Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2017

Tai lieu hop DHDCD 2016

Tai lieu hop DHDCD 2016
... HC .2016 doanh nm 2016 ca Ban Tng Giỏm c Bỏo cỏo ca Hi ng Qun tr 03/BC HC .2016 Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt 04/BC HC .2016 T trỡnh thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh hp nht ó c kim toỏn nm 2015 05/ TT HC .2016 ... trớch lp cỏc Qu nm 2016 06/TT HC .2016 T trỡnh v phng ỏn chia c tc nm 2015 v t 10 l chia c tc d kin nm 2016 07/TT HC .2016 11 T trỡnh v vic la chn Cụng ty kim toỏn thc 08/TT - HC .2016 hin soỏt xột ... chớnh, khen thng phỳc li nm 2016: 06/TT-HC .2016 Biu quyt thụng qua mc c tc d kin nm 2016: 07/TT-HC.2015 Biu quyt thụng qua ch thự lao cho Hi ng Qun tr nm 2016 06/TT-HC .2016 Biu quyt thụng qua phng...
 • 32
 • 32
 • 0

20140829 20140829 KSH CBTT Thoi Gian Dia Diem Va Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD Bat Thuong Nam 2014

20140829 20140829  KSH  CBTT Thoi Gian Dia Diem Va Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD Bat Thuong Nam 2014
... trdn trqng th6ng ndm2014 nhu sau: aO'" dy-C AOng'rd ui[" iO chic hqp'Dpi hQi ...
 • 2
 • 64
 • 0

TAI LIEU HOP DHDCD TN 2015 LAN 2

TAI LIEU HOP DHDCD TN 2015 LAN 2
... ki 1l (20 10 -20 14) rhuons hud,,g hoat d6re nhi€m li! lll (20 15 20 19) cD lha.nu sa!: GLi KliT OUi HOi.TDoNC CIAI I)O,{N2010 -20 r4 I, KA qu6 hogt.long sin xu;t kinh donnI siai ito4n 20 10 -20 14 I Gia ... san xudl kinh doanhn.n 20 15 - Xay dtn-s phtu t.iar lhahh cdng thuoDg hieu v?t ngoii nudc lllLVINA lrEn thi ltui'ne tll,K6 honchsitr x iitkinh rloanl nnnr2015 SS KIl 20 1iJil 20 15 ^_6p nsin sicn N^r ... ira II PNAtr HOA(-I{ (]TAT I)OAN 2O]5 .20 19 L Tlrich thi'c ta ttnan ht tronggi.i.lotn i :'l'-i.id.jbo.c tnc dn ling lrrdne d, muc 19.'o- r'; I kiit d\rr ,1 20 15- 20 19: I 1,, ,.o'o: d.r ' la fia...
 • 94
 • 33
 • 0

tai lieu hop dhdcd 2016

tai lieu hop dhdcd 2016
... hiu, tru trlrong hop qLry tlilh tai Khoin cira f)i6u l ri Chirlg chi c6 phi6u phii c6 diiu cua Cl6ng t,v vi chu ki cira Chi tich HQi ddrlg qudn tri C6ng t) theo cic qr.L) dinh tai LuAt Doanh nghigp ... phi rriz rlu r' n\in (-in! ,'t lirj tai J ',' ldi rt.rt , J - \.ri s,l c,,I' rJ ,,nn ro l Y\:r (i.r r.r nrua hi co p rcrr cuil lru lrons ccc lruong hop qu) dinh tai Diiu 90-l ciir Lr.Lit Doanh llghiQp: ... Didu 27 Cric cuQc hop ciia HQi ...
 • 94
 • 52
 • 0

tai lieu hop DHCD 2017 (3)

tai lieu hop DHCD 2017 (3)
... QuYis, ' - Thamdu Dai hQid6ngc0 dongthudngnidnndm2017criaC6ngty t6 chucngity2514 12017 - Thuchignquyi,nphtitbiduvi bi6uquyiitt6t cnnhrng vAnddtai Dai hoi vdi t6ng s6 c6 phdnmi ben u! quyAndang ... finh to6n vd xdy dungciicchi ti€u kt! hopchsenxudtkinh doanhndm2017nhu sau: -,, i ; TT !.i Chi ti€u Don vi tinh Sanluqng Tan + Vantei TAn + Dfch vr1 Tdn -4- Ndm 2017 580.000 420.000 160.000 i.1" ... B6niry quyAnca* k6t tai thoi diAmlApgiAyndy,kh6ngc6 UAttyrranfrcnAPndoli0n.q,uan qua Dleu Ket ve luone c6 phin thu6c qtrySnso hiru hqp ph6pcia b€n riy quy€n,khong khleu nal quy6itai 6ai hQivd hodntoirnchiutrrichnhiQmtru6cphripludt...
 • 14
 • 30
 • 0

TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcd

TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcd
... giữ gửi cho Công ty trước 16g00 ngày 25/04 /2017 để công ty tập hợp  Địa tiếp nhận liên hệ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Địa : 125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái ... Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : Email : 19001257 ext 125, 126; fax: 08.38251518 info@dienquang.com TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỒ QUỲNH HƯNG ... theo thông báo này, CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trong trường hợp gửi fax e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội  Góp ý cho nội dung chương trình đại hội Mọi ý kiến đóng góp...
 • 2
 • 32
 • 0

Thông báo dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tai lieu DHCD 2017

Thông báo dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tai lieu DHCD 2017
... Cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần Chúng kiểm toán báo cáo tài riêng kèm theo Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - Công ty ... Các Cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp kèm theo Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - Công ty ... 26/11/2014; Căn điều lệ Tổng Công ty Phân Bón Hóa Chất Dầu Khí – CTCP Ban Kiểm soát Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Báo cáo hoạt động...
 • 48
 • 34
 • 0

Tài liệu hộp số xe ô tô FORD FOCUS và FORD FIESTA

Tài liệu hộp số xe ô tô FORD FOCUS và FORD FIESTA
... the clutch, the 6DCT250 features a compact dry dual system clutch Ford is installing the transaxle for the first time in the Fiesta (B299), model year 2010.5 (04/2010-) with 1.6L Duratec engine ... Internal electronic gearshift mechanism Intelligent gear change control Specification Description Ford PowerShift (6DCT250) Weight 73 kg Rotational torque 250 Nm Clutch Dry clutch Gears Six forward ... clutch actuator motor provides the holding torque During disengagement the clutch actuator motor relaxes to it's rest position When engaged the applied force is directed back into the transmission...
 • 144
 • 1,474
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ