NQ họp HĐQT phiên họp thứ 49

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội
... chuẩn mực kế toán quốc tế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin báo cáo, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vị Đại biểu Quốc hội Nơi nhận: THỐNG ĐỐC - Như trên; - Văn phòng Quốc hội (120 bản); ... luận số 10- KL/TW ngày 18 /10/ 2011 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Đề án cấu lại TCTD giai đoạn 2011-2015 Đề án Ban Cán ... ngân hàng có trình độ, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cao Về việc củng cố, phát triển hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân...
 • 9
 • 1,175
 • 1

Kich ban phien hop thu nhat BCH

Kich ban phien hop thu nhat BCH
... giới thiệu nhân sự) : Đề nghị chủ tọa trình bày dự thảo danh sách ủy viên BTV Huyện Đoàn khóa 21 BCH khóa 20 chuẩn bị - Trình bày danh sách 10 đồng chí - Xin ý kiến Hội nghị: đ/c trí danh sách ... UBKT huyện Đoàn Tiên Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2017-2022 -> Tôi xin thông qua danh sách Ủy viên UBKT, BCH khóa 20 dự kiến (Đọc danh sách) Xin ý kiến đồng chí danh sách nêu trên? Như vậy, Hội nghị trí ... Hội nghị đã hoàn các nhiệm vụ đề ra, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thay mặt BCH Huyện Đoàn, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu, một lần nữa xin chúc mừng...
 • 5
 • 3,826
 • 23

Nghị quyết 84/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017

Nghị quyết 84/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017
... pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháng năm 2017 Đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, chố VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí dùng học tập đầu năm học; không để xảy ta tình ... tăng số địa phương Trong tháng lại năm 2017, Chí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí xuất giải pháp cụ thể, kiên cắt giảm vốn dự án khả giải ngân hết năm 2017 để bố trí cho công ... giao, thực liệt nhiệm vụ, giải pháp, tâm phấn đấu đạt vượt kế hoạch đề Chính phủ thống dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 20 18 khoảng 6,5%; trọng tâm bảo đảm cân đối kinh tế lớn, n, đẩy mạnh cấu...
 • 11
 • 58
 • 0

Công bố thông tin số 1530 TB-TMT-HĐQT ngày 20 12 2016 về việc Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành họp HĐQT ban hành nghị quyết số 1529 NQ-TMT-HĐQT

Công bố thông tin số 1530 TB-TMT-HĐQT ngày 20 12 2016 về việc Công ty cổ phần ô tô TMT tiến hành họp HĐQT ban hành nghị quyết số 1529 NQ-TMT-HĐQT
... cONG Ty cO rHAN rO rnrr cgNc noA xA ngr cnu Ncui.q vr{'T NAM DQc l$p - Tq - H4nh phric Sd:/5J9 ArQ -TMT- HDQT Hd NGHI QUYET C TA Nhi6m N|| ngdyJ1 thdng,lJ ndm 201 6 HQI EONG QUAN TRI ki 201 2 -201 6 ... C6ng ty cti phin t6 TMT; - Cdn ctr vito biAn bdn hpp HQi ding qudn tri HOI EONG QUAN TRI coNc Ty c6 PHAN O TO TMT QUYETNGHI: Eiiju 1: Th6ng qua chi ti6u k6 hoach s6n xu6t kinh doanh n6m 201 7 ... ctr Ludt Doanh nghi€p s6 68 /20 14/QH 13 dd dtqc Quiic hQi rufic C6ng hda Xti h1i chti nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/11 /201 4, c6 hi€u luc thi hdnh tii ngdy 0l/07 /201 5, - Cdn ctir Diiu lA...
 • 3
 • 34
 • 0

Nghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016

Nghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016
... li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghf quyiSt ndy Di6u 8: Nghi quytit ndy c6 hiQu lsc ti ngdy ky s( 1164 p66p3/ta) r/]vr HQr ooNc QUAN - Nhu Di6u 7; - UBCKNN, Sd GDCKTPHCM - Ban KS, Thu ky HDQT ... tai Di6u 2,3 vda Nghi quytit Didu 6: Chi ilinh 6ng Nguy6n Huy Thdnh - Gi6m d6c nh6n sp ki6m Trucmg phdng T6 chric Nhdn sg Cdng ty ldm thu kf,HQi tl6ng qu6n tri nhiQm k}, 2012- 2016 Diiiu 7: C6c ... UBCKNN, Sd GDCKTPHCM - Ban KS, Thu ky HDQT UVIU\J I Y a;l c0" nn DUI-^r pr+A'r,t \: - Luu: VPCT, HDQT Bti Vin Hfru rRI ...
 • 2
 • 37
 • 0

Tổ chức SXKD của công ty CP xây dựng và TM tổng hợp Thủ Đô.doc

Tổ chức SXKD của công ty CP xây dựng và TM tổng hợp Thủ Đô.doc
... cụng ty CP xõy dng v thng mi tng hp Th ụ Phn II : Tổ chức SXKD công ty CP xây dựng TM tổng hợp Thủ Đô Phn III : T chc b mỏy qun lý kinh doanh ca Cụng ty Phn IV : T chc cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty ... Công ty Thực nghĩa vụ nộp thuế khoản ngân sách Nhà nớc theo quy định pháp luật, nộp khoản thuế theo quy định Phần II Tổ chức sản xuất kinh doanh công ty CPXD & TM tổng hợp Thủ đô Mô hình tổ chức ... ca Cụng ty - Cỏc i xõy dng v khai thỏc: Lm cụng tỏc trc tip thi cụng v khai thỏc ti cụng trỡnh Phần IV Tổ chức công tác kế toàn công ty CPXD & TM tổng hợp Thủ Đô Bộ máy kế toán công ty Hot ng...
 • 29
 • 564
 • 0

Công văn về việc tiếp tục giải quyết các vấn đề đại biểu Quốc hội đã chất vấn tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá XI

Công văn về việc tiếp tục giải quyết các vấn đề đại biểu Quốc hội đã chất vấn tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khoá XI
... nghiệp để đền bù địa phương (theo chất vấn đại biểu Ngô Thị Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh ) Trong trả lời chất vấn đại biểu việc có chênh lệch lớn giá đền bù đất nông nghiệp tỉnh Nhà ... (theo chất vấn đại biểu Huỳnh Minh Hoàng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu ) a) Qua trực tiếp kiểm tra hầu hết địa phương có nuôi tôm công nghiệp, chủ yếu nuôi tôm cát, cho thấy có việc chất vấn ... tổng kết tám năm thi hành Luật Khoáng sản chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khoáng sản để phủ trình Quốc hội năm 2005 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước khoáng sản, Bộ...
 • 4
 • 526
 • 0

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 3 hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII

Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 3 hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII
... Trên nội dung trả lời ý kiến cử tri UBND thành phố trước kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khoá VIII ý kiến cử tri đơn vị bầu cử quận Thanh Khê Sau kỳ họp, UBND thành phố giao ngành chức tri n khai thực ... binh Xã hội thành phố ( Công văn số 133 0/VP-QLĐTh ngày 22/7/2008) 26 Đề nghị thành phố cho tổ chức Hội Người cao tuổi thành lập cấp tổ chức Hội hội khác Nếu giữ Ban đại diện đề nghị thành phố ... địa bàn thành phố Đà Nẵng, quy định mở của đại lý Internet 06 sáng đóng cửa 11 đêm Tại kỳ họp lần thứ 17 HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2011, ngày 03/ 12/2010 HĐND thành phố ban hành Nghị...
 • 21
 • 1,969
 • 0

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3
... tính xây dựng cử tri, bên cạnh đó, Tổ đại biểu HĐND TP tiếp thu kiến nghị cử tri hứa chuyển tới kỳ họp thứ HĐND TP khóa XIV./ ... điểu chỉnh định mức chi thường xuyên trượt giá lớn điều chỉnh chế độ cán không chuyên trách cấp xã cho phù hợp với tình hình nhằm hoạt động có hiệu Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, đồng chí Lê...
 • 2
 • 323
 • 0

Đăng ký sử dụng hộp thư điện tử tổ chức, cá nhân ngành thuế

Đăng ký sử dụng hộp thư điện tử tổ chức, cá nhân ngành thuế
... cục Phòng đăng sử dụng Cài đặt hộp thư Sau Cục thuế tạo cấp địa ,mật Người sử dụng cài đặt hộp thư cho (Phòng Tin Học Cục thuế gửi kèm tài liệu hướng dẫn cài đặt sử dụng hộp thư để nhân tự ... thuế CBCC sử dụng hộp thư điện tử Tổ chức thực - Các Phòng rà soát CBCC chưa đăng lập danh sách liên hệ Cán quản trị mạng Cục thuế để đăng , cấp địa hộp thư mật - Các Chi Cục Thuế lập danh ... CBCC biết sử dụng máy tính sử dụng hộp thư điện tử năm 2009 Cục thuế yêu cầu : - Các Phòng lập danh sách CBCC chưa biết sử dụng gửi Phòng Tin Học để tổ chức tập huấn - Các Chi Cục Thuế tự tổ chức...
 • 7
 • 1,874
 • 2

Công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại tổng hợp Thủ Đô

Công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại tổng hợp Thủ Đô
... ngnh Cụng ty 2.1.1.Quy trỡnh hp chi phớ, xỏc nh giỏ thnh: Mi chi phớ phỏt sinh u c hp theo khon mc: chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ sn xut chung, chi phớ s dng ... Hch toỏn chi phớ sn xut chung cụng ty CPXD v thng mi tng hp Th ụ chi phớ sn xut chung bao gm nhiu yu t nh: - Chi phớ nhõn cụng i cụng trỡnh - Chi phớ vt liu - Chi phớ dng c sn xut 38 - Chi phớ ... cụng tỏc hp chi phớ: Nhỡn chung cụng ty hp chi phớ y cỏc khon mc chi phớ liờn quan n tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh nh: Chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ s dng...
 • 68
 • 285
 • 1

141 Công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại tổng hợp Thủ Đô 

141 Công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng & thương mại tổng hợp Thủ Đô 
... ngnh Cụng ty 2.1.1.Quy trỡnh hp chi phớ, xỏc nh giỏ thnh: Mi chi phớ phỏt sinh u c hp theo khon mc: chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ sn xut chung, chi phớ s dng ... nh: - Chi phớ nhõn cụng i cụng trỡnh - Chi phớ vt liu - Chi phớ dng c sn xut 38 - Chi phớ dch v mua ngoi - Chi phớ khỏc bng tin Tt c cỏc chi phớ trờn phỏt sinh u c k toỏn tng hp ghi vo s chi tit ... cụng tỏc hp chi phớ: Nhỡn chung cụng ty hp chi phớ y cỏc khon mc chi phớ liờn quan n tng cụng trỡnh, hng mc cụng trỡnh nh: Chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ s dng...
 • 68
 • 375
 • 0

Tổng quan về công ty Cp xây dựng và TM tổng hợp thủ đô

Tổng quan về công ty Cp xây dựng và TM tổng hợp thủ đô
... cụng ty CP xõy dng v thng mi tng hp Th ụ Phn II : Tổ chức SXKD công ty CP xây dựng TM tổng hợp Thủ Đô Phn III : T chc b mỏy qun lý kinh doanh ca Cụng ty Phn IV : T chc cụng tỏc k toỏn ti Cụng ty ... ngành xây dựng, công trờng xây dựng nằm rải rác nhiều tỉnh, thành phố nớc nên tình hình tập trung hoá công ty đạo sản xuất cha cao - Tình hình chuyên môn hoá: Công ty đơn vị xây lắp công trình công ... ca Cụng ty - Cỏc i xõy dng v khai thỏc: Lm cụng tỏc trc tip thi cụng v khai thỏc ti cụng trỡnh Phần IV Tổ chức công tác kế toàn công ty CPXD & TM tổng hợp Thủ Đô Bộ máy kế toán công ty Hot ng...
 • 29
 • 389
 • 3

SỬ DỤNG GIAO TIẾP CỔNG COM VÀ SOUND CARD LÀM HỘP THƯ

SỬ DỤNG GIAO TIẾP CỔNG COM VÀ SOUND CARD LÀM HỘP THƯ
... TTTN: Sử dụng giao tiếp cổng COM Sound Card làm hộp thư GVHD: Lưu Ngọc Quang b Giao Diện chương trình: Lê Bá Thiện TIN99 Trang 28/32 TTTN: Sử dụng giao tiếp cổng COM Sound Card làm hộp thư GVHD: ... đưa vào chân 2,3 cổng Com Lê Bá Thiện TIN99 Trang 22/32 TTTN: Sử dụng giao tiếp cổng COM Sound Card làm hộp thư GVHD: Lưu Ngọc Quang Lê Bá Thiện TIN99 Trang 23/32 TTTN: Sử dụng giao tiếp cổng COM ... II Giao tiếp nối tiếp qua cổng com RS232: Vài nét cổng nối tiếp: Cổng nối tiếp RS232 loại giao diện phổ biến rộng rãi nhất, ta gọi cổng COM1 , COM2 để tự cho ứng dụng khác Giống cổng máy in,cổng...
 • 32
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ