Thông báo về việc Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt

Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
... hưởng cổ tức: 08/04/2011 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011) - Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định thời điểm chi trả thực việc chi ... đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định thời điểm chi trả thực việc chi trả cổ tức Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Quang Tiến...
 • 2
 • 41
 • 0

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI chot danh sach TJC

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI chot danh sach TJC
... Th6ng b6ox{c nhin: Chim nh6t viro l5h ngiry3l/0812016 Truong hqp TVLK grii Thdngb6o xric nhin chim so vdi thdi gian quy dinh n€utr€n,VSD s€ coi danhs6chdo VSD cungcApcho TVLK le chinhx6c vd di dugc ... sEphAichiu hoAntodn trrichnhiqm d6i vdi cdc tranhch6p hoacthiQthqi phet sinh chongudi sd hiru ^; Dd nghi cric TWK th6ng b6o d6y dn, chi ti6t nOi dung cria thdng b6o ndy d€ntimg nhd ddutu luu ky chimgkho6nn€u ... dla chi emailthongbaoxacnhan@vsd.vn crlaVSD).Truonghqp kh6ngchAprhuin c6 sais6thoflcsai lQchsti ligr tVLrc phAigui thdmvin bdnchoVSD n€urd c6cth6ngtin sais6thodcsai l€chvd ph6i hqpvdi VSD diduchinh...
 • 2
 • 42
 • 0

61c90SHI TB NDKCC to chuc DHCD TN 2017 va tam ung co tuc nam 2016 bang tien

61c90SHI  TB NDKCC to chuc DHCD TN 2017 va tam ung co tuc nam 2016 bang tien
... - Ngày to n: 10/05 /2017 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ ... chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trụ sở công ty vào ngày làm việc 10/5 /2017 xuất trình chứng minh nhân dân KT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - (Đã ký) TCNY;...
 • 2
 • 25
 • 0

Thong bao ngay DKCC tra co tuc bang TM 6 signed

Thong bao ngay DKCC tra co tuc bang TM 6 signed
... Ta; lifu tlinh kem I Nghi quy~t D;ti hQi dbng c6 dong thuang nien 2017, Nghi quy~t HDQT v2 tra c6 tuc; Baa cao t:ii chinh nam 20 16 (da ki~m toan); Trang 2/2 ... Slr dVng dUng mvc dich va tuan thu cac quy dinh clla VSD Cong ty chung toi se hoan toan chiu tnich nhi~m tru6c phap Ju~t n~u co sai ph ;tm Tran tr...
 • 2
 • 88
 • 0

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN ppsx

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN ppsx
... Biểu mẫu thủ tục việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt nhân với tổ chức tín dụng phép ban hành kèm theo thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 08 năm...
 • 2
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP