6 TT bau bo sung HDQT BKS.doc

Tờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKS

Tờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKS
... lượng ủy viên HĐQT bầu bổ sung: hai ( 02) - Tổng số thành viên BKS: ba (03); số lượng ủy viên BKS bầu bổ sung: hai ( 02) Bầu bổ sung ủy viên HĐQT BKS 3 .1 HĐQT đề cử ( 01) uỷ viên Hội đồng Quản trị: ... (thành viên BKS, có đơn xin từ nhiệm lý thay đổi công tác) Thông qua số lượng ủy viên HĐQT, BKS số lượng bầu bổ sung nhiệm kỳ 20 0 820 13 - Tổng số ủy viên HĐQT: bảy (07); số lượng ủy viên HĐQT bầu ... viên Hội đồng Quản trị: a Ông Kenichi Abe; 3 .2 HĐQT đề cử hai ( 02) thành viên Ban Kiểm soát: a Ông Yoshimi Takahashi; b Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Trân trọng...
 • 2
 • 32
 • 0

Sơ yếu lý lịch của ủy viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung

Sơ yếu lý lịch của ủy viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung
... 2 Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Chức danh tại: Chuyên viên pháp chế - Chức danh dự kiến: thành viên Ban Kiểm soát - Học vị: Cử nhân Luật - Kinh nghiệm: 08/2006 - 03/2008 ... tư vấn, Công ty Luật Vision & Associates (Việt Nam) 03/2008 – Chuyên viên pháp chế, quản rủi ro, Công ty Cổ phần Quản Quỹ Đầu tư FPT (Việt Nam) Đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định...
 • 2
 • 38
 • 0

4 điều mẹ bầu nên biết khi bổ sung axit folic docx

4 điều mẹ bầu nên biết khi bổ sung axit folic docx
... Axxit folic có thực phẩm nào? Bổ sung axit folic để hấp thu cách tốt điều mẹ bầu nên biết Thiếu axit folic thai nhi có mối đe dọa gì? Axit folic hay gọi folate folacin, ... Ferrovit, Tophem, Procare Ngoài ra, bạn nên uống nhiều nước ăn nhiều chất xơ 4 Làm bổ sung axit folic liều? Mặc dù axit folic cần thiết cho thể, nhiên dùng nhiều, axit folic gây tác hại không nhỏ cho ... cần phải bổ sung thêm axit folic suốt thai kỳ mình, từ 40 0 – 800 microgram ngày Đối với phụ nữ chuẩn bị có thai, việc tiêu thụ axit folic ngày từ trước có thai khoảng tháng cần thiết 40 0 microgram...
 • 5
 • 235
 • 0

bầu bổ sung choline sẽ phát triển não bộ cho thai nhi docx

Bà bầu bổ sung choline sẽ phát triển não bộ cho thai nhi docx
... trước phát choline quan trọng tất bầu Một lượng choline sữa thời kì mang thai cần thiết cho phát triển não trí nhớ trẻ Nghiên cứu nhất, tiến hành chuột cho thấy: chuột cho ăn thức ăn giàu choline ... thức phát rằng: chuột mẹ bổ sung choline bị xáo trộn tâm lý chuột có mẹ ăn chế độ dinh dưỡng bình thường Choline dưỡng chất cần thiết cho phát triển chức tim mạch, thần kinh, não tái tạo tế bào ... nghiên cứu cho thêm choline vào thức ăn hàng ngày nửa số chuột mang thai, nửa lại ăn thức ăn thông thường Một nửa số chuột bổ sung thêm lượng choline nhi u gấp 4,5 lần số chuột không bổ sung Khi...
 • 4
 • 326
 • 0

12. quy che bau bo sung bks dang web

12. quy che bau bo sung bks dang web
... tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu BKS cổ đông có quy n dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên + Mỗi cổ đông dự họp cấp phiếu bầu BKS Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho thành ... ứng cử viên để chọn HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN BKS - Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia BKS, sơ yếu lý lịch (theo mẫu) website www.goducthanh.com - Bản giấy tờ sau: CMND, hộ thường ... NGUYÊN TẮC BẦU CỬ - Đúng luật, điều lệ bỏ phiếu kín - Quy n bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quy n biểu cổ đông dự họp - Mỗi lần bầu cử, đại biểu...
 • 2
 • 27
 • 0

3.Thong bao ve viec bau bo sung BKS nhiem ky 2016-2021

3.Thong bao ve viec bau bo sung BKS nhiem ky 2016-2021
... báo phải gửi hồ sơ liên quan ứng cử, đề cử thành viên BKS cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Hồ sơ gồm: Đơn ứng cử/đề cử thành viên BKS (theo mẫu); Biên họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông ... cử) 3.2 Thời hạn nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử Hồ sơ ứng cử, đề cử nhân dự kiến để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 phải gửi trực tiếp qua bưu điện hình thức bảo đảm Văn phòng Công...
 • 2
 • 43
 • 0

CBTT ve bau bo sung thanh vien HDQT ong Jun Kuroda

CBTT ve bau bo sung thanh vien HDQT  ong Jun Kuroda
... 006DHG .HDQT ngAy 08/08nuo cha Chtt tich HDQT vd vi€c bAu bd sung thdnh vi6n Hli ddng qudn tri C6ng ty C6 phAn Duvc Hdu Giang nhi€m k! ilr (2014 - 2018); - Cdn c(r Nghiquy6t s6 010/2016/NQ .HDQT ... ngdy 15/08/2016 cita C6ng ty cd phdn Dryc HQu Giang, Hli ddng quAn ti ouYEr DINH DiSu 1: BAu b6 sung 6ng Jun Kuroda sinh nim 1956, qu6c tich Nhit Bdn ldm thinh vi€n HOi ddng quin hi C6ng ty C6 phln ... coNG TY cp DUec HAU ctANG CSNG HoA XA HQI CHU NGHIAV|FT NAM DQc lfp - Tp HEnh phric 56: 028/2016/QO.HOQT p6 CAn Tho, ngdy 15 theng 08 nem 2016 QUYET DINH vigc bilu b6 sung thdnh vi)i HQTDONG...
 • 2
 • 56
 • 0

Ve viec ung cu de cu bau bo sung TV HDQT

Ve viec ung cu de cu bau bo sung TV HDQT
... ling Cli', Iy cong Iy mI' d~ err biiu b8 sung \"10 IIIlQT: 01 bQ, hao gam: - Dan trng cu (d~ cu) tham gia HDQT (theo mfru kem); - So y~u Iy lich trng cu vien W khai (thco mfru kem); _ Ban co ... Di~u 18 cua Lu~t Doanh nghi~p; Iy doanh _ Co suc khoe co pham chat d';lO duc t6t Irung thl,l'c, liem khi~t va co hi~u bi~t v~ phap lu~t; _ Khong duqc la vq ho~c ch6ng cha de cha nuoi m, de 1111' ... quy~t duqc d~ cu m(>t (01) trng vien; tll 25% d~n duai 45% duqc d~ cu t6i da hai (02) trng vien; tll 45% d~n duai 65% duqc d~ cu t6i da ba (03) trng vien; tll 65% d~n duai 75% duqc d~ cu t6i da b6n...
 • 2
 • 85
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP