8 1 TT quy che luong, thuong, thu lao HDQT BKS.pdf

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thưHĐQT 2015

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015
... ban BKS 01 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 III THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng Trên nội dung tờ trình thông qua ... 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 120.000.000 đồng Mức thù lao 2015 TT Chức danh Số người Hàng ... tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thư Hội đồng quản trị năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ...
 • 2
 • 140
 • 0

Quy chế lương, thưởng cho người lao động

Quy chế lương, thưởng cho người lao động
... hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày ... người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng Trưởng phận trực tiếp giữ (bản copy) Tiền lương trả cho người lao động Mỗi ... lương cho người lao động dựa vào thời gian làm việc thẻ chấm công, đối chiếu với bảng chấm công cần thiết Việc tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao...
 • 6
 • 1,845
 • 32

Quy chế lương, thưởng cho người lao động

Quy chế lương, thưởng cho người lao động
... lao động) - Nếu lỗi người sử dụng lao động ngày ngừng việc người lao động trả đủ tiền lương theo qui định Nhà nước - Nếu lỗi người lao động người lao động không hưởng lương; Những người lao động ... người lao động + ∑Hpc : tổng hệ số phụ cấp người lao động Điều 19: Tiền lương trả cho người lao động thời gian nghỉ để điều trị tai nạn lao động (TLtnlđ) Người lao động bị tai nạn lao động, thời ... theo quy định Bộ Luật lao động + Trả lương vòng cho người lao động theo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mức độ hoàn thành công việc người lao động Trả lương cho khối quản lý khối lao động...
 • 16
 • 1,370
 • 8

Mẫu quy chế lương thưởng cho người lao động

Mẫu quy chế lương thưởng cho người lao động
... không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương: - ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... Tính lương khoán : Hưởng nguyên mức lương khoán Trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ ngày/tháng thời gian vượt không tính lương Ngạch, bậc lương:  Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng cho...
 • 6
 • 5,331
 • 65

QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG, CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG, CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
... không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương: - ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 7
 • 735
 • 8

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động của công ty

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động của công ty
... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... tháng lương theo tiền lương tháng gần Tiền trợ cấp nghỉ chờ việc: - Trường hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 7
 • 1,443
 • 15

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

Mẫu quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
... không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương: - ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 7
 • 614
 • 2

Biểu mẫu quy chế lương thưởng - chế độ người lao động

Biểu mẫu quy chế lương thưởng - chế độ người lao động
... việc: - Trường hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 6
 • 887
 • 10

QUYẾT ĐỊNH (V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)

QUYẾT ĐỊNH (V/v: Ban hành quy chế lương và thu nhập cho CNV)
... lao động tiền lương, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng Nhà nước quy định, văn pháp luật quy định chế độ phụ cấp ... bậc lương: - Công ty hạ bậc lương CNV vi phạm quy định đây: + Không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc + Không hoàn thành nhiệm vụ giao, có sai sót gây hậu lớn + Có ... việc liên tục Công ty 01 năm từ ngày xếp lương lần cuối http://luatminhgia.vn -2- + Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc + Hoàn thành tốt nhiệm vụ, sai sót gây hậu lớn...
 • 12
 • 7,318
 • 62

Đề tài hoàn thiện quy chế lương thưởng cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HODECO tỉnh bà rịa vũng tàu

Đề tài hoàn thiện quy chế lương thưởng cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HODECO tỉnh bà rịa vũng tàu
... VỮNG TÀU” I GIỚI THIỆU VÈ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DựNG HODECO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TÊN-ĐỊA CHỈ Công ty cổ phần đầu xây dựng HODECO, viết tắt I&c HODECO - công ty liên kết tổ hợp công ty ... hay pháp luật làm cho quy chế không phù hợp Công ty cổ phần đầu - Xây dựng HODECO công ty tách khởi xí nghiệp số hệ thống công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Rịa Vũng Tàu từ năm 2011, xem ... cao cho nhân viên, trả lương cho nhân viên phù hợp với vận động thị trường luật pháp Đó lý em chọnđề tài “HOÀN THIỆN QUY CHÉ LƯƠNG THƯỞNG CHO CÔNG TY CÒ PHẢN ĐẦU VÀ XẦYDựNG HODECO TỈNH BÀ RỊA...
 • 6
 • 961
 • 14

Tài liệu Biểu mẫu "Quy chế lương thưởng - chế độ người lao động" pptx

Tài liệu Biểu mẫu
... việc: - Trường hợp phải ngừng chờ việc không lỗi người lao động, Giám đốc Công Ty trợ cấp cho người Lao Động 100 % mức lương quy định - Nếu lỗi người lao động lúc người lao động không trả lương ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán ... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quyền đối chiếu với bảng lương tổng...
 • 6
 • 785
 • 4

Tài liệu Mẫu quy chế lương thưởng ppt

Tài liệu Mẫu quy chế lương thưởng ppt
... tính toán lương dựa nguyên tắc xác số liệu, đảm bảo thời gian trả lương cho người lao động theo quy định Người lao động nhận phiếu lương chi tiết hàng tháng, quy n đối chiếu với bảng lương tổng ... nguyên mức lương khoán Trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ ngày/tháng thời gian vượt không tính lương Ngạch, bậc lương:  Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng cho CNV toàn công ty mức lương ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương: Cán...
 • 6
 • 388
 • 2

Tiểu Luận: HOÀN THIỆN QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU pot

Tiểu Luận: HOÀN THIỆN QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU pot
... TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 1 TÊN – ĐỊA CHỈ Công ty cổ phần đầu xây dựng HODECO, viết tắt I&C HODECO công ty liên ... hay pháp luật làm cho quy chế không phù hợp… Công ty cổ phần đầu Xây dựng HODECO công ty tách khỏi xí nghiệp số hệ thống công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Rịa Vũng Tàu từ năm 2011, xem ... cao cho nhân viên, trả lương cho nhân viên phù hợp với vận động thị trường luật pháp Đó lý em chọn đề tài “HOÀN THIỆN QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU I TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO TỈNH BÀ...
 • 21
 • 1,282
 • 4

MẪU QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CỦA CÔNG TY pdf

MẪU QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG CỦA CÔNG TY pdf
... người PHẦN VII/ - CHẾ ĐỘ THƯỞNG Thưởng cuối năm: - Hàng năm Công Ty kinh doanh có lãi Công Ty trích từ lợi nhuận đễ thưởng cho NLĐ mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận năm - Mức thưởng cụ thể NLĐ ... PHẦN III/ - CHẾ ĐỘ VÀ THỦ TỤC XÉT NÂNG LƯƠNG 1- Về chế độ xét nâng lương : Mỗi năm, lãnh đạo Công ty xét nâng lương cho CNV lần vào tháng thứ 04 năm 2- Niên hạn đối tượng diện xét nâng lương : Cán ... 2.0…) Tính lương khoán : Hưởng nguyên mức lương khoán Trường hợp người hưởng lương khoán nghỉ ngày/tháng thời gian vượt không tính lương Ngạch, bậc lương:  Mức lương tối thiểu mà công ty áp dụng...
 • 7
 • 888
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: quy chế lương thưởngmẫu quy chế lương thưởngquy chế lương thưởng phòng kinh doanhquy chế lương thưởng phụ cấpquy chế lương thưởng trung nam e cquy chế lương thưởng 2013quy chế lương thưởng công ty xây dựngquy chế lương thưởng công ty tnhhquy chế lương thưởng mẫuquy chế lương thưởng của công ty tnhhquy chế lương thưởng của công ty cổ phầnmẫu quy chế lương thưởng công ty tnhhxây dựng quy chế lương thưởng theo mô hình 3pxây dựng quy chế lương thưởngmẫu quy chế lương thưởng của công tyBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM