5.11 Thong tu so 192.2011.TT BTC

Thông 159 2012 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông số 152 2011 TT-BTC ngày 11 11 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67 2011 NĐ-CP

Thông tư 159 2012 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152 2011 TT-BTC ngày 11 11 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67 2011 NĐ-CP
... Việt Nam.” LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012 Trong trình ... gói sản phẩm) + Bảng kê hoá đơn bán bao bì theo mẫu số 03/TBVMT ban hành kèm theo Thông Khi lập hoá đơn bán bao bì phải ghi đầy đủ tiêu quy định hoá đơn giá trị gia tăng (hoặc hoá đơn bán hàng ... theo Hợp đồng số ngày tháng không chịu thuế bảo vệ môi trường hoá đơn Trường hợp bao bì nhập thông quan theo quy định pháp luật người nhập bao bì không kê khai lại để áp dụng đối ng không...
 • 7
 • 53
 • 0

Thông số 54 2011 TT BTC ngày 28 4 2011

Thông tư số 54 2011 TT BTC ngày 28 4 2011
... 16/11/2007, Nghị định 94/ 2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, Nghị định 2 04/ 20 04/ NĐ-CP ngày 14/ 12/20 04, Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 14/ 01/2003 năm 2011) + Các nguồn ... phí thực Nghị định số 22 /2011/ NĐ-CP, 23 /2011/ NĐ-CP: Nguồn kinh phí thực Nghị định số 22 /2011/ NĐ-CP, 23 /2011/ NĐ-CP năm 2011: a) Nguồn kinh phí thực Nghị định số 22 /2011/ NĐ-CP năm 2011 Bộ, quan trung ... quy định việc tổng hợp, báo cáo Bộ Tài Thông Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2011 Các chế độ quy định Thông thực kể từ ngày 01/5 /2011 Trong trình thực hiện, có vướng...
 • 26
 • 5
 • 0

Thông sửa đổi, bổ sung thông số 152 2011 TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 152 2011 TT-BTC
... Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng năm 2015 Ủy ban thường vụ Quốc hội có ... thuộc trung ương; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn Bộ pháp; - Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST (P4) Vũ Thị Mai LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ... phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, giải quyết./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng TƯ Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Tổng bí thư; - Viện Kiểm sát...
 • 2
 • 27
 • 0

Thông 140 2015 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông số 124 2011 TT-BTC về lệ phí trước bạ

Thông tư 140 2015 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124 2011 TT-BTC về lệ phí trước bạ
... thực có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung. / Nơi nhận: - Văn phòng TW ban Đảng; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn ... đoàn thể; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn Bộ pháp; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc ... vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT,CS) KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ...
 • 2
 • 51
 • 0

Thông 113 2011 TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông số 62 2009 TT-BTC, Thông số 02 2010 TT-BTC và Thông số 12 2011 TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 113 2011 TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 62 2009 TT-BTC, Thông tư số 02 2010 TT-BTC và Thông tư số 12 2011 TT-BTC của Bộ Tài chính
... đến 12 tháng không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu mà thực tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến phần tính thu nhập tháng Điều Sửa đổi Điều Thông số 02/ 2010 /TT-BTC ngày 11/01 /2010 Bộ Tài ... đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà UBND cấp tỉnh quy định.” Điều Sửa đổi Điều Thông số 12 /2011/ TT-BTC ngày 26/01 /2011 Bộ Tài Chính sau: Đối với hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng góp vốn để có ... Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Website Chính phủ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, TNCN) HÀ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP...
 • 3
 • 38
 • 0

CV3256/BGDĐT NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của BGD&ĐT "V/v HD đánh giá, xếp loại HT trường tiểu học theo Thông số 14/2011/TT BGDĐT"

CV3256/BGDĐT NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của BGD&ĐT
... Kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn ghi vào Phiếu thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (phụ lục IV, kèm theo Thông số 14/2011/TT- BGDĐT) - Thông báo kết đánh ... , ngày tháng năm BÁO CÁO Tổng hợp kết xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học Năm học: I Xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học đánh giá quan quản lý Tổng số hiệu trưởng đánh giá? Phân loại ... Kết tự đánh giá, xếp loại hiệu trưởng Tổng số hiệu trưởng tự đánh giá? Phân loại số hiệu trưởng tự đánh giá: Phân loại Tổng số Xuất sắc Số lượng Tỷ lệ % Khá Số lượng Trung bình Tỷ lệ % Số lượng...
 • 27
 • 764
 • 3

Thông 103 2011 TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông số 184 2010 TT-BTC ngày 15 11 2010 của Bộ Tài chính

Thông tư 103 2011 TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184 2010 TT-BTC ngày 15 11 2010 của Bộ Tài chính
... - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (PXNK) www.luatminhgia.com.vn KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Hoàng Anh Tuấn LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP ... Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Cục Hải quan tỉnh, thành ... Công ty Luật Minh Gia Nơi nhận: - Thủ ng Chính phủ, Phó TTCP; - Văn phòng TW ban Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Toà án nhân dân...
 • 2
 • 54
 • 0

Thông số 32/2011/TT-BGDĐT

Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT
... động: Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học qua môn học Một số vấn đề chung kĩ sống giáo dục kĩ sống qua môn học tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…) Nội dung địa giáo dục kĩ sống qua số môn học Tiếng ... kĩ sống cho học sinh tiểu học qua môn học Nhận biết kĩ sống nội dung giáo dục kĩ sống số môn học Xác định phương pháp, kĩ thuật dạy học hoạt động tăng cường rèn luyện kĩ sống cho học sinh số ... hướng tăng cường giáo dục kĩ sống Giáo dục kĩ sống qua hoạt động giáo dục Một số vấn đề chung giáo dục kĩ sống qua hoạt động giáo dục (mục đích, yêu cầu…) Các nội dung kĩ sống tích hợp lồng ghép 15...
 • 18
 • 332
 • 0

Thông số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non
... hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, thục theo ... nhà trường, nhà trẻ cán bộ, giáo viên trường và cấp có thẩm quyền đánh giá công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định” Khoản Điều 17 sửa đổi, ... quy định trước trái với Thông này bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 3
 • 536
 • 0

Điều lệ trường trung học ( bản chình thức ) Ban hành kèm theo Thông số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011

Điều lệ trường trung học ( bản chình thức ) Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011
... sau: Trường trung học sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học trung học sở; trung học sở trung học phổ thông; tiểu học, trung học sở trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng trường ... nhiều cấp học gồm: a) Trường tiểu học trung học sở; b) Trường trung học sở trung học phổ thông; c) Trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Các trường chuyên biệt gồm: a) Trường phổ thông ... học có cấp tiểu học phải tuân theo quy định Điều lệ Điều lệ trường tiểu học Các trường trung học chuyên biệt, trường trung học thục quy định Điều Điều lệ tuân theo quy định Điều lệ quy chế tổ...
 • 24
 • 315
 • 1

Thông số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học"

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
... KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC I Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá (Kèm theo Thông số 14./2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục ... tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC IV Phiếu Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (Kèm theo Thông số 14/2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào ... Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo: Trường Tiểu học: Họ tên hiệu trưởng: Năm học: Tiêu chuẩn Tiêu chí Tiêu chuẩn...
 • 16
 • 2,107
 • 6

Thông tư: Số: 14/2011/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thông tư: Số: 14/2011/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC
... 2 Quy định áp dụng hiệu trưởng trường tiểu học thuộc loại hình công lập tư thục hệ thống giáo dục quốc dân (sau gọi chung hiệu trưởng) Điều Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng Để hiệu ... đánh giá, xếp loại hiệu trưởng Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng thực năm vào cuối năm học Đối với hiệu trưởng trường tiểu học công lập, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn phải thực đánh ... học sinh yếu kém; tổ chức giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trường tiểu học theo quy định; d) Quản lý việc đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh theo quy...
 • 6
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư số 84/2008/tt-btcthông tư số 32/2006/tt-btcthông tư số 04/2009/tt-btcthông tư số 128/2008/tt-btcthông tư số 130/2008/tt-btcthông tư số 108/2008/tt-btcthông tư số 99 2003 tt btcthông tư số 43 2009 tt btcthông tư số 27 2010 tt btcthông tư số 30 2010 tt btcthông tư số 63 2007 tt btcthông tư số 40 2010 tt btcthông tư số 18 2000 tt btcthông tư số 52 2009 tt btcthông tư số 20 2005 tt btcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ