19 TT sua doi bo sung dieu le Cong ty

9 tt sua doi bo sung dieu le cong ty

9 tt sua doi bo sung dieu le cong ty
... Ủy quyền cho HĐQT người đại diện thep pháp luật để thực việc sửa đổi, bổ sung ký ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông...
 • 2
 • 35
 • 0

Tài liệu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN pptx

Tài liệu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN pptx
... sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Công ty Cổ đông phổ thông có quyền sau: j) Khi Công ty giải thể, phá sản nhận phần tài sản lại ng ứng với cổ phần góp vốn vào Công ty sau Công ty toán ... Điều lệ Công ty cổ phần Đầu & Sản xuất Việt-Hàn Bổ sung điều 10 Điều 10 : Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khoán khác Công ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu ... Điều 25.2 Điều lệ cổ đông người có liên quan tới cổ đông bên hợp đồng b) Việc mua cổ phần cổ đông người có liên quan tới cổ đông VHC- Phồn vinh đất nước Điều lệ Công ty cổ phần Đầu & Sản xuất...
 • 19
 • 1,657
 • 4

To trinh 01_HDQT_Sua doi bo sung dieu le cong ty_Tien Len

To trinh 01_HDQT_Sua doi bo sung dieu le cong ty_Tien Len
... cAc DIEM BANG TONG HOP sir A DOl TRONG YEU (Kern thea Til trinh sua d6i DiJu I? Cong ty tai Dai hoi d6ng c6 dong LE CONG TY DIEU thuong nien nam 2015 0910412015) , I ... hoac it nhAt 75% tong sf> phieu b~u cua cac e6 dong co quyen bieu quyet chAp thuan (df>i voi tnrong hop lAy Y kien e6 dong bang van ban) c) Thay doi co cau to chile quan ly cong ty; d) DIJ an ... hoac IOn han 35% tong gia tri tai san diroc ghi bao cao tai ehinh g~n nhAt cua cong ty, hoac tY l~, gia tri khac nho han f)i~u l~ cong ty quy dinh; d) T6 chile lai, giai thS cong ty; e) Cac vAn...
 • 10
 • 27
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx
... Trường đề nghị ……… phê duyệt sửa đổi, bổ sung lần…… Điều lệ - Những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm: (Kèm theo 04 Điều lệ trường) Trường ……………………… ... (Kèm theo 04 Điều lệ trường) Trường ……………………… đề nghị .xem xét, phê duyệt. / Chủ tịch Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 552
 • 0

8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017

8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017
... nghiệp khác”; Bổ sung nội dung điểm d khoản Điều 33 Tổng Giám đốc công ty - Nội dung Điều lệ hành: “d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty”; - Nội dung bổ sung: “d) Kiến ... thông qua tương ứng; - Nội dung khoản Điều 27 Điều lệ hành: “3 Chủ toạ thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên bản” - Nội dung bổ sung: “3 Chủ toạ thư ký họp ... Công ty theo quy định” - Nội dung sửa đổi, bổ sung: Bãi bỏ Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm l khoản Điều 30 Quyền hạn, nghĩa vụ Hội đồng quản trị - Nội dung Điều lệ hành: “l) Quyết định cấu tổ chức,...
 • 5
 • 48
 • 0

5.NQ DHDCD Sua doi bo sung Dieu le

5.NQ DHDCD Sua doi bo sung Dieu le
... a Sua b Sria d6i, b6 sung quy dinh vil nginh nghd tl6i quy dinh vO v6n DiAu Nhi nu6c trmg thoi k! lQ cua MB ... quy6t dinh phr) hgp Doanh nghi 0p 2014, Luit c6c T6 chric tin dgng n6m 2010 vd c6c vln ban Sua aoi, uo sung mQt voi quy ilinh crla Luft doanh, ph4m st5 iuit c6 li6n quan ti quyiit dinh cU th6 nQi ... dung srla d6i, Dai hdi d6ng c6 d6ng u! quyAn cho HQi d6ng Quan triCn khai thuc hign viQc sria d6; bO sung, ddng ky Didu 1€, Gi6y ph6p ho4t dQng, Gi6y chung nhfn d5ng kli doanh nghiQp vA c6c hd so...
 • 2
 • 28
 • 0

To trinh sua doi bo sung Dieu le

To trinh sua doi bo sung Dieu le
... soát phải kế to n viên kiểm to n viên chuyên nghiệp Kiểm soát viên phải kiểm to n viên kế to n viên Điều chỉnh theo qui định sửa đổi Khoản 2, Điều 163 Khoản 2, Điều 164 LDN 2014 Bổ sung: “ Thành ... ty Đề nghị sửa đổi/bổ sung Giải thích Khoản 1, Điều 32: …Ban kiểm soát phải có (01) thành viên kế to n viên kiểm to n viên Trưởng ban kiểm soát người có chuyên môn kế to n Khoản 4, Điều 32: ... STT 30 31 32 33 Nội dung điều lệ hành kiểm to n gần nhất; Bỏ sung thêm khoản Điều 14, (khoản Điều 14 hành chuyển thành khoản 4) Đề nghị sửa đổi/bổ sung 3.Đại hội đồng cổ đông thông qua định thuộc...
 • 20
 • 60
 • 0

DIEU KHOAN SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE CONG TY 2013

DIEU KHOAN SUA DOI VA BO SUNG DIEU LE CONG TY 2013
... Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung năm 2013 gồm ba phần chính: Sửa đổi bổ sung Bổ sung Sửa câu chữ - Do Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần tương đối nhiều, liệt kê điều khoản sửa đổi bổ sung mới, ... chi tiết nội dung quý cổ đông vui lòng dành chút tham khảo trang Web công ty www.taya.com.vn mục Tin Tức vào Điều lệ công ty xin cám ơn ! ...
 • 2
 • 44
 • 0

CBTT SUA DOI BO SUNG DIEU LE nen

CBTT SUA DOI BO SUNG DIEU LE nen
... hoat dong Dieu 49 Thanh ly ~ XIX GIAI QUYET TRA):lli cHAP NOI BQ D·~ -., J : "." leu 50 Giai quyet tranh chap nQI bQ XX BO SUNG vA suA DOl DIEU LE D·~ A •• AO ) , leu 51 Bo sung va sua dOl Dieu ly ... phi cua Toa an diroc thuc hien thee phan quyet cua Toa an xx BO SUNG V A SUA DOl DIEU L~ Di~u 51 BA sung va sua dAi Di~u l~ Viec b6 sung, ~lra d6i Di~u l~ phai diroc Dai hoi dong c6 dong xem xet ... CONG BO THONG TIN, THONG BAo RA CONG CHlJNG : 35 D'~ io teai c hinh iu tang tha leu 43 B'ao cao nam, sau va, quy, 35 D'~ , t h'irong men ~ leu 44 B:ao cao 35 XVI KIEM ToAN CONG TY 35 " Dieu...
 • 39
 • 42
 • 0

Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT

Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT
... Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./ Nơi nhận: - Ban Bí thư TW Đảng - Thủ ng, Phó Thủ ng Chính phủ; - Văn phòng Trung ... đoàn thể; - HĐND; UBND, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn QPPL-Bộ pháp; - Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ KHĐT, Website Bộ CT; - Lưu: VT, CNĐP, PC KT BỘ...
 • 2
 • 301
 • 0

Thông tư 33 2013 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187 2010 TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng

Thông tư 33 2013 TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187 2010 TT-BTC quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng
... ngày 05/6 /20 08 Thủ ng Chính phủ sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, Quy t định số 14 42/ QĐ-TTg ngày 23 /8 /20 11 Thủ ng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Quy t định số 719/QĐ-TTg ... vượt mức hỗ trợ quy định Trường hợp hỗ trợ vật giống trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản mức hỗ trợ ng đương mức hỗ trợ tiền quy đổi theo giá thời điểm hỗ trợ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24 /7: ... www.luatminhgia.com.vn Điều Sửa đổi, bổ sung Điều sau: Hỗ trợ trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên: a) Diện tích gieo cấy lúa bị thiệt hại 70%, hỗ trợ 2. 000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1.000.000...
 • 5
 • 80
 • 0

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ptdtnt

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ptdtnt
... lý.” Điều Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng năm 2009 Các quy định Thông tư thay quy định Điều 10 13 Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quy t ... khoản Điều 10 Quy chế quy định Điều lệ trường trung học Điều 13 Phân cấp quản lý Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện sở giáo dục đào tạo quản lý Trường ... dung quy định Điều Quy chế lập hồ sơ theo quy định khoản Điều để đề nghị UBND tỉnh định thành lập Hồ sơ, trình tự, thủ tục đình hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường PTDTNT theo quy...
 • 2
 • 401
 • 0

QĐ 24-2008-QĐ-BGDĐT Sua doi, bo sung dieu 3 cua QD12.2006

QĐ 24-2008-QĐ-BGDĐT Sua doi, bo sung dieu 3 cua QD12.2006
... 1 Tuổi dự tuyển người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi Tuổi dự tuyển người học vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi Các trường hợp sau vào cấp học ... hội; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp) - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Như Điều 3; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển - Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC ...
 • 3
 • 227
 • 0

Điều kiện thành lập nhà trường theo hướng sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Giáo dục potx

Điều kiện thành lập nhà trường theo hướng sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Giáo dục potx
... nhà trường, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật, trình kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII Điều 50 Luật Giáo dục hành quy định: "1 Điều kiện thành lập ... phải có giáo trình, thư viện Vì thế, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đề xuất để Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 50 sau: "Điều 50 Điều kiện thành lập nhà trường điều kiện để ... học theo hướng quy định thành 02 loại điều kiện: (1) điều kiện thành lập nhà trường, (2) điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục Để quan nhà nước có thẩm quyền định thành lập cho phép thành lập...
 • 12
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM