DSpace at VNU: Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt hiện nay (Qua khảo cứu tại một số chùa ở thành phố Hà Nội)

Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt
... mà Phật giáo dung hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt ... dân tộc trình dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt 4.2 Phạm ... SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƢỜI VIỆT (Qua khảo sát số chùa Hà Nội) 2.1 Sự dung hợp Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên đời sống tinh thần ngƣời Việt...
 • 107
 • 2,774
 • 7

Sự dung hợp giữa Phật giáo tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng hiện nay.

Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay.
... BẢN CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 3.1 Sự dung hợp Phật giáo tín ngƣỡng thờ Mẫu Thành phố Hải Phòng qua ... tin dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng - Phương pháp điều tra: phương pháp khảo sát dung hợp Phật giáo tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng qua số chùa, điện thờ Mẫu ... 4.2.1 Giá trị dung hợp Phật giáo tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Bảo tồn giá trị dung hợp Phật giáo tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng trình hội...
 • 27
 • 335
 • 0

Sự dung hợp giữa phật giáo tín ngưỡng thờ mẫu thành phố hải phòng hiện nay

Sự dung hợp giữa phật giáo và tín ngưỡng thờ mẫu ở thành phố hải phòng hiện nay
... Chƣơng 3: BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG HIỆN NAY 64 3.1 Sự dung hợp Phật giáo tín ngƣỡng thờ Mẫu Thành phố Hải Phòng qua ... thờ Mẫu Thành phố Hải Phòng 118 3.3.1 Đặc điểm tín ngưỡng thờ Mẫu dung hợp với Phật giáo thành phố Hải Phòng 118 3.3.2 Đặc điểm Phật giáo dung hợp với tín ngưỡng thờ Mẫu thành ... tin dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng - Phương pháp điều tra: phương pháp khảo sát dung hợp Phật giáo tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng qua số chùa, điện thờ Mẫu...
 • 201
 • 122
 • 0

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (qua khảo sát tỉnh Bắc Giang

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt (qua khảo sát ở tỉnh Bắc Giang
... hiểu ảnh hưởng Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt việc làm cần thiết, lấy tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt Bắc Giang làm đối tượng để khảo cứu, qua để thấy rõ ảnh hưởng Phật ... Phật giáo vào Việt Nam tình hình Phật giáo tỉnh Bắc Giang Hai phân tích số nét tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt tỉnh Bắc Giang Ba phân tích ảnh hưởng Phật giáo đến tín ngưỡng thờ cúng tổ ... tổ tiên 26 1.2.2 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt tỉnh Bắc Giang 34 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ BIỂU HIỆN SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƢỜI VIỆT (Qua khảo sát...
 • 93
 • 943
 • 3

Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Nội hiện nay

Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay
... hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng người dân Nội nay, - Chỉ biểu hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội - Chỉ giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với ... biểu hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội Qua đưa giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội ... thiện, phát triển Ngoài có khái niệm: Hội nhập, người dân Nội, tín ngưỡng, thờ cúng truyền thống Chương 2: CƠ SỞ CỦA SỰ HỘI NHẬP PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DÂN...
 • 28
 • 558
 • 0

Sự hội nhập phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân nội hiện nay (Tóm tắt trích đoạn)

Sự hội nhập phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân hà nội hiện nay (Tóm tắt trích đoạn)
... sở hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng người dân Nội - Chỉ biểu hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội - Chỉ giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với tín ... biểu hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội Qua đưa giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội ... HÓA CỦA SỰ HỘI NHẬP PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 4.1 Giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng truyền...
 • 47
 • 143
 • 0

Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Nội hiện nay

Sự hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống của người dân Hà Nội hiện nay
... sở hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng người dân Nội - Chỉ biểu hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội - Chỉ giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với tín ... biểu hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội Qua đưa giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa hội nhập Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng truyền thống người dân Nội ... BIỂU HIỆN CỦA SỰ HỘI NHẬP PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI DÂN HÀ NỘI HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 3.1 Hội nhập Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng truyền thống...
 • 47
 • 158
 • 0

Phân lập xác định các yếu tố gay bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa tại một số huyện thành phố nội biện pháp phòng trị

Phân lập và xác định các yếu tố gay bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa tại một số huyện ở thành phố hà nội và biện pháp phòng trị
... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I PHÙNG H I HƯNG PHÂN L P VÀ XÁC ð NH CÁC Y U T GÂY B NH C A VI KHU N ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TRONG H I CH NG TIÊU CH Y THÀNH ... nh y u t gây b nh c a vi khu n Escherichia coli, Salmonella h i ch ng tiêu ch y t i m t s huy n l n sau cai s a Thành ph N i bi n pháp phòng tr " M c tiêu nghiên c u - Xác ñ nh ñư c m t s ñ ... E coli Salmonella h i ch ng tiêu ch y l n 2.2.2.1 Phân l p, xác ñ nh t l nhi m vi khu n t m u b nh ph m phân l n tiêu ch y 2.2.2.2 Xác ñ nh s lư ng vi khu n E coli Salmonella phân l n tiêu ch...
 • 85
 • 432
 • 0

Sự dung thông giữa phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời kỳ đầu du nhập

Sự dung thông giữa phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời kỳ đầu du nhập
... Sự dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời kỳ đầu du nhập làm đề tài luận văn cao học Tình hình nghiên cứu luận văn Phật giáo tôn giáo lớn giới nay, truyền bá vào Việt Nam ... ảnh hưởng Phật giáo văn hóa, xã hội Việt Nam nhiều góc độ khác Về dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam có công trình: Luận văn TH.S Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ ... qua lại Phật giáo tín ngưỡng truyền thống tạo nên dung thông chúng Do đó, luận văn định hướng nghiên cứu làm rõ dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam thời đầu du nhập Mục...
 • 97
 • 783
 • 1

Sự dung thông giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam thời kì đầu du nhập

Sự dung thông giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam thời kì đầu du nhập
... lúa làm lẽ sống Tìm hiểu dung thông Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam thời kỳ đầu du nhập góp phần làm sáng tỏ đặc điểm đạo Phật du nhập vào Việt Nam thời kỳ đầu, mà có ý nghĩa thiết ... bàn du nhập Phật giáo vào Việt Nam sở phân tích giáo lý tư tưởng làm sở cho dung thông - Khảo sát trực tiếp dung thông Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu thời kỳ đầu du ... ảnh hưởng Phật giáo văn hóa, xã hội Việt Nam nhiều góc độ khác Về dung thông Phật giáo với tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam có công trình: Luận văn TH.S Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ...
 • 31
 • 235
 • 0

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố Nội

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố Hà Nội
... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NGƢỜI CAO TUỔI TẠI MỘT SỐ QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: ... 80 tuổi, bao gồm: 91 nữ, 82 nam, từ 60- 65 tuổi 73 người , từ 66- 74 tuổi 55 người, 75 tuổi 49 người Giả thuyết khoa học Tình trạng sức khỏe tinh thần chung người cao tuổi số quận huyện thành phố ... Sức khỏe tinh thần sức khỏe tình cảm tất nhiên quan trọng tuổi già vấn đề khác sống Mọi người có nhu cầu sức khỏe tinh thần, số người chẩn đoán có bệnh tâm thần Đa số người lớn tuổi sức khỏe...
 • 101
 • 519
 • 2

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố nội

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố hà nội
... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NGƢỜI CAO TUỔI TẠI MỘT SỐ QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: ... 80 tuổi, bao gồm: 91 nữ, 82 nam, từ 60- 65 tuổi 73 người , từ 66- 74 tuổi 55 người, 75 tuổi 49 người Giả thuyết khoa học Tình trạng sức khỏe tinh thần chung người cao tuổi số quận huyện thành phố ... khỏe tinh thần NCT số quận, huyện thành phố Nội làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng sức khỏe tinh thần NCT nhằm đặc trưng sức khỏe tinh thần NCT Từ đó, đề xuất số...
 • 14
 • 202
 • 1

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố Nội

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố Hà Nội
... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NGƢỜI CAO TUỔI TẠI MỘT SỐ QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: ... 80 tuổi, bao gồm: 91 nữ, 82 nam, từ 60- 65 tuổi 73 người , từ 66- 74 tuổi 55 người, 75 tuổi 49 người Giả thuyết khoa học Tình trạng sức khỏe tinh thần chung người cao tuổi số quận huyện thành phố ... khỏe tinh thần NCT số quận, huyện thành phố Nội làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng sức khỏe tinh thần NCT nhằm đặc trưng sức khỏe tinh thần NCT Từ đó, đề xuất số...
 • 14
 • 215
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố nội

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố hà nội
... TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO MẠCH NGẮN TRONG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Nội dung nghiên cứu đề tài: - Hoàn thiện phương pháp tách chiết số ... cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài gồm: - Đưa quy trình phân tích hợp chất clo mạch ngắn nước mặt - Xác định nồng độ chất nghiên cứu nước mặt sông hồ địa bàn số quận thuộc thành phố nội - Tính toán ... 1,2-Dicloetan có mẫu nước mặt lấy sông, hồ số quận nội thành Nội - Từ kết phân tích xác định mức độ ô nhiễm tính toán đánh giá rủi ro ung thư gây hợp chất clo mạch ngắn người vùng nghiên cứu...
 • 72
 • 401
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố nội

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm các hợp chất cơ clo mạch ngắn trong nước mặt trên địa bàn một số quận thuộc thành phố hà nội
... ĐỘ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO MẠCH NGẮN TRONG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI” Nội dung nghiên cứu đề tài: - Hoàn thiện phƣơng pháp tách chiết số hợp chất clo mạch ngắn ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - PHẠM VĂN HUY NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO MẠCH NGẮN TRONG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN MỘT ... đƣợc quy trình phân tích hợp chất clo mạch ngắn nƣớc mặt - Xác định đƣợc nồng độ chất nghiên cứu nƣớc mặt sông hồ địa bàn số quận thuộc thành phố nội - Tính toán đƣợc rủi ro ung thƣ gây chất nghiên...
 • 13
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM