7.TT Phan phoi loi nhuan 2011

Bài giảng chương 7 hạch toán lợi nhuậnphân phối lợi nhuận

Bài giảng chương 7 hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
... nu chia bng SP Cú TK 411: Nu i tỏc b sung tip 4/5/2014 27 c) Trớch lp qu DN (1) Hng thỏng (quớ) tm trớch lp cỏc qu (khụng trớch vt quỏ 70 % tng li nhun sau thu ca quớ ú N TK 421 (4212) Li nhun ... trỏi phiu TK 111, 112, 152 Thu bng tin, hin vt TK 121, 221, 222 Thu lói u t trc tip TK 413, 33 87 Lói chờnh lch t giỏ cui k, lói bỏn hng tr TK 111, 112 gúp Thu chit khu toỏn TK 3432 Phõn b dn ... 4/5/2014 12 TK 811: Chi phớ khỏc Bờn N: Cỏc khon chi phớ khỏc PS Bờn cú: Kt chuyn chi phớ khỏc TK 71 1: Thu nhp khỏc Bờn n: Kt chuyn thu nhp khỏc Bờn cú: Cỏc khon thu nhp khỏc phỏt sinh 4/5/2014...
 • 30
 • 632
 • 1

7 To trinh du kien phan phoi loi nhuan 2014

7 To trinh du kien phan phoi loi nhuan 2014
... Lợi nhận sau thuế chưa phân phối ngày 31/12 /2014 (âm) tr ên Lợi nhuận năm 2014 không trích lập quỹ Do to n lợi nhuận trước thuế năm 2014: 7. 899.644.386 ( Lãi Bảy tỷ, tám trăm chín mươi chín ... trích lập quỹ Trên phương án dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2014 Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoán g sản Bắc Kạn cho ý kiến biểu thông qua TM...
 • 2
 • 63
 • 0

7 To trinh phan phoi loi nhuan nam 2016 v phan phoi loi nhuan nam 2016 vlua chon kiem toan 2017

7 To trinh phan phoi loi nhuan nam 2016 v phan phoi loi nhuan nam 2016 vlua chon kiem toan 2017
... hoạch 2016 28.500 28.500 Thực 2016 So sánh 29.292 102 ,78 % 0% 29.292 102 ,78 % 0 0% 0 0% 4. 275 4.394 102 ,78 % 24.225 24.898 102 ,78 % Kế hoạch tài năm 20 17: 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20 17: ... nhuận năm 20 17, cụ thể sau: Stt Chỉ tiêu Đơn v tính Kế hoạch 20 17 V n điều lệ Triệu đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 25.000 Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Triệu đồng 23 .75 0 Tỷ suất ... tích lũy bổ sung v n sản xuất kinh doanh Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2016: Stt Đơn v tính Chỉ tiêu Triệu đồng Triệu Lợi nhuận năm 2016 điều chỉnh tăng đồng Triệu Lợi nhuận 2016 đồng Triệu...
 • 3
 • 44
 • 0

01 To trinh Phuong an phan phoi loi nhuan va trich lap cac quy nam 2011

01 To trinh Phuong an phan phoi loi nhuan va trich lap cac quy nam 2011
... 1.640.963.788 918.025.250 495 .014 .114 1.217.952.652 (*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi ñã sử dụng Quí 1/ 2012 1.823.810.000 ñồng Kính trình, TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi ðồng Trang 2/2 ...
 • 2
 • 49
 • 0

Một số vấn đề về hạch toán phân phối lợi nhuận.DOC

Một số vấn đề về hạch toán phân phối lợi nhuận.DOC
... kinh doanh doanh nghiệp III Hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận 3.1 Đặc điểm nhiệm vụ hạch toán 3.1.1 Đặc điểm hạch toán Theo chế độ kế toán Việt Nam kỳ hạch toán năm dơng lịch Ta biết thu ... thời tình hình phân phối lợi nhuận 3.2 Tài khoản sử dụng Để hạch toán lợi nhuận trình phân phối lợi nhuận ta sử dụng tài khoản sau: Tài khoản 421- Lợi nhuận cha phân phối Bên Nợ: +Số lỗ hoạt động ... năm sau) So sánh với số tạm phân phối: Nếu số tạm phân phối cho lĩnh vực nhỏ số phải phân phối - Phản ánh số thuế thu nhập nộp thiếu Nợ TK 421 (4211): phân phối bổ sung lợi nhuận năm trớc Có...
 • 23
 • 457
 • 2

Bàn về hạch toán Lợi nhuậnphân phối Lợi nhuận trong doanh nghiệp.DOC

Bàn về hạch toán Lợi nhuận và phân phối Lợi nhuận trong doanh nghiệp.DOC
... định chuẩn mực kế toán với sách tài sách thuế hành 23 Hoàn thiện hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận Xét trình phân phối lợi nhuận năm N Trong năm kế toán tiến hành tạm phân phối theo kế hoạch: ... sử dụng Để hạch toán lợi nhuận trình phân phối lợi nhuận ta sử dụng tài khoản sau: Tài khoản 421- Lợi nhuận cha phân phối Bên Nợ: +Số lỗ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Số phân phối khoản ... Nội dung Cơ sở lí luận hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận Khái niệm lợi nhuận vai trò lợi nhuận tồn phát triển doanh nghiệp 1.1 Khái niệm Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kết cuối thời...
 • 35
 • 1,652
 • 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỢI NHUẬNPHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (2).DOC

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (2).DOC
... mặt hạn chế hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận II.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 1 .Khái niệm phân loại lợi nhuận 1.1 .Khái niệm lợi nhuận: Lợi nhuận kết cuối hoạt động ... quản trị định phân phối lợi nhuận điều quan trọng Câu hỏi đặt cho nhà quản trị là: - Thực trạng phân phối lợi nhuận phương thức phân phối lợi nhuận naò ? - Ảnh hưởng việc phân phối lợi nhuận( gồm ... toàn số lợi nhuận sau thuế năm theo quyđịnh 3.Hạch toán phân phối lợi nhuận 3.1.Tài khoản sử dụng TK421 :lợi nhuận chưa phân phối - Nội dung:phản ánh kết lãi lỗ từ hoạt động tình hình phân phối kết...
 • 36
 • 878
 • 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỢI NHUẬNPHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.DOC

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.DOC
... mặt hạn chế hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận II.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 1 .Khái niệm phân loại lợi nhuận 1.1 .Khái niệm lợi nhuận: Lợi nhuận kết cuối hoạt động ... quản trị định phân phối lợi nhuận điều quan trọng Câu hỏi đặt cho nhà quản trị là: - Thực trạng phân phối lợi nhuận phương thức phân phối lợi nhuận naò ? - Ảnh hưởng việc phân phối lợi nhuận( gồm ... toàn số lợi nhuận sau thuế năm theo quyđịnh 3.Hạch toán phân phối lợi nhuận 3.1.Tài khoản sử dụng TK421 :lợi nhuận chưa phân phối - Nội dung:phản ánh kết lãi lỗ từ hoạt động tình hình phân phối kết...
 • 36
 • 3,861
 • 8

Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân hoàng hưng.doc

Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại doanh nghiệp tư nhân hoàng hưng.doc
... BÁO CÁO: KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN HỌC VIÊN THỰC TẬP: PHẠM THỊ KIM PHỤNG BÁO CÁO: KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN PHẦN I: Giới Thiệu Về Doanh Nghiệp Nhân Hoàng Hưng ... động kinh doanh doanh nghiệp chênh lệch doanh thu chi phí hoạt động kinh tế thực Kết kinh doanh doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ... TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP: Nội dung nguyên tắc: Lợi nhuận thực năm kết kinh doanh DN bao gồm: lợi nhuận hoạt động kinh doanh lợi nhuận khác Theo chế độ hành DNNN, lợi nhuận phân phối...
 • 31
 • 2,322
 • 8

Bàn về hạch toán lợi nhuận & phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.doc

Bàn về hạch toán lợi nhuận & phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.doc
... tạm phân phối kỳ không đợc vợt 70% tổng số lợi nhuận thực tế) Hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận 3.1 Đặc điểm nhiệm vụ hạch toán 3.1.1 Đặc điểm hạch toán Theo chế độ kế toán Việt Nam kỳ hạch ... định chuẩn mực kế toán với sách tài sách thuế hành 23 Hoàn thiện hạch toán lợi nhuận phân phối lợi nhuận Xét trình phân phối lợi nhuận năm N Trong năm kế toán tiến hành tạm phân phối theo kế hoạch: ... sử dụng Để hạch toán lợi nhuận trình phân phối lợi nhuận ta sử dụng tài khoản sau: Tài khoản 421- Lợi nhuận cha phân phối Bên Nợ: +Số lỗ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Số phân phối khoản...
 • 35
 • 1,277
 • 13

Kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong kỳ hạch toán tại Công ty.docx

Kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong kỳ hạch toán tại Công ty.docx
... trình bày đề tài: Kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền lương, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận kỳ hạch toán Công ty TNHH ... loai tài sản, vật tư, tiền vốn, hạch toán kế toán, cùng với phận kinh doanh hảo luận kế hoạch kinh doanh sản xuất tính toán phương án sản xuất kinh doanh, xác định giá bán ra, 10 10 xác định kết ... - Tính toán phân bổ xác mức tiêu hao tài sản cố địnhvào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn tài sản cố định chế độ tài qui định - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa tài sản cố định, tập...
 • 115
 • 965
 • 1

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Than nội địa.DOC

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Than nội địa.DOC
... chung kế toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận Chơng II: Tình hình thực tế công tác kế toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận Công ty Than nội địa Chơng III: Phơng hớng hoàn thiện kế toán xác định ... phối 15 III/ Phơng pháp kế toán xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận theo chế độ kế toán hành Chứng từ sử dụng Để hạch toán kết kinh doanh phân phối lợi nhuận kết toán vào chứng từ sau: - ... phòng phẩm, chấm công II Thực trạng kế toán xác định kết tài phân phối lợi nhuận tai Công ty Than Nội địa Kế toán xác định kết tài Công ty Than Nội địa doanh nghiệp nhà nớc hạch toán độc lập, đơn...
 • 70
 • 664
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ