15 TT BCTC da kiem toan va PA PPLN 2015

bctc da kiem toan nam 2016

bctc da kiem toan nam 2016
... ChuIn myc kl toan Vi$t Nam va Chi dO k l toan doanh nghi$p ViOt Nam dl sogn thao va trlnh bay cac bao cao tai chfnh cho nam tai chinh kit thCic tgi 31 thang 12 nam 2016 cAc CHINH S A C H TOAN CHO ... thang 12 nam 2016 kit qua hogt dOng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuyin tiln t$ cua nam tai chlnh ket thCic cung ngay, phij hp'p v&\c ChuIn myc kl toan Vi^t Nam, Chi dO kl toan Vi$t Nam va cac ... Vi$t Nam B A O C A O T A I CHINH Cho n^m tai chlnh kit thCic ng^y 31/12 /2016 Miu s6 B 01 - DN B A N G C A N DOI K £ TOAN Tgi 31 thang 12 nam 2016 Oan vjtlnh: VND T^l 31/12 /2016 T^i 01/01/2016...
 • 22
 • 45
 • 0

7. PGI 2016 BCTC da kiem toan hop nhat

7. PGI 2016 BCTC da kiem toan hop nhat
... 133.778.968.300 ( 17.4 37.9 04.107) ( 17.4 37.9 04.107) 97.9 46.946.643 97.9 46.946.643 91.0 47.4 00.517 1.0 47.4 00.5 17 (14.554.749.126) (14.554.749 126) 32.305.029.907 15 000 000 000 28.552.5 67.1 00 10.022 ... 9.8 07.9 11.023 11.723 736.562 11 723 736.562 99.733.5 57.7 20 97.2 66.6 97.1 23 82 755.235.936 14.511.461.18 1 07.5 05.013.338 106.9 07.2 68.801 90.505.323.176 16.401.945.625 1.589.208.969 8 77.6 5 1.628 5 97.7 44.537 ... minh 41 da duvc kiSm toan bo·i m(>t cong ty kiSm toan khac va cong ty kiSm toan da dua y kiSn chfrp nh ~n toan ph§n d6 i v6i bao cao ta i ch inh hqp nhfrt eta bao cao kiSm toan 14 thang nam 2016...
 • 60
 • 31
 • 0

PGI 2016 BCTC da kiem toan Cong ty me 1

PGI 2016 BCTC da kiem toan Cong ty me 1
... c c (j 311 12 /2 016 I v h~n 200 210 18 218 .1 218 .2 12 13 14 15 16 31/ 12/2 015 (di~u chinh l~i) VND 648.885.930 .10 3 620 .10 8.673.495 11 .533.394 .10 7 11 .533.394 .10 7 000 000.000 5.533.394 .10 7 10 .239.947.567 ... 3.095 .16 7.379.353 11 0 11 11 2 13 6.807 .12 5. 219 11 1. 807 .12 5.2 19 25 000.000.000 17 3.457 .10 9.9 21 68 507 .10 9.92 10 4.950.000.000 Cac khoan diu tU' tai chinh ng~n hi.in 12 0 12 1. 924.004. 410 .300 1. 9 41. 442.3 14 .407 1. 569.976.225.295 ... 1. 7 71. 315 .627 .10 3 13 3.407.349.020 13 3.384.839 .16 8 12 5 248 811 .493 12 5 .18 6 790 039 04.2 22.509.852 62.0 21. 454 10 11 11 .1 2.066.758.5 81. 415 1. 896.564.438.596 1. 123.807.923.295 1. 125.692 740.981...
 • 59
 • 31
 • 0

hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán bctc tại chi nhánh công ty tnhh kiểm toán dịch vụ tin học tp hồ chí minh tại đà nẵng

hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán bctc tại chi nhánh công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tp hồ chí minh tại đà nẵng
... lý luận công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC Phần II: Thực tế công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC chi nhánh công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng SVTH: ... chung công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC: Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Kiểm toán dịch vụ tin học AISC: Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) công ty kiểm ... kiểm toán BCTC chi nhánh công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TPHCM Đà Nẵng thực hiện: Công tác lập kế hoạch kiểm toán kiểm toán BCTC chi nhánh AISC Đà Nẵng thực áp dụng theo chương trình kiểm...
 • 80
 • 348
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC
... CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 2.1 Thực trạng áp dụng kiểm toán TSCĐ kiểm toán BCTC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Nội thực khách hàng ... HÀ NỘI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC 1.1.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC Công ty kiểm toán dịch vụ tin ... AISC) 2.1.2 Thực kiểm toán TSCĐ khấu hao TSCĐ Công ty ABC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Nội thực 2.1.2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát Tìm hiểu HTKSNB Công ty khách hàng TSCĐ...
 • 90
 • 376
 • 2

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC thực hiện (2).doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc
... Vân PHẦN II: THỰC TẾ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN I.Giới thiệu công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC Lich sử hình ... hiểu đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán BCTC công ty Kiểm toán kế toán AAC thực Phần III: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán BCTC công ty Kiểm toán kế toán ... kiểm soát nội kiểm toán BCTC công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC thực hiện Bố cục đề tài gồm phần: Phần I: Cơ sở lý luận quy trình đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán BCTC Phần II: Thực tế quy trình...
 • 117
 • 2,726
 • 20

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiẻm toán dịch vụ tin học aisc-chi nhánh đà nẵng..doc

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiẻm toán và dịch vụ tin học aisc-chi nhánh đà nẵng..doc
... ty kiãøm toạn v Dëch vủ tin hc âỉåüc thnh láûp - Tãn Cäng ty : Cäng ty kiãøm toạn v dëch vủ tin hc TPHCM -Tãn giao dëch:Auditing and Informatic Service Company of HCM City - Viãút tàõt : AISC ... Cäng ty kiãøm toạn nháút åí Viãût Nam cọ liãn doanh våïi Cäng ty kiãøm toạn qúc tãú lénh vỉûc kiãøm toạn v tỉ váún âọ l Cäng ty liãn doanh Price Waterhouse Cooper AISC AISC l mäüt nhỉỵng Cäng ty ... ca Cäng ty v chi nhạnh  Nàơng Chỉïc nàng ca Cäng ty Cäng ty hoảt âäüng lénh vỉûc kiãøm toạn v cung cáúp cạc dëch vủ tin hc Cạc dëch vủ Cäng ty v chi nhạnh cung cáúp bao gäưm: Dëch vủ tin hc,...
 • 63
 • 458
 • 0

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán dịch vụ tin học aisc - chi nhánh đà nẵng.doc

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học aisc - chi nhánh đà nẵng.doc
... Cụng ty : Cụng ty kim toỏn v dch v tin hc TPHCM -Tờn giao dch:Auditing and Informatic Service Company of HCM City - Vit tt : AISC - a ch : 142 Nguyn Th Minh Khai - Qun TPHCM - Giỏm c Cụng ty: ... Cụng ty X c phn hoỏ Sau õy l quy trỡnh AISC ỏp dng xỏc nh giỏ tr Cụng ty X C THC T VIC XC NH GI TR DOANH NGHIP TI CễNG TY KIM TON AISC - CHI NHNH NNG I QUY TRèNH XC NH GI TR DOANH NGHIP TI AISC ... GI TR DOANH NGHIP TI CễNG TY KIM TON AISC - CHI NHNH NNG .20 I QUY TRèNH XC NH GI TR DOANH NGHIP TI AISC - CHI NHNH NNG .20 II Thc hin cỏc quy trỡnh kim toỏn xỏc nh giỏ tr doanh...
 • 56
 • 404
 • 0

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiẻm toán dịch vụ tin học aisc-chi nhánh đà nẵng.doc

Quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty kiẻm toán và dịch vụ tin học aisc-chi nhánh đà nẵng.doc
... kãú doanh toạn xáy doanh doanh doanh doanh nghiãû nghiãû nghiãû nghiãû tỉ váún dỉûng nghiãû v Chi Chi nhạnh nhạnh vủ tin hc phng tải dëch âải tải H Näüi  Nàơng Vàn diãûn tải * Giạm âäúc Cäng ty ... ty kiãøm toạn v Dëch vủ tin hc âỉåüc thnh láûp - Tãn Cäng ty TPHCM : Cäng ty kiãøm toạn v dëch vủ tin hc -Tãn giao dëch:Auditing and Informatic Service Company of HCM City - Viãút tàõt Svth: Âon ... Cäng ty kiãøm toạn nháút åí Viãût Nam cọ liãn doanh våïi Cäng ty kiãøm toạn qúc tãú lénh vỉûc kiãøm toạn v tỉ váún âọ l Cäng ty liãn doanh Price Waterhouse Cooper AISC AISC l mäüt nhỉỵng Cäng ty...
 • 84
 • 355
 • 0

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu nợ phải thu tại công ty kiểm toán dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh miền trung tại đà nẵng.pdf

Hoàn thiện kiểm toán doanh thu và nợ phải thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh miền trung tại đà nẵng.pdf
... TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG ABC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ ... VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Lịch sử đời phát triển công ty Kiểm toán dịch vụ tin học Công ty Kiểm toán Dịch vụ tin học (AISC) thành lập theo thông ... CÔNG TY XÂY DỰNG ABC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC – AISC CHI NHÁNH MIỀN TRUNG TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN Xác định mục tiêu, thủ tục kiểm toán doanh thu nợ phải thu Trong trình thực tập Công...
 • 64
 • 508
 • 10

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC

Hoàn thiện kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC – Chi nhánh Hà Nội thực hiện.DOC
... dịch vụ tin học AISC - Chi nhánh Nội thực Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán TSCĐ kiểm toán Báo cáo tài Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC Chi nhánh Nội thực ... 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 18 2.1 Thực trạng áp dụng kiểm toán TSCĐ kiểm toán BCTC Công ... triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC 1.1.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Công ty kiểm toán dịch vụ tin học AISC Công ty kiểm toán dịch vụ tin học (AISC) doanh nghiệp nhà nước...
 • 91
 • 295
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty tnhh kiểm toán dịch vụ tin học tphcm chi nhánh miền trung tại đà nẵng - aisc.pdf

Hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty tnhh kiểm toán và dịch vụ tin học tphcm chi nhánh miền trung tại đà nẵng - aisc.pdf
... đề tài vào hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho đơn vị Một số ý kiến nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán hàng tồn kho Công ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học chi nhánh miền Trung Đà Nẵng ... thống kiểm soát nội hàng tồn kho môi trường tin học hóa Qua kiểm toán viên có nhìn xác, cụ thể công tác kiểm soát hàng tồn kho khách hàng Bảng1: bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội hàng tồn kho ... Các tài liệu làm việc Công ty TNHH Kiểm toán dịch vụ tin học chi nhánh Miền Trung Đà Nẵng AISC [9] Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Tài [10] Hệ thống chuẩn mực kế toán Quốc tế, NXB trị...
 • 6
 • 711
 • 7

Kiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng thanh toán vớingười bán tại công ty thương mại xyz do công ty kiểm toán dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh miền trung tại đà nẵng thực hiện.pdf

Kiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng và thanh toán vớingười bán tại công ty thương mại xyz do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (aisc) chi nhánh miền trung tại đà nẵng thực hiện.pdf
... HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN: Nội dung kiểm toán chu trình mua hàng toán công ty kiểm ... PHẦN II THỰC TẾ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH NGIỆP VỤ MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XYZ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC(AISC )CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN I.ĐẶC ... luận kiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng toán kiểm toán Báo Cáo Tài Chính doanh nghiệp PHẦN II : Thực tế kiểm toán chu trình nghiệp vụ mua hàng toán với người bán Công ty thương mại XYZ Công ty...
 • 65
 • 388
 • 8

Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán Tư vấn Tài chính ACC thực hiện

Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán BCTC do Cty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ACC thực hiện
... kinh doanh doanh nghiệp Một số quy định hạch toán doanh thu: 2.1 Các tài khoản sử dụng hạch toán doanh thu Lớp kiểm toán 41 Chuyên dề thực tập tốt nghiệp Phạm Diệu Quy n Tài khoản doanh thu tài ... loại doanh thu: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền quy n, cổ tức lợi nhuận đợc chia Trong loại doanh thu lại đợc chi tiết theo thứ doanh thu, nh doanh thu ... Toàn doanh thu thực kỳ kế toán đợc kết chuyển vào Tài khoản 911- Xác định kết kinh doanh Các tài khoản thu c loại tài khoản doanh thu số d cuối kỳ II Kiểm toán doanh thu kiểm toán báo cáo tài...
 • 63
 • 528
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP