PLC BC Quy II 2015 RiengSoatXet

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012
... khai Thông tư Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Quy định i u kiện hoạt động chuyên môn môn thể thao sở kinh doanh hoạt động thể thao đến Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện, thành ... trình Giai i u quê hương; Khai bút, khai đàn; Giao lưu Thư pháp; Biểu diễn cờ ngư i; Chương trình Giai i u xuân; Giao lưu khiêu vũ, chiếu phim, trò ch i dân gian, trò ch i thiếu nhi; Biểu diễn ... ngành, công tác xây dựng văn trình UBND tỉnh ban hành năm 2012 theo chương trình đăng ký chậm so v i kế hoạch III/ Những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/201 2: Trên sở kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm...
 • 12
 • 634
 • 1

68/BC-CDGD ngày 30/7/2009 V/v Báo cáo quý II/2009

68/BC-CDGD ngày 30/7/2009 V/v Báo cáo quý II/2009
... nghiêm túc thông tin báo cáo định kỳ Báo cáo xác số lao động công đoàn quý III/2009 Tổ chức Đại hội công đoàn sở theo điều lệ Hồ sơ đại hội phải gửi công đoàn ngành duyệt trước 10 ngày trước diễn ... việc thực chế độ báo cáo vào nề nếp số đơn vị chưa thực nghiêm chỉnh, số liệu báo cáo chưa xác - Một số CĐCS toán kinh phí chậm trễ hồ sơ không đảm bảo II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2009 Chương ... I/2009 từ ngày 17/8 đến 21/8 năm 2009 Nộp đoàn phí tháng cuối năm quỹ tương trợ đợt II năm học 2008-2009 tháng 8/2009 Trên báo cáo hoạt động công đoàn quý II nhiệm vụ trọng tâm quý III/2009 Công...
 • 6
 • 222
 • 0

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-TỪ THÁNG 01/2015 ĐẾN THÁNG 06/2015 QUÝ I, II/2015

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-TỪ THÁNG 01/2015 ĐẾN THÁNG 06/2015 QUÝ I, II/2015
... Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD-QLKTXD ngày / /2015 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh việc Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng đến tháng 6; Quý ... - Chỉ số giá phần xây dựng; - Các số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm số giá vật liệu xây dựng công trình, số giá nhân công xây dựng công trình số giá máy thi công xây dựng công trình; - Chỉ ... toán xây dựng công trình thời điểm gốc theo mặt giá xây dựng bình quân từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2011, quý I, II, III, IV/2011 năm 2011 tương ứng Các số giá xây dựng nêu Tập số giá xây dựng...
 • 23
 • 210
 • 0

Tổ chức và lập kế hoạch chuyến đi cho tàu đại nam trong quý II năm 2015

Tổ chức và lập kế hoạch chuyến đi cho tàu đại nam trong quý II năm 2015
... thác tàu dầu em thấy để có hiệu khai thác tàu công tác tìm kiếm, lựa chọn tổ chức chuyến quan trọng Chính đồ án tốt nghiệp mình, em định lấy đề tài “ Tổ chức lập kế hoạch chuyến cho tàu Đại Nam quý ... chọn hình thức khai thác tàu hiệu tuỳ theo thời đi m phù hợp thuê tàu định hạn, thuê tàu chuyến Kế hoạch cho thuê T/C tàu Đại Nam tháng năm bắt đầu vào khoảng tháng sau tàu rời đà - Đẩy mạnh ... đồng thuê tàu chuyến Hợp đồng thuê tàu chuyến kết đàm phán người thuê tàu người cho thuê tàu Trong hợp đồng người ta quy định rõ cụ thể quyền lợi nghĩa vụ người thuê tàu cho thuê tàu đi u khoản...
 • 91
 • 181
 • 1

đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015

đánh giá thực trạng và nhu cầu phục hồi chức năng của trẻ khuyết tật tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương quý ii năm 2015
... Đánh giá thực trạng trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Hải Dương quý II năm 2015 30 Nhu cầu cần phục hồi chức trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Hải Dương quý II ... II năm 2015' ' Nhằm mục tiêu: Đánh giá thực trạng trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Hải Dương quý II năm 2015 Xác định nhu cầu cần phục hồi chức trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ hội ... thuật Y tế Hải Dương Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Hải Dương 19 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng trẻ khuyết tật Trung tâm Bảo trợ hội tỉnh Hải Dương quý II năm 2015 Bảng...
 • 51
 • 176
 • 0

KH VSATTP QUY II NAM 2015

KH VSATTP QUY II NAM 2015
... sát Trên kế hoạch hoạt động Quý II năm 2015 Trạm Y tế xã Lao Và Chải./ Lao Và Chải, ngày 31 tháng năm 2015 TM TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI Nơi nhận: - Trưởng BCĐ VSATTP xã; - Lưu TYT; ... kinh doanh, dịch vụ ăn uống Nhân dân xã Phương pháp Biên Quý II Dự kiến kết Người tổ chức T/H Người giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã 100% sở KD, dịch vụ ăn uống kiểm tra Trưởng Loa đài ... KD, DVAU, thức ăn đường phố Biên giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã Trưởng trạm Cán trạm Ytế xã Y tế xã 70% Các xóm nghe tuyên truyền VSATTP tháng hành động 100% sở kinh doanh, kiểm tra...
 • 3
 • 71
 • 0

BC tinh hinh quan tri TMT Quy II 2011

BC tinh hinh quan tri TMT  Quy II 2011
... Sd Nghi quydt Ngiv NOi dug.rg Quydt dinh giii thd Chi nh6nh Cong ty cd phdn tO TMT - Nha m6y sin xudt 15p r6p xe gin m6y 01 488/QD -TMT- HDQT 05lsl201r 02 s14A{Q -TMT- HDQT tzlsl20tt 617IQD -TMT- HDQT ... 02 s14A{Q -TMT- HDQT tzlsl20tt 617IQD -TMT- HDQT 3Usl20r1 03 Tri cd ttc bang tidn m{t n5m 2OlO (1.100d/cp) PhO duyOt don gi6 tidn luong ndm2011 * rrr THAY O0I TUANU VrEN HDQT: - Kh6ng thay ddi IV ... HDQT: - Kh6ng thay ddi IV GIAO DICH CrJA Cd DONG NOr NOI Cd OOruC LON VA NGUOI LION QUAN: - Giao dich cd phidu: Quan h0 STT Nguli thuc hiOn giao dich Sd cd phidu s& hftu ddu vot co ki dOng n6i cudi...
 • 2
 • 37
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011
... liệu báo cáo công nợ, tài sản việc trình bày khoản công nợ tài sản tiềm tàng ngày lập báo cáo tài hợp số liệu báo cáo doanh thu chi phí suốt kỳ hoạt động Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp hợp ... Báo cáo tài hợp Tập đoàn dịch sang Tiếng Anh từ báo cáo tài hợp phát hành Việt Nam ngôn ngữ Tiếng Việt Kỳ kế toán Năm tài Tập đoàn ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài hợp ... báo cáo tài hợp năm Tập đoàn TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Sau sách kế toán chủ yếu Tập đoàn áp dụng việc lập báo cáo tài hợp nhất: Ước tính kế toán Việc lập báo cáo tài hợp tuân thủ...
 • 25
 • 338
 • 0

Tổng hợp thị trường BĐS quý I và nhận định quý II năm 2009

Tổng hợp thị trường BĐS quý I và nhận định quý II năm 2009
... đầu tư nhận i u tâm lý thăm dò thị trường Do đó, thị trường có thực s i động trở l i r i vào tâm i m cu i quý II đầu quý III năm nay"  Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp – Phó chủ tịch Hiệp h i Nhà ... h i Nhà thầu Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam sớm s i động trở l i vào cu i năm 2009 t i đỉnh cao vào năm 2010 chi phí gi i phóng mặt bằng, giá vật liệu giảm cộng thêm việc ngân hàng ... trường BĐS Việt Nam n i chung trở l i chu kỳ tăng trưởng th i gian trung hạn (2 - năm) i t nhất là 2010 mơ i i phục   Chuyên gia BĐS Nguyễn Xuân Châu - giảng viên Khoa BĐS trường ĐH Kinh...
 • 21
 • 154
 • 0

Báo cáo tài chính quý II năm 2010 ngân hàng thương mại cổ phần Á châu

Báo cáo tài chính quý II năm 2010 ngân hàng thương mại cổ phần Á châu
... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo ... 45 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ III NĂM 2010 b Rủi ro tiền tệ Ngày 30 tháng 09 năm 2010 Tài sản Tiền mặt, vàng bạc, á quý Tiền gửi Ngân hàng ... 24 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2010 b Rủi ro tiền tệ Ngày 30 tháng 09 năm 2010 Tài sản Tiền mặt, vàng bạc, á quý Tiền gửi Ngân...
 • 50
 • 284
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ