GUQ du hop DHDCD 2016 (The nhan)

Đại hội cổ đông | MBBank 1.BB hop DHDCD 2016

Đại hội cổ đông | MBBank 1.BB hop DHDCD 2016
... k|m theo BiAn bdn hop : - Chuong trinh hqp Dqi hQi ding cii d1ngthudngniAn 2016 Qtty chA Dm vi€c cia Dqi hAi ding cii d6ng rhtdng niAn 2016 Btio cdo Eryin han ndm - si5 377/BC-MB-HDQT 15/04 /2016 ... 17.127.409.090.000 ding - Td trinh sii 381|ITr-MB-HDQT 15/04 /2016 vi vi€c th6ng qua Phrong dn st dyng v6n chti so hiru ndm 2016 - Td rrinh si| 381/T-\r-MB-HDQT 15/04 /2016 vi viAc s*a diii, bA sung Diiu ... hoqch hoqt dAng 2016 Bao cdo s6 1114/BC-HS 15/04 /2016 cila T6ng Gidm diic ui Ki* qra hoqt ilQng ndm 2015 vd K6 hoach ndm 2016 - Bito ct:o thrdng ni1n - si5 39q.BC-MB-BKS ngdy 07/04 /2016 cua BKS...
 • 8
 • 33
 • 0

Tai lieu hop DHDCD 2016

Tai lieu hop DHDCD 2016
... HC .2016 doanh nm 2016 ca Ban Tng Giỏm c Bỏo cỏo ca Hi ng Qun tr 03/BC HC .2016 Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt 04/BC HC .2016 T trỡnh thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh hp nht ó c kim toỏn nm 2015 05/ TT HC .2016 ... trớch lp cỏc Qu nm 2016 06/TT HC .2016 T trỡnh v phng ỏn chia c tc nm 2015 v t 10 l chia c tc d kin nm 2016 07/TT HC .2016 11 T trỡnh v vic la chn Cụng ty kim toỏn thc 08/TT - HC .2016 hin soỏt xột ... chớnh, khen thng phỳc li nm 2016: 06/TT-HC .2016 Biu quyt thụng qua mc c tc d kin nm 2016: 07/TT-HC.2015 Biu quyt thụng qua ch thự lao cho Hi ng Qun tr nm 2016 06/TT-HC .2016 Biu quyt thụng qua phng...
 • 32
 • 32
 • 0

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 BB Hop DHCD TVSI

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2016 BB Hop DHCD TVSI
... cua C6 dong dir hop; Phat bi~u va Thao luan: Khong eo c6 dong nao phat bieu • y ki~n Ban Thtr ky doe Bien ban cuoc hop va Nghi quyet dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 2016 cua TVSI 100% dai biiu ... ph~n eo quyen bieu quyet cua » du hop; ca dong du hop; Ty l~ cB phan eo quyen bieu quyet khong eo quyen bieu quyet cua ca dong y kien: 0% tang s6 ca phan eo dir hop; f)i~u l~ Cong ty sua d6i • ... quyet cua C6 dong dir hop; ~ Ty l~ c6 phan eo quyen bi€u quyet khong eo y kien: 0% t6ng s6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop; ThiI lao HDQT vi! BKS ky hoat dQng 2016- 2017 • Thu lao...
 • 6
 • 43
 • 0

TB MOI HOP DHDCD 2016

TB MOI HOP DHDCD 2016
... 16h00'ngdy 14i4 /2016; COng ry cd phan Vi6n th6ng $ ceNG HoA xA ugr cHU Ncsia vrFr NAM DQc I6p - Tq - Hgnh phfc ,k , ngdy thdng ndm 2016 GrAy 0v guvex DU'D4i hQi c6 il6ng thud'ng ni6n nim 2016 Cdng ... 2016 cinC6ng ty c6 phAnViSn thdng Telvina Viqt Nam, vdi t6ng sO cO phdn co quyiin bi6u quy0t ld: CP ztL Trong d6: - SO c6 phAn dugc dai diQn theo uy quyAn: , ,X co pnan ngdy thdng ndm2016 ... ddy: Thay mflt t6i tham dU Dai hQi ddng cO cl6ng thucmg ni6n ndm 2016 ci,r- C6ng ty c6 phAn ViSn th6ng Telvina ViQt Nam vio ngiy 1514 12016 vd bi€u quy6t aOi vOi cdc vdn d€ n6i dung chuong trinh hgp...
 • 3
 • 50
 • 0

tai lieu hop dhdcd 2016

tai lieu hop dhdcd 2016
... hiu, tru trlrong hop qLry tlilh tai Khoin cira f)i6u l ri Chirlg chi c6 phi6u phii c6 diiu cua Cl6ng t,v vi chu ki cira Chi tich HQi ddrlg qudn tri C6ng t) theo cic qr.L) dinh tai LuAt Doanh nghigp ... phi rriz rlu r' n\in (-in! ,'t lirj tai J ',' ldi rt.rt , J - \.ri s,l c,,I' rJ ,,nn ro l Y\:r (i.r r.r nrua hi co p rcrr cuil lru lrons ccc lruong hop qu) dinh tai Diiu 90-l ciir Lr.Lit Doanh llghiQp: ... Didu 27 Cric cuQc hop ciia HQi ...
 • 94
 • 52
 • 0

Thong bao 398 ngay 25.3.2016 to chuc hop DHDCD 2016 Tcty

Thong bao 398 ngay 25.3.2016 to chuc hop DHDCD 2016 Tcty
... - Bao cao ket qua Quy tien Krung, thu lao nam 2015 va To trinh ye viec thong qua Quy tier' ltrang, thin lao cua H8i dong quan tri, Tong Giam doc, Ban Kiem sok, Pho Tong giam doc, Ke toan twang ... Viet NamCTCP nam 2016; • - Ta trinh ve viec de nghi dieu chinh De an tai tau true T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP giai doan 2015 -2016 va giai doan 2016- 2020; - Ta trinh ve viec thong qua sera d6i, ... nhan tham du theo mAti gfri kern gidy mai hop hoac thu, dien thoai, fax truck 15/4 /2016 Trong twang hop khOng the tham Dai hOi, co dong c6 the quyen cho to cht:rc/ca nhan khac du dieu kien du hgp...
 • 2
 • 40
 • 0

1 Thong bao 398 to chuc hop DHDCD 2016 Tcty

1 Thong bao 398 to chuc hop DHDCD 2016 Tcty
... giai doan 2 015 -2 016 va giai doan 2 016 -2020; - Ta trinh v'e viec thong qua situ Teri, bo sung Dieu le TOng cong ty Thep Viet Nam-CTCP theo Luat Doanh nghiep nam 2 014 (S6 68/2 014 /QH13) To trinh ye ... www.vnsteel.vn 31/ 3/2 016 - Moi vir&ng mac, qt4 CO' dong vui long lien he: Ong Doan Phong - Thu V T6ng cong ty Dien thoai: 0 913 583 10 1 Fax: 04 3856 18 15 Thong bdo thay cho Giay mai tham du hop Dai hOi ... nam 2 015 va Ta trinh ve viec H6i (long quart tri, Tong Giam d6c, Ban thong qua Quy tien luang, thit lao Kiem sodt, Ph6 Tong giam doc, Ke toan truang Tong cong ty Thep Viet NamCTCP nam 2 016 ; -...
 • 2
 • 35
 • 0

HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH
... công Phần kinh phí lại ghi cụ thể hợp đồng thi công Sau nghiệm thu tổng thể công trình đưa vào sử dụng hai bên vào hợp đồng cụ thể, tổng hợp biên nghiệm thu khối lượng đợt, tháng để toán lý hợp ... tháng Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành tháng kể từ ngày khởi công Dự kiến khởi công vào ngày Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng dự toán công trình đồng 1- Trị giá công tác khảo sát đồng 2- ... dung công tác Bên A giao cho Bên B tiến hành tất khâu toàn công trình xây dựng gồm; a Tiến hành khảo sát khu vực quy hoạch để xây dựng công trình theo nội dung yêu cầu khảo sát xây dựng...
 • 4
 • 1,237
 • 5

Khoi phuc du lieu bi mat trong o cung the nhousbKhôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng cho USB

Khoi phuc du lieu bi mat trong o cung the nhousbKhôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng cho USB
... Cancel để giao diê ̣n nâng cao của chương trình hiê ̣n Tiế p theo, nhấ n va o nút Options giao diê ̣n chính và cho ̣n Language là Vietnamese ở hô ̣p thoa ̣i tiế p theo để sử du ̣ng tiế ... tâm và ́ không lo sơ ̣ mình xóa nhầ m các file có nô ̣i dung quan tro ̣ng Pha ̣m Thế Quang Huy http://dantri.com.vn/c119/s119-341050 /khoi- phuc- du- lieu- don-gian-va-nhanhchong.htm ... ̣ Tóm la ̣i, cùng với viê ̣c nhỏ go ̣n, khôi phu ̣c nhanh cho ng và hỗ trơ ̣ hoàn toàn tiế ng Viê ̣t, Recuva là trơ ̣ thủ hữu ich cho ba ̣n bấ t cứ na o, giúp ba ̣n an tâm và...
 • 9
 • 438
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ