Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 kế hoạch năm 2014.

Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
... công tác kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước việc chấp hành quy định pháp luật hành kinh doanh xăng dầu tổng đại lý, đại lý Trên kết hoạt động SXKD năm 2013 KH năm 2014 báo cáo Đại hội đồng ... mẹ (tỷ đồng) - Kinh doanh xăng dầu (tỷ đồng) - Kinh doanh khác khối xăng dầu Trong đó: Cổ tức, lợi nhuận chia (tỷ đồng) - Kinh doanh khối công ty - Kinh doanh từ hoạt động liên kết - Lợi nhuận ... hình kinh tế môi trường kinh doanh năm 2014 nhiều khó khăn, Ban Điều hành đặt số tiêu kế hoạch sau: Các tiêu kế hoạch 2014: Stt Chỉ tiêu KH 2014 So với TH 2013 9.228.600 99% Sản lượng xăng dầu xuất...
 • 7
 • 46
 • 0

Báo cáo thực tập: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí.

Báo cáo thực tập: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí.
... hình thực số tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giúp thấy hoạt động phát triển Tổng Công ty năm qua Qua bảng 2.1, nhận xét hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ... Tổng Công ty- Công ty TNHH thành viên Điện lực Dầu khí Cà Mau thành Chi nhánh Tổng Công Ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau - Tháng 06 năm 2009 kỷ niệm năm thành lập Tổng ... toán hoạt động đơn vị thành viên Tổng Công ty + Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tổng Công ty + Phân tích đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tài hàng năm Tổng Công ty + Các...
 • 91
 • 270
 • 0

Bài học kinh nghiệm kiến nghị hoàn thành quy trình kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng Báo cáo tài chính nói chung tại công ty TTL

Bài học kinh nghiệm và kiến nghị hoàn thành quy trình kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và Báo cáo tài chính nói chung tại công ty TTL
... Về phía tài chính; Cần hoàn thành chuẩn mực, quy định dể làm sở cho việc đánh giá hoạt động kiểm toán Tăng cường kiểm soát hoạt động nghề nghiệp công ty kiểm toán -Về phía công ty kiểm toán: Cần ... tác kiểm toán Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TTL * Kế hoạch tìm hiểu môi trường kiểm soát, hệ thống kiểm soát nội hoạt động khách hàng: SV: Trương Khánh Hưng Kiểm toán 44 Chuyên ... phát triển kiểm toán Việt Nam nói riêng kiểm toán giới nói chung TTL tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài kế toán kiểm toán, đáp ứng nhu cầu nóng bỏng kinh tế mở...
 • 6
 • 464
 • 0

báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 phương hướng nhiệm vụ sxkd năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang

báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ sxkd năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang
... tiêu, nhiệm vụ cho năm 2013 PHẦN I BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 - Đặc điểm kinh tế Việt Nam năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 ưu ... hình công ty cổ phần với đội ngũ cán công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, động Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang đoàn kết, nỗ lực vượt khó đạt kết định năm gần Năm 2012 bên cạnh hoạt động Công ty ... Hôm Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết thực nhiệm vụ năm 2012 đồng...
 • 20
 • 325
 • 0

Tìm hiểu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 25 10

Tìm hiểu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn 25  10
... VỀ CÔNG TY 1.1 Tổng quan công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 25 - 10 1.1.1 Cơ sở pháp lý công ty • Tên công ty : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 25 - 10 • Tên tiếng Anh: 25 10 COMPANY LIMTED • Trụ sở công ... Nếu 10% lượng xe chở tải, không kết cấu hạ tầng bị phá hỏng, mà công sức, thời gian kinh phí chống xe tải lớn 1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty qua ... pháp luật; có điều lệ tổ chức hoạt động công ty; chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ phạm vi vốn điều lệ; tự chịu trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập tự chủ tài chính;...
 • 12
 • 270
 • 0

TÌM HIỂU về kết QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN XUÂN THIỆU LOGISTICS

TÌM HIỂU về kết QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN XUÂN THIỆU LOGISTICS
... công ty đấu tư số TSCĐ khác (Nguồn:Phòng kế toán cung cấp) CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆU LOGISTICS Khái niệm kết sản xuất kinh doanh Kết ... NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THIỆU LOGISTICS Những thành tựu đạt hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty cổ phần Xuân Thiệu Logistics - Ban lãnh đạo công ty người có kinh nghiệm lĩnh ... doanh Kết sản xuất kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kì kế toán định hay kết sản xuất kinh doanh biểu tiền phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí hoạt động kinh tế...
 • 36
 • 387
 • 2

Tổ chức Kế toán bán hàng & xác định kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh ở Nhà máy quy chế Từ Sơn

Tổ chức Kế toán bán hàng & xác định kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh ở Nhà máy quy chế Từ Sơn
... thực công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Nhà máy quy chế Từ Sơn 2.1- Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Nhà máy Quy chế Từ Sơn: 2.1.1 Giới thiệu chung Nhà máy quy chế Từ Sơn: Nh biết, ... tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy Quy Chế Từ Sơn Bắc Ninh, tháng năm 2005 Sinh viên Lê Thị Hà Chơng Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh ... bổ Kết chuyển Lỗ (nếu có) Kết chuyển Lãi (nếu có) 1.7 Bộ sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Việc sử dụng sổ kế toán công tác kế toán bán hàng xác định kết sản xuất kinh doanh theo chế...
 • 76
 • 279
 • 0

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,
... nQi dung co bin cria 86o c6o k6t qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm 2015 vd phuong hu6ng, nhiQm vp sin xudt kinh doanh ndm2016 Ban TOng giSm -A ooc xay oung Kinh trinh D4i hQi d6ng cO ddng xem x6t, thdng ... ngdy 3t/\2 /2015) bl Cic chi ti6u kinh doanh th6 TT hiQn tr0n \ BCTC hgp nh6t: Eon v! t[nh Chi ti6u Thgc hiQn nilm2014 Thgc hiQn n6m 2015 Ty lQ o/" tilng tru&ng 2015 so v6t nIm 2014 Doanh thu thuAn ... hiQn c6c chi ti6u sin xu6t kinh doanh: al Cilc chi ti6u kinh doanh th6 triQn tr6n BCTC cfra C6ng ty mg: T T Chi ti6u (1) (2) vi tfnh K6 hoSch Dcrn nIm 2015 Thrpc hiQn nIm 2015 (4) (s) (3) I T6ng...
 • 7
 • 46
 • 0

Báo cáo tổng hợp về đặc điểm của khách sạn du lịch sông nhuệ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn

Báo cáo tổng hợp về đặc điểm của khách sạn du lịch sông nhuệ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn
... tập tổng hợp chơng III Kết hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn du lịch sông nhuệ qua số năm Kết hoạt động kinh doanh Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu Khách sạn Du lịch ... khách sạn, làm giảm hiệu kinh doanh khách sạn Mặt khác, Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ chịu cạnh Trần Thị Thanh Thuỷ - K32 QTKDTH Báo cáo thực tập tổng hợp tranh lớn khách sạn Nhà nớc nh khách sạn ... đoạn kinh doanh phục vụ Tháng 3/2001,UBND tỉnh Hà Tây có định số 373/QĐ-UB đổi tên Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ thành Công ty Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ Bớc đầu vào hoạt động, Khách sạn Du lịch Sông...
 • 25
 • 761
 • 4

bàn về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

bàn về báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
... : 0918.775.368 B BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH I.Khái niệm vai trò báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.Khái niệm: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài phản ánh ... dung kết cấu báo cáo kết kinh doanh: Phương pháp lập tiêu báo cáo kết kinh doanh: 4 .Báo cáo kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán quốc tế: 15 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ... 3.Nguyên tắc lập báo cáo kết kinh doanh: II.Nguồn số liệu phương pháp lập báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.Để lập báo cáo kết hoạt động kinh doanh, người lập phải dựa...
 • 23
 • 898
 • 0

Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014
... toàn diện mặt hoạt động, trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng mạnh khách hàng Các tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2014: Bảng 3: Chỉ tiêu kinh doanh kế hoạch năm 2014 Đơn vị: tỷ đồng TT Tổng tài sản ... nâng cao hiệu kinh doanh, tăng lực quản trị đẩy mạnh chương trình bán chéo với MB (Bancas) Đánh giá hoạt động điều hành năm 2013 Về ưu điểm: - Hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2013, mục tiêu ... Nội, giải Vàng chất lượng Quốc gia, Giải thưởng AsiaMoney – Ngân hàng nội địa tốt Việt Nam 2013, nhiều giải thưởng cao quí khác II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Năm 2014 dự báo nhiều...
 • 7
 • 89
 • 0

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
... xét 4.2.5 Kiểm toán xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Trong kiểm toán kết sản xuất kinh doanh, việc kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang có ý nghĩa to lớn.Việc tính toán xác ... kê Quy trình kiểm toán báo cáo kết sản xuất kinh doanh Sơ đồ Giai đoạn Lập kế hoạch kiểm toán Giai đoạn Thực kiểm toán Giai đoạn Kết thúc kiểm toán 4.1 Lập kế hoạch kiểm toán Giai đoạn bao gồm ... người lao động doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ vào thu nhập họ để nộp Nhà nước II- NỘI DUNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Mục tiêu kiểm toán: Theo chuẩn mực kiểm toán số 200...
 • 29
 • 340
 • 0

Cơ sở lý luận của kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính

Cơ sở lý luận của kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính
... định: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài Báo cáo tài quy định cho doanh nghiệp bao gồm biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DN - Kết hoạt động kinh doanh ... thời điểm cuối kỳ 2.3.3 Kết thúc kiểm toán 2.3.3.1 Tổng hợp sau tiến hành kiểm toán khoản mục Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, có mối liên hệ ... nhận Mục tiêu kiểm toán chung kiểm toán báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhận xét trung thực báo cáo tài kiểm toán Các mục tiêu kiểm toán chung chia làm hai loại cụ thể hợp chung mục...
 • 37
 • 443
 • 0

lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhbản theo hình thức số dư đảm phí tại cảng đà nẵng

lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản theo hình thức số dư đảm phí tại cảng đà nẵng
... xút kinh doanh theo kãú hoảch ngàõn hản v di hản , qun l kinh tãú ti chênh , nghiãn cỉïu cäng nghãû tiãn tiãún , sàõp xãúp täø chỉïc sn xút , kiãøm tra dạnh giạ dỉû bạo kh nàng , hiãûu qu kinh doanh ... kẹm hiãûu qu nh hỉåíng nhiãưu âãún hoảt âäüng sn xút kinh doanh ca cäng ty 3.4 Kãút qu hoảt âäüng kinh doanh : KÃÚT QU HOẢT ÂÄÜN G KINH DOANH Nàm2003 Nàm2004 Ma Nàm 2002 ỵ säú giạ tri Tè trng(%) ... pháøm nhiãưu doanh nghiãp â lỉûa chn cáúu trục lỉûc lỉåüng bạn hng ca mçnh theo loải sn pháøm Ỉu âiãøm : + Sỉû chun män hoạ theo sn pháøm cọ thãø l cáưn thiãút daonh nghiãûp kinh doanh loải sn...
 • 27
 • 453
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP