Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 04

Nghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016

Nghi quyet HDQT so 124 ve ket qua hop HDQT phien dau tien nhiem ky 2012 2016
... li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghf quyiSt ndy Di6u 8: Nghi quytit ndy c6 hiQu lsc ti ngdy ky s( 1164 p66p3/ta) r/]vr HQr ooNc QUAN - Nhu Di6u 7; - UBCKNN, Sd GDCKTPHCM - Ban KS, Thu ky HDQT ... tai Di6u 2,3 vda Nghi quytit Didu 6: Chi ilinh 6ng Nguy6n Huy Thdnh - Gi6m d6c nh6n sp ki6m Trucmg phdng T6 chric Nhdn sg Cdng ty ldm thu kf,HQi tl6ng qu6n tri nhiQm k}, 2012- 2016 Diiiu 7: C6c ... UBCKNN, Sd GDCKTPHCM - Ban KS, Thu ky HDQT UVIU\J I Y a;l c0" nn DUI-^r pr+A'r,t \: - Luu: VPCT, HDQT Bti Vin Hfru rRI ...
 • 2
 • 37
 • 0

bai thu hoach sau hoc tap nghi quyet dai hhooij dang xii 0441

bai thu hoach sau hoc tap nghi quyet dai hhooij dang xii 0441
... pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ  sở  đảng, nhất là tổ  chức đảng trong các cơ  quan, đơn vị  sự nghi p và doanh   nghi p thu c các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ  chức, bảo đảm sự  lãnh  đạo toàn diện của Đảng  ... Về quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, Đại   hội XII xác định: Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững  và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghi p xây dựng, bảo vệ  Tổ  quốc.  ... quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công   nghệ với doanh nghi p; mở rộng hình thức liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa  học, nhà doanh nghi p và nhà nông. Tăng cường hợp tác về  khoa học, công...
 • 7
 • 2,309
 • 3

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ03 HĐQT2017
... Nghi quyet nghi co hieu lire ke tit kYo I~ie~ TM HQI DONG QUAN TRl ,-0 :_ Nainh~: - Nhu di~u2; CH - Uy ban chUn khmin nha nu6c _Sa giao dich hUng khOlin TP HeM ( Hose) - Website: tien engroup.com.vn ... soat va diroc dai hQi dong co dong thuong nien nam 2017 phe chuan vao 12/0~/_20 17 Nhir v~y thu lao ba C diroc,huang bftt dftu tit thang 4 /2017 la : 3.000.000 ~ong/thang x thang = 3.000.000 dong ... 5.0rO.Ooo dong/ thang x ~ thang = 5.000.000 ,dong , DieD 2: ~ac vien HQi dong quan tri, ban tong giam doc, vien IIDQT, ban kiem soat ~a cac phong ban clnrc ~ang chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet Nghi...
 • 2
 • 54
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ04 HĐQT2017
... vi~c ,chia co tuc nafll 2016 vaI ty I~ 100: 10 (tuang duang 10% so lugng co phieu dang lUll hanh), tuc la co dong co ~00 c6 phiSu t~i eh6t danh saeh se dugc quySn tnh~n them 10 c6 phieu . =-= _o: j'tL;%~ ... T6ng Giam d6c cong ty, cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t hay Di~u 4: Nghi quy~t co hi~u ll,lc kS tir kyo TM H(n D~N...
 • 3
 • 50
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Nghi quyet HDQT so 03; 04; 05 nam 2017 [] NQ05 HĐQT2017
... ban t6ng giam d6c cong ty va cac phong ban chuc nang chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quySt Nghi quySt co hi~u 11,fckS tir kyo Nai nh?n: - Nhu di~u 2; - Uy ban chUng khmln nha nu6c - Sa giao dich ... phieu Phan le phat sinh cua c6 dong Ala: 0,40 c6 phieu se bi loai bo - Thai gian thirc hien : D1,fkien nr thang dSn thang 07 /2017 sau c6 cong van chc1pthuan cua UBCKNN; - Dia diSm thuc hien: Nhan ... - Nhu di~u 2; - Uy ban chUng khmln nha nu6c - Sa giao dich chUng khoan TP HeM ( Hose) - Website: tienlengroup.com.vn - Luu van thu ...
 • 2
 • 56
 • 0

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội

Báo cáo giải trình chất vấn tại phiên họp thứ 10 của ủy ban thường vụ quốc hội
... chuẩn mực kế toán quốc tế Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xin báo cáo, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vị Đại biểu Quốc hội Nơi nhận: THỐNG ĐỐC - Như trên; - Văn phòng Quốc hội (120 bản); ... luận số 10- KL/TW ngày 18 /10/ 2011 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Ngân hàng Nhà nước chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Đề án cấu lại TCTD giai đoạn 2011-2015 Đề án Ban Cán ... ngân hàng có trình độ, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp cao Về việc củng cố, phát triển hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân...
 • 9
 • 1,175
 • 1

Đảng bộ huyện tương dương (nghệ an) lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết BCHTW đảng lần thứ 7 khóa x(2572008) luận văn tốt nghiệp đại học

Đảng bộ huyện tương dương (nghệ an) lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết BCHTW đảng lần thứ 7 khóa x(2572008) luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh Khoa giáo dục trị La thị thắm đảng huyện tơng dơng (Nghệ An) lãnh đạo công tác niên thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa theo tinh thần nghị bchtw đảng lần thứ khóa x (25 /7/ 2008) khóa ... thứ khóa x (25 /7/ 2008) khóa luận tốt nghiệp đại học ngành s phạm giáo dục trị Cán hớng dẫn khóa luận ThS Hoàng thị Vinh 2011 Lời cảm ơn Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân, khích ... 19 97 12 .78 0,96 5.129 40,13% 1.688 646 18 ,7% 59 3,5% 2002 11.206 ,75 8.293 3 .70 0 652 14,19% 48 1,3% 74 % 2005 23. 072 9.324 40,41% 4.020 586 11,04% 135 3,4% 20 07 20.9 17 9.350 812 18 ,7% 199 4% 44 ,7% ...
 • 66
 • 780
 • 2

BAI THI TIM HIEU NGHI QUYET DH DOAN LAN THU X

BAI THI TIM HIEU NGHI QUYET DH DOAN LAN THU X
... hành với niên lập thân, lập nghi p” b “Xung kích phát triển kinh tế - x hội bảo vệ Tổ quốc” “Đồng hành với niên lập thân, lập nghi p” c “5 xung kích phát triển kinh tế - x hội bảo vệ Tổ quốc” “4 ... lợi ích niên địa bàn dân cư, doanh nghi p Nhà nước c Thành lập tổ chức Đoàn, Hội với mô hình phù hợp niên công nhân khu chế xuất, khu công nghi p, niên lao động doanh nghi p nhà nước, niên học tập, ... nhiệm kỳ Đại hội X 2012 - 2017 có khác so với nhiệm kỳ Đại hội IX 2007 - 2012: a Đưa nội dung “Xung kích thực cải cách hành chính” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế - x hội hội nhập...
 • 9
 • 664
 • 2

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức đạo, triển khai thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng Chương trình hành động thực Nghị Tổng Liên đoàn hệ ... triệt Nghị Chương trình hành động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng đến đội ngũ cán chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn ... công đoàn - Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Chương trình hành động Tổng Liên đoàn cấp ủy cấp xây dựng chương trình...
 • 7
 • 1,521
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP