Đề ôn tập hóa hữu cơ lớp 12 hay

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỮU LỚP 12 CB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ LỚP 12 CB
... Sobitol Phản ứng thủy phân men lactic C6 H12O6  2CH 3CHOHCOOH → SACCAROZ Ơ 2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O + , C12H22O11 + H2O t H C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ glucozơ fructozơ Phản ... xenlulozơ, thủy tinh hữu Câu 264 Giữa glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường B Đều có biệt dược huyết C Đều bị oxi hóa AgNO3/NH3 D Đều lấy từ củ cải đường ... B Xà phòng hóa C Hiđro hóa (có xúc tác Ni) D Làm lạnh Câu 123 Xà phòng điều chế cách sau đây? A Đehiđro hóa tự nhiên B Phản ứng axit kim loại C Phân hủy mỡ D Thủy phân mỡ kiềm Câu 124 Phát biểu...
 • 92
 • 1,035
 • 30

Ôn tập hóa hữu lớp 12 ppsx

Ôn tập hóa hữu cơ lớp 12 ppsx
... không với chất CH – CH(NH2) – COOH? A axit –aminopropanoic B axit α –aminopropionic C Alanin D valin Câu 46: Chất sau làm quỳ tím ẩm hóa xanh?A glyxin B anilin C phenol D lysin Câu 47: Chất hữu ... HNO3 Câu 42: Anilin không phản ứng với chất sau đây?A HCl B NaOH C Br2 D HNO2 Câu 43: Chất sau amin bậc 3?A (CH3)3C – NH2 B (CH3)3N C (NH3)3C6H3 D CH3NH3Cl Câu 44: Amin có công thức CH3 – CH(NH2) ... dung dịch HCl 0,5M Sau phản ứng thu 9,55 gam muối Xác định công thức X?A C2H5NH2 B C6H5NH2 C C3H5NH2 D C3H7NH2 Câu 52: Axit amino axetic không tác dụng với chất:A CaCO3 B H2SO4 loãng C KCl D CH3OH...
 • 2
 • 405
 • 3

ôn tập hóa hữu lớp 12

ôn tập hóa hữu cơ lớp 12
... Anilin: lỏng, không màu, độc, dễ oxi hóa →đen CTCT:giải thích tính bazo cách Hóa tính:  Tính bazo yếu: - Td HCl→khói trắng giống NH3 - Quì tím: amin thơm hóa xanh; amin béo không đổi màu( giải ... không nhánh: xenlu, PVC, PE, nhựa novolac, nhựa rezol  nhánh: amilopetin, glicogen  không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit( nhựa rezit) lí tính: - không bay hơi, nhiệt độ nóng chảy không ... Tồn dạng vòng β - Không màu Br2 - Hóa tính: tương tự G( Cu(OH)2/OH-,toC →tủa đỏ gạch tạo phức khác với G) Saccarozo( đường mía) { C1 − O − C lkglicozit S=α-G+β-F , OH tự do→ không chuyển sang mạch...
 • 9
 • 319
 • 1

ôn tập hoá hữu lớp 12

ôn tập hoá hữu cơ lớp 12
... số ch t h u mạch hở có cơng thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 12: Tổng số ồng phân c u tạo amin ậc nh t ậc a có cơng thức phân tử C4H11N? A B C D Câu 13.M t amino axit có cơng thức phân tử C4H9NO2 ... loại hợp ch t thơm ứng với cơng thức phân tử A B C D Câu 58.Đun nóng 6g CH  CHCOO  CH với 120 ml dd NaOH 1M cạn dd sau phản ứng thu ược khối lượng r n : A g B 12 g C 10 g D.Cả A B C u sai ... tăng 12 (g) CTPT este E A C4H8O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C4H6O2 Câu 57 M t hợp ch t chứa a ngu ên tố C H O có tỉ lệ khối lượng mC : m H : mO = 21 : : Hợp ch t có cơng thức ơn giản nh t trùng với cơng...
 • 10
 • 369
 • 0

15 đề ôn tập hóa hữu 12

15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12
... Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 CHUN ĐỀ : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 (Thời gian : 90 phút) ... gam kết tủa Giá trị m A 10,0 B 12, 0 C 15, 0 D 20,5 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 Câu 15: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 ... nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 A 270,0 B 135,0 C 192,9 D 384,7 Câu 15: Thủy phân este X mơi trường axit, thu hai chất hữu Y Z Từ Y chuyển hóa thành...
 • 64
 • 177
 • 0

15 đề ôn tập hóa hữu 12

15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12
... với cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 20: Chất X có cơng thức phân tử C8H15O4N Từ X, thực biến hóa sau : t o C8H15O4N + dd NaOH dư → Natri glutamat + CH4O + C2H6O Hãy cho biết, X có cơng ... hợp chất hữu cơ, mũi tên biểu thị phản ứng hố học) : Q X C2H5OH E CO2 Y Z Cơng thức E, Q, X, Y, Z phù hợp với sơ đồ : A C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COONa B (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, ... Câu 44: Khối lượng phân tử loại tơ capron 16950 đvC, tơ enang 2159 0 đvC Số mắt xích cơng thức phân tử loại tơ : A 200 150 B 120 160 C 150 170 D 170 180 Câu 45: Loại chất sau khơng phải polime tổng...
 • 96
 • 434
 • 0

15 đề ôn tập hóa hữu 12

15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12
... Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 CHUN ĐỀ : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 (Thời gian : 90 phút) ... gam kết tủa Giá trị m A 10,0 B 12, 0 C 15, 0 D 20,5 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 Câu 15: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 ... nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 A 270,0 B 135,0 C 192,9 D 384,7 Câu 15: Thủy phân este X mơi trường axit, thu hai chất hữu Y Z Từ Y chuyển hóa thành...
 • 64
 • 358
 • 1

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường Trung học phổ thông
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Thị Phương Thúy XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ LỚP 12 NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH YẾU MÔN HÓA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... nhằm phục vụ tốt cho thực tế giảng dạy nâng cao kỹ giải tập Hóa học cho HS yếu môn hóa lớp 12 trường THPT CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 12 BAN CƠ BẢN CHO HỌC SINH YẾU ... dạy học hoá học trường Trung học phổ thông 2.2 Đối tượng nghiên cứu : Việc xây dựng hệ thống tập hóa hữu lớp 12 ban nhằm rèn luyện kỹ giải tập cho học sinh yếu môn hóa 3 Mục đích nghiên cứu Xây...
 • 137
 • 4,045
 • 38

Đề ôn tâp hóa hữu 11(hay)

Đề ôn tâp hóa hữu cơ 11(hay)
... Câu 16: Chất hữu A phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 phản ứng với Na giải phóng khí hiđro Khi cho 0,5 mol A phản ứng hết với Na thu 11,2 lít hiđro(đktc) Công thức cấu tạo A A OH ... đồ chuyển hoá sau: brombenzen → X → Y → X Công thức phân tử X A ancol benzylic B phenol C Xiclohexanol D natri benzylat Câu 18: 2-clobutan sản phẩm hữu thực phản ứng A cộng hiđroclorua vào 2-metylpropen ... 3-metylbut-1-en B 3-metylbutan-1-ol C 2-metylbut-2-en D 2-metylbut-1-en Câu 22: Các công thức ancol ghi đây, công thức viết sai (1) CnH2nOH (2) CnH2nO(n ≥ 3) (3) CnH2n+2(OH)2 (4) CH3 – CH(OH)2...
 • 2
 • 814
 • 26

Bo de on tap hoa huu co 11

Bo de on tap hoa huu co 11
... hồn tồn 0,3mol X thu 11, 2 lit khí CO 2(đkc) Để trung hòa 0,3mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M A1 A2 là: A HCOOH HOOC - COOH B CH3COOH HOOC CH2COOH C HCOOH C2H5-COOH D CH3COOH HCOOH Câu 25: Cho chất ... ancol isobutylic A bậc I B bậc C bậc III D bậc II Câu 110 : Ancol tác dụng với CuO, đun nóng tạo sản phẩm xeton (mạch C khơng đổi) ? A (CH3)3COH B C6H5CH2OH C CH3CHOHCH3 D CH3CH2CH2OH Câu 111 :Nhiệt ... 7m + = 11n B 7m = 11n + C 7n + = 11m D 7n = 11m + Câu 180:Víi mçi mòi tªn lµ mét pø vµ c¸c s¶n phÈm ®Ịu lµ s¶n phÈm chÝnh th× s¬ ®å chun hãa nµo sau ®©y sai ? A C2H5OH → CH3COOH → CH3COONa → CH4...
 • 26
 • 516
 • 11

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn hóa ở trường trung học phổ thông
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Thị Phương Thúy XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ LỚP 12 NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH YẾU MÔN HÓA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... nối để em học sinh yếu nắm kiến thức Chính lí đó,chúng chọn đề tài “ Xây dựng hệ thống tập Hóa Hữu lớp 12 nhằm rèn luyện kỹ giải tập cho học sịnh yếu môn hóa trường Trung học phổ thông Khách ... dạy học hoá học trường Trung học phổ thông 2.2 Đối tượng nghiên cứu : Việc xây dựng hệ thống tập hóa hữu lớp 12 ban nhằm rèn luyện kỹ giải tập cho học sinh yếu môn hóa 3 Mục đích nghiên cứu Xây...
 • 20
 • 267
 • 0

Bài tập hoá hữu lớp 11 hay ôn thi thpt quốc gia môn Hoá

Bài tập hoá hữu cơ lớp 11 hay ôn thi thpt quốc gia môn Hoá
... b Câu 324 Hợp chất hữu E có công thức phân tử C3H6O3 có nhiều sữa chua E tác dụng với Na Na2CO3, tác dụng với CuO nung nóng tạo chất hữu không tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo E ... (CH2=CH−COOH) không tham gia phản ứng với A NaNO3 B H2 / Ni, t° C dung dịch Br2 D Na2CO3 Câu 138 Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu ... 341 Chất hữu X có công thức phân tử C4H10O Số lượng đồng phân X không tác dụng với Na A B C D Câu 342 Khi cho chất X có công thức phân tử C3H5Br3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu chất hữu Y có...
 • 29
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hoá hữu cơ lớp 11ôn tập hóa hữu cơ lớp 11các dạng bài tập hóa hữu cơ lớp 12bài tập hóa hữu cơ lớp 12de kiem tra hoa huu co lop 12phuong phap giai bai tap hoa huu co lop 12đề cương ôn tập hóa hữu cơ 12ôn tập hoá hữu cơ 12ôn tập hóa hữu cơ 12bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 12ôn tập hóa huu co 12 nang caoon tap hoa huu co 12 ly thuyet trac nghiemđề cương ôn tập hóa hữu cơtài liệu hóa hữu cơ lop 12 ôn thi đạicbài tập và lời giải chi tiết hóa hữu cơ lớp 12Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ