Quyết đinh triệu tập ĐHĐ Cổ Đông thường niên năm 2017.pdf

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []
... Hoai Thu- Truong ban thu kY - Ba Tr~n Ki~u T6 Linh - Thanh vien Ban ki~m tra tll' cach c6 dong: - Ong Ph~m Cong Thin - TruOng ban - Ba Ngo Thi H6ng Van - Thanh vien - Ba Dao Thi Kim Loan - Thanh ... bieu b~ mac dai hQi Bien ban dai hQi g6m 14 trang da:duoc doc lai tnroc dai hQi cho t~t ca cac c6 dong thong qua truce b~ mac Dai hoi Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 b~ mac vao luc 12hOOngay ... uy quyen cho HQi dong quan tri thirc hien va quyet dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong thai gian gitra hai ky Dai hQi dong c6 dong thuong nien 2017 va 2018, cu th€ nhu...
 • 14
 • 53
 • 0

công ty cổ phần văn hóa Tân Bình - nghị quyết của hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 pdf

công ty cổ phần văn hóa Tân Bình - nghị quyết của hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 pdf
... hoạt động Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình thông qua ngày 26/03/2010 - Căn danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên ngày 14/02 /2011 kết biểu ... Quận Tân Bình , TP HCM, với tổng số cổ đông dự họp ủy quyền đại diện sở hữu 4.064.336 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,6 % số cổ phần có quyền biểu Đại Hội Cổ Đông thường niên 2011 Công ty Cổ phần Văn hóa ... biểu ĐHĐCĐ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03 /2011 Trung tâm Tổ Chức Sự Kiện BLUE STAR tầng – UNIQUE Premium Outlets , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường...
 • 8
 • 207
 • 0

7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7. Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
... c6 ph6n co quy6 n bi6u quy6 t mri tl0{s, r i TG FHE rT0 rMl RUi{G' phi6u bi6u quy6 t tuong img v6i minh sd hiru vd,4ro4c dai diQn sO - C6 dOng/clai diQn c6 d6ng thgc hi6n quy6 n bi6u quy6 t bing ... phi6u bi6u quyt5t + Lap Bi6n bin k6t qui ki6m phit5u bi6u quyi5t vd c6ng bti kr5t qu6 tru6c Eai ,^.,: L^ nol oong co oong + Ctng Doirn chir tich gi6i quy6 t c6c khii5u nqi ve UiCu quy5 t (n6u c6) ... Klem phreu bteu quyet: - Ban ki6m phit5u sE ghi nhfn s6 phii5u bi6u quy6 t "Eing y; Kh6ng ding y; C6 j,ki,in khdc " cua timg vdn OC AC Chri tich dodn quy5 t dinh, k6t qui bi6u quytlt 16 dugc ghi...
 • 3
 • 43
 • 0

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyet

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyet
... 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Lê Văn Ngà Số CMND/ĐKKD: 281037103 cấp ngày 15/10/2008 Bình Dương Số lượng cổ phần nắm giữ /đại ... THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: ... THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:...
 • 26
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ