Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017

MẪU THÔNG BÁO (Về ngày đăng cuối cùng để thực hiện quyền.....) potx

MẪU THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.....) potx
... Xin thông báo đến Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng cuối cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ... đãi có phát hành) Mệnh giá: Ngày đăng cuối cùng: Đồng thời đề nghị VSD lập gửi cho Công ty danh sách người sở hữu chứng khoán nói Lý mục đích (ghi nội dung thực hiện) - Lấy ý kiến cổ đông văn ... toán: (Ghi rõ ngày trả cổ tức ngày trả cổ tức phải ngày làm việc) - Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức TVLK nơi mở tài khoản lưu Đối với chứng...
 • 5
 • 571
 • 4

- Thông báo ngày đăng cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu
... với cổ đông hữu - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tương ứng với 103 quyền mua cổ phiếu Cổ đông A mua (103 x 12)/10 = 123,6 cổ phiếu ... (vào ngày làm việc tuần) ngày 09/11 /2016 xuất trình chứng minh nhân dân b Tạm ứng cổ tức năm 2016 tiền mặt: - Tỷ lệ thực hiện: 5% /cổ phiếu ( 0 1cổ phiếu nhận 500 đồng) - Ngày toán: 09/11 /2016 - ... c Thực quyền mua cổ phiếu - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 25.256.757 cổ phiếu - Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 10 : 12 (01 cổ phiếu hưởng 01 quyền, 10 quyền mua...
 • 3
 • 44
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao tu TTLK: Ve ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Thong bao | Thong bao tu TTLK: Ve ngay dang ky cuoi cung nhan co tuc dot 2 nam 2016 (ty le 10% bang co phieu) []
... khoan hru ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan c6 tire bang c&ph~Sutai cac Thanh vien hru ky noi rna tai khoan ky, ~ + D6i voi chtrng khoan chua hru ky: Ngiroi sa hfru lam thu tuc nhan co , ? , ... ti€p di~n tu/ cBng giao ti€p trvc tuy€n Thong bao xac nh~n qua email co g~n chfr thongbaoxacnhan@;rsd.vn kY VSD, dS nghi gui s6 van dia chi email cua VSD) TruOng hgp khong [hfip thu~n co sai sot ... TVLK thong bao day du, chi ti€t nQi dung cua thong bao den tUng nha dau tu l~ yang 03 kY I, chUng khoan neu tren t?i T~LK ch~m nhat lam vi~c ke tir ghi tnon thong ~ Nui nhq.n: - Nhu tren; bao...
 • 2
 • 49
 • 0

Ngày đăng cuối cùng cho cổ đông hiện hữu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THONG BAO VSD

Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI THONG BAO VSD
... ti6p di6ntu/c6nggiaoti6p truc tuy6nv6i VSD, dd nghi grii Thdng b6o x6c nhAn qua email c6 gdn cht ky sO viro dia chi email thongbaoxacnhanirqr.scl.vl crla VSD) Truong hqp kh6ng chdp thuan c6 sai ... so v6i thdi gian quy dinh ndutrOn ,VSD sEcoi danhs6chdo VSD cung cdp cho TVLK ld chinh x6c vd dd cluocTVLK x6c nhdn-Trucrnghqp ph6t sinhtranhchAphodcgAythiQthpi cho ngudi sd hiru, T\|LK s€ phii ... chdp thuan c6 sai sot holc sailQchs6 liQu,TVLK phii gui thOmvdn bAnchoVSD n€u16c6cthdngtin , ;' sais6thodcsailechvd phoihqpv6i VSD dicuchinh Thdi h4n grh Th6ng b{o xic nh{n: Ch{m nh6t v}ro 15h...
 • 2
 • 58
 • 0

Cong van so 131 TB CNVSD ngay 20 02 2017 cua TTLKCN ve ngay dang ky cuoi cung

Cong van so 131 TB CNVSD ngay 20 02 2017 cua TTLKCN ve ngay dang ky cuoi cung
... TVLK phai giri them van ban cho VSD neu r5 cac thong tin sai s6t hoac sai lech va phoi hop voi VSD di~u chinh, Thoi han gfri Thong bao xac nh~n: Cham nhftt V~lO 15h 14/03 /201 7 Truong hop TVLK ... thong bao dfry du, chi tiet noi dung cua thong bao den tung nha dfru tir hru kY clnrng khoan neu tren tai TVLK cham nh~t vong 03 lam vi~c k~ tu ghi tren thong bao cua VSD'/2f )\T""I'nl, A lYU, ~p~ ... V~lO 15h 14/03 /201 7 Truong hop TVLK giri Thong bao xac nhan cham so voi thai gian quy dinh neu tren, VSD se coi danh sach VSD cung c~p cho TVLK la chinh xac va dff duoc TVLK xac nhan, Truong...
 • 2
 • 57
 • 0

vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017

vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017
... chieu thong tin nguai so hiru chirng khoan Danh sach V S D lap va gui dual dang chung tu dien tu voi thong tin T V L K dang quan ly dong thai gui cho V S D Thong bao xac nhan (Mau 03/THQ) dual dang ... nghi cac T V L K thong bao day du, chi tiet noi dung cua thong bao den tirng nha dau tu luu ky chung klioan neu tren tai T V L K cham nhat vong 03 lam viec ke tu ghi tren tliong bao cua V S D ... u i T h o n g bao xac nhan: C h a m nhat vao 15h 24/03 /2017 Truang hop T X ' L K gui Thong bao xac nhan cham so v a i thai gian quy dinh neu tren, V S D se coi danh sach V S D cung cap cho T...
 • 2
 • 55
 • 0

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo ngày đăng cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .

Công ty cổ phần ô tô TMT thông báo ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .
.. . Ban TGE, BKS; - Luu: VP, TCKT O TO TMT c6NG,4Y Bti Vin Hfru * Tdi lidu ttinh kDm - Nghi Quyil HDQT s6 294 /NQ -TMT- HDQT ngdy 19/03 /2016 cila C6ng ty cb phdn tO TMT - .. . liQu: thar-rhhuongkt @tmt- vietnam.com vd vanphon g @tmt- vietnam c om Chring t6i cam ngudi sd hiru danh s6ch sE dugc sri dpng ching muc dich vd tu6n tht c6c quy clinh cria VSD Cdng ty chring t6i sE...
 • 2
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cđ hiện hữudg0101 cat ii các dba sẽ đảm bảo các tài khoản được sử dụng để thực hiện các thủ tục csdl bên ngoài có các đặc quyền của hệ điều hành được phân côngđịnh pháp luật về thủ tục trình tự và phương thức thực hiện quyền giám sát của hội đồng nhân dânthức thể hiện của các sản phẩm báo chí khảo sát trong việc tuyên truyền thực hiện quyền tham gia của trẻ emmẫu thông báo nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệpthông báo thay đổi đăng ký hoạt độngthông tin về giấy đăng ký kinh doanhviết thông báo về ngày môi trường thế giớithông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùngthông báo thay đổi đăng ký kinh doanhthông báo nội dung đăng ký kinh doanhthông báo lập sổ đăng ký cổ đôngthủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhthời hạn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhcông văn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ