BAO CAO THUONG NIEN 2011

Báo cáo thường niên 2011 tại công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ đại dương

Báo cáo thường niên 2011 tại công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ đại dương
... thỏng nm 2011 Cụng ty m ca Cụng ty l Cụng ty C phn Tp on i Dng n ngy 31 thỏng 12 nm 2011, Cụng ty C phn Khỏch sn v Dch v i Dng cú 05 cụng ty nh sau: - Cụng ty C phn Si Gũn-Givral Cụng ty C phn ... nm 2011 v nm 2011 theo Ngh quyt ca i hi ng c ụng + Ngy 01/07 /2011 HQT ó Ngh quyt s 16A /2011/ OCH/NQ-HQT thụng qua Quy ch ti chớnh ca Cụng ty + Thc hin theo Ngh quyt s 2604 /2011/ NQ-HC ngy 26/04 /2011 ... Cụng ty C phn Tõn Vit t ngy 23 thỏng nm 2011 v Cụng ty C phn Bỏnh Givral t ngy 29 thỏng 12 nm 2011 Cụng ty hp nht cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc cụng ty ny bỏo cỏo ti chớnh hp nht ca Cụng ty cho...
 • 85
 • 361
 • 0

Báo cáo thường niên 2011 của ACB

Báo cáo thường niên 2011 của ACB
... phối), nhận dạng thương hiệu ACB, hệ thống an ninh nội 29 Báo cáo thường niên 2011 www .acb. com.vn 3.3 Hoạt động ủy ban thuộc HĐQT Ủy ban Nhân (UBNS) thành lập vào tháng năm 2011 sở kế thừa đổi Hội ... 1987 -1993, Thứ trưởng Bộ Thương mại từ năm 1998 - 2007 Trưởng đoàn đàm phán kinh 27 Báo cáo thường niên 2011 www .acb. com.vn tế thương mại Chính phủ kiêm Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập WTO, ... ro chủ yếu mà ACB gặp phải biện pháp quản lý rủi ro Một đánh giá độc lập quản lý rủi ro ACB chuyên gia Ngân hàng Standard Chartered thực báo cáo cho UBQLRR Các khuyến nghị báo cáo đánh giá chấp...
 • 7
 • 414
 • 6

Báo cáo thường niên 2011 Công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt

Báo cáo thường niên 2011 Công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt
... năm 2011 B01-DN/HN VNĐ Kính gửi: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Mã số TÀI SẢN Thuyết minh Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát ... REPORT 78 79 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Consolidated financial statements CÔNG TY Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ( Công ty ), trước Công ty Cổ phần Xây dựng ... chiến lược quy hoạch phát triển chung quận LỄ KỶ NIỆM NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT Sáng 13/9 /2011, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức họp mặt...
 • 83
 • 442
 • 2

Báo cáo thường niên 2011 vietinbank

Báo cáo thường niên 2011 vietinbank
... bán lẻ; 17 18 18 Báo cáo thường niên 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 19 Báo cáo Hội đồng quản trị Những kết hoạt động bật tình hình thực so với kế hoạch Báo cáo thường niên 2011 Trong bối cảnh ... CAR 18% 1,5%-2% ≥ 10% Nợ xấu < 3% 25 26 Báo cáo thường niên 2011 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 27 Báo cáo Ban điều hành Môi trường hoạt động năm 2011 Năm 2011 kinh tế toàn cầu phải đối diện với nhiều ... chức VietinBank lần thứ VI với tham gia 229 đại biểu đại diện cho gần 17 ngàn công nhân viên chức toàn hệ thống Tháng Tháng 31/5 /2011 Tháng Báo cáo thường niên 2011 17/6 /2011 10/1 /2011 VietinBank...
 • 152
 • 340
 • 0

Báo cáo thường niên 2011 công ty tài chính cổ phần xi măng

Báo cáo thường niên 2011 công ty tài chính cổ phần xi măng
... lập Công ty Tài Cổ phần Xi măng MỤC LỤC Tổng quan TỔNG QUAN VỀ CFC Công ty Tài Cổ phần Xi măng (CFC) tổ chức tài hoạt động theo luật tổ chức tín dụng với cổ đông sáng lập gồm có Tổng công ty Công ... giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty Tài Cổ phần Xi măng (CFC): Không có Các công ty Công ty Tài Cổ phần Xi măng (CFC) nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối: Không có Nơi nhận: TM ... CFC -Báo cáo thường niên 2011 PHẦN IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN (Gửi kèm theo báo cáo tài kiểm toán công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam) 21 | CFC -Báo cáo thường niên 2011 PHẦN V TỔ CHỨC VÀ NHÂN...
 • 29
 • 386
 • 0

Báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần thương mại FPT

Báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần thương mại FPT
... Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thương mại FPT đại biểu cổ đông tham dự Đại hội trí thông qua vào hồi 9giờ 30 phút ngày...
 • 2
 • 354
 • 0

Báo cáo thường niên 2011 PNJ

Báo cáo thường niên 2011 PNJ
... luật THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT & BÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA PNJ NĂM 2011: Qua nghiên cứu Báo cáo tài hợp PNJ công ty (gọi tắt Tập đoàn PNJ) & Báo cáo tài riêng PNJ năm 2011 Công ty TNHH ... năm 2010 PNJ kiểm toán; - Báo cáo tài năm 2011 PNJ kiểm toán; - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 PNJ; Ban Kiểm soát báo cáo việc đánh giá tình hình hoạt động PNJ năm 2011 sau: TÌNH HÌNH HOẠT ... Công ty Kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam 46 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 47 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 48 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 49 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011 B u Mã 400 410 411 412 414 417 418 420 439...
 • 110
 • 393
 • 0

2012-04-16-EVE-bao cao thuong nien 2011

2012-04-16-EVE-bao cao thuong nien 2011
... 10.000 VND 10,000 VND 7.663.990 cổ phiếu 7,663,990 Stocks 25/05 /2011 May 25th 2011 24/08 /2011 Aug 24th 2011 29/08 /2011 Aug 29th 2011 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV Employee ... 50% bonus share 15/06 /2011: Chia cổ tức 15/06 /2011: Dividend distribution 29/08 /2011: Niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng 29/08 /2011: Additional listing bonus shares 27/07 /2011: Phát hành 410.000 ... đồng cổ đông thường niên năm 2011 16/04 /2011: Annual General Shareholders Meeting 2011 25/05 /2011: Chốt danh sách nhận cổ tức tỷ lệ 20% cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% 25/05 /2011: Shareholder list closing...
 • 33
 • 283
 • 0

20120420-HCM-Bao cao thuong nien 2011

20120420-HCM-Bao cao thuong nien 2011
... 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/2010 10/2010 11/2010 12/2010 1 /2011 2 /2011 3 /2011 4 /2011 5 /2011 6 /2011 7 /2011 8 /2011 9 /2011 10 /2011 11 /2011 12 /2011 1/2012 2/2012 3/2012 •• Theo ước tính sơ HSC, việc ... 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/2010 10/2010 11/2010 12/2010 1 /2011 2 /2011 3 /2011 4 /2011 5 /2011 6 /2011 7 /2011 8 /2011 9 /2011 10 /2011 11 /2011 12 /2011 1/2012 2/2012 •• Tuy nhiên thực tế tăng trưởng xuất ... 3.500 600% 3.000 2.500 400% 2.000 200% 1.500 1.000 0% 500 03/2012 01/2012 11 /2011 09 /2011 07 /2011 05 /2011 03 /2011 01 /2011 11/2010 09/2010 07/2010 05/2010 03/2010 01/2010 11/2009 09/2009 07/2009...
 • 116
 • 230
 • 0

Báo cáo thường niên 2011

Báo cáo thường niên 2011
... 20/05 /2011 20/05 /2011 21/04/2008 ễ 20/05 /2011 09/09/2006 ễ Chánh Khê 20/05 /2011 30/08/2010 Ông 02/03/2010 20/05 /2011 ỳ © Chíp Trang 24 11 ụ thúc Ô 20/05 /2011 Phó CT ỹ 20/05 /2011 ò Ô 20/05 /2011 ... , , f ậ ặ trung hu 5.2.4 Báo cáo tài ậ - , - 5.3 , / / K , B , công ty - ậ , , - ằ 46 ỉ ỗ ỗ A Qua , 19 2012 ù © Chíp Trang 22 11 06 VI , © Chíp Trang 23 11 6.1 2011 6.2 Ô ễ – 97 - ễ - 6, ... 5.140.861.537 - 81.544.407.668 78.614.061.485 3.041.941.886 2.179.355.550 405 277 2.2 kinh doanh riệu 2011 2011 - Gi u - , 5.460 139,5% 36.241 26.038 8.103 56,9% 42% 101% 2.100 8% 3.626 - D 55,9% 42,5%...
 • 29
 • 279
 • 2

vinamilk báo cáo thường niên 2011

vinamilk báo cáo thường niên 2011
... Soát Báo cáo thường niên 2011 Báo cáo thường niên 2011 LỊCH TÀI CHÍNH NĂM 2011 Các công bố Báo cáo tài kiểm toán: ■ Quý ■ Quý ■ Quý ■ Cả năm : 29 tháng 04 năm 2011 : 30 tháng 07 năm 2011 ... Công ty báo cáo thường niên báo cáo thường kỳ khác, chẳng hạn báo cáo thường kỳ cho quan chức theo qui định HĐQT họp định kỳ hàng quý nhằm xem xét đánh giá kết hoạt động Vinamilk Báo cáo tài ... sau thuế năm 2011 tăng tốt mức 30%, bối cảnh Công ty phải đối mặt với khó khăn chung kinh tế Đây nỗ lực lớn toàn bộ máy Vinamilk 10 Báo cáo thường niên 2011 Báo cáo thường niên 2011 Sản phẩm...
 • 120
 • 289
 • 1

báo cáo thường niên 2011 trustbank nơi của niềm tin và thành đạt

báo cáo thường niên 2011 trustbank nơi của niềm tin và thành đạt
... thương hiệu TRUSTBank hướng đến giá trị niềm tin trái tim Quý Khách hàng công chúng miền đất nước 43 | Báo Cáo Thường Niên 2011 43 | Báo Cáo Thường Niên 2011 44 | Báo Cáo Thường Niên 2011 Các giải ... đến toàn thể CBNV 17 | Báo Cáo Thường Niên 2011 18 | Báo Cáo Thường Niên 2011 Sơ đồ tổ chức 19 | Báo Cáo Thường Niên 2011 20 | Báo Cáo Thường Niên 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... Mỹ Quý (An Giang) 04 /2011 Khai trương QTK Cầu Ngang (Trà Vinh) 06 /2011 Khai trương QTK Hùng Vương (Đồng Tháp) 30 | Báo Cáo Thường Niên 2011 31 | Báo Cáo Thường Niên 2011 Báo cáo tài DOANH NGHIỆP...
 • 48
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ