5.12. Thong tu so 82.2007.TT BTC

Thông 151 2012 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông số 126 2008 TT-BTC ngày 22 12 2008 và Thông số 103 2009 TT-BTC ngày 25 5 2009

Thông tư 151 2012 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126 2008 TT-BTC ngày 22 12 2008 và Thông tư số 103 2009 TT-BTC ngày 25 5 2009
... theo Thông 126 / 2008 /TT-BTC 11 Ban hành Phụ lục Báo cáo bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe giới kèm theo Thông thay Phụ lục ban hành kèm theo Thông số 126 / 2008 /TT-BTC Điều Sửa đổỉ, bổ sung ... 19 25 133Mổ thông bàng quang vĩnh viễn 49 56 134Khâu lỗ thủng bàng quang 21 25 - Dưới 55 tuổi chưa có 49 56 - Dưới 55 tuổi có 39 46 - Trên 55 tuổi 25 28 - Dưới 45 tuổi chưa có 42 49 - Dưới 45 ... nhiều lỗ thủng) 21 32 124 Khâu lỗ thủng đại tràng 21 28 1 25 Đụng rập gan, khâu gan 25 32 126 Khâu vỏ lách 18 25 127 Khâu tụy 21 25 128 Cắt bỏ thận, thận lại bình thường 35 42 129 Cắt bỏ thận, thận lại...
 • 29
 • 37
 • 0

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính

Bài giảng Chế độ kế toán doanh nghiệp (Ban hành theo Thông tư số 200-2014-TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15) - Bộ Tài chính
... người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài ... sung Chế độ kế toán 16 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Chứng từ kế toán Doanh nghiệp phải thực theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ... tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Thông 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Tỷ...
 • 20
 • 336
 • 0

Thông 113 2011 TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông số 62 2009 TT-BTC, Thông số 02 2010 TT-BTC và Thông số 12 2011 TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 113 2011 TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 62 2009 TT-BTC, Thông tư số 02 2010 TT-BTC và Thông tư số 12 2011 TT-BTC của Bộ Tài chính
... đến 12 tháng không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu mà thực tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến phần tính thu nhập tháng Điều Sửa đổi Điều Thông số 02/ 2010 /TT-BTC ngày 11/01 /2010 Bộ Tài ... đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà UBND cấp tỉnh quy định.” Điều Sửa đổi Điều Thông số 12 /2011/ TT-BTC ngày 26/01 /2011 Bộ Tài Chính sau: Đối với hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng góp vốn để có ... Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN) HÀ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP...
 • 3
 • 39
 • 0

Thông 93 2011 TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông số 117 2004 TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính

Thông tư 93 2011 TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117 2004 TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính
... 2010 hướng dẫn Thông Bãi bỏ Thông số 70/2006 /TT-BTC ngày 02 tháng 08 năm 2006 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số nội dung Thông số 117/ 2004 /TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 Bộ Tài Trong trình ... nghĩa vụ tài Thông có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2011 Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2011 thực theo quy định Nghị định số 120 /2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 ... định số 84/2 007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2 007 Chính phủ áp dụng toán nợ theo quy định khoản Điều Nghị định số 120 /2010/NĐ-CP Chính phủ; cụ thể: 3.1 Trong thời hạn năm kể từ ngày 01 tháng năm 2011...
 • 11
 • 45
 • 0

Thông 94 2011 TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông số 120 2005 TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính

Thông tư 94 2011 TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120 2005 TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính
... 121 /2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Chính phủ, Thông số 120 / 2005 /TT-BTC ngày 30 tháng 12 tháng 2005, Thông số 141/2007 /TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2007 Thông số 94/ 2011/ TT-BTC ngày 29 tháng năm ... nước Thông có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng năm 2011 Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng năm 2011 thực theo quy định Nghị định số 121 /2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Chính phủ hướng ... định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng năm 1990, Quyết định số 1417TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1 994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng...
 • 13
 • 72
 • 0

THÔNG số 185/2010/TT-BTCHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

THÔNG TƯ số 185/2010/TT-BTCHướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
... kể từ ngày ký Những phần kế toán khác có liên quan không hướng dẫn Thông quan hành chính, đơn vị nghiệp thực theo Chế độ kế toán Hành nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 ... Điều 16 Các quan hành chính, đơn vị nghiệp chế độ kế toán đặc thù Bộ Tài ban hành Thông riêng, Quyết định cá biệt công văn chấp thuận phải vào Thông để hướng dẫn, bổ sung phù hợp Điều ... với số đơn vị tạm xác định năm) Điều 12 Sửa đổi, bổ sung phương pháp kế toán số nghiệp vụ kinh tế sau: Kế toán trả tiền lương khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân 1.1 Nguyên tắc kế toán...
 • 16
 • 196
 • 0

Thông số 54 2011 TT BTC ngày 28 4 2011

Thông tư số 54 2011 TT BTC ngày 28 4 2011
... 16/11/2007, Nghị định 94/ 2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị định 2 04/ 20 04/ NĐ-CP ngày 14/ 12/20 04, Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 14/ 01/2003 năm 2011) + Các nguồn ... phí thực Nghị định số 22 /2011/ NĐ-CP, 23 /2011/ NĐ-CP: Nguồn kinh phí thực Nghị định số 22 /2011/ NĐ-CP, 23 /2011/ NĐ-CP năm 2011: a) Nguồn kinh phí thực Nghị định số 22 /2011/ NĐ-CP năm 2011 Bộ, quan trung ... quy định việc tổng hợp, báo cáo Bộ Tài Thông Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2011 Các chế độ quy định Thông thực kể từ ngày 01/5 /2011 Trong trình thực hiện, có vướng...
 • 26
 • 5
 • 0

Thông số 119/2010/TT-BTC

Thông tư số 119/2010/TT-BTC
... dự toán thu phí bảo đảm hàng hải Bộ Tài thông báo cho Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giao thông vận tải thông báo cho Cục Hàng hải Việt Nam Trên sở số kiểm tra thông báo, Cục Hàng hải Việt Nam lập dự ... định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Giá Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số ... pháp luật Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 23 Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010 Bãi bỏ Thông số 54/2007/TT-BTC ngày 22/5/2007 Bộ Tài chính, hướng dẫn lập,...
 • 9
 • 73
 • 0

Thông số 85/2006/TT-BTC

Thông tư số 85/2006/TT-BTC
... định Thông số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 Bộ Tài hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán công chức nhà nước đ) Chi xây dựng hệ thống sở liệu, thông tin du lịch theo Thông ... định Thông số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Thông ... thu nhập doanh nghiệp Thông số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung Thông số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thông có hiệu lực thi hành sau 15...
 • 8
 • 58
 • 0

Thông số 75/2014/TT-BTC về mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Thông tư số 75/2014/TT-BTC về mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
... lục số 3: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác Đơn vị tính: Tỷ lệ % Số TT Loại công trình ≤15 Công trình dân dụng Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) dự toán công trình ... quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, chứng từ thu; công khai chế độ thu, nộp phí thẩm tra không quy định Thông thực theo hướng dẫn Thông số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông số 45/2006/TTBTC ... BIỂU MỨC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông số 75/2014/TT-BTC ngày 12/ 6/2014 Bộ Tài chính) Phụ lục số 1: Phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước quan quản nhà...
 • 6
 • 107
 • 0

Điểm mới của Thông số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

Điểm mới của Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
... Đầu nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm khoản: Tiền gửi có kỳ hạn gốc tháng, đầu trái phiếu cho vay Khoản tiền gửi tháng trình bày ng đương tiền; Khoản đầu trái phiếu trình bày đầu tài ... đưa vào số nội dung mang tính thông lệ giới ghi nhận doanh thu ng ứng với nghĩa vụ thực hiện, đánh giá tổn thất khoản cho vay bất động sản đầu tư, phân loại chứng khoán kinh doanh đầu nắm ... thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí kế toán khác với thời điểm kê khai thuế, việc ghi nhận doanh thu không thiết phải số ghi hóa đơn không phụ thuộc vào việc có xuất hóa đơn hay không Một số...
 • 4
 • 1,190
 • 1

Thông số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư số 104/2014/TT-BTC về Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
... Tiểu mục 4913: Thu từ quỹ doanh nghiệp theo quy định Bổ sung số Chương trình, mục tiêu quy định Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy t định số 33/2008/QĐ-BTC, sau: a) Bổ sung số Chương ... triển dịch vụ vấn, hỗ trợ bình đẳng giới tiến phụ nữ, hạch toán vào mã số dự án: 0921 c) Căn chứng từ chi ngân sách nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi đơn ... theo quy định Thông này, đồng thời lập phiếu để điều chỉnh dự toán cấp có thẩm quy n phân bổ giao Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) chi tiết thêm theo mã số chương trình, mục...
 • 3
 • 361
 • 0

Thông số 66/2014/TT-BTC về lệ phí cấp Giấy phép thành lập Vp đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Thông tư số 66/2014/TT-BTC về lệ phí cấp Giấy phép thành lập Vp đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
... Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước Việt Nam thu Đồng Việt Nam Điều Tổ chức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng ... thu lệ phí Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước Việt Nam sau: a) Cấp mới: 3.000.000 đồng /Giấy phép b) Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng /Giấy ... lệ phí lập dự toán chi phục vụ công tác cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước Việt Nam, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm gửi quan tài cấp trình cấp...
 • 3
 • 135
 • 0

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BAN HÀNH THEO THÔNG SỐ 200/2014/TT-BTC

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC
... dụng theo chế độ kế toán Bộ Tài ban hành riêng cho nhà thầu; Các nhà thầu chế độ kế toán Bộ Tài ban hành riêng lựa chọn áp dụng đầy đủ chế độ kế toán vận dụng số nội dung chế độ kế toán, áp dụng ... người nắm vững Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC văn có liên quan AASC Auditing Firm Member of HLB International Những điểm cần lưu ý Thông số 200/2014/TT-BTC ... người nắm vững Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC văn có liên quan AASC Auditing Firm Member of HLB International Những điểm cần lưu ý Thông số 200/2014/TT-BTC...
 • 22
 • 134
 • 0

10. Thông số 133 2008 TT-BTC Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện hiệp định) đang học tập tại các trường Đại học của Việt Nam.

10. Thông tư số 133 2008 TT-BTC Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện hiệp định) đang học tập tại các trường Đại học của Việt Nam.
... tạo giao tiếp nhận đào tạo lưu học sinh nước ngoài, vào số lượng lưu học sinh giao cấu suất chi đào tạo qui định Mục II Thông này, lập dự toán chi đào tạo lưu học sinh nước gửi Bộ chủ quản ... nhân, chi phí lại hàng ngày chi tài liệu phục vụ học tập cấp theo mức sau: a Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 1.870.000 đồng /lưu học sinh/ tháng b Lưu học sinh đào tạo hệ sau đại học: 2.120.000 ... lưu học sinh thoả thuận kí kết hợp đồng điều kiện đảm bảo ăn, ở, sinh hoạt cho lưu học sinh Phần chi sinh hoạt phí cho lưu học sinh nước (gọi tắt học bổng), bao gồm: tiền...
 • 2
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư số 42/2003/tt-btcthông tư số 84/2008/tt-btcthông tư số 32/2006/tt-btcthông tư số 04/2009/tt-btcthông tư số 128/2008/tt-btcthông tư số 130/2008/tt-btcthông tư số 108/2008/tt-btcthông tư số 99 2003 tt btcthông tư số 43 2009 tt btcthông tư số 27 2010 tt btcthông tư số 30 2010 tt btcthông tư số 40 2010 tt btcthông tư số 18 2000 tt btcthông tư số 52 2009 tt btcthông tư số 20 2005 tt btcNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM