Nghị quyết 01, 03, 04-17 ĐSPK

Nghị quyết SỐ 03/2003/NQ-HĐTP ppsx

Nghị quyết SỐ 03/2003/NQ-HĐTP ppsx
... không tự nguyện (Điều 27 khoản Điều 51 Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 /7 Chính phủ quy định chi tiết sở hữu công nghiệp đợc sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 Chính ... có hiệu lực pháp luật tr ớc ngày Nghị có hiệu lực thi hành không áp dụng hớng dẫn Nghị để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm, trừ trờng hợp có kháng nghị khác ... công chức hải quan theo quy định pháp luật (khoản Điều 54 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra,...
 • 7
 • 256
 • 1

Nghị quyết 01/2011/NQLT/UBTVQHCP-ĐCTUBTWMTTQVN pot

Nghị quyết 01/2011/NQLT/UBTVQHCP-ĐCTUBTWMTTQVN pot
... dân Uỷ ban nhân dân cấp dự hội nghị II NỘI DUNG, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ Hội nghị cử chủ tọa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam thư ký hội nghị Hội nghị nghe giới thiệu số nội dung ... chức, đơn vị Nếu hội nghị không thoả thuận vấn đề biểu cách giơ tay bỏ phiếu kín hội nghị định Chỉ đại biểu thuộc thành phần hiệp thương có mặt hội nghị quyền biểu Nếu hội nghị định cách bỏ phiếu ... nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp dự hội nghị II NỘI DUNG, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ Hội nghị cử chủ tọa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thư ký hội nghị Hội nghị nghe giới thiệu số nội dung...
 • 31
 • 44
 • 0

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND pptx

Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND pptx
... QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua nội dung Tờ trình số 1655/TTr-UBND ngày 13 tháng năm 2011 Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh ... đường trạm thu phí Cầu Bình Triệu 2; theo quy định Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng năm 2004 Bộ Tài chính, sau: Đơn vị tính: Đồng Số PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ ĐƯỜNG thứ BỘ tự Mệnh giá Vé lượt ... hiện: Từ 01 tháng năm 2011 Điều Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để triển khai tổ chức thực Nghị Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông...
 • 4
 • 163
 • 1

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13
... mãn quy định khoản Điều 12 Bộ luật hình số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37 /2009/QH12) khoản Điều 12 Bộ luật hình số 100/2015/QH 13 Kể từ ngày Bộ luật hình số 100/2015/QH 13 có ... đ khoản Điều Nghị số 109/2015/QH 13, khoản Điều 1 07 Điều 251 Bộ luật tố tụng hình số 19/20 03/ QH11 (kể từ ngày Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH 13 có hiệu lực thi hành áp dụng khoản Điều 1 57 Điều ... thẩm áp dụng điểm d điểm đ khoản Điều Nghị số 109/2015/QH 13, khoản Điều 1 07 Điều 286 khoản Điều 298 Bộ luật tố tụng hình số 19/20 03/ QH11 (kể từ ngày Bộ luật tố tụng hình số 101/2015/QH 13 có hiệu...
 • 8
 • 284
 • 0

Nghi quyet 01 2012 DHDCD Tien Len Group 28042012 Chinh thuc

Nghi quyet 01 2012 DHDCD Tien Len Group 28042012 Chinh thuc
... trình thù lao HĐQT BKS năm 2011 kế hoạch năm 2012 ” a Thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2011 : Tổng chi phí thù lao cho HĐQT BKS kể từ ngày 01/ 01/ 2011 đến hết 31/12/ 2011 875.000.000 đồng với tỷ ... ý 100 % Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 kế hoạch năm 2012 , mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 tạm ứng cổ tức năm 2012 sau: + Chi trả cổ tức % cổ phiếu ( Chi tiết phương ... năm 2012 ” Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập - Là công ty hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết năm 2012 ; - Có kinh nghi m...
 • 10
 • 39
 • 0

Nghị quyết 01 2004 NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định BLDS về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị quyết 01 2004 NQ-HĐTP Hướng dẫn quy định BLDS về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
... trường hợp pháp luật có quy định việc bồi thường thiệt hại lỗi, trách nhiệm bồi thường người gây thiệt hại trường hợp thực theo quy định văn quy phạm pháp luật Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 2.1 ... trường hợp bồi thường thiệt hại hợp đồng có văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể bồi thường, việc giải thực theo quy định văn quy phạm pháp luật 11 Đối với vụ án có giải tranh chấp bồi thường thiệt ... mức bồi thường thiệt hại d) Việc chứng minh lỗi thuộc nghĩa vụ người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại II XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm bồi thường...
 • 11
 • 114
 • 0

Nghị quyết 01 2011 NQ-HĐTP Hướng dẫn về thi hành luật tố tụng hành chính

Nghị quyết 01 2011 NQ-HĐTP Hướng dẫn về thi hành luật tố tụng hành chính
... ngày Luật tố tụng hành có hiệu lực (ngày 01- 7- 2011 ) không vào quy định Luật tố tụng hành để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Điều Áp dụng pháp luật tố tụng hành để xét xử vụ án hành ... án, định Toà án có hiệu lực pháp luật trước ngày Luật tố tụng hành có hiệu lực Kể từ ngày Luật tố tụng hành có hiệu lực pháp luật (ngày 01- 7- 2011 ), việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, ... Kể từ ngày Luật tố tụng hành có hiệu lực pháp luật (ngày 01- 7- 2011 ), việc xét xử sơ thẩm vụ án hành Toà án thụ lý trước ngày Luật tố tụng hành có hiệu lực; việc xét xử phúc thẩm vụ án hành Tòa...
 • 3
 • 49
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01-03-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 01-03-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
... phát triển, l i nhuận để l i nguồn vốn hợp pháp khác i u 7: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban i u hành Công ty cổ phần xuất nhập tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực Nghị Quyết TM H I ĐỒNG ... 1.291.107.000.000 đồng - L i nhuận trước thuế : 69.000.000.000 đồng - L i nhuận sau thuế : 52.000.000.000 đồng - Cổ tức : Từ 15% đến 20% i u Nhất trí thông qua báo cáo thù lao H i đồng Quản trị; Ban kiểm ... 12.482.616.000 đồng trả ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến tháng 4/2011 i u Nhất trí thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu t i năm 2011 trình Đ i h i đồng Cổ đông thường niên năm 2011 - Tổng doanh...
 • 2
 • 96
 • 0

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP pptx

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP pptx
... áp dụng hướng dẫn Nghị để giải Kể từ ngày Nghị có hiệu lực, án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị có hiệu lực thi hành không áp dụng hướng dẫn Nghị để kháng nghị theo thủ tục ... Tòa án thực theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính phủ “Về án phí, lệ phí Tòa án” văn trước án phí, lệ phí Tòa án; trường hợp theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính ... Điều Nghị họ phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định Điều 25 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 11 Nghị này; họ phải chịu tiền án phí theo quy định khoản 8, khoản Điều 27 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 13 Nghị...
 • 13
 • 170
 • 0

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP potx

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP potx
... áp dụng hướng dẫn Nghị để giải Kể từ ngày Nghị có hiệu lực, án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị có hiệu lực thi hành không áp dụng hướng dẫn Nghị để kháng nghị theo thủ tục ... Tòa án thực theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính phủ “Về án phí, lệ phí Tòa án” văn trước án phí, lệ phí Tòa án; trường hợp theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính ... Điều Nghị họ phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định Điều 25 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 11 Nghị này; họ phải chịu tiền án phí theo quy định khoản 8, khoản Điều 27 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 13 Nghị...
 • 13
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP