PLC BC Quy IV 2016 BCTCHopNhat

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2016 trước kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2016 trước kiểm toán
... l2 nnm 2016 S,i 199t3 ph6 Minh I(hai, P.ivlinh Khai Q.Hai Bir Tnrng, TP.Hd Niri BANG cAN Dor Kt TOAN He" NHAr Tai ngiy 3l thing l2 nim 2016 i\t n l.It Chi ti6u so Tn 01/01/20l6 tl6n 31^2t2016 0y$t/2{ ... I}AO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE HO P NHAT 12 oiim 2016 pluntg pltip trrc tiip) ('hi fi6u lli chinh hgp 't tl Tn 01i0l 12016. I6n Tir'01/01/2015 tl6n 31t12t2016 3t/t2/20r5 I Lurr chuy€n tian ti'hoirl ... tang tv ",i, m9 t?i ngey Quydn bi6u quy6t crla Cong tY mc Tqi ngb) Tgi ngii)) 31112 12016 31/12 /2016 01/01 /2016 57.06% 54,17% 89.28o/o 89.28o/o 68,11% 57 06% Hdi, p lJodng Li6t, qu{n Hodng Mai,...
 • 21
 • 45
 • 0

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMT

Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần ô tô TMT
... nh6m C6ng ty chri ytiu ld kt5t qun kinh doanh tu C6ng ty me Tr€n dAy ld mQt s6 nguy€n nhdn chri y6u c6 t6c d6ng l0n d6n k6t qu6 kinh doanhQuj IV vd nlm 2016 ci:r-C6ng ty c6 phAn O tO TMT Xin trdn ... nhtng thring cu6i n6m 2016 vd dAu nim 2017 nhim d4t duoc kt5 hoach stur xu6t kinh doanh nhm 2017 mit C6ng ty d6 dd Quj, IV/ 2016 Doanh thu thudn vd b6n hring vd cung Ndm 2016 20t s Chinh ldch ... qun kinh doanh hqp nh6t: Chi ti€u h ryry lolt 3,58 Lgi nhu6n sau thu6 1,27 8,07 -6,80 49,t6 186,78 -137,11 - Loi nhufn sau thu6 Quf IV/ 2016 cria nh6m C6ng ry gi6m 6,80 tf d6ng lAy k6 ndm 2016...
 • 3
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 ( trước kiểm toán)

Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 ( trước kiểm toán)
... Bio cio 2.285.973.4.14 I (' 0 \(; 1\ (' o PH,\\ () I() r'\1 r' 20 Plriii trri phiii l(inh plric6nq xi Llao hiCnr riQp \ re NOi ngin hrln I(h:ic d.rdn ha)i tli chinh Nin 2016 Bro c{o 56 l{)qll phir ... )4 (' o \(; t\ (oPlr\ \() 10 f\'rr' Bio cro So l99ti \lrnh Khai P.\.lilh l(hai Q.llrri tli ItLLrg, I'P.lli\di ftiin th0r0t nrinh l]rio crio tii chinh (ti€p theo) \ , 1}IO \(: 1,I\ Bo l ST \{; (. ,iC ... l,hii chinh chinh (ti€p theo) \ IIIO:C 1'I\ BO.ST'NC C].(C K}IOAN 1,IT]C'fRiNlI Bi\''I'ITIN BANG CAN I Tidn vi tii Nim 2016 0t /2016 qng Gin tri (lQng Hing t6n kho t,/0 31i2 /2016 VND Il)ng nrrra...
 • 22
 • 56
 • 0

BC tinh hinh quan tri Cty Quy IV 2011 so 24 BC TMT HDQT ngay 18 01 2012

BC tinh hinh quan tri Cty Quy IV 2011 so 24 BC TMT HDQT ngay 18 01 2012
... DrNH c0a uoqr: STT So Quy6 t tlinh Ngiv 01 t22s IQD -TMT- HDQT 29ltu20tt NOi dung Chia t6ch Trung tAm b6n hdng thdnh Trung tAm bdn hdng I vi Trung tdm b6n hdng II 02 t226 IQD -TMT- HDQT Chia t6ch phdng ... ty III THAY DOI THANH VIEN HDQT: - Khong thay ddi rv crAo DrcH cuA cd ooxc Nol s0/ cd ooNc LoN vA Ncuor LrEN QUAN: - Giao dich cd phieu: STT Ngudi thuc hi€n giao dich Quan h0 vdi cd d6ng ndi b6/cd ... Vo Cd dOng 01 02 Bti Qudc COng NguyOn ViOt Anh noi b0 (Ph6 Tdng gir{m d6cl UVHDOT) Cd dong l6n 172.995 2.2st.125 17) J,97 3. 024. t20 10,63 03 NhAm noi b0 (Ph6 Tdng gi6m Nhu cdu tdi chinh c6 nhAn...
 • 3
 • 31
 • 0

Kế hoạch 143 KH-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh sốt xuất huyết Quý IV năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Kế hoạch 143 KH-UBND tăng cường công tác phòng, chống dịch, bệnh sốt xuất huyết Quý IV năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
... dựng kế hoạch chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế tích cực tham gia vào công tác chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết Các Bệnh viện: ... khỏe tỉnh tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết - Định kỳ 06 tháng, năm ... ương Huế, Quân Y 268, Giao thông - Vận tải Huế, Trường Đại học Y Dược Huế: Phối hợp thực tốt kế hoạch phòng chống Sốt xuất huyết địa bàn tỉnh; kế hoạch ứng phó phòng, chống nhiễm khuẩn bệnh...
 • 5
 • 113
 • 2

Báo cáo 183 BC-UBND năm 2016 sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng

Báo cáo 183 BC-UBND năm 2016 sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 thành phố Hải Phòng
... hình thực mục tiêu, tiêu giải pháp nêu Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020 Những mặt Việc triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố lồng ghép Kế hoạch phát ... ban nhân dân thành phố thành lập Ban đạo Xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2020 (Quy t định số 16 95/ QĐ-UBND ngày 13/10/2010) để triển khai xây dựng Quy hoạch ... việc triển khai thực Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011 - 2020 địa bàn thành phố Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 03/4/2014 triển...
 • 17
 • 67
 • 0

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 - Công ty Cổ phần Tecgroup

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 - Công ty Cổ phần Tecgroup
... !t:a:i) I -: P i n: ;a = 9q F R 3:tt i ,i -i : { d? R; B ! K 9e 4: ?:;r + ' -9 x 3 E : ; !E € s q: iRq g a€ ; = Fa -: \-no ia t; >7 : c d ^E -trg f.i!E ; l B s, ,iZA ; : i t::"!-r3 a 3= g: : s -E z ... ; -: ! *B.l -E i.n :- r: €; -; i:=".sii ;-: 5iI= E;i7ii=;ji::Etij iei:, EriiiEE :- 3: E!: j: I :::: j1: =l: E ;;.! E €: a '3, i {tu1 3 g $l : e 6fl -r : ::: ,E g i .2 Fe;.; 'E',e { t a : coNc Ty ... N -" -rlMCPB.vfl -r;.' '-" c:'o",i;i;;o,o Yn\ tn rnun,.'od.!hor'k[Tdi u'\'o_il u \ '" r,)'o'r,i ui -i"n"r' ro h )-' tr d !'ir " n" I l"l' utr i;.\aoJo.'o;r? oneA2dha)"' d rn$ ! 'n"'Lco ' L ' n-d...
 • 33
 • 151
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ IV NĂM 2010

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ IV NĂM 2010
... trị tài sản, công nợ việc trình bày khoản tài sản, công nợ tiềm tàng ngày lập báo cáo tài hợp khoản mục doanh thu chi phí suốt kỳ hoạt động Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp hợp từ báo cáo tài ... CỔ PHẦN FPT 89 Láng Hạ, quận Đống Đa Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp ... thông khác CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỲ KẾ TOÁN Cơ sở lập báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực Kế...
 • 26
 • 374
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ FPT QUÝ IV NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ FPT QUÝ IV NĂM 2011
... 31/12 /2011, Công ty Cổ phần FPT có 10 công ty sau: • • • • • • • • • • Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT; Công ty TNHH Thương mại FPT; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; Công ty TNHH Phần mềm FPT; Công ... mềm FPT; Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT; Công ty TNHH Truyền thông Giải trí FPT; Công ty TNHH Giáo dục FPT; Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT; Công ty TNHH Đầu tư FPT; Công ty TNHH Tháp ... toán Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tòa nhà FPT...
 • 20
 • 329
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ