Nghi quyet hop ĐHĐCĐ thuong nien nam 2017

nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017

nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017
... M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien nam 2017 nhat tri "D6ng y" 100 % va c6 hieu lire k l tu 14 gia 24 thang 04 nam 2017 6.2 Hoi dong Quan ... Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no ... 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017) : 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han:...
 • 3
 • 63
 • 0

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017

bien ban dhdcd thuong nien nam 2017
... Viet Nam) / Sau nghe Ban Thu ky trinh bay dvr thao Nghi quylt D ^ i hpi ddng cd ddng nam 2017, Dai hpi bilu quyet thdng qua 100% g Bien ban Dai hpi dong Cd ddng thuong nien nam 2017 cua Cdng ty Cd ... hpi nhdt tri "Ddng y" 100% nam 2017 khdng chia cd tuc - Lai nhuan sau thue (trong trudng hap khong ban tau Sea Dragon) SSGBien ban Dai hgi dong cd ddng thuong nien mm 2017 Dai hoi nhit tri "D6ng ... Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong...
 • 7
 • 48
 • 0

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
... HOI DONG CO DONG THLTONG NIEN NAM 2016 rilve5tlltent : : ') Bi€n b6n ndy gdm l0 trang, duo.c IQp vdo h6i 16:30 ngdy 14/04 12016 sau phiOn hop EHECD thudng ni€n ntm2016 cria c6ng ty c6 phdn Ddu tu ... ndm 2016 cira C6ng ty Ke Th6ng qua B6o cao cfra I{DQT ndm 2015 fh6ng qua 86o ciio cua Ban kidrn soet nam 2015 lh0ng qua Chi phi hoat dQng ciia HEQT vd BKS ndrn 2015, K6 hoach chi phi ndm 2016 ... vd BKS D4,r I fh6ng qua vi6c luir chon don vi ki6m toan cho ndm tdi chinh 2016 Hgr D6NG Co DoNG 'rHrlONG NrtN NAM 2016 iiv€:itirent _j \4 \ o o Th6ng qua vi6c nang ty 16 s6 hiru nu6c ngoei t4i...
 • 10
 • 44
 • 0

NQ BB ĐHDCD thuong nien nam 2017 signed

NQ BB ĐHDCD thuong nien nam 2017 signed
... o=MST:0302536580, l=232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, c=VN Date: 2017. 04.19 14:18:35 +07'00' ... CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III- PETROLIMEX Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III- PETROLIMEX DN: email=phuong_k8t2@yahoo.com.vn, cn=CÔNG TY...
 • 15
 • 29
 • 0

Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Biên bản Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
... FDer - ph6 T6ng Gi6m d6c trinh bdy 86o c6o ho?t dQng Kinh doanh ndm 2016, K€ hoach Kinh doanh ndm 2017 Ong Eang cira Ban T6ng gi6m ddc; r Bd L0 Thi Minh Loan - Thanh vi6n HDer - K6 to6n trucng trinh ... nam iOrc vd trinh vO viOc lga chon cdng ty ki6m to6n d0 kiOm to6n 86o c6o tdi chinh C6ng ty ndm 2017 sAu BO suNG TTTANH vrBN BAN ta xrfu soAr vdn HiQn, chri tqa dai h6i c6ng bd quy6t dinh cria ... Eai hOi da bi6u quyet v0 viQc lua chon c6ng ry ki6m to6n "ncm to6n 860 c60 tdi chinh c6ng ty ndm 2017; v6i ty re uic" q"vot il" "f" ac - Tong s5 c6 phan !6n thdnh: 6.95g.937 c6 phAn, chi6m r00%t6ng...
 • 5
 • 59
 • 0

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017 ( G20 ) ĐHĐCĐ G20 2017

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017 ( G20 ) ĐHĐCĐ G20 2017
... Nghị Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI ... hội - Ông/Bà Nguyễn Hách đọc dự thảo Biên Nghị Đại hội - Đại hội đồng cổ đông trí thông qua toàn văn dự thảo Biên Nghị Đại hội với tỷ lệ biểu 100% đồng ý Đại hội trí toàn văn Biên Nghị đại hội ... hợp hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức đồng thời nhiều Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề địa điểm khác địa điểm họp Đại hội đồng...
 • 37
 • 55
 • 0

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | Bien Ban va Nghi Quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2017 []
... Hoai Thu- Truong ban thu kY - Ba Tr~n Ki~u T6 Linh - Thanh vien Ban ki~m tra tll' cach c6 dong: - Ong Ph~m Cong Thin - TruOng ban - Ba Ngo Thi H6ng Van - Thanh vien - Ba Dao Thi Kim Loan - Thanh ... bieu b~ mac dai hQi Bien ban dai hQi g6m 14 trang da:duoc doc lai tnroc dai hQi cho t~t ca cac c6 dong thong qua truce b~ mac Dai hoi Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 b~ mac vao luc 12hOOngay ... uy quyen cho HQi dong quan tri thirc hien va quyet dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong thai gian gitra hai ky Dai hQi dong c6 dong thuong nien 2017 va 2018, cu th€ nhu...
 • 14
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ