13. Tờ trình PA trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS

To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS
... II Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát dự kiến năm 2010 Trong năm vừa qua Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm ... Đại Hội đồng cổ đông thông qua đề xuất mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên năm 2010 sau: + Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng/người/tháng ... đồng/người/tháng + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát trích - 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung Kính...
 • 2
 • 37
 • 0

2013 8 To trinh thu lao HDQT BKS nam 2013 va ke hoach 2014

2013 8 To trinh thu lao HDQT BKS nam 2013 va ke hoach 2014
... SXKD năm 2013 kế hoạch SXKD năm 2014, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét: Thông qua việc thực Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2013 319.769.145 đồng Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm ... b) Dự kiến Quỹ thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Đơn vị tính: Đồng STT I Chức danh Thời gian Số hưởng người thù lao Mức thù lao tháng Mức thù lao năm Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT ... 2013 319.769.145 đồng Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2014 150.000.000 đồng Đối với chức danh chuyên trách Quy chế...
 • 2
 • 51
 • 0

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKSthư ký HĐQT 2015

8. Tờ trình thông qua mức lương và thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 2015
... ban BKS 01 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 III THÙ LAO THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng Trên nội dung tờ trình thông qua ... 6.000.000 12 72.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 12 48.0 00.000 Tổng cộng 120.000.000 Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là: 120.000.000 đồng Mức thù lao 2015 TT Chức danh Số người Hàng ... tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thư Hội đồng quản trị năm 2015 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ...
 • 2
 • 140
 • 0

Tổng quan về tình hình trả lương, thù lao lao động trong các doanh nghiệp hiện nay

Tổng quan về tình hình trả lương, thù lao lao động trong các doanh nghiệp hiện nay
... quy định Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Luật doanh nghiệp năm 2005, phân loại hình trả thù lao lao động doanh nghiệp nay, sau: - Các doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà ... sức lao động, với mục tiêu thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, việc quản trị nguồn nhân lực việc trả thù lao lao động doanh nghiệp hoạt động Việt Nam khác nhau, theo quy định Luật doanh nghiệp ... việc xếp lương, trả lương, thù lao theo chế độ, thang bảng lương Nhà nước; - Các doanh nghiệp TNHH cá thể (tư nhân), công ty cổ phần nhà nước không giữ cổ phần chi phối, doanh nghiệp liên doanh...
 • 13
 • 80
 • 0

BM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014

BM 11.To trinh 05 Thong qua Bao cao thu lao HĐQT BKS 2013 2014
... cổ đông kỳ họp thường niên Mức thù lao tiền thưởng chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thu Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thu thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước ... doanh thu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông đề áp dụng mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thu thu nhập doanh nghiệp b Vượt kế hoạch đề doanh thu lợi nhuận áp dụng mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thu thu ... BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN o - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty Căn vào mức thù lao tạm chi năm 2013 tiêu kế hoạch năm 2014...
 • 2
 • 37
 • 0

07 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao

07 To trinh 06 2017 Bao cao thu lao HDQT BKS Du thao
... Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần 2.5 Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS trước thu Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo nộp thu thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước Kính ... thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách: - Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng quyền lợi khác Công ty; - Được hưởng thù lao theo quy định Công ty 2.3 Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động ... hưởng thù lao theo quy định Công ty; 2.4 Trường hợp kết kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban điều hành công ty trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung...
 • 2
 • 50
 • 0

To trinh ve che do thu lao cho HDQT

To trinh ve che do thu lao cho HDQT
... chi thu lao b6 sung Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan phoi s6 tiSn thuong tren va Bao cao Dai hQi d6ng c6 dong ky hop gAnnhat 2.5 Mire thu lao chi tra cho vi en HUQT, BKS la tru6c thu~ ... va nQP thu~ thu nh~p ca nhan thea quy dinh cua nha nu6c Kinh trinh U~i hQi d6ng c6 dong xem xet va bi€u quy~t thong qua I Nai nh~n : TM HQI DONG QUAN TRJ CHUTJCH - Nhu tren - Luu van thu NGUYENM~NH ... 2.2 U6i voi vien HDQT, BKS hoat dong chuyen trach: - UUQ'c htrong luong, phu cAp, tiSn thuong va cac quyen IQ'ikhac cua Cong ty; - UUQ'Chtrong thu lao thea quy dinh cua Cong ty 2.3...
 • 2
 • 25
 • 0

12 To trinh Thu lao HDQT BKS

12 To trinh Thu lao HDQT BKS
... + Quỹ thù lao thành viên không chuyên trách: 84 triệu đồng; 804 Triệu đồng + Tổng cộng: - Tiền lương kế hoạch...
 • 2
 • 32
 • 0

09. To trinh thu lao HDQT, BKS.doc

09. To trinh thu lao HDQT, BKS.doc
... II Dự to n tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2017: Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty cổ phần Môi trường Nam Định dự kiến chi trả tiền lương, thù lao cho ... Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu thông qua to n thù lao HĐQT, BKS Công ty giai đoạn 01/08/2016 đến 31/12/2016 kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát ... kiến chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS hàng tháng mức tiền lương, thù lao thực năm 2016, cụ thể sau: Mức thù lao, lương hàng tháng Hội đồng quản trị: Số thành viên Hội đồng quản trị: 05...
 • 2
 • 63
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: th thù lao hđqt bks 1mẫu tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trìnhquy trình kiểm tra nghiệm thuquy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đấtto trinh xin nang luongquy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành gtvtquy trình kiểm tra nghiệm thu công trìnhmau to trinh xin tang luongquy định về trả lương thử việchướng dẫn trả lương thử việcmẫu tờ trình xin nâng lươngtờ trình xin trả nợto trinh nang bac luongmẫu tờ trình xét nâng lương trước thời hạntờ trình xét nâng lương trước thời hạnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ