1 BC SXKD 2012 KH 2013.doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 docx
... + 1x k + (2n + 1)< /b> C n + 1x n (2) 2 2n +1 < /b> Lại lấy đạo hàm hai vế (2) ta có: 2n + 1 < /b> 2n + k 2n(2n + 1)< /b> (1 < /b> x )2 n = 2C n + 3C n + 1x + + ( 1)< /b> k k(k 1)< /b> C n + 1x k + 2n(2n + 1)< /b> C n ++ 1x n 2 2n ... Thay x = vào đẳng thức ta có: k 2n 2n(2n + 1)< /b> = 2C + 3 .2. 2C + + + ( 1)< /b> k k(k 1)< /b> 2 k C 2n + + 2n(2n + 1)< /b> 2 2n C 2n + 2n 2n + Phơng trình cho n (2 n + 1)< /b> = 4 020 0 n + n 2 010< /b> 0 = n = 10< /b> 0 Tỡm ... 6c d = => =2 (3) a + 5b 2c + 3d = a + b2 + c2 a2 + b2 + c2 T (1)< /b> , (2) , (3) ta cú trng hp sau : 0 ,25 www.SnPro.com 0 ,25 www.SnPro.com b= a a + b c + d = c = a chn TH1 : a 2b + 2c =...
 • 7
 • 281
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 doc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 doc
... GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG IM Cõu ... SB 7a A H K D E C B Do ú: VHSDC 6 V B SCD VS BCD = SA.S BCD a 6.S BCD 7 7 K l hỡnh chiu ca B trờn AD ta cú: BK.AD = AB.BD suy 0.25 0.25 3a AB.BD a a2 SBCD BK.BC BK , suy ra: V HSDC ... ac bc bc ac bc bc Vỡ a c nờn P ab bc ca 0.25 0.25 0.25 0.25 T ú giỏ tr nh nht ca P bng 7 .a (1,0 im) 0.25 (khi v ch a b c ) (1,0 im) Vỡ A d1 , B d nờn gi ta A( a; 3a 5); B(b;...
 • 6
 • 366
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: TOÁN, Khối A, B và D - TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 doc
... (2) Lại lấy đạo hàm hai vế (2) ta có: 2n(2n1 1x)2n1 2C2n1 3C3n1x (1 < /b> k k(k 1C2n1xk2 2n(2n1C2n1x2n1 )( ) ) k ) 2n1 2 0 ,25 Thay x = vào đẳng thức ta có: 0 ,25 k 2n 2n(2n 1)< /b> 2C2 3 .2. 2C3 (1)< /b> k ... 0 ,25 0 ,25 www.MATHVN.com x u Tỡm c K = (0; 2; -2 ) Suy d cú PT l : y z u 0 ,25 Tìm số nguyên d- ơng n biết: k 2n1 2C2n1 3 .2. 2C2n1 (1)< /b> k k(k 1)< /b> 2k2 C2n1 2n(2n 1)< /b> 22 n1C2n1 4 020 0 2n1 2n1 ... 2n1 2n1 ) * Xét (1 < /b> x) C2n1 C2n1x C2n1x (1 < /b> C2n1x C2n1x * Lấy đạo hàm hai vế (1)< /b> ta có: (2n 1)< /b> (1 < /b> x) C 2n VII.a 2n1 2C k k k 2n1 x (1)< /b> kC x 2n1 k k k (1)< /b> 0 ,25 2n1 2n 2n1 (2n 1)< /b> C 1,< /b> 00...
 • 7
 • 224
 • 0

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối A docx

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối A docx
... 2 012 ! k k +k = 2 012 (2 011 C2 010 + C2 011 )k = 1, , 2 012 0,25 k !( 2 012 k ) ! k !( 2 012 k ) ! 2 010 2 011 T ú S = 2 012 2 011 ( C2 010 + C2 010 + + C2 010 ) + ( C2 011 + C2 011 + + C2 011 ) 0,25 2 011 (1 ... 2 011 (1 + 1) 2 010 + (1 + 1) 2 011 = 2 012 ( 2 011 .22 010 + 22 011 ) = 2 012 .2 013 .22 010 = 2 012 2 010 0,25 ỏp s : S = 2 012 .2 013 .2 6b (1, 0) Tìm toạ độ điểm B, C thuộc ( E ) cho I tâm đờng tròn ngoại tiếp tam ... ( BDD1 B1 ) qua I k ng thng song song vi BD ct BB1 , DD1 ln lt ti K , N Khi ú AKMN l thit din cn dng t V1 = VA BCMK + VA DCMN V2 = VABCD A1 B1C1D1 V1 OI AO 1 = = DN = BK = OI = CM = CM AC 2...
 • 7
 • 193
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA 12 BAN A - THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - MÃ ĐỀ 139 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA 12 BAN A - THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - MÃ ĐỀ 139 docx
... D C5H8(OH)2 2, 912 Câu 39: Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala 27,72 gam Ala-Ala-Ala Giá trị m là: A 11 1,74 B 81, 54 C 66,44 D ... thêm đề thi http://blog.truonghocso.com/ Giải đáp thắc mắc câu hỏi, đề thi, tham gia thảo luận http://truonghocso.com/ Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A C A D D C D A ... Trang 4/5 - đề thi 13 9 A a, d, e B a, f, e C a, e, c ,f D a, c, d, e Câu 48: Công thức đơn giản anđehit no, a chức, mạch hở C2H3O CTPT A C4H6O2 B C4H6O C C12H18O6 D C8H12O4 Câu 49: Cho 13 ,6...
 • 5
 • 643
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán docx

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán docx
... 2 011 2 012 S = 2 012 ( C2 011 + C2 011 + ⋯ + C2 011 ) + ( C2 012 + C2 012 + ⋯ + C2 012 ) S = 2 012 (1 + 1) Câu VI B 2 011 + (1 + 1) 2 012 0,25 = 2 012 ⋅ 22 011 + 2 012 = 10 07 ⋅ 22 012 Vậy S = 10 07 ⋅ 22 012 (1, 0 ... (1, 0điểm ) 2 012 S = C2 012 + 2C2 012 + 3C2 012 + 4C2 012 + + 2 013 C2 012 k k k Ta có ( k + 1) C2 012 = kC2 012 + C2 012 = k với ∀k = 0 ,1, 2, , 2 012 2 012 ! k k 1 k + C2 012 = 2 012 C2 011 + C2 012 k !( 2 012 ... a0 + a1 x + a2 x + ⋯ + a n x n , n ∈ ℕ* Tính hệ số a9 biết n thoả 14 + 3= Cn 3Cn n Hết ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Toán; ...
 • 7
 • 181
 • 0

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1 Năm học:2012-2013 TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 Môn :TOÁN 10 doc

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1 Năm học:2012-2013 TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 Môn :TOÁN 10 doc
... HẾT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Năm học: 2 012 -2 013 Môn thi: TOÁN 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có trang) Đơn vị đề: THPT LAI VUNG Câu Nội dung yêu cầu PHẦN CHUNG Câu I (1, 0 ... 1: Theo chương trình chuẩn 2 x −3 y =1 Câu Va hpt ⇔ (2,0 đ) −2 x − y = −6 7 y = ⇔ 2 x −3 y =1 11  x =  ⇔ y =   Câu VIa (1, 0 đ) Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có: a a 1+ ≥ b b b b 1+ ... * Gọi I ( x;y ) : −2 +  =− x =   y = +1 =1   Vậy I ( -1; ) Gọi G ( x;y ) trọng tâm ∆ABC Vậy G ( -1/ 3; 5/3) −2 + +1  = 1 / x =   y = +1 +3 = /   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25...
 • 5
 • 487
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 MôN Toán 12 Khối A TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
... 2 012 7a (1, 0) Tớnh tng : S = 12 C2 012 + 22 C2 012 + 32 C2 012 + + 2 012 2 C2 012 k k k k k 2C2 012 = k ( k 1) + C2 012 = k ( k 1) C2 012 + kC2 012 k = 1, 2, , 2 012 k k 2C2 012 = k ( k 1) 0,25 2 012 ! ... 2 012 ! k k +k = 2 012 (2 011 C2 010 + C2 011 )k = 1, , 2 012 0,25 k !( 2 012 k ) ! k !( 2 012 k ) ! 2 010 2 011 T ú S = 2 012 2 011 ( C2 010 + C2 010 + + C2 010 ) + ( C2 011 + C2 011 + + C2 011 ) 0,25 2 011 (1 ... A C A (loại) 7b (1, 0) 6 x= y= B ; ,C ; 5 5 C2 012 C2 012 C2 012 C 2 012 + + + + 2 012 2 013 2 012 ! k C2 012 k !( 2 012 k ) ! 2 013 ! k +1 = = = C2 013 k +1 k +1 2 013 ( k + 1) ! 2 013 ...
 • 7
 • 421
 • 8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Khối B -D TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
... C2 012 /b> = kC2 012 /b> + C2 012 /b> = k với ∀k = 0 ,1,< /b> 2, , 2 012 /b> www.mathvn.com 2 012 /b> ! k k 1 < /b> k + C2 012 /b> = 2 012 /b> C2 011< /b> + C2 012 /b> k !( 2 012 /b> − k )! 0,25 www.MATHVN.com 2 011< /b> 2 012 /b> S = 2 012 /b> ( C2 011< /b> + C2 011< /b> + ⋯ + C2 011< /b> ... C2 011< /b> ) + ( C2 012 /b> + C2 012 /b> + ⋯ + C2 012 /b> ) S = 2 012 /b> (1 < /b> + 1)< /b> Câu VI B 2 011< /b> + (1 < /b> + 1)< /b> 2 012 /b> 0,25 = 2 012 /b> ⋅ 22 011< /b> + 2 012 /b> = 10< /b> 07 ⋅ 22 012 /b> Vậy S = 10< /b> 07 ⋅ 22 012 /b> (1,< /b> 0 điểm) Đường tròn (C ) có b n kính R = 0,25 ... Kẻ BH ⊥ AC ( H ∈ AC ) 0,50 BH = d ( B, AC ) = −4 + + = ⇒ S ABC = AC.BH = (dvdt) Vậy S ABC = (dvdt) Câu 7A (1,< /b> 0điểm ) 2 012 /b> S = C2 012 /b> + 2C2 012 /b> + 3C2 012 /b> + 4C2 012 /b> + + 2 013< /b> C2 012 /b> k k k Ta có ( k + 1)< /b> ...
 • 7
 • 454
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ