Ke hoach lam tot nghiep dot 3 nam 2017

01 06 2016 13 31 52 Thong bao ke hoach thi tot nghiep dot 1 nam 2016

01 06 2016 13 31 52 Thong bao ke hoach thi tot nghiep dot 1 nam 2016
... ch6m thi, Ban thu l2 Cdng b6 diOm HQi d6ng thi 13 Nhfln don phfc kh6o Phdng Ddo t4o 16 h ngdy 25rc12Arc 2U 612 0t6 2U6/ 2 016 tin Khoa, sinh viOn lcy 22l6lZAr6 8- 917 1 2 01, 6 8-t1t7tzAt6 tt-t 517 1 2 016 2 017 1 2 016 ... L0n,k6 hoach ldm dii: Ban d0 thi (theo QE) t0l6l20t6 J EA nghi c6n b0 ch6m 'thi, c6n b0 coi thi C6c khoa ddo tao 2st6t20t6 ChuAn bi dft liQu thi t6t nghiQp Phdng Ddo tpo 20t 61 2 016 D6ng tiOn thi tOt ... 8- 917 1 2 01, 6 8-t1t7tzAt6 tt-t 517 1 2 016 2 017 1 2 016 2s-2 917 12A16 TO chri'c thgc hiQn - Phdng Edo tao phdi hqp vdi c6c don vi Trudng de thUc hiQn c6c thir tuc to chirc thi t6t nghiQp - Cdckhoa ddo tpo th6ng...
 • 2
 • 32
 • 0

ke hoach xet tot nghiep dot 2 2015

ke hoach xet tot nghiep dot 2 2015
... 2 05/10 /20 15 – 12/ 10 /20 15 15/10 /20 15 19/10 /20 15 – 07/11 /20 15 Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Khoa Khoa gửi danh sách sinh ... tất thủ tục cần thiết trình Hội đồng xét tốt nghiệp công bố danh sách công nhận tốt nghiệp đợt – 20 15 KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (đã ký) Lê Ngô Thục Vi ...
 • 2
 • 28
 • 0

ke hoach xet tot nghiep dot 1 2015 new

ke hoach xet tot nghiep dot 1 2015 new
... 2 01/ 4/2 015 – 08/4/2 015 10 /4/2 015 Khoa gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp P.ĐTĐH 13 /4/2 015 17 /4/2 015 P.ĐTĐH hoàn tất thủ tục cần thiết trình Hội đồng xét tốt nghiệp 20/4/2 015 – ... 13 /4/2 015 17 /4/2 015 P.ĐTĐH hoàn tất thủ tục cần thiết trình Hội đồng xét tốt nghiệp 20/4/2 015 – 24/4/2 015 Dự kiến Hội đồng họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa nhận hồ sơ xét tốt nghiệp KT...
 • 2
 • 53
 • 0

ke hoach xet tot nghiep dot 2 2016

ke hoach xet tot nghiep dot 2 2016
... Công việc 19/09 /20 16 – 21 /09 /20 16 P.ĐTĐH gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Khoa/Bộ môn 22 /09 /20 16 – 02/ 10 /20 16 Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Khoa/Bộ môn 3/10 /20 16 Khoa/Bộ môn ... Khoa/Bộ môn 3/10 /20 16 Khoa/Bộ môn gửi danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp P.ĐTĐH 10/10 /20 16 – 31/10 /20 16 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp Nơi nhận: - Phòng, Khoa,...
 • 2
 • 32
 • 0

Thông báo về danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (cập nhật ngày 10 03 2017) - Phòng đào tạo - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm

Thông báo về danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (cập nhật ngày 10 03 2017) - Phòng đào tạo - Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
... Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Phòng Đào Tạo Mẫu In D 712 2D DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (DỰ KIẾN) Học Kỳ - Năm Học 16 -1 7 Lớp 30TCTP3 Khoá 2 012 -2 014 ... Mẫu In D 712 2D DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (DỰ KIẾN) Học Kỳ - Năm Học 16 -1 7 Lớp 31TCTP1 Khoá 2 013 -2 015 Ngành Công nghệ thực phẩm Trang STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh ... 6 .1 Trung bình Tổng số: TP.HCM, Ngày 11 tháng 04 năm 2 016 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Phòng Đào Tạo Mẫu In D 712 2D DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (DỰ KIẾN)...
 • 4
 • 34
 • 0

Thông báo Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2012 kỳ thi tháng 092012

Thông báo Thực hiện kế hoạch thi tốt nghiệp TCCN năm 2012 kỳ thi tháng 092012
... nhận tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận tốt ngiệp tạm thời: 03/10 /2012 - Ngày Lễ phát tốt nghiệp: 17/11 /2012 (Dự kiến) Trên thông báo số nội dung quan trọng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp TCCN năm 2012 ... Công bố kế thi tốt nghiệp: - Ngày công bố kết thi tốt nghiệp nghiệp TCCN môn: 20/09 /2012 - Ngày nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 20/09 /2012- 28/09 /2012 - Ngày công bố kết chấm phúc khảo: 30/09 /2012 - ... 2012 (kỳ thi tháng 09 /2012) Đề nghị đơn vị cá nhân có liên quan thí sinh dự thi tốt nghiệp thực nghiêm túc thông báo này./ Nơi nhận: - Các thành viên HĐ thi TN TCCN( để th/h); - Dán bảng thông báo...
 • 4
 • 274
 • 0

kế hoạch ôn tốt nghiệp môn sinh học năm 2013

kế hoạch ôn tốt nghiệp môn sinh học năm 2013
... hỏi tập - Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ - Giáo viên: SGK, Sách hướng dẫn ôn tốt nghiệp, SGV…hệ thống câu hỏi tập - Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ - Giáo viên: SGK, Sách hướng dẫn ôn tốt nghiệp, ... tập - Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ - Giáo viên: SGK, Sách hướng dẫn ôn tốt nghiệp, SGV…hệ thống câu hỏi tập - Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ - Giáo viên: SGK, Sách hướng dẫn ôn tốt nghiệp, SGV…hệ ... Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ - Giáo viên: SGK, Sách hướng dẫn ôn tốt nghiệp, SGV…hệ thống câu hỏi tập - Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ - Giáo viên: Đề thi thử + Đáp án - Học sinh: Ôn lại toàn...
 • 3
 • 91
 • 0

Kế hoạch thi tốt nghiệp

Kế hoạch thi tốt nghiệp
... thi, chấm thi Ban coi thi, chấm thi Ban coi thi, chấm thi Ban coi thi, chấm thi Hội đồng tốt nghiệp Ghi chú: Khoa TTTH-Điện 2; khoa CB chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực Thi tốt nghiệp kế hoạch GIÁM ... 4 Thi tốt nghiệp: - Chính trị - Lý thuyết nghề - Thực hành nghề Tổng hợp kết thi Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 5/11/2012 9/11/2012 12/11 – 14/11/2012 23/11/2012 27/11/2012 Ban coi thi, ...
 • 2
 • 234
 • 0

Tổng hợp kế hoạch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 9 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 10

Tổng hợp kế hoạch thi tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa 9 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 10
... Chấm thi tốt nghiệp: Từ ngày 14/07/2012 đến ngày 19/ 07/2012 f Công bố kết thi tốt nghiệp nhận đơn phúc khảo:  Công bố kết thi tốt nghiệp : 20/07/2012  Nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp ... phút d Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp : 05/07/2012 e Chấm thi tốt nghiệp: Từ ngày 09/ 07/2012 đến ngày 14/07/2012 f Công bố kết thi tốt nghiệp nhận đơn phúc khảo:  Công bố kết thi tốt nghiệp : 23/07/2012 ... thi tốt nghiệp : 28/07/2012 HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 10: a Ôn thi tốt nghiệp: - Thời gian ôn tập: từ 18/06 -> 30/06/2012 - Các môn ôn thi: + Ngành Tin học:  Chuyên ngành Quản trị Mạng...
 • 5
 • 336
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch thi tốt nghiệp thpt năm 2014kế hoạch ôn tốt nghiệpkế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng nghềlập kế hoạch làm việc tuần tháng quý nămkế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa và kểt quả đạt được 2006 2008câu hỏi 16 tôi là kiến trúc sư đã tốt nghiệp được 5 năm vậy tôi có được làm chủ nhiệm thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng khôngkế hoạch phát triển nghề nghiệp trong 3 nămkế hoạch phát triển nghề nghiệp trong 3 năm tớikế hoạch làm việc trong 3 năm tớikế hoạch nghề nghiệp trong 3 năm tớidap an de thi thuc hanh tot nghiep khoa 3 ke toan doanh nghiep ma de thi ktdn th 31thống kê sinh viên tốt nghiệp hàng nămđề thi tốt nghiệp cấp 3 môn văn năm 2011lập kế hoạch làm việc trong nămkế hoạch làm việc nămchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM