bai giang co so ngon ngu moi 3747

Bài giảng sở Khoa học Môi trường (Chương 3 ON Không khí)

Bài giảng Cơ sở Khoa học Môi trường (Chương 3 ON Không khí)
... ượng môi trường không khí thông qua uật, c c thị, ti u chuẩn chất ượng môi trường không khí Bài giảng sở khoa học môi trường ThS Nguyễn Minh Kỳ 15 Chương – Ô nhiễm môi trường/ Ô nhiễm không ... (2004), Khoa học Môi trường, NXB Giáo dục Bài giảng sở khoa học môi trường ThS Nguyễn Minh Kỳ 16 Chương – Ô nhiễm môi trường/ Ô nhiễm không khí [3] Ngu n Thị Ngọc Ẩn (2001), Sinh thái học đ i ... 3. 2.4 Sự lan truyền chất ô nhiễm khí đánh gi m c độ ô nhi m môi trường không khí, ki m tra, ki m soát d báo phòng ngừa ô nhi m môi trường không khí xác cần phải Bài giảng sở khoa học môi trường...
 • 17
 • 116
 • 0

Bài giảng sở khoa học môi trường

Bài giảng cơ sở khoa học môi trường
... Đối tƣợng Khoa học môi trƣờng: Khoa học môi trường nghiên cứu mối quan hệ v| tương t{c qua lại người v| môi trường xung quanh Nhiệm vụ Khoa học môi trƣờng Khoa học môi trường khoa học tổng hợp, ... phần môi trường theo nghĩa hẹp mà Bài giảng Sở Khoa Học Môi Trường ngành khoa học n|o có đủ điều kiện nghiên cứu giải nhiệm vụ công tác bảo vệ môi trường quản lý bảo vệ chất lượng thành phần môi ... lƣợc Bảo vệ môi trƣờng phát triển bền vững Việt Nam 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Bài giảng Sở Khoa Học Môi Trường CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 1.1...
 • 83
 • 57
 • 0

Bài giảng sở dữ liệu - Bài 3: Ngôn ngữ SQL

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 3: Ngôn ngữ SQL
... • Mô hình sở liệu Bán Hàng – Cập nhập liệu 06/08/2012 HVĐ – THQL 19 KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU • • • • Ngôn ngữ định nghĩa liệu Ngôn ngữ điều khiển truy cập Ngôn ngữ thao tác liệu Ngôn ngữ truy vấn ... Ngôn ngữ định nghĩa liệu Ngôn ngữ điều khiển truy cập Ngôn ngữ thao tác liệu Ngôn ngữ truy vấn Thảo luận tình 06/08/2012 HVĐ – THQL TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU • Ngôn ngữ định nghĩa liệu – – – – • • • • ... Kiến thức – – – – Ngôn ngữ định nghĩa liệu (DDL) Ngôn ngữ thao tác liệu (DML) Ngôn ngữ điều khiển truy xuất (ACL) Ngôn ngữ truy vấn (QL) • Kỹ – – – – Cài đặt sở liệu Quản lý liệu Quản lý người...
 • 37
 • 327
 • 3

bài giảng sở dữ liệu bài 4: ngôn ngữ SQL - gv. dương khai phong

bài giảng cơ sở dữ liệu bài 4: ngôn ngữ SQL - gv. dương khai phong
... thiệu Các ngôn ngữ giao tiếp Ngôn ngữ định nghĩa liệu Ngôn ngữ thao tác liệu Ngôn ngữ truy vấn liệu có cấu trúc Ngôn ngữ điều khiển liệu Khoa HTTT - Dương Khai Phong Giới thiệu Là ngôn ngữ chuẩn ... HTTT - Dương Khai Phong 19 Ngôn ngữ thao tác liệu Gồm lệnh: 4.1 Lệnh thêm liệu (INSERT) 4.2 Lệnh sửa liệu (UPDATE) 4.3 Lệnh xóa liệu (DELETE Khoa HTTT - Dương Khai Phong 20 Ngôn ngữ thao tác liệu ... hệ Là ngôn ngữ phi thủ tục Khởi nguồn SQL SEQUEL - Structured English Query Language, năm 1974) Các chuẩn SQL SQL8 9  SQL9 2 (SQL2 )  SQL9 9 (SQL3 ) Khoa HTTT - Dương Khai Phong Các ngôn ngữ giao...
 • 35
 • 428
 • 0

bài giảng sở dữ liệu bài 7: ngôn ngữ đại số quan hệ - gv. dương khai phong

bài giảng cơ sở dữ liệu bài 7: ngôn ngữ đại số quan hệ - gv. dương khai phong
... đại số quan hệ Các phép toán Ví dụ Khoa HTTT - Dương Khai Phong Giới thiệu Đại số quan hệ (ĐSQH) có tảng toán học (cụ thể lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ Đối tượng xử lý quan hệ ... hệ sở liệu quan hệ Chức năng: Cho phép mô tả phép toán rút trích liệu từ quan hệ sở liệu quan hệ Cho phép tối ưu trình rút trích phép toán có sẵn lý thuyết tập hợp Khoa HTTT - Dương Khai Phong ... thức đại số quan hệ Biểu thức ĐSQH biểu thức gồm phép toán ĐSQH Biểu thức ĐSQH xem quan hệ (không có tên) Có thể đặt tên cho quan hệ tạo từ biểu thức ĐSQH Có thể đổi tên thuộc tính quan hệ tạo...
 • 20
 • 492
 • 0

bài giảng sở dữ liệu chương 5: ngôn ngữ truy vấn cấu trúc - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 5: ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... NỘI DUNG • Ngôn ngữ định nghĩa liệu Ngôn ngữ truy vấn liệu Ngôn ngữ cập nhật liệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM NGÔN NGỮ SQL • Ngôn ngữ đại số quan hệ: ... thức truy vấn: khó khăn cho người sử dụng • Cần xây dựng ngôn ngữ cấp cao: người sử dụng cần khai báo nội dung truy vấn Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM NGÔN NGỮ SQL • Ngôn ... ĐỊNH NGHĨA CÁC KIỂU DỮ LIỆU Các kiểu liệu SQL • Kiểu liệu số • Kiểu liệu chuỗi ký tự • Kiểu liệu chuỗi bit • Kiểu liệu Boolean • Kiểu liệu Datetime Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân...
 • 28
 • 479
 • 0

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Các kiểu dữ liệu sở pptx

Bài giảng nhập môn ngôn ngữ lập trình - Các kiểu dữ liệu cơ sở pptx
... BB Nội dung Các kiểu liệu sở Biến, Hằng, Câu lệnh & Biểu thức Các lệnh nhập xuất Một số ví dụ minh họa Các kiểu liệu sở VC VC & & BB BB Các kiểu liệu sở  Turbo C có kiểu sở sau:  Kiểu số nguyên: ... 2912, -1 706, …  Kiểu số thực: giá trị số thực 3.1415, 29.12, -1 7.06, …  Kiểu luận lý: giá trị sai  Kiểu ký tự: 256 ký tự bảng mã ASCII Các kiểu liệu sở VC VC & & BB BB Kiểu số nguyên  Các kiểu ... = fabs(t); Các kiểu liệu sở 38 VC VC & & BB BB Bài tập Trình bày kiểu liệu sở C cho ví dụ Trình bày khái niệm biến cách sử dụng lệnh gán Phân biệt thường ký hiệu Cho ví dụ minh họa Trình bày khái...
 • 47
 • 675
 • 2

Đề cương bài giảng sở kỹ thuật lập trình ngôn ngữ c

Đề cương bài giảng cơ sở kỹ thuật lập trình ngôn ngữ c
... sau: C c ch c i hoa: A B C Z C c ch c i th ng: a b c z C c ch s : C c kớ hi u toỏn h c: + - * / = < > C c d u ngo c: [ ] { } ( ) C c ký hi u ủ c bi t kh c: , ; : / ? @ # $ % ^ & C c d u ... 130 BMCNPM Đề c ng sở kỹ thuật lập trình Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ lập trình C# 1.1 Tổng quan ngôn ngữ lập trình C# Ngụn ng C# khỏ ủn gi n, ch kho ng 80 t khúa v hn m i m y ki u d li u ủ c xõy ... niệm Ghi chỳ: M t chng trỡnh ủ c vi t t t thỡ c n ph i c chỳ thớch c c ủo n mó ủ c vi t C c ủo n chỳ thớch ny s khụng ủ c biờn d ch v cng khụng tham gia vo chng trỡnh M c ủớch chớnh l lm cho ủo...
 • 135
 • 263
 • 1

Bài giảng sở dữ liệu chương 3 ngôn ngữ truy vấn SQL

Bài giảng cơ sở dữ liệu  chương 3 ngôn ngữ truy vấn SQL
... 999888777 30 10 888777666 10 10 888777666 30 10 33 3222111 10 35 .7 33 3222111 20 25 33 3222111 30 55544 433 3 30 15 bangtqh@utc2.edu.vn Bị loại Chương - Ngôn ngữ truy vấn SQL 29 Mệnh đề HAVING (tt) Được sử ... bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ngôn ngữ truy vấn SQL 80 3. 6 .3 Xóa bảng Cú pháp: Ví dụ: bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ngôn ngữ truy vấn SQL 81 3. 6 .3 Xóa bảng (tt) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ngôn ngữ truy vấn SQL ... vấn SQL 82 3. 7 Lệnh giao quyền truy cập CSDL (Đọc tài liệu) bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ngôn ngữ truy vấn SQL 83 bangtqh@utc2.edu.vn Chương - Ngôn ngữ truy vấn SQL 84 3. 8 Bài tập (Tài liệu, trang...
 • 43
 • 271
 • 0

Bài giảng sở hóa phân tích môi trường: Chương 5

Bài giảng Cơ sở hóa phân tích môi trường: Chương 5
... pháp phân tích đo điện 5. 2.1 sở lý thuyết phương pháp 5. 2.2 Thế điện cực 5. 2.3 Phương pháp đo điện cực 5. 2.4 Kỹ thuật định lượng 5. 2 .5 Thiết bị đo điện 5. 2.6 Ứng dụng Analytical Chemistry 26 5. 2.1 ... xanh vàng da cam 490 – 51 0 lục xanh đỏ 51 0 – 53 0 lục đỏ tím 53 0 – 56 0 lục vàng tím 56 0 – 59 0 vàng xanh 59 0 – 610 da cam xanh lục 610 – 730 đỏ lục Analytical Chemistry 17 5. 1.4 Kỹ thuật định lượng ... 5. 1 Phương pháp phân tích phổ tử ngoại phổ khả kiến 5. 1.1 sở lý thuyết phương pháp 5. 1.2 Định luật Bouguer – Lambert – Beer 5. 1.3 Sự hấp thu xạ tử ngoại khả kiến hợp chất 5. 1.4 Kỹ...
 • 39
 • 539
 • 0

Bài giảng sở hóa phân tích môi trường: Chương 3

Bài giảng Cơ sở hóa phân tích môi trường: Chương 3
... pháp chuẩn độ oxy hóa khử 3. 3.1 Nguyên tắc 3. 3.2 Chất thị ox hóa khử 3. 3 .3 Các phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử 3. 3.4 Một số ví dụ VITAMIN C TITRATION Analytical Chemistry 44 3. 3.1 Nguyên tắc  ... Khối lượng mol phân tử lớn tốt để giảm sai số điều chế Ví dụ: H2C2O4.2H2O Analytical Chemistry 3. 2 Phương pháp chuẩn độ acid – baz 3. 2.1 Nguyên tắc 3. 2.2 Chất thị acid - baz 3. 2 .3 Các phương pháp ... 3. 1 Nguyên tắc phương pháp phân tích thể tích  Một số định nghĩa  Các phản ứng dùng pttt  Phân loại pp pttt  Các pp chuẩn độ  Cách tính kết...
 • 74
 • 403
 • 0

bài giảng sở dữ liệu quan hệ và sql- chương 9: ngữ thủ tục- ps/sql - cđ cntt hữu nghị việt hàn

bài giảng cơ sở dữ liệu quan hệ và sql- chương 9: ngữ thủ tục- ps/sql - cđ cntt hữu nghị việt hàn
... END; Chương Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL - 25 Giới thiệu PL/SQL - Kiểu liệu hợp Kiểu liệu Table Kiểu liệu Record Thuộc tính %ROWTYPE Chương Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL - 26 Giới thiệu PL/SQL - Kiểu liệu ... V_dept.Dname:=‘CAMARON’; Chương Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL - 32 Con trỏ - Tổng quan trỏ (Cursor) - Nâng cao trỏ Chương Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL - 33 Tổng quan trỏ - Kiểu biến có cấu trúc chứa lệnh SQL xử lý - Mỗi ... LOOP; Chương Ngôn ngữ thủ tục –PL/SQL - 22 Giới thiệu PL/SQL - Lệnh lặp FOR FOR counter IN [REVERSE] from … to LOOP statements; END LOOP; Ví dụ: Chèn thêm hàng vào bảng Locations Chương Ngôn ngữ thủ...
 • 79
 • 251
 • 0

Bài giảng sở học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi đại học xây dựng

Bài giảng cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi  đại học xây dựng
... s h c Môi trư ng liên t c & thuy t ñàn h i h c v t r n bi n d ng Chương thuy t ñàn h i, SBVL, CHKC, CH ch t l ng thuy t d o thuy t t bi n h c phá hu h c v ... (3.27a) 2 ( σ − σ ) + (σ − σ ) + ( σ − σ ) (3.27b) s h c Môi trư ng liên t c & thuy t ñàn h i Tóm t t gi ng s h c Môi trư ng liên t c & thuy t ñàn h i Tóm t t gi ng Tr ng thái bi ... - bi n d ng thuy t ñàn h i phi n: xây d ng quan h phi n tính ng su t - bi n d ng (phi n v t lý) Tóm t t gi ng - Tr n Minh Tú - Đ i h c Xây d ng s h c Môi trư ng liên t c & thuy t ñàn...
 • 36
 • 455
 • 1

Bài giảng sở lập trình nâng cao đh ngoại ngữ TP HCM

Bài giảng cơ sở lập trình nâng cao  đh ngoại ngữ TP HCM
... thước liệu – Đặc điểm liệu • • • • Tốc độ máy tính Ngôn ngữ lập trình Chương trình dịch cho ngôn ngữ lập trình Hệ điều hành để thực chương trình 11 Thời gian thực thuật toán  Thời gian thực thực ... thuật toán  Thời gian thực thực tế: Dựa thực tế chạy thuật toán viết trên: • Cùng ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch • Cùng hệ thống máy tính • Cùng liệu vào chuẩn Kết luận: Thuật toán nhanh, ... Hằng Logarit Tuyến tính n.log(n) Bình phương, lập phương, … Đa thức Mũ Giai thừa 29 ƯỚC LƯỢNG ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN Phân loại câu lệnh ngôn ngữ lập trình  Câu lệnh đơn thực thao tác • Lệnh...
 • 337
 • 784
 • 0

Bài giảng sở hóa phân tích môi trường chương 1 đại cương về hóa phân tích

Bài giảng cơ sở hóa phân tích môi trường  chương 1 đại cương về hóa phân tích
... Chemistry Chương 1: Đại cương hóa phân tích 1. 1 Nội dung yêu cầu hóa học phân tích 1. 2 Phân loại phương pháp phân tích 1. 3 Các loại phản ứng hóa học dùng hóa phân tích 1. 4 Các giai đoạn phương pháp phân ... Chương 1: Đại cương hóa phân tích Chương 2: Phân tích định tính  Chương 3: Phân tích thể tích Chương 4: Phương pháp phân tích trọng lượng  Chương 5: Các phương pháp phân tích hóa lý Analytical ... dịch) - sở hoá học phân tích, tập 1, 2 – NXB ĐH&THCN, 19 90 [3] Nguyễn Tinh Dung – Hoá học Phân tích, tập 1, 2, – NXBGiáo dục, 19 81 [4] Lê Xuân Mai, Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Hóa phân tích- NXB...
 • 17
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cơ sở khoa học môi trườngbài giảng cơ sở kỹ thuật môi trườngbài giảng cơ sở công nghệ môi trườngbài giảng cơ sở dữ liệubài giảng cơ sở lý thuyết hóa họcbài giảng phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtbài giảng cơ sở lý thuyết truyền tinbài giảng cơ sở matlab và ứng dụngbài giảng cơ sở tự độngcơ sở ngôn ngữ họcgiáo trình cơ sở ngôn ngữ họcbài giảng cơ sở văn hóa việt nambài giảng cơ sở lập trìnhbài giảng cơ sở lập trình visual basicbài giảng cơ sở sữ liệuMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam