Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2017

To trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong mai

To trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong mai
... tich xay dung : 504 m2 So tang: tang Chieu cao : 13,70 met C6t nSn xay dung : Cao 0,20 met so voi c6t san duong nci bQ Kho ti~p nhan hang Dien tich xay dung : 1.000 m2 So tang: tkg Chien cao : 13,70 ... c6t san duang nQi bQ 14.B~ nu6c ng§.m PCCC Di~n tich xay dlJIlg : 200 m2 S6 tkg : tkg T?ng ~ai to~ n t~ ~an~ bQk~oang : 120 ty d6ng Kmh tnnh d,;uh91 dong co dong xem xet thong qua TM HOI DONG QUAN ... dlJIlg : Cao 0,20 met so v6i cot san duang nQi bQ 12.Tr~ can 100 t~n D~~n~ich xay dlJIlg : 132 m2 S6 tkg : t§.ng Cot nen xay dlJIlg : Cao 0,20 met so v6i c6t san duang nQi bQ 13.Tr~ di~n D~~n~ich...
 • 2
 • 59
 • 1

Tờ trình Về dự án Luật Giám định tư pháp

Tờ trình Về dự án Luật Giám định tư pháp
... giám định pháp d) Về tổ chức giám định pháp Luật Giám định pháp quy định loại tổ chức chuyên trách thực giám định pháp tổ chức giám định pháp công lập tổ chức giám định pháp ... dung dự thảo Luật a) Phạm vi điều chỉnh Luật Giám định pháp quy định tổ chức hoạt động giám định pháp bao gồm: giám định viên pháp; tổ chức giám định pháp; người giám định pháp ... pháp b) Về phạm vi giám định pháp Phạm vi giám định pháp dự thảo Luật kế thừa từ quy định Pháp lệnh Giám định pháp hành, có mở rộng so với quy định Pháp lệnh Theo đó, dự thảo Luật...
 • 12
 • 542
 • 3

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
... ngành dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật IV NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 9 Dự thảo Luật phòng, chống ... QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Thực kết luận Thủ tướng Chính phủ Thông báo số 08/TBVPCP ngày 24/01/2011 Văn phòng Chính phủ giao trách nhiệm xây dựng dự án Luật phòng, chống ... rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng với Luật khác có liên quan (nhất Bộ luật Hình sự, Bộ luật...
 • 10
 • 581
 • 0

To trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016

To trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016
... li6n hQ: 093 225 6899 - ch6 o hiQn tai: - Trinh dQ vdn ho6: l2ll2 - Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nhdn kinh t6 ( kti toan ) - Quri trinh c6ng t6c: + 712000 - 11120 06: Nhdn vi6n C6ng ty Thuong mpi vd ... - Trinh tIQ vdn ho6: 12/12 - DiQn thoai li6n hQ: 0977 - Trinh tlQ chuy6n m6n: - Quri trinh c6ng K! su cdng nghQ chti t4o t6c: m6y r6 {T, + 511997 - 1212003: K! su Cdng ty Ford Viet Nam + 01120 04 ... vflt tu thi6t bi GTVT + 612006 - 11120 06 Ph6 giSm i16c Nhd m6y tO Cftu Long Cdng ry TM vd SX vflt tu thii5t bi GTVT + 1212006 - nay: Ph6 gi6m r16c Nhd m6y t6 cuu Long c6ng ty c6 prran o t6 TMT...
 • 3
 • 29
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đồng lợi ích về chất lượng không khí khí hậu ứng với một số kịch bản kiểm soát xe taxi ở quảng ninh

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đồng lợi ích về chất lượng không khí và khí hậu ứng với một số kịch bản kiểm soát xe taxi ở quảng ninh
... đổi khí hậu toàn cầu Hinh 1.1 .Đồng lợi ích chất lượng không khí biến đổi khí hậu[ 3] Nghiên cứu đánh giá tiềm đồng lợi ích chất lượng không khí khí hậu ứng với số kịch kiểm soát xe taxi Quảng Ninh ... khỏe ứng với kịch 60 Bảng 3.7 Kết chi phí lợi ích ứng với kịch 62 vi Nghiên cứu đánh giá tiềm đồng lợi ích chất lượng không khí khí hậu ứng với số kịch kiểm soát xe taxi Quảng Ninh ... Nghiên cứu đánh giá tiềm đồng lợi ích chất lượng không khí khí hậu ứng với số kịch kiểm soát xe taxi Quảng Ninh – Hồ Tuấn Anh – Lớp Kỹ thuật Môi trường (KH) ix Nghiên cứu đánh giá tiềm đồng lợi ích...
 • 85
 • 155
 • 0

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017 I Hoạt động năm 2016 Ban Kiểm soát Hoạt động Ban Kiểm soát ... công việc kiểm toán Tổng công ty nhiều năm qua, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán báo cáo tài PV GAS năm 2017 T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN ... tra, giám sát VI Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Qua hồ sơ lực kinh nghiện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm chứng việc tham gia toàn công việc kiểm toán đơn vị Tập đoàn dầu...
 • 7
 • 64
 • 0

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf
... Căn Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2011 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất địa bàn ... 448/QĐUBND ngày 20 tháng năm 2012 UBND tỉnh đơn giá trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thừa ... Thừa Thiên Huế; Căn Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2012 UBND tỉnh ban hành việc phê duyệt giá đất trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp khu dân bị thu hồi địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
 • 2
 • 3,239
 • 20

Kiểm tra công trình theo tiêu chuẩn an toàn pccc đánh giá thực trạng tổ chức quản lý an toàn cháy nổ vlcn tại tỉnh thanh hoá.

Kiểm tra công trình theo tiêu chuẩn an toàn pccc và đánh giá thực trạng tổ chức quản lý an toàn cháy nổ vlcn tại tỉnh thanh hoá.
... PCCC đánh giá thực trạng quản an toàn cháy nổ VLNCN tỉnh hóa I kiểm tra công trỉnh theo tiêu chuẩn an toàn pccc (*) mục đích kiểm tra - Kiểm tra dây truyền sản xuất thuốc nổ ABS 15 theo tiêu ... hội tỉnh hóa đặc điểm công trình có liên quan đến công tác quản an toàn cháy nổ VLNCN I Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh hóa có liên quan đến công tác quản an toàn cháy nổ VLNCN 1.1 Tổng quan ... Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 : 1995: phòng cháy chống cháy cho nhà công trình Yêu cầu thiết kế 2.1 Kiểm tra quy hoạch xây dựng công trình stt nội dung kiểm tra vẽ theo thiết kế theo tiêu chuẩn...
 • 70
 • 876
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soáttờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soátđiều 33 thù lao tiền lương và lợi ích khác của thành viên ban kiểm soátthủ tục thay đổi thành viên ban kiểm soátthủ tục bầu bổ sung thành viên ban kiểm soátdịch cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị ban giám đốc kế toán trưởng thành viên ban kiểm soát của tổ chức niêm yết và người có liên quanthành lập ban kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụtài liệu mẫu tờ trình về việc thẩm định phê duyệt phuơng án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng pdfphương án trả lương theo doanh thumẫu tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnhmẫu tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnhgiải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài áp dụng đối với dự án thuộc diện thẩm tratờ trình về việc thành lập đoàn kiểm tramau to trinh ve viec tang luongmẫu tờ trình về việc nâng lươngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ