5 TT sua doi Dieu le.doc

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT "Sửa đổi Điều lệ truòng mầm non"

Tài liệu TT44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của BGD&ĐT
... dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực chương trình giáo dục mầm non; - Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, sở vật chất, thiết bị đáp ứng điều kiện quy định Điều 27, 28, 29, 30 Điều ... quy định Khoản Điều Điều lệ trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp huyện Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nhà trường, nhà trẻ chưa đáp ứng điều kiện quy định Khoản Điều Điều lệ phòng giáo dục ... phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định Điều 31, Điều 32, Điều 33 Điều lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp phép sở có ý kiến văn phòng giáo...
 • 9
 • 1,019
 • 2

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non
... hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, thục theo ... nhà trường, nhà trẻ cán bộ, giáo viên trường và cấp có thẩm quyền đánh giá công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định” Khoản Điều 17 sửa đổi, ... quy định trước trái với Thông này bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 3
 • 536
 • 0

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010
... 3Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty Điều 3: Ngành nghề kinh doanh mục tiêu Cty. Bổ sung ,sửa đổi theo đăng ký thay đổi lần thứ ngày 23/12/2009 Sở KHĐT TP HCM cấp Ngành nghề kinh doanh: ... kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản. Mua bán vật tư phục vụ Nuôi cá nước ngọt.Nuôi trồng thủy sản. Mua nghành nuôi trồng thủy sản. Mua bán ,chế bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản. Mua biến thủy hải ... lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người Đại diện pháp luật có giá trị -Sửa đổi lại là“ Người quản lý” điểm Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm Điều 30; Điều...
 • 4
 • 655
 • 1

Tài liệu CHUONG 5 : Chỉnh sửa đối tượng 3D doc

Tài liệu CHUONG 5 : Chỉnh sửa đối tượng 3D doc
... d : Trớc Dome Sau kết thúc lệnh Dome Hình 5. 7 Một số ví dụ khác a) b) c) d) e) f) Hình 5. 8 Hình 5. 8 a, c : khối ban đầu cha Dome hình 5. 8 a, c Hình 5. 8 b, e: Sau Dome khối hình 5. 8 a, c Hình 5. 8 ... hình 5. 15 Bớc 1: kích hoạt lệnh Mirro Feature, menu Mirro Pattern Feature chọn mặt Right làm mặt lấy đối xứng Bớc 2: Chọn khối khuyên bán nguyệt làm đối tợng lấy đối xứng nh hình 5. 16 dới Hình 5. 15 ... có hình 5. 14 Bớc 6: Kích Finish để kết thúc trình đợc chi tiết nh hình 5. 13 Hình 5. 13 Nguyễn Hồng Thái 54 Hình 5. 14 Bài giảng thiết kế kỹ thuật 5. 8 Lệnh Mirro Feature lệnh dùng để lấy đối xứng...
 • 13
 • 288
 • 0

BỔ SUNG, sửa đổi điều lệ ĐẢNG tại đại hội đại BIỂU TOÀN QUỐC lần THỨ XII của ĐẢNG – cơ sở THỰC TIỄN và đề XUẤT

BỔ SUNG, sửa đổi điều lệ ĐẢNG tại đại hội đại BIỂU TOÀN QUỐC lần THỨ XII của ĐẢNG – cơ sở THỰC TIỄN và đề XUẤT
... việc thực Điều lệ Đảng - Đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Công tác cụ thể hóa Điều lệ Đảng ... việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; nghiên cứu Đề án: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng - sở đề xuất , với mong muốn đóng góp phần vào công tác nghiên cứu ... cầu đặt việc có đầu tư nghiên cứu thực tiễn trình thực Điều lệ Đảng khóa XI để từ có sở đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII cách khoa học phục vụ cho công...
 • 74
 • 287
 • 0

Điều lệ đội mới sửa đổi.Điều lệ đội mới sửa đổi.

Điều lệ đội mới sửa đổi.Điều lệ đội mới sửa đổi.
... đủ điều kiện theo Điều lệ Đội quy định thành lập liên đội trường học liên đội địa bàn dân cư Điều lệ không quy định đội viên sinh hoạt chi đội mà mở rộng để đội viên sinh hoạt chi đội, liên đội ... huy liên đội, chi đội Đội viên hết tuổi Đội, chi đội làm lễ trưởng thành Đội Điều 4: Nhiệm vụ đội viên Thực Điều lệ, Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Chương trình Rèn luyện đội viên ... chi đội, sau cờ khoảng 1m chi đội trưởng, sau chi đội trưởng khoảng 1m đội hình chi đội, chi đội cách chi đội khoảng 5m 14 ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ 14.1- Các loại đội hình: 14.1.1- Đội hình hàng dọc: Đội...
 • 37
 • 1,280
 • 4

MBB_CBTT Nghi quyet 26 - thong qua sua doi Dieu le sap nhap

MBB_CBTT Nghi quyet 26 - thong qua sua doi Dieu le sap nhap
... HQI CHU NGIIIA VI-ET NAM DQc l$p - Tr; - H4nh phric h rlnrlfiarat* Hd NQi, 06 tluing 10 ndm 2015 36:26NQ-MB-DI{DCD nclqeuvEr DAr rrQr ooxc c6 odxc nAr rnudNc NcAx niNG Vlv th6ng qua sfra a6l Oidu ... Ol/Ogl2Ol5 @idu lQ hiQn hinh); 916/ftr-lnB-tDQT ngdy 261 9/2015 va vigc th6ng qua grao dich sip nh4p C6ng ty Tai chinh C6 phdn S6ng Di vio Ngdn hang TMCP Quen DOi, lflp c6ng ty tong lftrh vgc tai ... Dai hQi aiing c6 d6ng sO 9IO/SS-N,G-DHDCD ngiy O6llOt2O15, QUYETNGIq! Th6ng qua viQc sria dili Khoan I Di6u 20 cria Diitu 16 hien hdnh quy dinh vA v5n diAu Q: - NQi dung Khoan Ei6u 20 cua Didu...
 • 2
 • 28
 • 0

10. To trinh sua doi Dieu le

10. To trinh sua doi Dieu le
... năm mươi sáu) cổ phần năm mươi mốt nghìn, bốn trăm với mệnh giá 10.0 00 (mười nghìn) đồng/ mười chín) cổ phần với mệnh giá cổ phần 10.0 00 (mười nghìn) đồng/ cổ phần Cổ phần phổ thông phải ưu tiên...
 • 8
 • 36
 • 0

To trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)

To trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)
... phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập làm chủ to họp Đại hội đồng cổ đông họp Hội đồng quản trị, đồng thời có quyền trách nhiệm khác quy định ... tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài năm kiểm to n, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty, báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị...
 • 2
 • 44
 • 0

Bao cao tom tat noi dung sua doi Dieu le cong ty

Bao cao tom tat noi dung sua doi Dieu le cong ty
... cỏc hp ng ln ca Cụng ty (bao gm cỏc hp ng mua, bỏn, sỏp nhp, thõu túm cụng ty v liờn doanh); hu b cỏc hp ng ln ca Cụng ty (bao gm cỏc hp ng mua, bỏn, sỏp nhp, thõu túm cụng ty v liờn doanh); e) ... Cụng ty hoc chi nhỏnh hoc giao dch mua cú giỏ tr t 50% tr lờn tng giỏ tr ti sn ca Cụng ty v cỏc chi nhỏnh ca Cụng ty c ghi bỏo cỏo ti chớnh gn nht c kim toỏn; m) Quyt nh giao dch bỏn ti sn Cụng ty ... tr t 35% tr lờn tng giỏ tr ti sn ca Cụng ty v cỏc chi nhỏnh ca Cụng ty c ghi bỏo cỏo ti chớnh gn nht c kim toỏn; p) Cụng ty hoc cỏc chi nhỏnh ca Cụng ty ký kt hp ng vi nhng ngi c quy nh ti Khon...
 • 18
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ