Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng chuyên môn năm học 2015 2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng chuyên môn năm học 2015 2016
... tháng năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ phó tổ trưởng chuyên môn năm học 2015 2016 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI Căn vào Quyết định số 111/QĐ.UBND ngày 25 tháng 09 năm ... tháng năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng chuyên môn năm học 2015 2016 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI Căn vào Quyết định số 111/QĐ.UBND ngày 25 tháng 09 năm 2003 ... tháng năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm chức vụ phó tổ trưởng chuyên môn năm học 2015 2016 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI Căn vào Quyết định số 111/QĐ.UBND ngày 25 tháng 09 năm...
 • 17
 • 477
 • 0

To trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016

To trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016
... li6n hQ: 093 225 6899 - ch6 o hiQn tai: - Trinh dQ vdn ho6: l2ll2 - Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nhdn kinh t6 ( kti toan ) - Quri trinh c6ng t6c: + 712000 - 11120 06: Nhdn vi6n C6ng ty Thuong mpi vd ... - Trinh tIQ vdn ho6: 12/12 - DiQn thoai li6n hQ: 0977 - Trinh tlQ chuy6n m6n: - Quri trinh c6ng K! su cdng nghQ chti t4o t6c: m6y r6 {T, + 511997 - 1212003: K! su Cdng ty Ford Viet Nam + 01120 04 ... vflt tu thi6t bi GTVT + 612006 - 11120 06 Ph6 giSm i16c Nhd m6y tO Cftu Long Cdng ry TM vd SX vflt tu thii5t bi GTVT + 1212006 - nay: Ph6 gi6m r16c Nhd m6y t6 cuu Long c6ng ty c6 prran o t6 TMT...
 • 3
 • 29
 • 0

8.Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.

8.Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.
... Dodn cht tich - Ban ki6m phiilu c6 tr6ch nhiQm l6p Bi€n b6n ki6m phi6u, Trudng Ban ki6m , , ; phi6u ^.^ ,ban dgc Bi6n ki6m trudc Dqi h6i ,.: , phi6u - Mgi cdng viQc ki6m tra, Bi6n bAn vd c6ng bri ... BKS (n5u co) - Ban bdu cu ph6i bdo dim tinh trung thuc vd chiu tr6ch nhi6m tru6c ph6p luAt vA tru6c c6 d6ng ve ktlt qui ki6m phit5u - Sau ki,5m phit5u, Ban bAu cir ph6i lQp Bi6n ban k6t qu6 ki6m ... phi6u b6u cua c6 d6ng hon t6ng Didu Ban biu cit - Ban bAu cir g6m 03 (ba) ngudi Dodn chri tich ...
 • 5
 • 46
 • 0

Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công thương tỉnh long an (2)

Quyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở công thương tỉnh long an (2)
... tỉnh b) Dự thảo định, thị thuộc thẩm quy n ban hành UBND tỉnh lĩnh vực công thương c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Chi cục Quản lý thị trường theo quy định Chính phủ, ... vực công thương theo quy định pháp luật theo phân công, phân cấp UBND tỉnh 14 Tổ chức thực dịch vụ công lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật 15 Quy định chức năng, ... quy n hạn cấu tổ chức Sở Công Thương; Quy t định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 UBND tỉnh bổ sung Quy t định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 UBND tỉnh Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm...
 • 8
 • 602
 • 0

Quyết định Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ phòng Vận tải

Quyết định Về việc qui định chức năng, nhiệm vụ phòng Vận tải
... triển vận tải hành khách công cộng theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh; - Tổ chức thực việc quản lý vận tải hành khách ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch, vận tải taxi, vận tải ... theo văn nhà nước qui định Điều II: Nhân phòng Vận tải bố trí theo nhu cầu công tác nằm tổng biên chế UBND tỉnh giao cho Sở hàng năm Điều III: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Vận tải Sở, Trưởng đơn ... Giao thông vận tải; - Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe địa bàn theo quy hoạch phê duyệt; quản lý tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách...
 • 3
 • 626
 • 0

Mẫu Tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Mẫu Tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ
... (1)-Ghi rõ họ tên cán đề nghị miễn nhiệm (2)-Ghi phòng/ban nơi cán công tác (3)-Vị trí công tác làm vị trí công tác đề xuất san miễn nhiệm (4)-Liệt kê mức thu nhập có cán đề nghị miễn nhiệm mức thu ... thu nhập có cán đề nghị miễn nhiệm mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm Phần II: -Ghi rõ lý đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán BMNS-36 ...
 • 2
 • 14,609
 • 37

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình khoa nhi bệnh viện long xuyên

Quyết định Về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng công trình khoa nhi bệnh viện long xuyên
... qua mạng tin học diện rộng, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhi m vụ phân công Điều Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhi m quản hệ thống thư điện tử tỉnh Trung ... UBND trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt Điều Cung cấp quản hộp thư điện tử Việc cung cấp quản thư điện tử áp dụng cho đối ng cán bộ, công chức, viên chức đương nhi m, tuyển vào làm việc ... QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ Điều Trách nhi m đơn vị tham gia quản thư điện tử tỉnh An Giang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhi m quản...
 • 7
 • 1,054
 • 2

QUyết định Về việc Giao nhiệm vụ trợ giảng các môn học thuộc nhiệm vụ chiến lược Khoa điện tử viễn thông học kì I năm học 2011-2012

QUyết định Về việc Giao nhiệm vụ trợ giảng các môn học thuộc nhiệm vụ chiến lược Khoa điện tử viễn thông học kì I năm học 2011-2012
... QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN L I CỦA CÁN BỘ TRỢ GIẢNG THUỘC NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐT ngày tháng 10 năm 2011) STT Môn môn TC học Kỹ thuật i n từ ELT2036 Truyền thông ... ELT2028 Nhiệm vụ ph i thực Hướng dẫn sinh viên lên lớp Trợ giúp chấm i m/đánh giá kiểm tra Trả l i thắc mắc sinh viên Xây dựng website môn học Hướng dẫn sinh viên lên lớp Trợ giúp chấm i m/đánh giá ... i m/đánh giá kiểm tra Trả l i thắc mắc sinh viên Xây dựng website môn học 15 Hướng dẫn sinh viên lên lớp Trợ giúp chấm i m/đánh giá kiểm tra Trả l i thắc mắc sinh viên Xây dựng website môn học 15...
 • 3
 • 630
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bầu miễn nhiễm bãi nhiễm thành viên hđqt thành viên ban kiểm soáttờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soátmẫu đơn xin từ chức thành viên ban kiểm soátdịch cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị ban giám đốc kế toán trưởng thành viên ban kiểm soát của tổ chức niêm yết và người có liên quanthành lập ban kiểm soát và các điều kiện để được bổ nhiệm là thành viên ban kiểm soátquyết định về việc bổ nhiệm cán bộ công chứcmẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ công chứcbiểu mẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộquyết định về việc miễn giảm thuếquyết định về việc thôi giữ chức vụmẫu quyết định miễn nhiệm chức danhquyết định miễn nhiệm chức danhmẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộquyết định về việc miễn giảm học phíquyết định về việc bổ nhiệm cán bộđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ