14.07.2017 AAA Bao cao tai chinh hop nhat soat xet 6 thang 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017
... E;€'!u F? ? :i: EEii5,' nie ;i iiE? :i E'a'a'_*6 ! i6 "F ; ; !'es:e€',! EE e= = tsi Q E lrl I ^,4 ii g, - Irf f .i ,l- i :f tsEsEe'iiiif + vi oFod6...
 • 42
 • 91
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phầnACB 07 q4 balance sheet

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phầnACB 07 q4 balance sheet
... Thuyết minh (2) Chỉ tiêu (1) - Tài sản thuế TNDN hoãn lại - Tài sản Có khác - Trong : Lợi thương mại - Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác TỔNG TÀI SẢN CÓ B- N PHẢI TRẢ VÀ VỐN ... Các khoản nợ Chính phủ NHNN V.05 II- Tiền gửi vay TCTD khác V.06 1- Tiền gửi TCTD khác 2- Vay TCTD khác III- Tiền gửi khách hàng V .07 IV- Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài V- Vốn tài trợ, ủy ... Vốn đầu tư XDCB c - Thặng dư vốn cổ phần d - Cổ phiếu qũy (*) e - Cổ phiếu ưu đãi g - Vốn khác 2- Quỹ TCTD 3- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5- Lợi nhuận chưa phân...
 • 3
 • 66
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phầnACB 14 q1 unaudited consolidated financial statements

Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phầnACB 14 q1 unaudited consolidated financial statements
... NHAT GtuA HIEN se rAr HcAv 31 THANG NAM 2 014 NGAN HANG THI,,ONG MAI CO PHAN A CHAU BANG cAN oOI KE TOAN HgP NHAT GIOA NIEN DQ TAI NGAY 31 THANG NAM 2 014 NGAN HANG THI,ONG Mfl CO PHAN A CHAU BANG ... CH9N LgC HgP NHAT QUY I NAM 2 014 : Ph6 T6ng Gi5m D6c : Ph6 T6ng Gi5m o6c NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU THUY€T MINH BAO CAO TAI CHINH CHQN LQC HgP NHAT QUY I NAM 2 014 NGAN HANG THUoNG MAI cO ... HANG THI,ONG Mfl CO PHAN A CHAU BANG cAN DOI KE TOAN HgP NHAT GIUA NIEN DQ TAI NGAY 31 THANG NAM 2 014 V kh6c tai chinh V6n taitrq, 0y thec dau tu, cho vay c6c t6 chr?c tin dung chiu rii ro TONG Ng...
 • 31
 • 78
 • 0

MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressed

MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017  compressed
... kpmg.com.vn BAO cAo soAT XET THONG TIN TAI CHiNH GIO'A NIEN E>Q Kinh gtlii cac Cb dong Ngan hang Thll'O'ng m'ili Cb ーィセョ@ Quan dqi Chung toi da soat xet baa cao tai c hinh hqp nhat gill'a nien d() ... THUO'NG mセi@ Bao cao ciia Ban dゥセオ@ hanh CO PHAN QUAN D ... ngoai du9·c NHNNVN dp phep l?p) Bao cao tai chinh hqp nhfrt gifra nien d() cua Ngan hang cho giai do?n sau thang ォセエ@ thuc 30 thang nam 2017 bao g6m bao cao tai chinh cua Ngan hang va cac cong...
 • 91
 • 49
 • 0

Bao cao tai chinh hop nhat sau soat xet 30.06.2017

Bao cao tai chinh hop nhat sau soat xet 30.06.2017
... qr tai chinh, T~p doan phan (a) Io~i cac cong Cl,! tai chinh nim sau: Tai siin tai chinh Tai san tai chinh GU(YC xac ajnh theo gia trf hQp ly thong qua Bao cao kit qua hoqt aa nien dl!a tren ket qua soat xet cua chung toi ChUng toi da thl!c hi$n cong vi$c soat xet theo Chuan ml,l'C Vi$t Nam ve hqp dong djch Vl,J soat xet so 2410 Soat xet ... bay bao cao tai chinh gifra nien 2.2 Co· sfr Iu·o·ng Bao cao tai chinh hqp nh§t giil'a nien do, trlr bao cao luu chuy€n ti~n t~ hqp nh§t, duqc l~p tren CO' sa d6n tich theo nguyen t~c gia g6c Bao...
 • 71
 • 30
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ