TB số 26 THONG BAO TUYEN SINH THAC SI K3 2017.pdf

thong bao tuyen sinh Thac si KHMT, TCNH, QTKD 2012

thong bao tuyen sinh Thac si KHMT, TCNH, QTKD 2012
... tên, ngày tháng năm sinh VIII LIÊN HỆ: BAN TUYỂN SINH – ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG Số 215 Điện Biên Phủ - P.15 – Q Bình Thạnh – Tp HCM Website: http://ts.hbu.edu.vn; Email: bantuyensinh@hbu.edu.vn Điện ... tổng điểm thi môn thi (trừ môn ngoại ngữ) thí sinh Thủ trưởng sở đào tạo xác định số lượng thí sinh trúng tuyển Trường hợp có nhiều thí sinh tổng điểm môn thi xét đến mức điểm cao môn ... người trúng tuyển V THỜI GIAN TUYỂN SINH: - Đăng ký hồ sơ đến 28/11/2011 OÂn thi: 21/11/2011 - Nhận Giấy báo dự thi: 06/02 /2012 đến 09/02 /2012 Thi tuyển: 11 & 12/02 /2012 VI LỆ PHÍ ÔN THI VÀ DỰ THI:...
 • 2
 • 292
 • 0

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc năm 2017 - Đợt 2 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 - Đợt 2 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
... TUYEN - N9P h6 sa: - Hoan h9C b3 sung kien thirc: Dang Icy h9C on thi: - H9C on thi: Ngay thi du kien: L~ - - - d€n h€t 30/9i20 17 d€n h€t 30/9 /20 17 d€n h€t 0119 120 17 tir 09/9 /20 17 d€n h~t 15/10 /20 ... _...
 • 7
 • 36
 • 0

16 08 2017 07 58 56 thong bao tuyen sinh trinh do thac si dot 2 nam 2017

16 08 2017 07 58 56 thong bao tuyen sinh trinh do thac si dot 2 nam 2017
... Nhet JLPT N4 sich uu ti6n vi hgc b6ng - Thi sinh du tuyi5n thuQc diQn chinh s6ch duoc hu0ng theo quy dinh tpi Th6ng tu s6 15 12} L4ITT-BGDDT ngdy l5 thSng nam 20 14 cinB6 Gi6o duc vd Ddo tao; - Hgc ... hoc vd ddo tao sau dai hqc - Phdng 101, ddy nhd C, Trudng Dai hgc C6ng nghiQp Tfurc phAm pnO UO Chi Minh Thoi gian 6n tflp thi tuy6n sinh - Thoi gian 6n tap dU ki6n: tu 25 lgl20l7 d€n30110 120 17; ... tuyOn sinh dy ki6n: ngdy 04 vd O5llll20l7 9.L9 phi vir hgc phi - LQ phi tuytln sinh: 1.000.000 ddng/nguoi; - Hgc phi: 13.000.000 d6ng/h9c vi0n/hoc kj, 10 Cic quy ilinh kh6c - L0 phi tuyiSn sinh...
 • 3
 • 43
 • 0

Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Thái Lan năm 2012

Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Thái Lan năm 2012
... thai) Thông báo tuyển sinh học sau đại học Cộng hòa Séc năm 2012 Trong khuôn khổ hợp tác về giáo dục với Cộng hòa Séc và thông báo Đại sứ quán Cộng hòa Séc Việt Nam Chương trình học ... Nam năm 2012, Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo tuyển sinh học sau đại học Cộng hòa Séc sau: Số lượng học bổng chế độ học bổng Chính phủ Cộng hòa Séc cấp cho Việt Nam 02 học bổng sau ... định sau: Đơn xin dự tuyển chương trình học bổng Chính phủ Thái Lan theo mẫu quy định phía Thái Lan khai tiếng Anh, có dán ảnh ký tên đầy đủ; Bằng bảng đi m đại học; 01 thư giới thiệu giáo sư đại...
 • 3
 • 359
 • 0

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012
... Sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông ngạc - Từ Liêm - Hà Nội Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày Thông báo đến hết ngày 25 /6 /20 12 Thời gian thi tuyển Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thông báo ... quy định thông báo đến thí sinh trình nhận hồ sơ Nhận Thông báo này, trân trọng đề nghị Quý quan thông báo rộng rãi đến thí sinh có nguyện vọng đào tạo sau đại học Thí sinh cần có chuẩn bị, ôn ... bồi dưỡng kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học trước thi tuyển Mọi thủ tục chi tiết xem Website Trường liên hệ với Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đông Ngạc...
 • 3
 • 302
 • 0

Thông báo tuyển sinh năm 2012

Thông báo tuyển sinh năm 2012
... gian tuyển sinh: - Bán thu nhận hồ sơ : Từ ngày 10 tháng 05 năm 2012 - Tổ chức xét tuyển : Đợt 1: Từ ngày 15/08 /2012 đến 20/08 /2012 Đợt 2: Từ ngày 01/9 /2012 đến 30/11 /2012 - Lệ phí tuyển sinh: ... đăng ký tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (theo mẫu Bộ GD ĐT) - Bản Bằng chứng nhận tốt nghiệp Học bạ THCS hệ năm - Bản Học bạ THPT hệ năm - 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa người nhận cần báo tin ... phí tuyển sinh: 80.000đ/thí sinh (bao gồm 50.000đ lệ phí đăng ký hồ sơ 30.000đ lệ phí xét tuyển) 3.Chế độ ưu đãi: - Học sinh ngành trung cấp Âm nhạc, Mỹ thuật Múa hệ năm hưởng phụ cấp nghề hàng...
 • 2
 • 304
 • 0

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012
... hệ năm : Những thí sinh tốt nghiệp PTTH học xong chương trình PTTH - Đối với hệ năm : Những thí sinh tốt nghiệp THCS Thời gian : - Từ ngày 01/5 /2012 bán thu hồ sơ ĐKDT - Từ ngày 15/8 đến 17/8 /2012 ... Năng khiếu hệ năm - Hằng năm có nhiều Công ty đến vấn chọn học sinh, sinh viên tốt nghiệp, nhiều quan, công ty gửi công văn đến Trường yêu cầu tuyển dụng nhân lực - Hàng năm nhà trường thường xuyên ... ĐKDT - Từ ngày 15/8 đến 17/8 /2012 thi xét tuyển đợt - Từ ngày 01/9 /2012 đến 30/11 /2012 thi xét tuyển đợt Địa điểm thu nhận:Tại Phòng Đào tạo trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Vĩnh Phúc gửi...
 • 3
 • 281
 • 0

Thông báo tuyển sinh năm 2012 trường cao đẳng kĩ thuật công nghiệp

Thông báo tuyển sinh năm 2012 trường cao đẳng kĩ thuật công nghiệp
... Kỹ thuật xây dựng dân dụng * Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển - Cao đẳng nghề: Tốt nghiệp THPT tương đương đào tạo: 2,5 năm - Trung cấp nghề: + Tốt nghiệp THPT tương đương đào tạo: năm + Tốt nghiệp ... 20/7 /2012 Tại Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ đào tạo, Phòng Đào tạo Các thông tin chi tiết xem Website: Caodangktcnbg.edu.vn Hoặc liên hệ Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ đào tạo - Trường Cao đẳng ... nghiệp THCS đào tạo: 2,5 năm (vừa học bổ túc THPT vừa học nghề) * Quyền lợi: Tốt nghiệp học liên thông lên cao đẳng, đại học Được giới thiệu, bố trí việc làm sau tốt nghiệp CÁC ƯU TIÊN VÀ TIỆN...
 • 2
 • 311
 • 0

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1, năm 2013

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1, năm 2013
... ngành QLKT - Chuyên ngành Kinh tế Trường Đại học Thương mại Trường Đại học Thương mại - Chuyên ngành QLKT - Chuyên ngành Kinh tế trường đại học khác; trường đại học khác; - Các chuyên ngành thuộc ... trình, thời gian học học phần bổ sung trình độ đại học theo chuyên ngành đăng kí dự thi cao học thí sinh thông tin chi tiết khác xem Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, liên hệ ... ngành Kinh doanh Trường Đại học Thương mại Trường Đại học Thương mại - Chuyên ngành Thương mại - Nhóm ngành Kinh doanh trường đại học khác; trường đại học khác; - Các chuyên ngành lại - Các chuyên...
 • 11
 • 461
 • 0

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề ngoài ngân sách và trung cấp chuyên nghiệp năm 2012

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề ngoài ngân sách và trung cấp chuyên nghiệp năm 2012
... cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp: năm thí sinh tốt nghiệp THPT, năm tháng thí sinh rớt tốt nghiệp THPT (3 tháng học bổ sung phần văn hoá thi tốt nghiệp phần văn hoá THPT) - Cao đẳng nghề: năm ... 11 năm 2012 * Tại trường Trung cấp nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề: Thời gian xét tuyển thông báo sở liên kết V THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC HỌC: Thời gian học: - Trung cấp ... 1 Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp: Xét tuyển, vào điểm tổng kết môn học lớp 12 phù hợp với ngành nghề đào tạo: - Ngành nghề Kinh tế: Toán Vật lý - Ngành nghề Kỹ thuật: Toán Văn Cao đẳng...
 • 3
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông báo tuyển sinh tiến sĩ quản lý giáo dụcbưu điện tỉnh tập hợp hồ sơ cá nhân xét và lập danh sách người dự thi cho các hoặc cơ sở đào tạo có thông báo tuyển sịnhthông báo tuyển sinh học viện hành chínhthông báo tuyển sinh cao học hành chínhthông báo tuyển sinh cao học học viện hành chínhthông báo tuyển sinh cao học của học viện hành chínhthông báo tuyển sinh cao học hành chính năm 2013thông báo tuyển sinh cao học hành chính năm 2012thông báo tuyển sinh cao học hành chính côngthông báo tuyển sinh cao học hành chính công 2014soan thao thong bao tuyen sinhthông báo tuyển sinh sau đại học học viện hành chínhthông báo tuyển sinh của học viện hành chínhsoan thao van ban thong bao tuyen sinhthông báo tuyển sinh sau đại học đại học y hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ