Bao cao tinh hinh Quan tri Cong ty nam 2016

0378120170123 20170120 SHI bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016

0378120170123 20170120  SHI  bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016
... Công ty 2300933508 17/03 /2016 Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà Công ty 2300933586 17/03 /2016 Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà Công ty 0107600722 ... 29/03 /2016 28/07/2015 21/03 /2016 21/03 /2016 10/11 /2016 22/04 /2016 Miễn nhiệm Stt No Danh sách người nội người có liên quan người nội bộ/ List of internalpersons and their affiliatedpersons Họ tên/Name ... affiliated parties Công ty CP Đầu tư Phát tri n Thương mại Tổng hợp Sơn Hà Công ty 0500563586 14/06/2007 Sở KH&ĐT TP Hà Nội Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam Công ty 0106980045 08/09/2015...
 • 16
 • 58
 • 0

bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016 1441

bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016 1441
... C6ng ty 23 020/2016ArQHDQT 25107t2016 Hqp d6i chii5u, gi6i quyist C6ng ns giffa C6c b6n li6n quan ( COng ty CP Tfp doan Mai Linh, C6ng ty CP Mai Linh Mi6n Bic, COng ty CP Mai Linh D6ng D6, C6ng ty ... 0t6t20t6tBBHDQT 8&.J,, /2016 S- HDOT 16105 12016 EAu fir mryi tai sin 150 xe Innova E 2016 b5ng Hinh thfc thu6 Tdi chinh t4i C6ng ty cho thuO Tii chinh TNHH MTV Ngdn hang TMCP C6ng Thucmg ViQt Nam - Chi nh6nh ... DAu tu vd Ph6t tri6 n ViQt Nam * CN Hai Bd Tnmg 30108 12016 Ch6p thufln Nghi quytit cria HDQT C6ng ty CP Mai Linh MiCIn Nam li6n quan d5n viQc dung tdi sin C6ng ty CP Mai Linh Mi6n Nam di5 dim bio...
 • 9
 • 32
 • 0

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2012

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2012
... 24,9 12012 Z.Hoat dQnggi6m s6t ctra HDQT ddi vdi Ban tdng gi6m ddc: 6ng 01 vd th6ng02 ntun2012,hopt dQnggi6ms6t ciraHDQT ddi voi Ban tA /r TdnggiamddcthgchiQnn ndm2011 HDQT COngty nhiQm 2012- ... EONG QUAN TRI: STT Sd Nghi quydt Ngnv NOi dung TriQu tflp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n 01 s5IQE-TMT-FDQT 08t02 /2012 02 Chudn y kOt qu6 hqp FDQT phi€n ddu ti6n 124AIQ-TMT-HDQT 08t03 /2012 nhi6m ... Hoat dQngcira Tidu ban HDQT: HQi ddng quantri cdngty COplhdn0 tO TMT khdng thdnh16pcOdinh c6cti€u ban girip viQcmd str dUnglinh hoat c,6nbQgirip viQctuy ttmg cOngviQccp th€ r - - ^ .1 ^ - l , ^...
 • 17
 • 77
 • 0

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMT

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011  TMT
... LIEN QUAN: - Giao dich cd Phidu: \1 rd,\\ \e Sd TT Ngudi thuc hien giao dich C6ng ty TNHH 01 ly qu! SSI (ssrAM) quAn Cong ty TNHH 02 03 04 quin lf qu! SSI (ssrAM) D{ng Quang Vinh Cdng ty TNHH quan ... 5I4NQ -TMT- HDQT r2l5l20rt Tri cd tric bang ti6n m4t ndm 2010 Y (1.100d/cp) t0n 04 6L7IQD -TMT- HDQT 3rlsl2orr PhO duyOt don gir4 846/QD -TMT- HDQT Lsl8l20rr co V/v giao nhiOm 05 ti6n luong nam 2011 ... rlQng cira Tidu ban HDQT: H6i ddng quAn tri COng ty cd phdn tO TMT kh6ng thdnh 10p cd dinh cric tidu ban girip viOc mh sr) dung linh hoat c6n bO girip viOc tty tirng cOng viOc cu thd rr cAc NGHI...
 • 4
 • 41
 • 0

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015 CBTT

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2015  CBTT
... 30/06 /2015 Công ty Công ty TNHH ĐT XD TM Xuân Định 30/06 /2015 Công ty CTCP Bất Động Sản Sài Đồng 28/07 /2015 Công ty 10 CTCP In Nông nghiệp 23/12 /2015 Công ty 18/03 /2015 18/03 /2015 18/03 /2015 Miễn ... Còn nhỏ CÔNG TY CON Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng Công ty CTCP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát Công ty CTCP Đầu tư Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam Công ty CTCP Đất Xanh Đông Nam Bộ Công ty CTCP Dịch ... điều lệ 30 38 /2015/ HĐQT 13/07 /2015 Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thay 31 39 /2015/ HĐQT 13/07 /2015 Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty 32 40 /2015/ HĐQT 13/07 /2015 Thông...
 • 16
 • 40
 • 0

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2014 CBTT

Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2014 CBTT
... 03/06 /2014 Miễn nhiệm Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương Công ty 30/09 /2014 Chuyển nhượng CTCP Đầu tư Phát tri n TP.HCM Công ty 29/12 /2014 Chuyển nhượng 15/04 /2014 15/04 /2014 03/06 /2014 ... thường niên năm 2014 08 /2014/ NQ-HĐQT 07/04 /2014 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 09 /2014/ NQ-HĐQT 07/04 /2014 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 10 /2014/ NQ-HĐQT 15/04 /2014 Thông qua ... đầu tư chiến lược 35 45 /2014/ NQ-HĐQT 23/12 /2014 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực việc kiểm toán báo cáo tài năm 2014 cho Công ty 36 46 /2014/ NQ-HĐQT 23/12 /2014 Thông qua việc thành...
 • 17
 • 58
 • 0

20130128 DXG Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012

20130128 DXG Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2012
... Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa Mối quan hệ với Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ... Đất Xanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát tri n Đất Xanh Hoàn Cầu Công ty Cổ phần Đất Xanh Đồng Nai Công ty Cổ phần Đầu tư Phát tri n Đất Xanh ... Trần Khánh Quang Đại hội đồng cổ đong thường niên năm 2012 ngày 21/04 /2012 tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 ngày 18/08 /2012 (6) Ông Nguyễn Quang Vinh...
 • 21
 • 36
 • 0

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011

Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011
... 26/01 /2011 26/01 /2011 26/01 /2011 21/02 /2011 21/02 /2011 21/02 /2011 21/02 /2011 21/02 /2011 21/02 /2011 25/02 /2011 01/03 /2011 11/03 /2011 14 15 16 17 14/NQ-HĐQT 15/NQ-HĐQT 16/NQ-HĐQT 17/NQ-HĐQT 11/03 /2011 ... 15/11 /2011 17/11 /2011 11 43/NQ-HĐQT 24/11 /2011 12 13 44/NQ-HĐQT 45/NQ-HĐQT 14/12 /2011 15/12 /2011 14 46/NQ-HĐQT 30/12 /2011 15 47/NQ-HĐQT 30/12 /2011 16 48/NQ-HĐQT 30/12 /2011 28/10 /2011 28/10 /2011 ... 02/NQ-HĐQT 19/4 /2011 10 03/NQ-HĐQT 04/NQ-HĐQT 05/NQ-HĐQT 06/NQ-HĐQT 07/NQ-HĐQT 08/NQ-HĐQT 09/NQ-HĐQT 10/NQ-HĐQT 19/4 /2011 20/4 /2011 28/4 /2011 28/4 /2011 28/4 /2011 28/4 /2011 28/4 /2011 28/4 /2011 11 11/NQ-HĐQT...
 • 6
 • 46
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
... 17/07 /2012 HĐQT Cơng ty họp bất thường: Nội dung thảo luận thống chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Cơng ty năm 2012 (31/12 /2012) d/- Ngày 27/09 /2012 HĐQT Cơng ty họp ... 29/05 /2012 29/05 /2012 12/06 /2012 12/06 /2012 12/06 /2012 Nội dung - Bổ nhiệm Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm Phó Giám đốc Cơng ty - Bổ nhiệm kế tốn trưởng Cơng ty - Phân ... giám sát HĐQT Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thơng qua Báo cáo Giám đốc kỳ họp thường kỳ họp bất thường HĐQT năm 2012 Kết sản xuất kinh doanh năm 2012 cho thấy cố gắng nổ lực Giám...
 • 6
 • 45
 • 0

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2015
... 26/02 /2015 05/03 /2015 09/04 /2015 09/04 /2015 ...
 • 14
 • 37
 • 0

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần chứng khoán phương đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần chứng khoán phương đông
... nhân hoạt động kinh doanh Công ty III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên ... quan Chi tiết file đính kèm Giao dịch cổ phiếu: - Giao dịch cổ phiếu: - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan với Công ty) : Các vấn đề cần lưu ý khác: Chủ ... HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 04 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 Mua cổ phần phát hành thêm NH Đông Á 05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 Thay đổi người công bố thông tin 06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012 Miễn nhiệm...
 • 2
 • 475
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM