nghi quyet hop phien7 2012

Nghị quyết số 271/2012/NQ-HĐND13 ppt

Nghị quyết số 271/2012/NQ-HĐND13 ppt
... Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thay Nghị Quyết số 143/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 ... khoáng sản quy định Nghị định số 74/2011/NĐCP ngày 25/8/2011 Chính phủ phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Điều Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực Nghị theo quy định pháp ... Điện Biên khóa XII, V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoá XIII kỳ họp thứ thông qua ngày 18 tháng năm 2012./ CHỦ...
 • 3
 • 43
 • 0

Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 docx

Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 docx
... kinh tế Ban tổ chức với tổ chức cá nhân, mức chi Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 Chính phủ quy định chế độ nhuận bút Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01/7/2003 Bộ Văn ... Tài việc hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập sử dụng quỹ nhuận bút cho số tác phẩm quy định Nghị định số 61/2002/NĐ-CP b) Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, ... Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị theo quy định pháp luật; Điều Giao cho Thường trực HĐND, Ban HĐND Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,...
 • 8
 • 236
 • 0

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP pptx

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP pptx
... áp dụng hướng dẫn Nghị để giải Kể từ ngày Nghị có hiệu lực, án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị có hiệu lực thi hành không áp dụng hướng dẫn Nghị để kháng nghị theo thủ tục ... Tòa án thực theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính phủ “Về án phí, lệ phí Tòa án” văn trước án phí, lệ phí Tòa án; trường hợp theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính ... Điều Nghị họ phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định Điều 25 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 11 Nghị này; họ phải chịu tiền án phí theo quy định khoản 8, khoản Điều 27 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 13 Nghị...
 • 13
 • 170
 • 0

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND docx

Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND docx
... kiện cho doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh thị trường Điều Các nội dung không đề cập nghị thực theo Nghị số 11/2006/NQ HĐND, ngày 03/8/2006 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông việc thông qua đề án ... dân tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết thực Nghị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./ Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk ... khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch dịch vụ tỉnh (Theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND, ngày 08/07/2011, UBND tỉnh, việc ban hành Quy định sách khuyến khích hỗ...
 • 12
 • 131
 • 0

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ppt

Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ppt
... chỉnh, bổ sung Quy hoạch khoáng sản địa bàn tỉnh” Điều Các nội dung khác không đề cập Nghị thực theo Nghị số 09/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Đề án Quy hoạch ... quang), 112 mốc tọa độ quốc gia 12 điểm quan trắc động thái nước, số vị trí lập dự án nên chưa có tọa độ cụ thể” Sửa đổi, bổ sung số nội dung “CHƯƠNG V” Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử ... địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Nghị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./ Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp chuyên...
 • 5
 • 98
 • 0

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND pptx

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND pptx
... phí không đề cập Nghị thực theo quy định Nghị số: 02/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông việc ban hành Danh mục phí, lệ phí địa bàn tỉnh Đắk Nông Nghị số: 15/2008/NQ-HĐND ... (Ban hành kèm theo Nghị số 06/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 HĐND tỉnh) Điều Miễn phí xây dựng quy định mục 6, Danh mục loại phí địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị số 328/2004/NQ-HĐI ngày ... Căn Thông tư số: 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số: 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản; Sau xem xét Tờ trình số: 2009/TTr-UBND...
 • 8
 • 234
 • 0

Nghị quyết số 271/2012/NQ-HĐND13 docx

Nghị quyết số 271/2012/NQ-HĐND13 docx
... Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thay Nghị Quyết số 143/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 ... khoáng sản quy định Nghị định số 74/2011/NĐCP ngày 25/8/2011 Chính phủ phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Điều Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực Nghị theo quy định pháp ... Điện Biên khóa XII, V/v quy định mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoá XIII kỳ họp thứ thông qua ngày 18 tháng năm 2012./ CHỦ...
 • 3
 • 138
 • 0

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND pdf

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND pdf
... đoạn 2010 - 2015 ban hành kèm theo Nghị số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng năm 2010 Hội đồng nhân dân tỉnh sau: Thay cụm từ “nông nghiệp chất lượng cao” Nghị số 12/2010/NQHĐND thành cụm từ “nông ... trăm triệu đồng) trở lên” Điều Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Những nội dung khác không đề cập Nghị thực theo Nghị số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010 ... QUYẾT NGHỊ: Điều Thống thông qua việc sửa đổi, bổ sung số nội dung Quy định sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp...
 • 3
 • 131
 • 0

Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 potx

Nghị quyết số 270/2012/NQ-HĐND13 potx
... kinh tế Ban tổ chức với tổ chức cá nhân, mức chi Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 Chính phủ quy định chế độ nhuận bút Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01/7/2003 Bộ Văn ... Tài việc hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập sử dụng quỹ nhuận bút cho số tác phẩm quy định Nghị định số 61/2002/NĐ-CP b) Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, ... Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị theo quy định pháp luật; Điều Giao cho Thường trực HĐND, Ban HĐND Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực Nghị Điều Nghị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,...
 • 8
 • 194
 • 0

Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND doc

Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND doc
... chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập văn pháp luật có liên quan Điều Tổ chức thực Nghị thay Nghị số 03/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng năm 2010 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa mức thu, chế ... văn hóa Tháp Bà Ponagar Điều Quản lý sử dụng phí Việc quản lý sử dụng phí thực theo quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm ... nhân dân tỉnh, ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa V, kỳ họp thứ thông qua./ KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH...
 • 3
 • 106
 • 0

Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND pot

Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND pot
... xã bàn bạc đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua Điều Phạm vi áp dụng: Mức hỗ trợ Nghị thực riêng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; Những nội dung chi đầu tư quy định Nghị số 15/2010/NQ-HĐND ... với quy định Nghị áp dụng theo Nghị này; Các dự án thực chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác thực theo quy định chương trình, dự án phê duyệt; Nghị thực giai ... thể thao thôn 100 90 13 Hệ thống cấp nước nông thôn 14 Đường vào nghĩa trang xã Thực theo Quyết định số 366/2012/QĐ-TTg ngày 21/6/2012 việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh...
 • 4
 • 65
 • 0

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND pot

Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND pot
... việc bán đấu giá theo quy định pháp luật toán số tiền phí thu theo chế độ tài hành áp dụng đơn vị nghiệp công lập Điều Tổ chức thực Nghị thay Nghị số 30/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng năm 2007 Hội ... tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị 3 Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ban Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh ... bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản chi phí thực tế, hợp lý quy định Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2010, trừ trường hợp bên có thỏa thuận pháp luật có quy...
 • 3
 • 109
 • 0

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP potx

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP potx
... áp dụng hướng dẫn Nghị để giải Kể từ ngày Nghị có hiệu lực, án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị có hiệu lực thi hành không áp dụng hướng dẫn Nghị để kháng nghị theo thủ tục ... Tòa án thực theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính phủ “Về án phí, lệ phí Tòa án” văn trước án phí, lệ phí Tòa án; trường hợp theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính ... Điều Nghị họ phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định Điều 25 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 11 Nghị này; họ phải chịu tiền án phí theo quy định khoản 8, khoản Điều 27 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 13 Nghị...
 • 13
 • 174
 • 0

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ppsx

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ppsx
... áp dụng hướng dẫn Nghị để giải Kể từ ngày Nghị có hiệu lực, án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật trước ngày Nghị có hiệu lực thi hành không áp dụng hướng dẫn Nghị để kháng nghị theo thủ tục ... Tòa án thực theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính phủ “Về án phí, lệ phí Tòa án” văn trước án phí, lệ phí Tòa án; trường hợp theo quy định Nghị định số 70/CP ngày 12-6-1997 Chính ... Điều Nghị họ phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định Điều 25 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 11 Nghị này; họ phải chịu tiền án phí theo quy định khoản 8, khoản Điều 27 Pháp lệnh hướng dẫn Điều 13 Nghị...
 • 13
 • 184
 • 0

NGHI QUYET HOP HDSP THANG 5

NGHI QUYET HOP HDSP THANG 5
... niệm 69 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/ 05/ 1941- 15/ 05/ 2010),chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/ 05/ 1890-19/ 05/ 2010); -Toàn thể cán bộ,giáo viên,nhân viên học ... *Đoàn-Đội: -Tổ chức sinh nhật Đội kết nạp đội viên lần vào dịp 15/ 5 -Bàn giao đội viên sinh hoạt hè Hội đồng Đội xã -Tổ chức trồng vào dịp 19 /5 *Thư viện-Thiết bị: Thu hồi sách báo,đồ dùng dạy học giáo ... *Công tác khác: -Phân công công tác hè nhân viên đơn vị Trên nghi họp Hội đồng Sư phạm tháng 05. Đề nghị ban ngành đoàn thể tổ Chuyên môn nghi m túc thực Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -Các ban ngành -Các...
 • 3
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP