14.07.2017 AAA Bao cao tai chinh cong ty me soat xet 6 thang dau nam 2017

báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 công ty cổ phần thủy điện sông đà hoàng liên

báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2013 công ty cổ phần thủy điện sông đà hoàng liên
... t6ng ChQn lpa c6c chinh sSch k6 to6n thich hqp vi 6p dpng c6c chinh s6ch ndy mOt c6ch nh6t qu6n; o Thuc hiQn c6c ph6n do6n vd c6c u6c tinh mQt c6ch thfln trqng; o N6u 16 c6c chuAn muc k6 to6n ... (s.000.000) 1 .60 8 .61 4.488 C6c kho6Ln phi, 16 phi c6c khoin phii nQp kh6c 1.252 .62 4.2 56 1.242. 568 .485 (848.3 26. 439) t .64 6. 866 .302 c0ng 4 .62 1.334.137 8.395. 212. 927 (6. 234.403.277) 6. 782.143.787 C6c lo4i ... 420.000.000.000 Ty \fND (%) CO ddng V5n e6p (VND) T6ng C6ng ty S6ng Ed 183.200.000.000 43 ,62 oh C6ng ty C6 phAn S6ng Ed 84.000.000.000 20% ty C6 phin S6ng Dd C6ng ty CO phAn S6ng Di 12 Cdng ty CO phan...
 • 35
 • 179
 • 0

công ty cổ phần thép việt ý báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2008

công ty cổ phần thép việt ý báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2008
... xin ý kiên cổ đông văn Công ty Cổ phần thép Việt- Ý, phần vốn góp 51% Công ty cổ phần Luyện thép Sông Đà Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý bao gồm vốn tài sản đầu tư Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý Công ty ... diện Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý Hà Nội; Chi nhánh Tây Bắc - Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý Đà Nẵng Công ty Công ty thời điểm ngày 31/ 12/ 2008 bao gồm Công ty Cổ ... Yên, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt- Ý (gọi tắt Công ty ) trình bày báo cáo với báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008...
 • 23
 • 186
 • 0

công ty cổ phần someco sông đà bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc năm 2012

công ty cổ phần someco sông đà bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính kết thúc năm 2012
... Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ Giá trị công trình thực cho Công ty Công ty toán ... Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ Số cuối kỳ Số lượng Giá trị Công ty Cổ phần Thuỷ ... Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bản thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp niên độ Thặng dư vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần ghi...
 • 30
 • 315
 • 0

Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do 6 thang dau nam 2012 da soat xet

Bao cao tai chinh hop nhat giua nien do 6 thang dau nam 2012 da soat xet
... dQ d6m bio thAp hcrn c6ng t6c ki6m to6n Chring t6i kh6ng thgc hiQn c6ng vi6c ki6m to6n n6n khdng dua \ f ki6n ki6m to6n Tr0n co sd c6ng t6c so6t x6t cua chring t6i, chring t6i kh6ng th6y c6 sp ... so6t xdt boi C6ng ty TNHH Dich w tu SO so s6nh tr6n 86o c6o kOt qu6 kinh doanh hqp nh6t vd 86o c6o vAn tai chinh kti toan vd ki6m.toan 6- Tinh hogt tlQng li6n tgc Kh6ng c6 dAu hi6u ndo cho th6y ... c6o nhfln x6t vC b6o c6o tdi chinh gita ni6n dQ hqp nhat ndy tr6n co sd c6ng t6c so6t x6t cira chring t6i Chring t6i dA thgc hiQn c6ng t6c so6t x6t B5o c6o tdi chinh gita ni6n d0 hqp nhAt theo...
 • 26
 • 31
 • 0

Bao cao tai chinh cong ty me sau soat xet 30.06.2017

Bao cao tai chinh cong ty me sau soat xet 30.06.2017
... Cong ty CB ph§n T~p doan Hoa Phat Bao cao ciia Ban Giam dBc Ban Giam d6c Cong ty C6 phfin Hp doan Hoa Phat ( "Cong ty" ) trlnh bay bao cao va bao cao tai chfnh rieng ct'.1a Cong ty cho ky sau ... t~ hqp nhfit cua Cong ty, bao cao tai chinh rieng gifra nien d(> d n OLrQ'C d9c cung v6·i bao cao tai chinh 119-p nhfit gifra nien d(> cua Cong ty 2.2 Co· so· IU'img Bao cao tai chinh rieng gili'a ... thuy8t minh bao cao tai chinh rieng giu·a nien d(> :DO'n vj ki~m toan Don vi ki8m toan cua Cong ty Ja Cong ty TNHH KPMG Cong bB trach nhi~m cua Ban Giam dBc Cong ty dBi voi bao cao tai chinh rieng...
 • 38
 • 28
 • 0

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).
... vốn sở hữu qua hình Dupont CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) I Giới thiệu công ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO) Lịch sử hình thành ... liệu sử dụng phân tích thực trạng tài công ty Hệ thống báo cáo tài công ty Các nguồn số liệu khác III Thực trạng tài công ty qua phân tích báo cáo tài Phân tích tài sản 1.1 Phân tích thực trạng ... 6.5 Phân tích tỷ số sinh lời công ty cổ phần Phân tích tình hình tài qua hình Dupont 7.1 Mô hình Dupont 7.2 Phân tích thực trạng tỷ suất lợi nhuận vốn sở hữu qua hình Dupont 7.3 Phân tích...
 • 7
 • 2,158
 • 61

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ FPT QUÝ IV NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ FPT QUÝ IV NĂM 2011
... 31/12 /2011, Công ty Cổ phần FPT có 10 công ty sau: • • • • • • • • • • Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT; Công ty TNHH Thương mại FPT; Công ty Cổ phần Viễn thông FPT; Công ty TNHH Phần mềm FPT; Công ... mềm FPT; Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT; Công ty TNHH Truyền thông Giải trí FPT; Công ty TNHH Giáo dục FPT; Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT; Công ty TNHH Đầu tư FPT; Công ty TNHH Tháp ... toán Năm tài Công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài lập cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tòa nhà FPT...
 • 20
 • 329
 • 5

Phân tích kết quả kinh doanh phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2010 2012

Phân tích kết quả kinh doanh phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng sông đà năm 2010 2012
... đồng; Công ty công ty cổ phần xi măng Hạ Long số tiền 141,432,545 đồng ), lượng tiền công ty Cổ NGUYỄN VIẾT SƠN – Đ5QTKĐ1 10 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ phần xi măng Sông ... gánh nặng tài công ty NGUYỄN VIẾT SƠN – Đ5QTKĐ1 15 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Bảng Bảng phân tích tình hình nguồn vốn vủa công ty Cổ phần xi măng Sông Đà qua năm (ĐVT:Đồng) ... Đ5QTKĐ1 42 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ Bảng Bảng phân tích hiệu sử dụng chi phí Cuối năm TT Chỉ tiêu Cuối năm N so với năm N-1 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2010 Năm 2012 Giá...
 • 45
 • 1,041
 • 12

Tài liệu Phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính công ty mẹ pptx

Tài liệu Phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính công ty mẹ pptx
... phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty BCTC công ty mẹ không ảnh hưởng đến kết cuối phản ánh BCTC hợp tập đoàn nên công ty mẹ tự lựa chọn hai phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty ... sở mối quan hệ pháp công ty mẹ công ty Cả công ty mẹ công ty thực thể pháp lý riêng biệt, doanh thu hoạt động đầu vào công ty đựơc ghi nhận sổ kế toán công ty mẹ công ty công bố thức phân ... tin kế toán phục vụ cho mục đích khác Phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty BCTC cá thể công ty mẹ không nằm nhận định Điều khẳng định tồn phương pháp kế toán khoản đầu BCTC công ty mẹ...
 • 4
 • 423
 • 0

Đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long thực hiện

Đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long thực hiện
... trình kiểm toán cho giai đoạn sau Nhận thức đợc tầm quan trọng công tác đánh giá HTKSNB kiểm toán báo tài em chọn đề tài Đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán báo cáo tài Công ty cổ phần kiểm ... châu công ty cổ phần kiểm toán thăng long hợp tác với 18 công ty kiểm toán có uy tín thuộc 13 quốc gia khác kể từ năm 2006 công ty cổ phần kiểm toán Thăng Long vinh hạnh đợc hiệp hội công ty kế toán ... Nam, Công ty Korman, Công ty sơn mài mới, Công ty thức ăn chăn nuôi, Công ty Long Khánh, Công ty liên doanh đá quý Kiểm toán báo cáo tài t vấn thuế cho khoảng 100 công ty TNHH công ty cổ phần : Công...
 • 83
 • 336
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP