Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017
... Viet Nam) / Sau nghe Ban Thu ky trinh bay dvr thao Nghi quylt D ^ i hpi ddng cd ddng nam 2017, Dai hpi bilu quyet thdng qua 100% g Bien ban Dai hpi dong Cd ddng thuong nien nam 2017 cua Cdng ty Cd ... hpi nhdt tri "Ddng y" 100% nam 2017 khdng chia cd tuc - Lai nhuan sau thue (trong trudng hap khong ban tau Sea Dragon) SSGBien ban Dai hgi dong cd ddng thuong nien mm 2017 Dai hoi nhit tri "D6ng ... Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong...
 • 7
 • 47
 • 0

20140516 20140516 KSH Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014

20140516 20140516  KSH  Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 2014
... *** ceNG HoA xA ugr cHU NGHia vrEr NAM DQc tgp - Tg H4nh phric _+ 36: 32/ 20 4IBB -DHDCD -KSH ++ Hd Nam, ngdy I4 thdng 05 ndm 2014 BIEN NAX KV HOP I DAI HQI DONG C6 OOXG THUONG NrEN 2OI4 ( CONC ... Vi€t nam ( VAE ) T/IVI BAN KTEM SOAT @e ky) Hoing Khdnh Chung Tii liQu dinh kim vdn Oii + coNc TY CO PHAN TAP DOAN CQNG HOA KHOANG SAN HAiVTTCO xA ugl cHU NGHIA VrET NAM DQc lgp - r-BGD -KSH Tq ... Trang * Truong Ban Thu ky dgc du thAo Bi€n bin vd dy th6o Nghi Eai h0i quyi5t Dai h6i nhAt tri th6ng qua todn van Bi€n bin vd Nghi quy€t Dai hQi d6ng c6 ddng thucrng ni6n nlm 2014 Chu toa Dai...
 • 36
 • 49
 • 0

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
... HOI DONG CO DONG THLTONG NIEN NAM 2016 rilve5tlltent : : ') Bi€n b6n ndy gdm l0 trang, duo.c IQp vdo h6i 16:30 ngdy 14/04 12016 sau phiOn hop EHECD thudng ni€n ntm2016 cria c6ng ty c6 phdn Ddu tu ... ndm 2016 cira C6ng ty Ke Th6ng qua B6o cao cfra I{DQT ndm 2015 fh6ng qua 86o ciio cua Ban kidrn soet nam 2015 lh0ng qua Chi phi hoat dQng ciia HEQT vd BKS ndrn 2015, K6 hoach chi phi ndm 2016 ... vd BKS D4,r I fh6ng qua vi6c luir chon don vi ki6m toan cho ndm tdi chinh 2016 Hgr D6NG Co DoNG 'rHrlONG NrtN NAM 2016 iiv€:itirent _j \4 \ o o Th6ng qua vi6c nang ty 16 s6 hiru nu6c ngoei t4i...
 • 10
 • 44
 • 0

GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)

 GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)
... o Xác nhận cổ đông tên có số cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty …………và thay mặt biểu Đại hội b o Xác nhận người đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội biểu ... Đại hội b o Xác nhận người đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội biểu c o Xác nhận tính hợp lệ Phiếu đăng ...
 • 2
 • 337
 • 1

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - CTCP Khí cụ Điện 1

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - CTCP Khí cụ Điện 1
... qua vdi 1di Diau3 Th6ng ka hoach xu6t' kinhdo.nhnim 2 016 c6cchitiCu sdn TT D6ng 297.000.000.000 D6ng ri lerr; (6 nl,c 17 .500.000.000 %NDL/han Odne 20% 9.t20.000.000 ... th6ngquaniic lbi, lao cbolbd.h vienHDQT,thdnh vicDBKS ndn qua 2 016 : 264.000.000 ih6ng vicctrichthuoigBd quaLn diauhdnh d6ng; ly ndm2 016 : bang3% lqi nhuarsauthu€ ( q O i a u l h o n g u "v i e ... bencta DaihoiviL chfc irianknailhvchiedcdc 1ii Neniquy6r duqc hoith6ne da Dai qua TM CHiI TOA DAI HOI Ln, vT Thu ki C6ngI /-x\ f\i -7 cdNc rv i/ co,lfi',r -. \,xHrc\Drd ...
 • 2
 • 127
 • 0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
... đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 36 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Mẫu phiếu bầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Pleiku, ngày 17 tháng năm 2016 ... kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 30 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 07 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 “Về việc ... kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Trang 32 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 09 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 “Thông...
 • 49
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ