Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
... KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM Kính gửi: I PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU Tên xuất phẩm nộp lưu chiểu: Tên tác giả: Số đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản: ... năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) II PHẨN CỦA CƠ QUAN NHẬN XUẤT BẢN PHẨM NỘP LƯU CHIỂU Cơ quan nhận lưu chiểu nhận đủ số lượng xuất phẩm theo quy định Điều 27 Luật Xuất Hà Nội, ngày ... Người nhận lưu chiểu (ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản, bên giữ 01 Mẫu số Tên nhà xuất nước (tiếng Việt) (tiếng Anh) ĐƠN XIN PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ XUẤT BẢN...
 • 23
 • 1,635
 • 0

Tài liệu 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản pptx

Tài liệu 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản pptx
... KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM Kính gửi: I PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU Tên xuất phẩm nộp lưu chiểu: Tên tác giả: Số đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản: ... năm Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) II PHẨN CỦA CƠ QUAN NHẬN XUẤT BẢN PHẨM NỘP LƯU CHIỂU Cơ quan nhận lưu chiểu nhận đủ số lượng xuất phẩm theo quy định Điều 27 Luật Xuất Hà Nội, ngày ... Người nhận lưu chiểu (ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản, bên giữ 01 Mẫu số Tên nhà xuất nước (tiếng Việt) (tiếng Anh) ĐƠN XIN PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ XUẤT BẢN...
 • 23
 • 918
 • 0

Tài liệu 17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu sử dụng trong hoạt động xuất bản. docx

Tài liệu 17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu sử dụng trong hoạt động xuất bản. docx
... TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU XUẤT BẢN PHẨM Kính gửi: I PHẦN CỦA ĐƠN VỊ NỘP LƯU CHIỂU Tên xuất phẩm nộp lưu chiểu: Tên tác giả: Số đăng ký kế hoạch xuất số giấy phép xuất bản: ... sử dụng hình thức phát hành tài liệu: Nội dung tóm tắt tài liệu 10 Kèm theo đơn 02 thảo tài liệu xin ... năm ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Kính gửi: Cục Xuất (Sở Văn hóa - Thông tin .) Tên quan, tổ chức xin phép xuất Địa chỉ: Số điện thoại Tên tài liệu: ...
 • 23
 • 745
 • 0

Tài liệu Thủ tục Giấy tiếp nhận đăng triển lãm văn hóa pdf

Tài liệu Thủ tục Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm văn hóa pdf
... chống cháy nổ - Chủ địa điểm triển lãm cho tổ chức triển lãm giấy phép giấy đăng triển lãm văn hóa nghệ thuật Tổ chức, cá nhân đăng triển lãm cấp giấy phép triển lãm có trách nhiệm: - Đảm ... cương triển lãm, thiết kế trưng bày, danh mục vật, tài liệu triển lãm (Bản chính) Các văn có liên quan đến việc tổ chức triển lãm (Bản chính) Hợp đồng thuê địa điểm, địa điểm người đăng triển lãm ... trưng bày triển lãm với hồ sơ đăng giấy phép triển lãm cấp; - Sau đăng cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị văn với quan...
 • 3
 • 186
 • 0

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận đăng bản cam kết bảo vệ môi trường docx

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường docx
... đầy đủ văn Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế ... cấp giấy xác nhận; (2) Tên đầy đủ dự án; (3) Tên đầy đủ văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức … (1) …; (4) Người đứng đầu tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan cấp giấy ... giấy xác nhận; (5) Tên quan, doanh nghiệp chủ dự án; (6) Thủ trưởng, người đứng đầu quan cấp giấy xác nhận; (*) Tên đầy đủ văn Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác...
 • 2
 • 1,420
 • 1

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận đăng bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung ppt

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung ppt
... đầu tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan cấp giấy xác nhận; (5) Tên quan, doanh nghiệp chủ dự án; (6) Ký, mã hiệu giấy xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường trước dự án; (7) Thủ ... án; (7) Thủ trưởng người đứng đầu quan giấy xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường trước dự án; (8) Thủ trưởng, người đứng đầu quan cấp giấy xác nhận; (*) Tên đầy đủ văn Ủy ban nhân dân ... Tên đầy đủ văn Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế...
 • 2
 • 1,003
 • 1

Tài liệu Giấy tiếp nhận đăng triển lãm pptx

Tài liệu Giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm pptx
... phép giấy đăng triển lãm văn hóa nghệ thuật Tổ chức, cá nhân đăng triển lãm cấp giấy phép triển lãm có trách nhiệm: - Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm với hồ sơ đăng ... giấy phép triển lãm cấp; - Sau đăng cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung, thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị văn với quan nhà nước có thẩm quyền đăng ... tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu quyền sử dụng hợp pháp của người tổ chức triển lãm - Địa điểm tổ chức triển lãm phải...
 • 2
 • 223
 • 0

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC ppt

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC ppt
... Hướng dẫn (1) Tên chủ đăng khai thác nước (2) Ghi theo phiếu đăng khai thác nước mặt hay nước đất (3) Các yêu cầu cụ thể trường hợp khai thác nước + Đối với khai thác nước đất: - Bảo đảm ... Trám lấp giếng khoan không sử dụng; - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước đất xung quanh khu vực đăng khai thác + Đối với khai thác nước mặt: - Bảo đảm trì ... 5 Nguồn nước khai thác (đối với nước mặt); tổng số giếng khai thác (đối với nước đất) Chiều sâu giếng (đối với nước đất) Điều Các yêu cầu (tên tổ chức/cá nhân đăng ký) : (3) ...
 • 2
 • 713
 • 0

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC pdf

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC pdf
... (1) Tên tổ chức, cá nhân đăng (2) Nêu rõ xả nước thải theo phương thức bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả hồ, sông….; chu kỳ xả nước thải, thời gian xả nước thải chu kỳ (3) Giới hạn ... sinh; - Bảo đảm mục tiêu chất lượng nước nguồn nước tiếp nhận nước thải; - Bảo vệ quyền hợp pháp tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải ... chuẩn Việt Nam hành áp dụng cho loại nước thải tổ chức, cá nhân đăng (4) Các yêu cầu trường hợp xả nước thải vào nguồn nước cụ thể, quan xác nhận đăng quy định nhằm mục đích: - Bảo vệ môi...
 • 3
 • 633
 • 1

Cấp giấy xác nhận đăng in vàng mã pdf

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã pdf
... chiếu loại giấy chứng nhận đăng kinh doanh ngành nghề in theo quy định pháp luật doanh nghiệp, đầu tư văn xác nhận số thuế sở in nghiệp; Hai (02) mẫu loại vàng đăng * Số lượng ... thoại:…………………………………………………………………… Đăng kinh doanh số:…………… ngày… tháng……năm……… đơn vị cấp: …………………………………………………………………………… Đề nghị đăng vàng để in: Tên vàng mã: …………………………………………………… ……… Khuôn ... TÊN CƠ SỞ IN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN Kính gửi: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Gia Lai Tên sở in: ……………………………………………………………………...
 • 6
 • 334
 • 0

Cấp giấy xác nhận đăng in vàng mã ppt

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã ppt
... chiếu loại giấy chứng nhận đăng kinh doanh ngành nghề in theo quy định pháp luật doanh nghiệp, đầu tư văn xác nhận số thuế sở in nghiệp; Hai (02) mẫu loại vàng đăng * Số lượng ... thoại:…………………………………………………………………… Đăng kinh doanh số:…………… ngày… tháng……năm……… đơn vị cấp: …………………………………………………………………………… Đề nghị đăng vàng để in: Tên vàng mã: …………………………………………………… ……… Khuôn ... TÊN CƠ SỞ IN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN Kính gửi: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Gia Lai Tên sở in: ……………………………………………………………………...
 • 6
 • 305
 • 0

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm và giấy tiếp nhận đăng triển lãm văn hóa nghệ thuật pot

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm và giấy tiếp nhận đăng ký triển lãm văn hóa nghệ thuật pot
... ngày 22 tháng năm 2009 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam nước triển lãm ... kèm theo dịch tiếng Việt - Trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng triển lãm: + Giấy đăng triển lãm; + Mẫu giấy mời, catalogue giới thiệu nội dung triển lãm tiếng Việt Nam tiếng nước (nếu có); ... Thể thao Du lịch g Kết thực thủ tục hành chính: Giấy phép h Lệ phí: chưa có quy định i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm; giấy đăng triển lãm (Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL...
 • 3
 • 253
 • 0

Mẫu giấy xác nhận đăng bản cam kết bảo vệ môi trường potx

Mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường potx
... đầy đủ văn Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác nhận đăng cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế ... cấp giấy xác nhận; (2) Tên đầy đủ dự án; (3) Tên đầy đủ văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức … (1) …; (4) Người đứng đầu tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan cấp giấy ... giấy xác nhận; (5) Tên quan, doanh nghiệp chủ dự án; (6) Thủ trưởng, người đứng đầu quan cấp giấy xác nhận; (*) Tên đầy đủ văn Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ủy quyền cho (1) tổ chức xác...
 • 2
 • 508
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sungmẫu giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trườngmẫu đơn xin cấp giấy xác nhận đăng ký công dângiấy tiếp nhận đăng ký triển lãmgiấy xác nhận đăng ký công dângiấy xác nhận đăng ký hộ khẩu thường trúgiấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trườnggiấy xác nhận đăng ký tạm trú tạm vắngmẫu giấy xác nhận đăng ký tạm trúmẫu giấy xác nhận đăng ký kết hôngiấy xác nhận đăng ký tạm trúgiấy xác nhận đăng ký kết hônxác nhận đăng ký tài khoản góp vốngiấy xác nhận đăng ký nghĩa vụ quân sựgiấy xác nhận đăng ký vắng mặtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam