10. Du thao Dieu le sua doi

12. pdb du thao dieu le sua doi bo sung 2016

12. pdb du thao dieu le sua doi bo sung 2016
... phán Toà án ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Trang 41 CHƢƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 50 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông xem xét định ... tiêu đề (chƣơng, điều Điều lệ này) đƣợc sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hƣởng tới nội dung Điều lệ Các từ thuật ngữ đƣợc định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn ... con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; k Duyệt chƣơng trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy...
 • 42
 • 51
 • 0

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 31
... Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Số: /2011/TT-BGDĐT Dự thảo Lần THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ phạm ban hành kèm theo Quy t định số 31/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng ... nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm cho đối ng bồi dưỡng, cần nêu vắn tắt lý cần thiết bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở bồi dưỡng lực thực nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ phạm sở bồi dưỡng (Phụ ... dục; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán quản lý sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định: Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ phạm ban hành kèm theo Quy t định...
 • 10
 • 212
 • 0

Dự thảo điều lệ câu lạc bộ quý đôn tại ba lan

Dự thảo điều lệ câu lạc bộ Lê quý đôn tại ba lan
... luật Ban Thường vụ CLB định Trường hợp vi phạm pháp luật bị quan pháp luật nhà nước Ba Lan Việt Nam xử lí theo quy định pháp luật Chương V Điều 11 Điều khoản thi hành Điều lệ gồm Chương, 11 Điều ... quy định Lập giải thưởng Quý Đôn năm lần cho tài trẻ Luật trao giải thưởng Ban Thường vụ CLB quy định Điều 10 Kỉ luật Thành viên tổ chức CLB vi phạm nghiêm trọng Điều lệ CLB bị thi hành kỷ luật ... quan đến nội dung kiểm tra Ban Thường vụ CLB đồng ý; − Ban Kiểm tra có chương trình hoạt động riêng hoạt động theo đề nghị Chủ tịch định Ban Thường vụ Chủ tịch Câu Lạc Bộ Ban Chấp hành bầu ra; Chủ...
 • 5
 • 758
 • 0

Mẫu dự thảo điều lệ hội

Mẫu dự thảo điều lệ hội
... Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24 Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ Điều 25 Hiệu lực thi hành Điều lệ gồm … chương, … điều thông qua đại hội … nhiệm kỳ …., ngày … tháng … năm … … Điều lệ có hiệu ... TÀI CHÍNH Điều 19 Các nguồn tài sản, tài Điều 20 Quản lý, sử dụng tài sản, tài Điều 21 Phương thức giải tài sản, tài hội giải thể Chương KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM Điều 22 Khen thưởng Điều 23 Xử...
 • 2
 • 701
 • 2

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

MẪU DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
... đồng thành viên công ty hoàn lại ĐIỀU 12 ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 12. 1 Cuộc họp Hội đồng thành viên tiến hành có số thành viên dự họp đại diện 75% vốn điều lệ; [hoặc tỷ lệ ... 22 .2 Điều thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên ĐIỀU 24 CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP Trừ trường hợp quy định khoản 25 .6 Điều 25 Điều lệ này, thành ... thành viên tổ chức; đ) Số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên 6.3 Sổ đăng ký thành viên lưu giữ trụ sở công ty ĐIỀU QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY 7.1 Thành viên Công ty...
 • 12
 • 3,155
 • 38

Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ

Mẫu quyết định về việc Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ …) của Quỹ
... - Công an tỉnh … (PC13); - …………………… - Lưu: Sở Nội vụ, VP ...
 • 2
 • 1,102
 • 0

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần
... ti a ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; c) Trung thnh vi li ớch ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; khụng s dng thụng tin, quyt, c hi kinh doanh ca cụng ty, lm dng a v, chc v v ti sn ca cụng ty t li hoc ... ký tng trang cấu tổ chức quản lý công ty iu 25 : C cu t chc qun lý cụng ty c phn: Cụng ty c phn cú i hi ng c ụng, Hi ng qun tr v Giỏm c hoc Tng giỏm c; i vi cụng ty c phn cú trờn mi mt c ụng l ... phn ca cụng ty phi cú Ban kim soỏt iu 26: Ngời đại diện theo pháp luật công ty: Ch tch Hi ng qun tr hoc Giỏm c hoc Tng giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty c quy nh ti iu l cụng ty Ngi i...
 • 57
 • 688
 • 1

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC TOÀN CẦU

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC TOÀN CẦU
... loại cổ phần 4/36 Công ty cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông Cổ phần phổ thông công ty chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Điều 8: Cổ phiếu Cổ phiếu chứng công ty cổ ... Số cổ phần, loại cổ phần: 180.000 cổ phần phổ thông có mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng /cổ phần Công ty cổ phần ưu đãi Điều 4: Cơ cấu phương thức huy động vốn a Tỷ lệ góp vốn cổ đông sáng lập Công ... nghĩa vụ cổ đông quy định Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần Yêu cầu phải văn bản, nêu rõ tên, địa cổ đông, số lượng cổ phần loại, giá dự định bán, lý yêu cầu công ty mua...
 • 36
 • 827
 • 23

Bài soạn Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012

Bài soạn Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012
... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều – Chương ... Theo Điều - Chương I Khen thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho hạng cân ĐIỀU 25 MÔN ĐẨY GẬY Đối tượng dự thi lứa tuổi: Theo qui định mục 2, Điều 4, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng ... ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều 26...
 • 38
 • 549
 • 0

Tài liệu Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012

Tài liệu Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012
... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều – Chương ... Theo Điều - Chương I Khen thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho hạng cân ĐIỀU 25 MÔN ĐẨY GẬY Đối tượng dự thi lứa tuổi: Theo qui định mục 2, Điều 4, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng ... ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều 26...
 • 38
 • 504
 • 0

Bài giảng Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012

Bài giảng Dự thảo điều lệ Hội khỏe Phù Đổng năm 2012
... hạng: Theo Điều Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải ba cho nội dung thi Điều 17 MÔN KARATEDO 1- Đối tượng: Theo quy định mục 2, Điều – Chương ... Theo Điều - Chương I Khen thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho hạng cân ĐIỀU 25 MÔN ĐẨY GẬY Đối tượng dự thi lứa tuổi: Theo qui định mục 2, Điều 4, Chương I Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng ... ban hành năm 2009 Cách tính điểm xếp hạng: Theo Điều 7của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 Khen thưởng: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì đồng hạng ba cho hạng cân Điều 26...
 • 38
 • 481
 • 0

Bài giảng DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Bài giảng DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
... chia, tách trường tiểu học Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học để thành lập trường tiểu học thực theo quy định Điều 11 Điều lệ Điều 13 Đình hoạt động giáo dục tiểu học Trường tiểu học, sở ... không học nhà trường, lớp dành cho trẻ khuyết tật Điều Tên trường, biển tên trường Tên trường quy định sau: trường tiểu học tên riêng trường, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học tên riêng trường ... định Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt đông trường phổ thông dân tộc bán trú Tổ chức hoạt động lớp tiểu học trường phổ thông có nhiều cấp học thực quy định Điều lệ Điều lệ trường trung học sở, trường...
 • 23
 • 445
 • 0

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty cổ phần ppt

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty cổ phần ppt
... ti a ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; c) Trung thnh vi li ớch ca cụng ty v c ụng ca cụng ty; khụng s dng thụng tin, quyt, c hi kinh doanh ca cụng ty, lm dng a v, chc v v ti sn ca cụng ty t li hoc ... ký tng trang cấu tổ chức quản lý công ty iu 25: C cu t chc qun lý cụng ty c phn: Cụng ty c phn cú i hi ng c ụng, Hi ng qun tr v Giỏm c hoc Tng giỏm c; i vi cụng ty c phn cú trờn mi mt c ụng l cỏ ... ca cụng ty phi cú Ban kim soỏt iu 26: Ng-ời đại diện theo pháp luật công ty: Ch tch Hi ng qun tr hoc Giỏm c hoc Tng giỏm c l ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty c quy nh ti iu l cụng ty Ngi i...
 • 57
 • 359
 • 1

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG docx

Tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG docx
... – Vũng Tàu thành Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng Tàu Điều lệ sở pháp lý cho việc tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng Tàu ... thuộc Công ty Tên pháp nhân Công ty tiếng Việt là: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Rịa Vũng Tàu 34 PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG...
 • 35
 • 449
 • 0

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf

Tài liệu Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên pdf
... qua có nửa số thành viên dự họp chấp thuận Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ công ty phải ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận ... công ty tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định Điều lệ công ty ĐIỀU 14: NGHĨA VỤ CỦA (THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN), CHỦ TỊCH CÔNG TY, GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KIỂM SOÁT VIÊN Nghĩa vụ (thành ... chỉnh điều lệ ĐIỀU 27: SỬA ĐỔI BỔ SUNG Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo định chủ sở hữu Công ty ĐIỀU 28: HIỆU LỰC Điều lệ lập thành chương, 28 điều Công ty thông qua ngày tháng năm Điều lệ có...
 • 19
 • 630
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ