8. To trinh lua chon don vi kiem toan BCTC

9 Lua chon don vi kiem toan 2015

9  Lua chon don vi kiem toan 2015
... TNHH Deloitte Vi t Nam; - Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán tư vấn UHY ACA; - Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Vi t Nam; - Công ty TNHH Kiểm toán VACO; - Công ty Hợp danh kiểm toán Vi t Nam Kiến ... năm tài 2015 Công ty Trên ý kiến đề xuất kiến nghị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn vi c lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm toán soát xét Báo cáo tài cho năm tài 2015 Kính ... trình ĐHĐCĐ sau: - Thông qua vi c ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty l ựa chọn 01 05 đơn vị kiểm toán nêu để cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm tài 2015 Công ty Cổ phần Khoáng...
  • 2
  • 58
  • 0

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017 I Hoạt động năm 2016 Ban Kiểm soát Hoạt động Ban Kiểm soát ... công việc kiểm toán Tổng công ty nhiều năm qua, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán báo cáo tài PV GAS năm 2017 T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN ... tra, giám sát VI Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Qua hồ sơ lực kinh nghiện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm chứng việc tham gia toàn công việc kiểm toán đơn vị Tập đoàn dầu...
  • 7
  • 64
  • 0

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015 HOP DONG KIEM TOAN

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015 HOP DONG KIEM TOAN
... TIfN HANH KIITM ToAN CuQc kitim toan ttugc chia thdnh giai do4n: - Giai do4n l: Ki6m to6n 86o ciio tdi chinh 09 thring dAu ndm 2015, dqr ki6n thgc hiQn ki€m to6n vdo thang12 nim 2015; - Giai doan ... ki6m toan BCn R thlrc hi0n c6ng viQc ki6m toiin theo nguy6n tic dQc lfg, kh6ch quan vi bAo met s6 tiQu Theo d6 b€n B kh6ng dusc quyAn ti6t 10 cho t6t t5; m6t b6n thu ba ndo mir kh6ng c6 sg dting ... n6l Uan vc U6t kj, qu6 trinh ki6m torin b6o c6o tdi chinh oltus: tinh hftu hiOu cta i b6n A bing vdn B ph6t hiQn ...
  • 5
  • 35
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ