Báo cáo kiểm toán năm 2016

báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của ktnn

báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán của ktnn
... Phơng từ năm 1995, nhng đến năm 2007 cha vào hoạt động 83 Công ty mẹ - TCT Sông Hồng lỗ 15.658trđ; Công ty Xi măng Hoàng Mai lỗ lũy kế 795.588trđ; Công ty Xi măng Hải Vân lỗ lũy kế 35.951trđ; Công ... - TCT Vinaconex; Công ty Cổ phần Công trình Thơng mại Giao thông vận tải - TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam; Công ty Cổ phần ô tô TMT , Công ty Công trình Thơng mại GTVT - TCT Công nghiệp ô tô Việt ... 50 Công ty mẹ - TCT Bia - Rợu - NGKHN lãi 388.546 trđ, Công ty mẹ -TCT Công nghiệp Sài Gòn lãi 222.816 trđ, Công ty Cao su Dầu Tiếng- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 910.703 trđ 51 Công...
 • 27
 • 242
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2008 docx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2008 docx
... 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng ... Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp đính kèm Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang ( "Công ... chỉnh hay công bố Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN...
 • 30
 • 289
 • 0

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2007 potx

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2007 potx
... 12 - 28 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, Tp.Long Xuyên, An Giang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng ... Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang Chúng kiểm toán báo cáo tài hợp đính kèm Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang ( "Công ... năm 2009 Thay mặt Hội đồng quản trị Chủ tịch Lê Thanh Thuấn Số : 609 /BCKT/TC BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo Tài hợp năm 2007 Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sao Mai Tỉnh An Giang Kính gửi: - Hội...
 • 30
 • 666
 • 0

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005
... quản lý, kiểm soát nội đơn vị kiểm toán thực khoản tăng thu, giảm chi ngân sách theo kết kiến nghị kiểm toán (4) Trong trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán năm 2006 niên độ ngân sách 2005, ngành, ... thực Báo cáo toán NSNN năm 2005 - Đối với số giảm chi 1.339,5 tỷ đồng: Số thực kiến nghị phản ánh báo cáo toán NSNN năm 2005, khoản khác thực niên độ phản ánh vào báo cáo toán NSNN niên độ - ... KIỂM TOÁN LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC a) Kiểm toán Báo cáo toán NSNN năm 2005 Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư b) Kiểm toán ngân sách nhà nước, tiền tài sản nhà nước năm ngân sách 2005 bộ, quan trung...
 • 39
 • 214
 • 0

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005

CÔNG KHAI BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2006 VỀ NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM 2005
... quản lý, kiểm soát nội đơn vị kiểm toán thực khoản tăng thu, giảm chi ngân sách theo kết kiến nghị kiểm toán (4) Trong trình triển khai nhiệm vụ kiểm toán năm 2006 niên độ ngân sách 2005, ngành, ... thực Báo cáo toán NSNN năm 2005 - Đối với số giảm chi 1.339,5 tỷ đồng: Số thực kiến nghị phản ánh báo cáo toán NSNN năm 2005, khoản khác thực niên độ phản ánh vào báo cáo toán NSNN niên độ - ... KIỂM TOÁN LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC a) Kiểm toán Báo cáo toán NSNN năm 2005 Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư b) Kiểm toán ngân sách nhà nước, tiền tài sản nhà nước năm ngân sách 2005 bộ, quan trung...
 • 39
 • 219
 • 5

Công văn số 195 TMT-TCKT v v giải trình số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Công văn số 195 TMT-TCKT v v giải trình số liệu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
... 'Hqp d6ng vay vdn sd 02i2016/TMT- 2.000.000.000 Hgp d6ng vay v6 n sd 03 /2016/ TMTWTN 23.700.000.000 diing vay vtin sO 05l2O16lTMT- 29.600.000.000 VVTN J Hqp WTN ilI I Tri ng vay 6ng Bti Vin Hfru ... tidn vay hqp d6ng vay sO 23.700.000.000 Vin Hiiu t4i ngiy 29.600.000.000 01 /2016/ TMT-WTN Tri ti6n vay h-o 0212016iTMT-WTN O2l2016/TMT-VVTN Iv S5 du Nq vay 6ng Biri 3Ut2l20t6 q , TY HA'N 0U0u2016 ... Vdn Hfi'u vd trd nq vay crta 6ng Biti Vdn Hicu ndm TT I sii ti6n lvND) NQi dung Du Ng vay 6ng Brii Vin Hiru t4i nghy 37.200.000.000 Vay 6ng Biri ro Vin Hiiu -Hqp d6ng vay v6 n s6 01 /2016/ TMT-...
 • 4
 • 40
 • 0

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN

Báo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HN
... a-, l_ r-, t_ a-, Lt-, La-, L' t-, L' a-, rL' Ll-t r-, L' l-, L l-, l_ I-t L' a-i L t-t L' l-t L l-t L l-t L' t-t L' l-t L' f-t 1_ t-, Lr-t t_ L-' L' t-t t_ r-t t_ l-, LL-' L' L-t L' I-t L' L-t ... ngdy 31 th6ng 12 ndm 2016 5.6 rr l_ a-J t-l t-/l L l-rt L]-t Ll-t L l-I L l-t t l-J LLJ NE x6u o'il01 12016 31t12t20',16 Ll-r L L-r L l-.,i1 l_ l-rl L t-J L t f Miu s6 Bog-DN /HN Gi6 g6c C6ng ty ... th0c vdro ngiy 31 th6ng 12 ndm 2016 l_ a-t rt L- 4.',1 l-l t l-l l-l L: l-J t Lt ,-J -) a-./ Lla L Lil t rL t rr li r r1 LJ l-1 Ll-l Ll-l L a-.1 rt l-l ) t ljL-a L- CIat vi c6c khoin tuong duong...
 • 41
 • 48
 • 1

PDC Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

PDC Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
... 01107 12016 Bd Le Thi Thu Huong Thinh vi6n Xin tu nhiQm ngiry 0l C6c thinh vi6n Ban Gi6m el6c nim vd vdo ngdy lfp b6o c6o ndy nhu 107 12016 sau: 6ng Th6i Hdng Nha Gi6m diic B6 nhiQm ngity 17110 /2016 ... Phtc Ph6 Gi6m rt6c Mi6n nhi6m ngity 17110 12016 BN Truong Thi Thu Huy6n Ph6 Gi6m d5c KI6M ToAN vITN tii chinh cho nlm tii chinh k6t thric ngdy 31112 12016 cria Cdng ty tlugc ki6m to6n bdi C6ng ... tdi chinh cta C6ng ty tai thd'i di6m ngiy 31112 12016, kt5t qui kinh doanh vd tinh hinh Luu chuyiin tiAn tQ cho ndm tdi chinh kiit thfc ngdy 7112 12016, phir ho p v6i ChuAn mgc kti to6n, Ch6 d0...
 • 38
 • 60
 • 0

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đa kiểm toán

Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đa kiểm toán
... 12.241.494.416 1.667 Tr€n ddy' lA nQi dung 86o c6o tdi chinh ndm 2016 dd duo.'c ki€m torin Kfnh trinh Dai hQi ddng c6 dOng thudng ni6n 2017 xem x6r th6ng qua Xin trAn trgng cdm on./ -E Noi nhhn: - Nhu trdn; ... trgng cdm on./ -E Noi nhhn: - Nhu trdn; - HDQT, Ban GE, Ban KS; - Luu TC-HC, TCKT TA4 HQI DONG QUAN TRI (# 9l ol *\ CONG T cCC PHA GTAV vr VIET T v\ \a\ m ...
 • 2
 • 56
 • 0

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước
... Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Chơng 3: Hoàn thiện Quy trình lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng ... qui trình lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Chơng 2: Thực trạng việc lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy ... trình lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy trình lập báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng năm KTNN Để thực đợc yêu cầu, mục đích báo cáo kiểm toán báo cáo tổng hợp kết kiểm toán nh trình...
 • 155
 • 465
 • 0

17 Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước

17 Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
... Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Chơng 3: Hoàn thiện Quy trình lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng ... qui trình lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng năm Kiểm toán Nhà nớc Chơng 2: Thực trạng việc lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy ... trình lập, xét duyệt thông qua Báo cáo kiểm toán Quy trình lập báo cáo tổng hợp kết kiểm toán hàng năm KTNN Để thực đợc yêu cầu, mục đích báo cáo kiểm toán báo cáo tổng hợp kết kiểm toán nh trình...
 • 155
 • 359
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP