AAA BCTC Cong ty me quy IV 2016

bctc cong ty me quy iv nam 2011

bctc cong ty me quy iv nam 2011
... Cơng ty CP Đầu tư PT Điện Cơng ty CP Trồng rừng cơng nghiệp ĐLGL Cơng ty TNHH cung ứng NL, VT TB ĐLGL Cơng ty CP Đầu tư KD Bất động sản Đức Long GL Cơng ty CP Đầu tư XD Đức Long Gia Lai Cơng ty ... Cơng ty TNHH T Việt Gia Phát - Cơng ty TNHH MTV An Phước - Cơng ty CP Chế biến Gỗ ĐLGL - Cơng ty CP ĐT PT DV Cơng trình cơng cộng ĐLGL - Cơng ty CP Dịch vụ cơng cộng Đức Long Bảo lộc - Cơng ty ... kế tốn lập ghi sổ Đồng Việt Nam( VND) Chuẩn mực chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chế độ kế tốn Việt Nam ban hành theo Quy t định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/032006 quy định sửa đổi, bổ sung có...
 • 22
 • 39
 • 0

CV dinh chinh so lieu tren BCTC Cong ty me quy 3.2016

CV dinh chinh so lieu tren BCTC Cong ty me quy 3.2016
... d6i ty gi6 quy d6i ngoai tu Tiiin 32 33 34 JO 976.774.858.019 (986.926.204.7 15) (972.940.777.87 1) 329.246.389.813 489.229.559.612 tQ vi tuong ttuong tiiin cu6i ky/ nem 474.075.566.913 CONG TY ... CHUYEN TIEN TiT HOAT DQNG OAU TLT Tr6n chi d6 Ty? sel,xdy ijHng'tdi sAn c6 dinh vd cac iat san 0ar nan Knac Tien thu tu lV nhuqnq ban ta; san co dinh va Hi san dai han Ti6n chi cho vay, mua cec ... 09 10 11 12 14 15 17 20 14 22 ZJ 270.965.666.120 Di6u chinh cho cec khoan: KhAu hao tai san c6 dinh Cac khoen du phdng Lii ly tai san c6 dinh Thu nhap ti6n lai vA c6 toc Chi phl lai vay LEi nhuafl...
 • 2
 • 49
 • 0

BCTC Công ty Mẹ Quý III năm 2016

BCTC Công ty Mẹ Quý III năm 2016
... r;ns.6trq rii3;n (2zo =1oo+2oo) tlgldr r?1 a Nq ph.ird I 5j clllllr Fhai 11l1]tl]lt", agnis;nz i:tiiii iiii+z iiso!6ii,7 tr-,31 h?l ?.fs@.trYI fd 119." 19i1 md; v, ca khd;i phA h6p Nh, id .1.iti|ri ... os L \i D"u'u I 3' hp!5 tu Phon" -io.'adlr $ riii doail 0100.tJrs] c6trg ry c6 29 th6;s nim vin iii 2Ol:)5 xanE c@ 86 Thums cd.ruv6o di.q ki cir cdostynhu$u: (%) cr"q me cna c6ng q li Tdie E c6,g ... 1n6ng 2016, C6rs ty da c6 cic Eiao drch vdi cic bOi li€tr qus nhu vd dich knoir du sau : Nghiop vU v6i cAc batr fi6n qustr Mua din cna Tip xins doiLn vial iam dAu q INHH I ry PehlinEx SirBqlre Tcty...
 • 34
 • 49
 • 0

BCTC Công ty Mẹ Quý 4 năm 2016

BCTC Công ty Mẹ Quý 4 năm 2016
... ('apdreo) Idna c6na O hda diu P*olim,x l4,Giii t.iDh kAI qui kidh do$h Qu !4 ltn 2016 so vdi Qui rnD 201s Lqinhu6! s&u $uA cna c6nE ty QLri n.n 2016 giAm 29162. 743 .027 dans so v,ij Qui a nan 2015 -u'0 ... I2 tu 2016 BAN THUYTT }mE BAo cAo r,i.r cHiNH Nin2015 I D4C L DliM HOAT DONC CtA C6NC TY HitrL Ilrtc st hnu !6n c6ns ry C6 phin van ldi xans diu vlPco duao lhiol Ep rheo Q0r5l di.n sd 243 9/QD_B-|M ... 15,2006/QD,BTC 2010l/2006 na Bo rai chinh ld nr6ns b srl 2 141 2009,/1-I- BTC nsiy 3l/122009 cia B0 iii chinh O , Tuy6n b5 va vigc ban h4 th 44 nhr niry td rln d,uin Tit bi phi, h@ th mu-c k6 torn va...
 • 34
 • 35
 • 0

BCTC Cong ty Me Quy 2 nam 2017

BCTC Cong ty Me Quy 2 nam 2017
... rorndo.nhnchiqpbrDh,inLrheoqur;dinhs6l5 ,21 ]o6/QD.BTcng,,\,2olol /20 06c'la86liichinl,ri Thdng tu s6 2. !1 ,20 09rfi BTc ngiJ- llll2l20o9.naBO1iichinh : rut?o a \'.1rnin rhi (hu:n mlr r;,o,n \s,hi dd 'oin c6NG Ty co_ pHiN viN ... thirc ki b6o oao dudc thu' cic lo?i t-i h6i doni ; hi6n theo thone tu 16 2o0l]o I4I,I'I-BTC n-qny 22 1 12/ 2014 cna B0 12 n_gu*n d.yi iij chinh phu@sphnp ghi trh{b doanh rhtr: l'dr,nE o, a,'p.mdod"h.o.e.gh'm4'h'D.n ... 20 1- SrAm '0 1' uu o ?nendr 20 1'tAns 3J!.9.a1, obd6darlmEnncIitrg 42. r10! CoeD c6t[eo dornt fiu.u bu o{o:Ter ls.m i; lei huAnsopvabm'dc\tcigc;porchMr\'ncrins 12. 30rIl305' Doasn dons.rsiaerins2-3_"qsoloi6rhaenam2oloDoa,nthuhoddmgu.lrh6dAtreian)0l7giin...
 • 33
 • 37
 • 0

Đính chính BCTC Công ty Mẹ Quý I năm 2013

Đính chính BCTC Công ty Mẹ Quý I năm 2013
... 6.hcs6 ! ii ca i; io ,ii,:l rsi h3n Ldch.ih Lach1ie6 dasfthian L6 ii s ;4, hicd rho;j drr Iunlai n 6i, &i hri 3r chi phi ft udrhu nhap doaih nrhi,.p hran h.nh (M sd virl lhli 'i, mh6nnmh tuacvio ch phl'hu6rhu ... hudh! ih.p dosih iqhiap h cackhoii i rinhrhudva@d; rhud dua sJ dmq rhu ihap rhu ihaplhu;rhu nhapdoaih nshi_ vie hoh ,o hrd 6u ih:j hoin rai phi ri e ch phi.in xua kinh doanhrheoye! ld 11 3aa rrdi ... phl'hu6rhu nhap hii hinh dmnay 3' chiphirhudftg nhip do.nh nshiap hoin railMa.652) chiohih!;rh! nhap doanh nqhdP rhoii rhu nh6, ram rhi 'i diu h! hoin nhap ho G sinlhudrhu nhaphoan a aicihdi.hdM cch...
 • 3
 • 45
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
... KINH DOANH 4 .19 4. 611 (1. 786 .11 7) 18 4.949 Nem 2 015 Ineu oong 3.9 31. 7 51 (1. 806.455) 14 9.829 9.489 29.293 23.437 (1. 22s.609) 94.7 21 2.466 9.800 (1. 116 . 911 ) (16 .12 3) (22.3 21) 1. 407.732 1. 249.078 945.985 ... cho xi 14 1.549.475 31t12t2 015 ln9u oong 13 2. 818 .099 272.545 245.204 3.300 43. 815 51. 725 14 1.869 .13 5 13 3 .11 5.328 31/ 3/2 016 neu oong 31n2J2 015 I n9u oong 13 7.'t97.7 71 129.063.052 2.823.452 18 9.975 ... 3.254. 810 TiAn g0i c6 k!, hqn 18 .067.075 17 2.596 18 .239.6 71 127 .16 5.583 8.5 21. 208 13 5.686 7 91 1.494.782 11 5.748 1. 610 .530 91. 00s 76.689 16 7.694 16 9.380.687 12 .14 1.0 51 1 81. 5 21. 738 r ren gur lrel Krem...
 • 32
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ