang trinh xoa doi giam ngheo quoc gia, dau nam 2000 Viet Nam co khoang 2,8 ho ngheo, ... cua viec lua chon va nghien emi de tai: “Nhitng luan cur khoa hoc cho viec doi m&i va hoan thien he thdng phap luat bdi canh hoi nhap qudc te ” Tinh hinh nghien cmi Be tai Trong nu&c: Trong hon...
 • 53
 • 125
 • 1

TIỂU LUẬN PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA mục TIÊU xây DỰNG CON NGƯỜI mới XHCN TRONG điều KIỆN hội NHẬP QUỐC tế HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA và mục TIÊU xây DỰNG CON NGƯỜI mới XHCN TRONG điều KIỆN hội NHẬP QUỐC tế HIỆN NAY
... PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY 1.1 Tính tất yếu khách quan trình xây ... CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY 2.1 Mối tương quan phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mục tiêu xây dựng người hội chủ nghĩa Phát triển kinh tế thị trường với ... trường định hướng hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng người hội chủ nghĩa CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN THỂ CHỂ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GẮN VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG CON NGƯỜI...
 • 26
 • 229
 • 0

luận văn thạc sĩ Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế qua thực tế ở tỉnh kiên giang hiện nay

luận văn thạc sĩ Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế qua thực tế ở tỉnh kiên giang hiện nay
... BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Các khái niệm văn hóa, truyền thống, giá trị giá trị văn hóa truyền thống 1.1.1 Khái niệm văn hóa ... như: giá trị truyền thống yêu nước; giá trị truyền thống nhân văn; giá trị truyền thống đoàn kết;… truyền thống giữ nguyên giá trị, bối cảnh toàn cầu hóa, qua thực tế tỉnh Kiên Giang nay, cần quan ... mà cho chi phối giá trị văn hóa khác, giá trị văn hóa truyền thống yêu nước, giá trị văn hóa truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa truyền thống nhân văn, qua thực tế Kiên Giang, điều kiện...
 • 115
 • 558
 • 4

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh lợi nhuận tại công ty TNHH Hiệp Hưng trong tiến trình hội nhập quốc tế.doc

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và lợi nhuận tại công ty TNHH Hiệp Hưng trong tiến trình hội nhập quốc tế.doc
... công ty 19 Đây lý mà chọn Đề Tài Chuyên Đề Tốt Nghiệp: "Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh lợi nhuận công ty TNHH Hiệp Hng tiến trình hội nhập quốc tế." 20 ... 2.Chức năng, nhiêm vụ công ty TNHH Hiệp Hng Cũng nh doanh nghiệp khác mục đích công ty TNHH Hiệp Hng tối đa hoá lợi nhuận trớc mắt công ty kế hoạch đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, nâng cao chất ... dụng vốn công ty cha cao, công ty cần có giải pháp khắc phục hạn chế, hoàn thiện máy quản lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm tăng lợi nhuận công ty 19 Đây...
 • 20
 • 296
 • 0

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
... bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế vậy, sắc văn hóa dân tộc chứa đựng tính nhân loại, tính khu vực tính dân tộc II Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế Khái quát ... dụng vǎn hóa để thực "diễn biến hòa bình" Đề bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế Phương hướng để giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập Quốc tế Mở cửa hội nhập Quốc tế thực ... bền vững dân tộc Ba là, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình phát triển kinh tế phải chủ thể văn hóa thực Mọi nguồn lực bên phát huy Đề bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế hiệu...
 • 9
 • 13,068
 • 233

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
... dân tộc ta Mỗi dân tộc giới có văn hóa riêng Khi tất mất, văn hóa lại, để phân biệt dân tộc với dân tộc Vì vậy, đánh sắc văn hóa dân tộc mình, có khác người nước ? Việc giữ vững văn hóa dân tộc ... đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thời kì hội nhập Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng sắc văn hóa dân tộc thực trang tình hình nay, Đảng nhà nước ta có chủ trương sách cụ thể kịp thời nhằm giữ gìn ... giao lưu quốc tế , tiếp thu có chọn lọc hay, tiến văn hóa dân tộc khác Giữ gìn sắc dân tộc phải liền với chống lạc hậu, lỗi thời phong tục tập quán, lề thói cũ Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống...
 • 6
 • 2,166
 • 13

Văn hóa doanh nhân việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Văn hóa doanh nhân việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
... oàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đến VHDN Việt Nam Toàn cầu hóa (TCH) hô ̣i nhâ ̣p kinh tế quố c tế (HNKTQT) có tác động lớn đế n hoa ̣t đô ̣ng của doanh nhân: i) Cơ hội kinh doanh đươ ... niệm doanh nhân Việt Nam" , Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, (25/253) Đỗ Minh Cương (2009), "Phát triển văn hóa người Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa khủng hoảng kinh tế giới ... sắc văn hoá Việt Nam Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Trầ n Ngo ̣c Thêm (2006), "Văn hóa doanh nhân và văn hó a doanh nhân Viê ̣t Nam" , Báo cáo tại Hội thảo Văn hóa doanh nhân...
 • 27
 • 609
 • 1

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế
... đến văn hóa doanh nhân Việt Nam 60 2.1.4 Ảnh hƣởng cua toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đên văn hoa ̉ ́ ́ doanh nhân Viêt Nam 66 ̣ 2.2 HÊ GIA TRỊ VĂN HOA DOANH NHÂN VIỆT NAM ... NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA DOANH NHÂN VÀ VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM 1.1 NGHIÊN CƢU NGOAI NƢƠC ́ ̀ ́ 1.1.1 Về khai niêm doanh nhân .8 ́ ̣ 1.1.2 Về văn hóa doanh nhân ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN VIẾT LỘC VĂN HÓA DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 62.34.05.01...
 • 32
 • 392
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học thực tiễn của việc hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hiện đại hoá hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
... trúc Hệ thống thông tin KH&CN quốc gia Việt Nam; - Xác lập nội dung việc đại hoá Hệ thống thông tin KH&CN quốc gia Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực hiện, ... tin CNTT Công nghệ thông tin GD&ĐT Giáo dục đào tạo ĐH Đại học HĐTT Hoạt động thông tin HTTT Hệ thống thông tin KH&CN Khoa học công nghệ KHCNQG Khoa học công nghệ quốc gia KHKT Khoa học kỹ thuật ... NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA VÀ VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI HOÁ 2.1.1 Khái niệm, lịch sử hình thành phát triển Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia Hệ thống thông tin...
 • 105
 • 656
 • 0

LUẬN VĂN: Những chuyển biến tâm lý xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Hà Nội Hải Dương trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay doc

LUẬN VĂN: Những chuyển biến tâm lý xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Hà Nội và Hải Dương trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay doc
... đến chuyển đổi tâm hội đội ngũ cán bộ, công chức Nội, Hải Dương khái quát sau 3.1.II Chuyển biến tõm hội đội ngũ cán bộ, công chức Nội, Hải Dương quỏ trỡnh hội nhập quốc tế - ... sinh tâm tiêu cực trình chuyển biến tâm hội đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Nội Hải Dương trước xu hội nhập quốc tế nhằm thực quan điểm đạo Đảng ta xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ... bộ, cụng chức phản ánh qua nhận thức, tỡnh cảm ý họ Chương II TÂM Lí XÃ HỘI, NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÂM Lí XÃ HỘI CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HẢI DƯƠNG TRONG QUÁ TRèNH HỘI NHẬP...
 • 91
 • 631
 • 0

Tiếp thu giá trị văn hóa của thế giới vào việc xây dựng văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay

Tiếp thu giá trị văn hóa của thế giới vào việc xây dựng văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay
... YẾU TIẾP THU VĂN HÓA THẾ GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC HIỆN NAY 1.1 Tính tất yếu tiếp thu văn hóa giới trình hội ... giao lưu, hội nhập văn hóa Việt Nam với văn hóa giới Song việc nghiên cứu vấn đề: Tiếp thu giá trị văn hóa giới vào việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục ... vực giáo dục Chương 2: Tiếp thu giá trị văn hóa giới vào việc phát triển văn hóa giáo dục tiến trình hội nhập quốc tế Việt Nam Chương TÍNH TẤT YẾU TIẾP THU VĂN HÓA THẾ GIỚI VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA...
 • 87
 • 422
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ