3.BC HDQT ĐHCĐ 2017

3.Bao cao HDQT nam 2017

3.Bao cao HDQT nam 2017
... 15/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017: Năm 2017 dự báo kinh tế có mức tăng trưởng cao năm 2016, nhiên Ngành xi măng nói chung xi măng Bỉm Sơn nói riêng tiếp ... - Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông định Tình hình cổ đông Tình hình cổ đông thời điểm 24/2 /2017 sau: STT Cổ đông Cổ đông Nhà nước Cổ đông khác ... định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp...
 • 5
 • 68
 • 0

3 Giay uy quyen du hop DHCD 2017

3 Giay uy quyen du hop DHCD 2017
... đông - Người ủy quyền phải mang theo gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội - Nếu Cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS, TGĐ gửi fax trước Giấy ủy quyền dự họp chậm đến 17h ngày 21/04 /2017, địa nhận: ... ………, ngày… tháng… năm 2017 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Lưu ý: - Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người đánh dấu vào ô vuông bên ... phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Số fax: 04 6266.1088 04 .32 32.1711 - (*) Chỉ điền thông tin có; Không bắt buộc điền thông tin số cổ phần sở hữu ...
 • 2
 • 42
 • 0

3 BC cua BKS tai DHCD 2016 (3)

3 BC cua BKS tai DHCD 2016 (3)
... 218,6 93 %/ %/KH 2014 110 .3% 102 .3% 110.2% 102.2% 11,594 16,000 16,000 138 .0% 100.0% 167,941 181,000 181,751 108.2% 100.4% 100,571 115,500 120 ,30 8 119.6% 104.2% 2. 73% 3, 174 3, 0 03 10% < 3% 3, 250 3, 150 ... trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Thông qua hoạt động theo dõi cho thấy: - Đến 31 /12/2015 tổng số lượng cổ đông MB 19. 934 - Trong năm 2015 bổ sung số cổ đông lớn SCIC, Tổng công ty Trực thăng Việt ... 100.4% 100,571 115,500 120 ,30 8 119.6% 104.2% 2. 73% 3, 174 3, 0 03 10% < 3% 3, 250 3, 150 10% 1.62% 3, 221 3, 151 10% 101.5% 99.1% 104.9% 100.0% 100% 100% Qua kết tài năm 2015 cho thấy MB hoàn thành tiêu...
 • 5
 • 30
 • 0

5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017 final

5 Bao cao HDQT cho DHCD 2017  final
... ty xây dựng kế hoạch 2017 với tiêu kế hoạch sau: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Kế hoạch 2017 8.000.000 55 .000 15% Giải pháp thực hiện: - Nâng cao chất lượng dịch ... 948.767 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016/20 15 102% 223% 88% 101% III Tình hình lao động đời sống CBCNV TT Chỉ tiêu Đvt Năm 20 15 Năm 2016 2016/20 15 156 133 85% Tổng số CBCNV Người Tổng tiền lương ... 2016 ĐHCĐ giao 7.200.000 11 .50 9.364 Doanh thu 160% Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104. 851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công...
 • 6
 • 71
 • 0

file 2016 3 BC cua HDQT

file 2016 3 BC cua HDQT
... NT2 | 12 NT2 | 13 NT2 | 14 NT2 | 15 NT2 | 16 NT2 | 17 ...
 • 7
 • 29
 • 0

3.BaoCao HDQT Tai DH 2017

3.BaoCao HDQT Tai DH 2017
... thành công trình trọng điểm tháng 01 /2017 Các dự án chuyển tiếp sang năm 2017 Hiện nay, Công ty 04 chưa hoàn thành năm 2016 tiếp tục chuyển sang thực đầu tư năm 2017 với tổng mức đầu tư chuyển sang ... thực dân chủ sở Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 Căn vào kết thực năm 2016, dự báo tình tình năm 2017, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 sau: S TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Điện mua ... Xin xem Phụ lục III đính kèm) III Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực kế hoạch năm 2017 Đặc điểm tình hình Năm 2017 Tổng công ty Điện lực Miền Trung chọn năm với chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công...
 • 20
 • 43
 • 0

tai lieu hop DHCD 2017 (3)

tai lieu hop DHCD 2017 (3)
... QuYis, ' - Thamdu Dai hQid6ngc0 dongthudngnidnndm2017criaC6ngty t6 chucngity2514 12017 - Thuchignquyi,nphtitbiduvi bi6uquyiitt6t cnnhrng vAnddtai Dai hoi vdi t6ng s6 c6 phdnmi ben u! quyAndang ... finh to6n vd xdy dungciicchi ti€u kt! hopchsenxudtkinh doanhndm2017nhu sau: -,, i ; TT !.i Chi ti€u Don vi tinh Sanluqng Tan + Vantei TAn + Dfch vr1 Tdn -4- Ndm 2017 580.000 420.000 160.000 i.1" ... B6niry quyAnca* k6t tai thoi diAmlApgiAyndy,kh6ngc6 UAttyrranfrcnAPndoli0n.q,uan qua Dleu Ket ve luone c6 phin thu6c qtrySnso hiru hqp ph6pcia b€n riy quy€n,khong khleu nal quy6itai 6ai hQivd hodntoirnchiutrrichnhiQmtru6cphripludt...
 • 14
 • 30
 • 0

tai lieu ĐHCĐ 2016.rar BC HĐQT 2016

tai lieu ĐHCĐ 2016.rar BC HĐQT 2016
... toán thù lao thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát năm 2015) Thù lao HĐQT BKS kiêm nhiệm trả tạm ứng hàng tháng 20% mức lương Người quản lý chuyên trách tương ứng HĐQT có chi phí hoạt động ... động cho thành viên HĐQT Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc điều hành công ty: Nhìn chung năm vừa qua, gặp nhiều khó khăn Ban Giám đốc thực tốt chủ trương HĐQT với tinh thần trách ... biến thị trường Sự phối hợp nhịp nhàng HĐQT Ban Giám đốc góp phần mang lại hiệu cao công tác quản lý điều hành: - Đối với việc định công tác điều hành HĐQT, Ban Giám đốc thể tốt vai trò tham...
 • 4
 • 55
 • 0

NQ HDQT TG ĐĐ TO CHUC ĐHCĐ 2017

NQ HDQT TG ĐĐ TO CHUC ĐHCĐ 2017
... kiờm to n nõm2016 Tự trùnh v/v Kộ hoach phõn phụi lgi nhu$n, trfch lpp qu, cụ tirc nm 2016; v Kộ hoqch doanh thu, loi nhuQn, cụ tirc ZOll - v/v Lua cirqn don vi kiộm to n nõm 2017; Quyột to n ... khodn sA ZOtZOOOtgAt I Quục hụi khoộr ] I nuục Cpng ho xd hỗi chri nghia Viỗt Nam Thụng qua ngy 29/06/2006; Cốin cir vo Diốu tờ tii chuc v hoqt dQng cua Cụng ty Cụ phn Du nt & Thttong Mqi DIC; ... tri Cụng ry Cụ.phn Du w & Thtong Mqi DIC ,ii OS-ZO17./BBHEOT.DIC Intraco igy 2a/05 /2017 Thụng nhiit thựi gian, dia diộm v nỗi dung trinh Dầti hai dng cụ dụng thwng niờn 2017; K,*< Đ/ a QUYET NGHI...
 • 3
 • 24
 • 0

giáo án tiếng anh lớp 3 năm học (2016 2017) introduction and unit 1

giáo án tiếng anh lớp 3 năm học (2016 2017) introduction and unit 1
... words and structures WEEK: Date of planning: 09/ 09/ 2 016 NGUYỄN THỊ HƯƠNG -TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU PHONG - QUẾ VÕ - BẮC NINH GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP Date of teaching: …/ 09/ 2 016 Period 5+6: Unit 1: ... HƯƠNG -TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU PHONG - QUẾ VÕ - BẮC NINH GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP Read and write - Have pupils open their books to Page 11 Tell pupils that they are going to read and get the information ... in the book -Listen and repeat -Read in pairs -Listen and repeat NGUYỄN THỊ HƯƠNG -TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU PHONG - QUẾ VÕ - BẮC NINH GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP Thanks= thank you And you - Sentence Partners:...
 • 10
 • 2,351
 • 10

English plan 3 năm học (2016 2017) introduction and unit 1

English plan 3 năm học (2016 2017) introduction and unit 1
... words -Listen and number -Check and copy answer 2.c 3. b 4.a Read and complete -T explains the situation and how to the exercise -Ask students to read the dialogue 1, in the book and fill the words ... NGUYỄN THỊ HƯƠNG -TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU PHONG - QUẾ VÕ - BẮC NINH GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP Date of planning: 09/ 09/ 2 016 Date of teaching: …/ 09/ 2 016 Period 5+6: Unit 1: HELLO Lesson I Objectives: ... ANH LỚP Date of planning: 05/ 09/ 2 016 Date of teaching: …/ 09/ 2 016 Period + 4: Unit 1: HELLO Lesson I Objectives: Knowledge: - By the end of the lesson Ss will be able to: Greet and selfintroduce...
 • 11
 • 306
 • 4

Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017

Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017
... tròn Năm học 2016-2017 - Học sinh kiểm tra chéo bạn - Học sinh quan sát lắng nghe - Học sinh thực hành - Học sinh làm - Giáo kiểm tra kết - Học sinh tự thực hành trao Hoạt động 3: Sáng tạo - Học ... đồ dùng học tập gồm hoa trả lời câu hỏi với đáp án: a, b, c, d, Đ, S, đáp án học sinh đưa đáp án - Học sinh: tập, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ... túc học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nguyễn Văn Hùng Trang 35 Trường TH An Phú Tây Năm học 2016-2017 Học phòng máy: - Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy tính thực hành, phấn, đồ dùng học tập - Học...
 • 142
 • 325
 • 8

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017
... Câu 3. 3: Tính: 28 + 47 = a) 65; b) 75; c) 61; d) 71 c) 2 23; d) 2 53 Câu 3. 4: Tính: 6 53 - 420 = a) 2 73; b) 33 3; Câu 3. 5: Tính: 21 + 22+ 23+ + 27 + 28 + 29 = a) 225; b) 245; c) 215; d) 235 c) 236 ; ... Bài 3: Đi tìm kho báu Câu 3. 1: c Câu 3. 2: d Câu 3. 3: b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 3. 4: c Câu 3. 5: a Câu 3. 6: c Câu 3. 7: c Câu 3. 8: c Câu 3. 9: c Câu 3. 10: d ĐỀ THI ... Câu 5: 57 Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ Câu 10: Câu 1: 30 0 Câu 6: 12 Câu 2: 14 Câu 7: 28 Câu 3: 196 Câu 8: 108 Câu 4: 30 Câu 9: Câu 5: Câu 10: Đề thi Violympic Toán lớp vòng năm 2016 - 2017 Bài 1: Tìm...
 • 15
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ