- TT tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015

2013 8 To trinh thu lao HDQT BKS nam 2013 va ke hoach 2014

2013 8 To trinh thu lao HDQT BKS nam 2013 va ke hoach 2014
... SXKD năm 2013 kế hoạch SXKD năm 2014, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua việc thực Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 319.769.145 đồng Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm ... b) Dự kiến Quỹ thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Đơn vị tính: Đồng STT I Chức danh Thời gian Số hưởng người thù lao Mức thù lao tháng Mức thù lao năm Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT ... 2013 319.769.145 đồng Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2014 150.000.000 đồng Đối với chức danh chuyên trách Quy chế...
 • 2
 • 51
 • 0

Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
... hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát tiền lương, thù lao, tiền thưởng người lao động người quản lý Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tra, kiểm tra việc thực chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng ... tiền lương, thù lao; xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định khoản 1, 2, Điều này, Bảo ... định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương bình quân kế hoạch; tạm ứng tiền lương, thù lao; xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng trả lương, thù lao, tiền thưởng...
 • 6
 • 266
 • 0

Thông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
... quan đến quản lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng quy định Thông Mục QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Điều Quản lao động, xác định quỹ tiền lương ... hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát tiền lương, thù lao, tiền thưởng người lao động người quản Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tra, kiểm tra việc thực chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng ... 10, Điều 13 Mục Mục Thông số 26 /2016/ TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng năm 2016 Bộ Lao động - Thương binh hội hướng dẫn thực quản lao động, tiền lương tiền thưởng người lao động làm việc công...
 • 6
 • 70
 • 0

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKSthư ký HĐQT 2015

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015
... ban BKS 01 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 III THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng Trên nội dung tờ trình thông qua ... 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 120.000.000 đồng Mức thù lao 2015 TT Chức danh Số người Hàng ... tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thư Hội đồng quản trị năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ...
 • 2
 • 140
 • 0

Bao cao chi tra thu lao cho HDQT & BKS nam 2015 & KH chi tra 2016

Bao cao chi tra thu lao cho HDQT & BKS nam 2015 & KH chi tra 2016
... thường niên 2016 xem xét biểu thông qua báo cáo thực chi trả thù lao tiền lương năm 2015 cho HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT dự kiến mức chi trả thù lao, tiền lương năm 2016 đề xuất ... kiểm soát, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm, dự kiến giữ nguyên mức chi trả năm 2015 Theo tổng mức chi trả thù lao năm 2016 sau: TT Thành phần Thành viên HĐQT (04 người) Trưởng Ban kiểm soát Thành ... ích kh c trả vào kết sản xuất kinh doanh, theo quy chế/quy định Công ty quy định pháp luật hành * Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm, dự kiến giữ nguyên mức chi...
 • 2
 • 35
 • 0

Thông tư 15 2015 TT-BLĐTBXH giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao

Thông tư 15 2015 TT-BLĐTBXH giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao
... cá nhân có liên quan đến giám sát việc thực chế độ tuyển dụng, tiền lương, thù lao, tiền thưởng chế độ khác theo quy định Thông Điều Phương thức giám sát LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 ... chế độ người lao động thiếu việc làm, bị việc việc, trách nhiệm trường hợp tuyển dụng, sử dụng lao động không kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng người lao động, gồm: hệ thống thang lương, bảng lương, ... chủ yếu giám sát Giám sát việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch năm tập đoàn, tổng công ty theo nội dung chủ yếu sau: Định mức lao động; tuyển dụng, sử dụng lao động Tiền lương, thù lao, tiền thưởng...
 • 15
 • 63
 • 0

Thông tư 221 2013 TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước

Thông tư 221 2013 TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện vốn nhà nước
... kinh tế nhà nước) Điều Quản quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Kiểm soát viên người đại diện vốn nhà nước Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Kiểm soát viên người đại diện vốn nhà nước theo ... QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI KIỂM SOÁT VIÊN VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC Điều Thành lập quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng Kiểm soát viên người đại diện vốn nhà nước Chủ sở ... vụ Kiểm soát viên, người đại diện để làm chi trả (phần lại) tiền lương, thù lao, tiền thưởng Kiểm soát viên, người đại diện Số dư quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kiểm soát viên người đại diện...
 • 8
 • 50
 • 0

To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS

To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS
... II Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát dự kiến năm 2010 Trong năm vừa qua Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm ... Đại Hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên năm 2010 sau: + Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng/người/tháng ... đồng/người/tháng + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát trích - 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung Kính...
 • 2
 • 37
 • 0

BM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014

BM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014
... cổ đông kỳ họp thường niên Mức thù lao tiền thưởng chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thu Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thu thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước ... doanh thu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đề áp dụng mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thu thu nhập doanh nghiệp b Vượt kế hoạch đề doanh thu lợi nhuận áp dụng mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thu thu ... BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN o - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty Căn vào mức thù lao tạm chi năm 2013 tiêu kế hoạch năm 2014...
 • 2
 • 37
 • 0

07 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao

07 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao
... Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần 2.5 Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thu Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thu thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước Kính ... thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách: - Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng quyền lợi khác Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty 2.3 Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động ... hưởng thù lao theo quy định Công ty; 2.4 Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban điều hành công ty trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung...
 • 2
 • 50
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiền lương thu nhập và tác động của nó đến năng suất lao động hiện nay ở việt nam docthực trạng tiền lương thu nhập của người lao độngmột số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiền lương thu nhập của người lao động trong doanh nghiệpphân tích cơ cấu tiền lương thu nhập của lao động trong xí nghiệpthủ tục trình tự luân chuyển chứng từ ban đầu về lao động và tiền lương thủ tục thanh toán lương bhxh vào khoản cho công nhân viên và người lao độngmức độ tương xứng giữa tiền lương thu nhập và đóng góp của người lao độngkhái niệm bản chất của lao động tiền lương thu nhậptiền lương thu nhậpchi phí thù lao hđqtchế độ tiền lương cán bộ công chức năm 2012chính sách quản lý tiền lương thu nhậpcơ chế quản lý tiền lương thu nhậpcải cách tiền lương công chức ở việt namhệ thống tiền lương công chức ở việt namthực trạng tiền lương tối thiểu ở việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ