13.TT Don vi kiem toan 2012

9 Lua chon don vi kiem toan 2015

9 Lua chon don vi kiem toan 2015
... TNHH Deloitte Vi t Nam; - Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán tư vấn UHY ACA; - Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá Vi t Nam; - Công ty TNHH Kiểm toán VACO; - Công ty Hợp danh kiểm toán Vi t Nam Kiến ... năm tài 2015 Công ty Trên ý kiến đề xuất kiến nghị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn vi c lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm toán soát xét Báo cáo tài cho năm tài 2015 Kính ... trình ĐHĐCĐ sau: - Thông qua vi c ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty l ựa chọn 01 05 đơn vị kiểm toán nêu để cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm tài 2015 Công ty Cổ phần Khoáng...
 • 2
 • 56
 • 0

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017 I Hoạt động năm 2016 Ban Kiểm soát Hoạt động Ban Kiểm soát ... công việc kiểm toán Tổng công ty nhiều năm qua, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán báo cáo tài PV GAS năm 2017 T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN ... tra, giám sát VI Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: Qua hồ sơ lực kinh nghiện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm chứng việc tham gia toàn công việc kiểm toán đơn vị Tập đoàn dầu...
 • 7
 • 64
 • 0

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015 HOP DONG KIEM TOAN

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015 HOP DONG KIEM TOAN
... TIfN HANH KIITM ToAN CuQc kitim toan ttugc chia thdnh giai do4n: - Giai do4n l: Ki6m to6n 86o ciio tdi chinh 09 thring dAu ndm 2015, dqr ki6n thgc hiQn ki€m to6n vdo thang12 nim 2015; - Giai doan ... ki6m toan BCn R thlrc hi0n c6ng viQc ki6m toiin theo nguy6n tic dQc lfg, kh6ch quan vi bAo met s6 tiQu Theo d6 b€n B kh6ng dusc quyAn ti6t 10 cho t6t t5; m6t b6n thu ba ndo mir kh6ng c6 sg dting ... n6l Uan vc U6t kj, qu6 trinh ki6m torin b6o c6o tdi chinh oltus: tinh hftu hiOu cta i b6n A bing vdn B ph6t hiQn ...
 • 5
 • 35
 • 0

Thông tư 183 2013 TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Thông tư 183 2013 TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng
... thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng khác; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Điều Đơn vị lợi ích công ... Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông quy định kiểm toán độc lập đơn vị lợi ích công chúng Đơn vị lợi ích công chúng đơn vị quy ... kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng danh sách tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề chấp thuận kiểm toán cho đơn vị lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán cập nhật định...
 • 24
 • 37
 • 0

Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà.docx

Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà.docx
... KIỂM TOÁN QUY TRÌNH BÁN HÀNG- THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP TẠI TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ I.ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 1.Quá trình ... Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, "Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài loại báo cáo văn KTV Công ty kiểm toán lập công bố để nêu rõ ý kiến thức Báo cáo tài đơn vị kiểm toán" Báo cáo kiểm toán coi sản ... quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền kiểm toán Báo cáo tài kiểm toán nội đơn vị hạch toán độc lập Tổng công ty Sông Đà Phần III: Một số học kinh nghiệm kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm...
 • 90
 • 1,067
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật