BC Quản trị 6 tháng năm 2016

BC Quan tri 6 thang dau nam 2014

BC Quan tri 6 thang dau nam 2014
... cac quy ch6, beo cro HEQT xem xit qular dnnr banhinh 94,vP-NQ-HDQT Th6ng qua viCc fi.nh loAo c6 tuc nim 2013 hAng vi ri6n khai phrong an phal hanh c6 phi6u O6 rlng r6n c6 phin tu ngui,n v6n Chn ... VP.QD HDQT 64 /^/P NQ HDQT - D6 nhiem Lai dng NgO Quans Ttung gii !u chnc Ph6 Tong einm d6c COns ty d6d nsiri theo ch6 d6 ogdy 0l/l l /2014) - 1 16 ihian Bi NguyAn lhi Dhdng Ka rozin TA,i chioh l] ... nguor co len quan: Danh sich Ca d6ns nQi bO riiL ngrni c6 lian quatrr (Pt,'r Isc 02) dich c6 pni6u: II vI Cicvin da cin luu i khic: C6ng ty thuc lien viCc phdt hinh them 4.185 .61 5 c6 phiau rheo...
 • 14
 • 39
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao quan tri 6 thang nam 2017 []
... 01 00 112017INQ-DHDCD 12/03 /2017 httQ://www.tienlengrouQ.com.vn/249/4325INghi -guyet Quyet-dinhlBien-Ban-va-Nghi-QuyetDai-hoi -dong -co- dong- thuong-nien -nam2 017.asQx Di@u Dai hQi d6ng cll dong da ... cua c6 dong thiSu s6 : • Lai co ban tren c6 phi~u : 2,14 ty d6ng 3.533 ,67 ty d6ng 78,18 ty d6ng 469 ,37 ty d6ng 4 56, 91 ty d6ng 12, 46 ty d6ng 5.473 d6ng/cp Ki hOflChkinh doanh niim 2017: • T6ng ... cua cong ty m~ : • LQ'inhu~n s~iuthuS cua c6 dong thi6u s6 : • Lai cO' ban trFn c6 phiSu : 2,14 ty dong 3.533 ,67 ty d6ng 28,25 ty d6ng 547,55 ty d6ng 78,18 ty d6ng 469 ,37 ty d6ng 4 56, 91 ty d6ng...
 • 33
 • 54
 • 0

Bao cao quan tri cong ty 6 thang nam 2016_signed

Bao cao quan tri cong ty 6 thang nam 2016_signed
... Quốc Tuấn Nam Nội 011 360 6 36 011 360 6 36 13/02/2004 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ NCLQ 011 360 6 36 Vợ 10 066 7972 21/05/2011 Trần Tuấn Kiệt Nam NCLQ 011 360 6 36 Con đẻ Trần Minh Hiển Nam NCLQ 011 360 6 36 Con đẻ ... 10 066 5740 Anh ruột 31052000403 12/05/2015 Nguyễn Quang Hùng Nam NCLQ 10 066 5740 Anh ruột 1000743 56 12/ 06/ 2015 Nguyễn Quang Mai Nam NCLQ 10 066 5740 Anh ruột 3007 866 6 04/05/2009 Nguyễn Quang Vinh Nam ... Tĩnh Nam NCLQ 011 360 6 36 Bố đẻ 10 065 1812 22/04/2011 Cao Thị Trâm Nữ NCLQ 011 360 6 36 Mẹ đẻ 100037432 08/09/1981 Trần Lan Anh Nữ NCLQ 011 360 6 36 Em ruột 100490759 10/12/2003 Nam NCLQ 011 360 6 36 Em...
 • 13
 • 35
 • 0

PDC Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016

PDC Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối năm 2016
... ba Le Thi H6ng Gam 13/NQ-HDQT 24/10/20 16 T6 clnrc DHDCD thuong nien 20 16 15/QD-HDQT 18/11120 16 B6~nhiem chirc vu Truong phong TCKT d6i voi ba Nguyen Thi Thuy Nga 16/ QD-HDQT 28112/20 16 Lira chon ... co) " S6 CP sO' hfru cu6i ky Ty I~ %CP sO' hfru Ghi clni " CUOI ky 62 Le H6ng Lam 0 NCLQ 63 Le H6ngThao 0 NCLQ 64 Thai Hang Nhii 0 NQi bQ 65 Thai Van Nhuan 0 NCLQ 66 TrAn Thi Lan 0 NCLQ 67 Phan ... HQi dAng quan tr]: Trang 06 thang cu6i nam 20 16, HDQT ban hanh 06 Nghi quyet, Quyet dinh sau: STT S6 Nghj quy~t /Quy~t djnh Ngay NQi dung 02/NQ-HDQT 15110/20 16 Thay d6i ngiroi n~m gift clnrc vu...
 • 10
 • 39
 • 0

BC tinh hinh quan tri 6 thang 2016 (CBTT)

BC tinh hinh quan tri 6 thang 2016 (CBTT)
... luang nam 20 16 07 20IXL3-HDQT 20 /6/ 20 16 - Thong qua bao cao tinh hinh san xufrt kinh doanh u6c thvc hi~n thang dAu nam 20 16 Gi:im d6c cong ty trinh bay, g6m cac chi tieu: 115, 360 ty d6ng Gia tfi ... thu: 65 ty d6ng 64 ty d6ng 03 68 IXL3-HDQT-QD 27/4/20 16 B6 nhi~m ong Duang Minh Tri Truong phong Ky thu~t thi cong gill' chtl'c Vl} Ph6 Giam D6c Cong ty k~ ttl 04/5/20 16 04 69 /X L3-HDQT-QD 27/4/20 16 ... thu~: 4.182 tri~ u d6ng d?t 91 % KH Lgi nhu~n sau thu~: KH D~u tu: 2.8 46 tri~ u d6ng d?t 66 % 11.1 76 tri~ u d6ng d~t 32% KH C6 tuc: 10% d~t 100% KH Thu nh?P binh quanlnguai /thang: tri~ u d6ng d~t 100%...
 • 11
 • 39
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2016 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Bao cao quan tri | Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2016 []
... J .-' ~ ' 8 06. 8 56. 880.000 d6ng V6n di~u l~ dang ky b6 sung 39.598. 760 .000 d6ng V6n di~u l~ moi : 8 46. 455 .64 0.000 d6ng ;- S6 c6 phan truce thay d6i; ,'! 80 .68 5 .68 8 c6 phAn S6 c6 ph~n dang ky b6 ... nam 20 16, HQi d6ng quan tri d~ xuat mire thu lao k~ hoach nam 20 16 nhir sau : + Chu rich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng /thang/ nguai x ngiroi + Thanh vien HQi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng /thang/ nguai ... 3.959.8 76 c6 phAn se c6 phan sau thay d6i 84 .64 5. 564 c6 phan Thai di€m 25/01120 16 thay d6i von Hinh thirc tang v6n : Tra c6 tire bang c6 phieu ( Phat hanh 3.959.8 76 c6 phieu tuong duong 39.598. 760 .009...
 • 35
 • 38
 • 0

bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015

bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015
... li6n quan c6 cl6ng nQi b0 vA nguoi c6 li€n quan: Khdng c6 Giao dich cd phi6u: Kh6ng c6 Chc giao dich kh6c: Kh6ng V Cic v6n tIA cAn luu y khic: Kh6ng Trdn d6y ld b5o c6o qu6n tri th6ng dAu n[m 2015 ... rong, ch6t lugng dich vp dugc ndng l6n HDQT td chric c6c cu6c hgp thulng Ly d6 tri6 n khai k6 hoach SXKD n6m 2015, tirng quy, tung th6ng Phdn c6ng nhicm vu, tr6ch nhi6m t6i timg d6ng chi ddm bAo diAu ... diAu hdnh t6t hoat dQng S)(KD cdra Tai citc phi6n hqp IDQT dd nghe Ban girim d6c, c6c vi6n b6o c6o viQc tri6 n khai nhiQm vp dugc phan c6ng, b6o cito ktit qu6 sxKD quy I vit thdng dAu ndm 2015 I Ban...
 • 3
 • 50
 • 0

30 07 2015 Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015 (ban day du thong tin) signed

30 07 2015 Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015 (ban day du thong tin) signed
... 09/5 /2015 T6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2015 14INQ-HDQT 1315 /2015 Phe duyet k6 hoach SXKD nam 2015 16INQ-HDQT 26/ 6 12015 Thay d6i vien HQi d6ng Quan tri tong ty C6 phan Du lich ... 27 /6 /2015 Thay d6i Thanh vien HQi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Du lich Dfru Phuong Dong 24INQ-HDQT 27 /6 /2015 Thay d6i Thanh vien HQi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Du lich Dfru Phuong Dong 26/ QD- ... duoc HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Du lich Dfru Phuong Dong bfru lam Thanh vien HQi d6ng quan tri thay th6 ong Ph6 Thien San, vi vay k~ tir 26/ 6 /2015 danh sach Ngiroi c6 lien quan cua c6 dong...
 • 21
 • 38
 • 0

30 07 2015 Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015 (ban han che thong tin) signed

30 07 2015 Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015 (ban han che thong tin) signed
... 27 /6 /2015 Thay d6i Thanh vien H9i d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Du lich D~u Phuong Dong 24INQ-HDQT 27 /6 /2015 Thay d6i Thanh vien H9i d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Du lich Dau Phuong Dong 26/ QD-HDQT ... llINQ-HDQT 09/5 /2015 T6 chirc Dai h...
 • 20
 • 53
 • 0

bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015

bao cao quan tri 6 thang dau nam 2015
... xut kinh doanh quý II v thỏng u nm 2015; Phng hng hot ng SXKD quý III/20 16 III.B XUNG THAY I DANH SCH NGI Cể LIấN QUAN TK giao dch chng khoỏn( nu cú) 26/ 6 /2015 Chc v ti cụng ty ( nu cú) S CMTND/KK ... hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 DANH SCH C ễNG NI B , NGI C Y QUYN CễNG B THễNG TIN V NGI Cể LIấN QUAN N NGY 30 /6/ 2015 Tờn t chc/ cỏ nhõn TK ... 01301 260 18/10/2 007 H ni Cỏ nhõn s hu :6. 001 Lờ Qung i K toỏn trng 111744 86 7/8/200 Ha Ni Cỏ nhõn s hu :80 Bựi Hu Hõn P Giỏm c 01217 569 28/11/2 009 H Ni Cỏ nhõn s hu :17 Phm Vn ng P Giỏm c 162 14083...
 • 6
 • 33
 • 0

0378120170123 20170120 SHI bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016

0378120170123 20170120  SHI  bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016
... Công ty 2300933508 17/03 /2016 Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà Công ty 2300933586 17/03 /2016 Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà Công ty 0107600722 ... 29/03 /2016 28/07/2015 21/03 /2016 21/03 /2016 10/11 /2016 22/04 /2016 Miễn nhiệm Stt No Danh sách người nội người có liên quan người nội bộ/ List of internalpersons and their affiliatedpersons Họ tên/Name ... affiliated parties Công ty CP Đầu tư Phát tri n Thương mại Tổng hợp Sơn Hà Công ty 0500563586 14/06/2007 Sở KH&ĐT TP Hà Nội Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam Công ty 0106980045 08/09/2015...
 • 16
 • 58
 • 0

Bao cao quan tri 6 thang 2017 DHG Pharma

Bao cao quan tri 6 thang 2017  DHG Pharma
... c6ng ty 870.4 76. 877.428 464 . 561 .501.313 voi c6ng ty md ng-uoi c6 li6n quan crla vi6n HDer, thdnh vi6n Ban Ki6m sodt, Gid.m d6c fi6ng Gi6m d6c) diau hanh td thdnh vi€n HDQT, Gi6m d6c (T6ng Gi6m ... 20 16 vA k6 hoach ph6n ph6i tqi nhuin ndm 2Oj7 crla cdc C6ng ty 100% v6n DHG Pharma Th6ng qua viQc thay the to trinh vd di6u chinh drt thao Nghi quy6t OHOCO thudng ni6n 20 16 Th6ng qua viQc ti6p ... iluin'c0a cong ty v6i chinh (Bio c6o thing /2017) C6ng ty Danh s5ch v6 nguli c6 li6n quan ctia c6ng ty Phu lttc ldinh kem 2, Giao voi Siira c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan !i9h tl6ng cO cOa c6ng ty; hoic...
 • 15
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ