Nghị quyết 05 năm 2017 của Hội đồng Quản trị

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị
... động Công ty Kế hoạch dự kiến  Tăng cường công tác quản lý, giám sát, đạo hoạt động BGĐ máy giúp việc Công ty, bảo đảm thực nội dung thông qua Nghị ĐHĐCĐ Công ty  Tiếp tục nâng cao chất lượng công ... cổ đông (“ĐHĐCĐ”) để bổ sung ngành nghề kinh doanh đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty b Hoạt động giám sát HĐQT   HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động Ban Giám đốc (“BGĐ”) ... công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh, xây dựng Công ty  Đẩy mạnh hoạt động giám sát, triển khai thực Dự án Times City theo tiến độ đề TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên;...
 • 2
 • 517
 • 0

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị sài đồng

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị sài đồng
... BGĐ, đặc biệt công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh, xây dựng Công ty  Đẩy mạnh hoạt động giám sát, triển khai thực Dự án Vincom Village theo tiến độ đề TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ... hoạt động Công ty an toàn, tuân thủ theo pháp luật hành triển khai thực theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) HĐQT Ngoài ra, HĐQT trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc ... quản trị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quy trình, quy chế mặt hoạt động Công ty Kế hoạch dự kiến  Tăng cường công tác quản lý, giám sát, đạo hoạt động BGĐ máy giúp việc Công ty, ...
 • 2
 • 539
 • 0

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị công ty cổ phần vincom

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị công ty cổ phần vincom
... chế quản trị nội Công ty nhằm bước chuẩn hoá công tác quản lý, điều hành, hạn chế rủi ro hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông ... mạnh công tác giám sát hoạt động Ban Giám đốc cán quản khác nhằm đảm bảo hoạt động Công ty an toàn, tuân thủ theo pháp luật triển khai theo Nghị ĐHĐCĐ HĐQT Ngoài ra, HĐQT trọng công tác quản trị ... án khả thi tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường để xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kế hoạch sáp nhập với Công ty Cổ phần Vinpearl nhằm hình thành nên tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh,...
 • 3
 • 424
 • 1

Nghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .

Nghị quyết của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016 số 294 NQ-TMT-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2016 .
.. . cdc loqi xe khdc Chi€c 1 ,33 3 2,500 88,Jh II Doanh thu thuAn TriQu 3J11,585 5,9 03, 769 75"h 237 , 730 32 0,416 35 "h 189,998 256 ,33 3 3sv, tI6ng m Lgi nhufn trudc thu6 TriQu ddng IV Lgi nhufn sau thu6 .. . NAM DQc lfp - Tg - H4nh phric 56:JgtAIQ-TMT-HDQT Hd N|i, nsdyrlqthdng ndm 2016 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI NhiQm ki '2012' 2016 - Cdn Xd cilr Luqt Doanh nghiQp sii OS/ZO|4/)HI3 dd duqc Quiic .. . on*H* ); niry.l i\,17 € nhfint/ Noi - Nhu di6u (it6 thpc hign) ; - UBCK nhd nudc | @A bdo cdo) - So giao dich CKTP HCM ;l - Ban KS (d6 theo d6i) ; - Website COng ty ; - Luu: VP, HEQT : TM...
 • 3
 • 54
 • 0

Nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009

Nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009
... điều lệ tại) Dự án hu đô thị Tây Mỗ: 750 tỷ đồng Dự án Chung cư Bình Triệu: 60 tỷ đồng Dự án KCN Phố Nối A – GĐ : 110 tỷ đồng Bổ sung vốn lưu động: 200 tỷ đồng Công ty sử d ng vốn vay để cân đối ... ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều 2; - Các quan, tổ chức liên quan; - Lưu./ T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch ... Nhà đầu tư tiềm dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông lần tới việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 10:1 từ nguồn thặng dư vốn chia cổ tức năm 2009, tỷ lệ 40% cổ phiếu, thực năm...
 • 3
 • 30
 • 0

BM 10 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 final

BM 10 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 final
... quyết, định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị; Ban hành quy chế quản trị, quy định nội bộ, nghị quyết, định Hội đồng quản trị dựa trí, đồng lòng thành viên hội đồng quản trị Trên sở lợi ... 0,02 % Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 17/04/2016): không Hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức 25 (hai lăm) ... 6.164 đồng/ cổ phiếu) - Số lượng cổ phiếu lưu hành cuối năm : 84.645.564 cổ phiếu cổ phiếu : 83.185.564 cổ phiếu 8/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 Nhân Hội đồng quản trị năm 2016 Hội đồng...
 • 14
 • 41
 • 0

Báo cáo của hội đồng quản trị về hoạt động năm 2008 và định hướng năm 2009

Báo cáo của hội đồng quản trị về hoạt động năm 2008 và định hướng năm 2009
... nước Trước tình hình trên, định hướng Chính Phủ NHNN hoạt động ngân hàng, sở kết hoạt động kinh doanh đạt năm vừa qua, Vietcombank xác định phương hướng hoạt động năm 2009 sau: Các mục tiêu tài ... lệ chi trả cổ tức 12% II/ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 Dự báo năm 2009 kinh tế giới tiếp tục suy thoái, vậy, mức độ ảnh hưởng từ khủng hoảng tài giới đến Việt Nam năm 2009 nặng nề nhiều phương ... triệu USD, tăng 22,9% so với năm trước, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2008 Mặc dù hoạt động môi trường cạnh tranh khốc liệt BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 4/11 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN...
 • 11
 • 1,068
 • 3

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại công ty cổ phần bến xe nghệ an
... huy lợi cạnh tranh để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Hội đồng quản trị đạo triển khai chiến lược phát triển dài hạn giải pháp mang tính đột phá hướng Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tới mục tiêu ... - Công tác quản trị nội bộ: Trong năm 2010, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin quản hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao suất lao động cá nhân, phận Công ... thường niên 2011 Hoạt động đầu tư Công ty UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho đầu tư tổ hợp dự án Bến xe Nam Vinh quy mô xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An dự án Bến xe Bắc Vinh quy mô...
 • 5
 • 355
 • 1

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố hồ chí minh

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố hồ chí minh
... hành - Thực chức quản trị hoạt động Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng Quản trị quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy chế khác Năm 2011, Hội đồng Quản trị tiếp tục nổ lực ... thành viên Hội đồng Quản trị có trình độ, kinh nghiệm hoạt động ngành Có đoàn kết, đồng thuận việc định hướng kịp thời đưa sách cho Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị hành động lợi ích Cổ đông ... lao động, song bên cạnh nổ lực tinh thần trách nhiệm Hội đồng Quản trị quan trọng góp phần lớn vào việc trì, ổn định hướng đến mục tiêu phát triển Công ty III/ Phương hướng hoạt động năm 2011: Năm...
 • 3
 • 421
 • 1

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng nai

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng nai
... chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 63 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần, cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) sở hữu 3.137.628 cổ phần, chiếm 78,441%; cổ đông người ... báo cáo hoạt động năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 Hội đồng quản trị Kính đề nghị Đại hội xem xét có ý kiến đạo Trân trọng / TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Các cổ đông CTy; ... báo cáo Giám đốc Công ty Công tác cổ đông : Tình hình cổ đông thời điểm 15/04/2012 tóm tắt sau: Tổng cộng Cổ đông nhà nước Cổ đông người lao động Cổ đông bên Số cổ đông 63 61 Cổ phần sở hữu Trị...
 • 4
 • 366
 • 0

Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty năm 2011 tại công ty cổ phần Portserco

Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty năm 2011 tại công ty cổ phần Portserco
... có trách nhiệm triển khai thực Kết thực Giám đốc cán quản Công ty Giám đốc Công ty báo cáo đầy đủ họp Hội đồng quản trị Các kết chủ yếu Giám đốc Công ty cán quản lý thực bao gồm: - Triển khai ... chuyển công tác tổng số lao động Công ty 93 người giảm 16 người so với kỳ II/ Kết giám sát Giám đốc điều hành cán quản lý Căn vào Nghị Đại hội cổ đông Nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có ... doanh nghiệp Trên toàn nội công tác Hội đồng quản trị thực năm 2010 xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Xin trân trọng cảm ơn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ...
 • 3
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ