Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ 2277 QÐ BNN VPÐP

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ 2277 QÐ BNN VPÐP
... nhQn: - Mu rff.B0TRUONG Di6u 4; - Ph6 Tht tuong C_hinh phri Vu...
 • 27
 • 36
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... NN&PTNT); - HDND, UBND cac tinh, pha tn!c thuQc TW; - Van pheng Trung uo'ng va cac Ban cua Dang; - Van phOng CM tich nu6'c; - HQi d6ng Dan tQc va cac Uy ban cua Quac hQi; - Van pheng Qu6c hQi; - Tea ... nay.! No'; nlzv.n: - Ban Bi tlm Trung uong Dang; - TM tu6ng, cac Ph6 TM ro6'ng Chinh phu; - Cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQc CP; - Thanh vien BCD cac chuong trinh MTQG; - VPDT NTM Trung ... Nhan dan tai cao; - Vi~n KiSm sat Nhan dan tai cao; - Uy ban Giam silt tai chinh quac gia; - Uy ban Trung uo'ng M~t tr~n T6 quac Vi~t Nam; - Co quan Trung uong cua cac doan thS; - VPCP: BTCN, cac...
 • 8
 • 37
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... Dieu chju tiach nhifm thi' Nmnk^^: -NhuDieu5^ -B^KH&DT (Sao cdo); -TT: TU, HDND tinh (Bao -CT, cac PCT; -UBMTTQVN tinh PM TT -CVP, cic PVP; -CV:NCTH; -Luu.-VT,VX3, ... -Giam ddc So Xay dyng; -Giam doc So Giao thong V$n tai; -Gi^m ddc S6r T^i nguyen va Moi tmong; -Chanh Van phdng UBND tinh; -Giam ddc So Thong tin va Truyen thong; -Giam doc So Tu phap; -Giam ... Truyen hinh tinh; -Giam ddc Kho bye nha nude tinh; -Cyc trudng Cue Thdng ke tinh; -Chi huy trudng Bp Chi huy quan sit tinh; -Giim d6c Chi nhanh Ngan hang Nh^ nude tinh Phu Thy; -Chu tich Lign minh...
 • 4
 • 36
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... n^y /^ • N&i nh^n: -NhuDieu3; -Bo Nong nghi^p v^ PINT; -TTTU.TTHDNDtinh; -CT, c^c PCT UBND tlnh; -Cic PCVP; -Oiuy^ovienNCTH; it r- 30, 25, ^ i •II 554, * - - - - - 107 a - ri - S •f 1s t ^ S •g ... 2020 -idoan25 21a if _ = o = g s S o s 840 8270 3E ll s 1 I i - - fl" | g II 1 -s i i 42 Gi205 1d-ianao i i * "" ll 0, 0, * = - 0, Gia 200216-idnoa 20 a ifit - - if i ' """ " a a ^ a - - - - I ... 1246 | - - ^ s s s s a u s s 681 a s H a ! I x - - - • r i l i If - i f 11 Kh ,2 181 I Kh7u K11 .5 Kh2 u Kh6 u I ,7 ,6 ,3 Kh2u I '- ,5 Th 4no Kh < , I I 1i E I 1 1*1 Ill3 l-yp U^L-t ' ^ - ft\...
 • 26
 • 29
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... BAN THUdNG VV -BCD CTMTQQXDNTM TW (b/c); -TTTU, HBND, UBND tinh; -Cac d6ng chi Tinh Uy vien; -C^c CO quan, don vj tai Bieu 1; -Nhu Bi6u 3; -C4c huy^n, thanh, thj uy; -CVPvacacPVPTU; -Chuyen vien ... huyf n Thanh Son 11.D6ng chi Nguyen Ng^c An - Giam d6c Sd Van hda - ThS thao vk Du ljch, chi dao xa Y Son, huyfn Ha Hda 12.Dong chi Nguyen Thuy Tr^ng - Gidm doc Sd Khoa hpc va Cong nghe, chi dao ... Dung - Chdnh an Tda dn nhan dan tinh, chi dao xa Hoang Cuong, huydn Thanh Ba 14.Ddng chi Hoang Quang Trung - Chanh Thanh tra tinh, chi d^o xa Ban Nguyen, huy^n Lam Thao 15.Ddng chi Bo Dinh Chft -...
 • 4
 • 33
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... hợp./ Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Bộ, quan ... phủ; - Các đoàn thể, hội quần chúng Trung ương; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bản- ... thôn, có xác nhận Uỷ ban nhân dân cấp xã - Bản tóm tắt kết hoạt động sản xuất, kinh doanh tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn 02 năm gần - Bản xác nhận thực tốt sách, pháp luật...
 • 7
 • 38
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... BỘ TRƯỞNG - Thủ tướng, PTT Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ... ương Đảng; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương cùa đoàn thể; - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; - Cục kiểm tra văn - Bộ tư pháp; - Công báo; - Sở kế hoạch ... pháp; - Công báo; - Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố; - Lãnh đạo Bộ đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, HTX, NCQLKTTW Võ Hồng Phúc Mẫu ĐGHTX-1 Hợp tác xã:……………… Địa chỉ:…………………… PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỢP...
 • 7
 • 43
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... Trung ương, - Văn phòng Trung ương Ban Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương đoàn thể, - Học viện ... Quyt nh ny / Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, - Hội đồng Dân tộc ủy ban Quốc hội, - HĐND, UBND tỉnh, thành ... viện Hành quốc gia, - Các TCTy NN, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn Thủ tướng Chính phủ, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, - Lưu: KTTH (5b), Văn thư Thủ tướng...
 • 7
 • 32
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ QD UBND tinh 2381

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ QD UBND tinh 2381
... 16 - 01 - 09 - 2009 CÔNG BÁO 13 Giám ñốc Quỹ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñịnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ thành viên Hội ñồng quản lý Quỹ sở ñề nghị Giám ñốc Sở Tài - ... chế quản lý tài Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; xây dựng dự toán kinh phí hoạt ñộng Quỹ năm ñầu kể từ Quỹ ñi vào hoạt ñộng, gửi Sở Tài thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh phê duyệt - Sở Tài chính: ... Số 15 + 16 - 01 - 09 - 2009 CÔNG BÁO 15 + Thực chức quản lý Nhà nước hoạt ñộng tài ñối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh + Thẩm ñịnh ðiều lệ tổ chức hoạt ñộng, chế quản lý tài Quỹ, thẩm...
 • 5
 • 39
 • 0

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ

Văn bản - Tài liệu | Trang chủ
... ương; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm ... Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài QG; - BQL KKTCKQT Bờ Y; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - VPCP: ... Đồng sông Cửu Long - Tưới tiêu động lực 1.055 - Tưới tiêu trọng lực 732 - Tưới tiêu trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ 824 - Trường hợp tưới, tiêu chủ động phần thu 60% mức phí - Trường hợp tạo...
 • 8
 • 41
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ