Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2016

450 CONG BO NGHI QUYET VA BIEN BAN DAI HOI CO DONG THUONG NIEN

450 CONG BO NGHI QUYET VA BIEN BAN DAI HOI CO DONG THUONG NIEN
... tin cong bB (*)1Content of Information disclosure (*): Cong va Bien ban Dai H9i D6ng Dong Thuong Nien Nam 2017 cs b8 Nghi quyet Thong tin di! drr(}'c cong bB tren trang thong tin di~n tir cua cong ... thao Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam tai chinh 2016, Dai h9i biSu quyet thong qua voi ty l~ nhat tri 100%; DR uy quyen Chu toa hoan chinh Bien ban va Nghi quyet Dai h9i dS ban ... thea Nghi quyet Dai hQi DCDTN narn 2017 + HDQT va Tong Giam d6c diroc quyen quyet dinh phan b6 quy thuong cho cac vien HDQT IBKS va Slr dung tiSn thuong phuc vu cong tac quan tri, diSu hanh Cong...
 • 21
 • 38
 • 0

Nghị quyết biên bản đại hội chi bộ Đảng

Nghị quyết và biên bản đại hội chi bộ Đảng
... phiếu, tỷ lệ100% IV Đại hội thảo luận Dự thảo văn kiện đại hội đảng cấp trên: - Đại hội nghe đồng chí Vũ Thị Vân Anh trình bày dự thảo văn kiện V Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Đảng huyện khoá XXIII ... cử đại biểu dự đại hội cấp trên: (xếp thứ tự theo số phiếu bầu, từ cao đến thấp) TT Họ tên Số phiếu Tỷ lệ% Ghi Hoàng Thị Thủy 10/10 100% Chính thức VI Đại hội thông qua Nghị đại hội với 10 đại ... Yên nhiệm kỳ 2010- 2015 Đại hội chi trờng PTDT Nội trú THCS&THPT Tiên Yên nhiệm kỳ 2010- 2015 tiến hành từ ngày 10 tháng năm 2010 Đại hội có mặt 10 đảng viên tổng số10 đảng viên đợc triệu tập...
 • 5
 • 6,382
 • 30

20141010 20141010 KSH Dinh Chinh Nghi Quyet Va Bien Ban Hop DHDCD Bat Thuong Nam 2014

20141010 20141010  KSH  Dinh Chinh Nghi Quyet Va Bien Ban Hop DHDCD Bat Thuong Nam 2014
... en Ban Thir ky doc du thao Bien ban va du thao Nghi quyet Dai hoi, Dai hoi nhitt tri thong qua toan van Bien ban va Nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong bitt thuong nam 2014 , Chu toa Dai hQi - Ong ... NGHlA VI~T NAM KHOANG SAN HAMICO DQc l~p - Tg - Hanh phuc - * * * - *** S6: 02/20 14IBB -DHDCD -KSH Ha Nam, 17 thong 09 nam 2014 BIEN BAN KY HOP • D~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG 2014 CONG ... KHOANG sAN HAMICO CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV - Hanh phuc - * * * - *** S6: 02INQ -DHDCD -KSH Ha Nam, 17 thang 09 ndm 2014 NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2014 CONG TY CO PHA.N...
 • 10
 • 53
 • 0

20140516 20140516 KSH Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014

20140516 20140516  KSH  Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014
... *** ceNG HoA xA ugr cHU NGHia vrEr NAM DQc tgp - Tg H4nh phric _+ 36: 32/ 20 4IBB -DHDCD -KSH ++ Hd Nam, ngdy I4 thdng 05 ndm 2014 BIEN NAX KV HOP I DAI HQI DONG C6 OOXG THUONG NrEN 2OI4 ( CONC ... Vi€t nam ( VAE ) T/IVI BAN KTEM SOAT @e ky) Hoing Khdnh Chung Tii liQu dinh kim vdn Oii + coNc TY CO PHAN TAP DOAN CQNG HOA KHOANG SAN HAiVTTCO xA ugl cHU NGHIA VrET NAM DQc lgp - r-BGD -KSH Tq ... Trang * Truong Ban Thu ky dgc du thAo Bi€n bin vd dy th6o Nghi Eai h0i quyi5t Dai h6i nhAt tri th6ng qua todn van Bi€n bin vd Nghi quy€t Dai hQi d6ng c6 ddng thucrng ni6n nlm 2014 Chu toa Dai...
 • 36
 • 49
 • 0

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
... quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực công tác chuẩn bị cho dự án, việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tiến hành theo ... hoàn thành tốt vai trò đại diện vốn cổ đông công ty, tập thể cán quản lý người lao động công ty tin tưởng Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua việc ... phối năm 2009 - Phương thức phân phối: chi trả cổ tức 15% cổ phiếu cho cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách cổ đông (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu chi trả 15 cổ phiếu mới) - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu...
 • 5
 • 39
 • 0

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017 ( G20 ) ĐHĐCĐ G20 2017

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017 ( G20 ) ĐHĐCĐ G20 2017
... Nghị Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI ... hội - Ông/Bà Nguyễn Hách đọc dự thảo Biên Nghị Đại hội - Đại hội đồng cổ đông trí thông qua toàn văn dự thảo Biên Nghị Đại hội với tỷ lệ biểu 100% đồng ý Đại hội trí toàn văn Biên Nghị đại hội ... hợp hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức đồng thời nhiều Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề địa điểm khác địa điểm họp Đại hội đồng...
 • 37
 • 55
 • 0

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 BienbanDHCD

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 BienbanDHCD
... hoach 2015 v6i tdng s6 c6 pnan Ui6u quy6t trtn thenlr 4.260.400 Cp chi6m 16 100% t6ng sii c6 plan Ui6u d quy6t tai Dai h6i - Th6ng qua 86o crio hoat d6ng cria HDeT nam 2014 ke hoach hoat d6ng 2015 ... d6c C6ng ty rhay mgt Chti tpa Dgi h1i trinh bbt Bdo cdo k\t quA SXKD 2014 vd chi fiAu ki hoach 2015 C 6ng Hd Dixh Minh - Chi tich EDLT thq, miit Chi toq Dqi hQi th6ng qua Bdo cdo hoqt il1ng cita ... 1000" rong sd cd phin bidu quydr rai Dai h6i ,-1 r.-2 Td trinh v6 c6c chi tieu kii hoach SXKD nim 2015: ' Dai hdi biiiu quyilt th6ng qua v6i t6ng stl c6 phan bitiu quytit tan thenh 4.260.400 Cp...
 • 3
 • 42
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam